Κιναιδία καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἐνεργειακὰ κέντρα – ἤ: Κιναιδισμός: ἡ ῥιζικὴ ἀποδόμησις τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος

Τὰ ἀνθρώπινα ἐνεργειακὰ κέντρα

Συμφώνως πρὸς τὸν ἐσωτερισμὸν τὸ ἀνθρώπινον ὂν ἐκ παραλλήλου πρὸς τὸ ὑλικὸν κέκτηται ἀντίστοιχον αὐτοῦ λεπτοφυὲς ἐνεργειακόν σῶμα. Τοῦτο δομεῖται εἰς ἑπτὰ κύρια ἐπίπεδα ἀνιούσης ἐνεργειακῆς λεπτότητος μετὰ τῶν ἀντιστοίχων αὐτῶν ἐνεργειακῶν κέντρων (chakras) καὶ χρωμάτων, χαρακτηριζόντων τὴν ἰδιοσυχνότητα καὶ ἐνέργειαν ἑκάστου τούτων.

Κατωτέρω μία τυπικὴ ἀπεικόνισις τῶν κέντρων καὶ χρωμάτων ἑκάστου ἐπιπέδου τοῦ λεπτοφυοῦς τούτου ἐνεργειακοῦ σώματος.

converted_file_4ed2b252

Τὸ ἐρυθρὸν χρῶμα τοῦ κατωτάτου ἐπιπέδου συνάπτεται τῇ ζωικῇ ἐνεργείᾳ, ἥτις ἐμπλέκεται εἰς τὴν ὑποστήριξιν τῶν ὀργανικῶν-βιολογικῶν λειτουργιῶν, ἐν δὲ τῷ ἀνωτάτῳ ἐπιπέδῳ, ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῆς κεφαλῆς (κέντρον Σαχασράρα), τὸ ἰῶδες χρῶμα χαρακτηρίζει τὴν πνευματικὴν αὐτοῦ ἐνέργειαν, δι᾿ ἧς ὑλοποιεῖται ἡ πρόσβασις εἰς ἀνωτέρους πνευματικοὺς κόσμους.

Οἱ κίναιδοι

Κατόπιν ὠργανωμένης, συστηματικῶς δολερᾶς καὶ ἀνηλεοῦς ἐπιθέσεως καὶ διεισδύσεως ἐπὶ δεκαετίας εἰς κυβερνητικούς, ὑπερκρατικούς-διεθνεῖς, πολιτικούς, πανεπιστημιακούς, ἐπιστημονικοὺς ὀργανισμούς, συγκροτήματα ἐλέγχου μέσων ἐνημερώσεως κ.λπ. οἱ κίναιδοι ἐπέτυχον οὐ μόνον νομοθετικὰς ὑπὲρ αὑτῶν ῥυθμίσεις, ἀφανῆ κρατικὴν ὑποστήριξιν, ἄσυλον ἐντὸς πανεπιστημιακῶν «πνευματικῶν» ἱδρυμάτων, τῶν ἐνόπλων δυνάμεων κ.λπ. – μετὰ κατοχῆς συνεπῶς πλέον τοῦ συνόλου σχεδὸν τῶν μέσων προπαγανδίσεως καὶ ἐπιβολῆς – ἀλλὰ καὶ τὸν περαιτέρω ἀποπροσανατολισμὸν τοῦ ἤδη κτηνωδῶς ἠλλοιωμένου καὶ ἀνάνδρως ἐκμαλθακισμένου πλήθους, ἐπιβάλλοντες τὴν ὡς «κανονικοῦ» ἀποδοχὴν τοῦ παρὰ φύσιν, τῆς διαστρεβλωτικῆς-διαστροφικῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐγγενοῦς φυσικῆς τάξεως, τῆς ἐκτροπῆς τοὐτέστι τοῦ φυσικοῦ ῥυθμοῦ καὶ μέλους εἰς θεμελιωδῶς νοσηρὰν ἀπόκλισιν, ἀηδῆ ἐκμέλειαν παραπλανητικῶς κι ἐξωραϊστικῶς «διαφορετικότητα-ἰδιαιτερότητα» καλουμένην, ἧς μάλιστα ἡ πρὸ τῆς ἐγγενῶς προκαλουμένης φυσικῆς καὶ ὑγιοῦς ἐνστικτώδους ἀντιδράσεως καὶ ἀποκρούσεώς της (πλέον «προκαταλήψεως» καλουμένης!) «ἀδυναμία» ἀπαιτεῖ κρατικὴν κ.λπ. προστασίαν – καί, τελικῶς, ἐπιβολήν, εἰς τὴν θέσιν τοῦ φυσικοῦ καὶ ὑγιοῦς!

Τὸ παρδαλὸν τοῦτο, θορυβωδῶς δὲ ἀσχημονοῦν καὶ δημοσίως, σύνολον, οὗτινος αἱ ποιότητες ἀποδίδουν πλήρως κατὰ τὴν ἐσχάτην του ἐκδοχὴν τὸ σημαινόμενον τῆς λέξεως «συρφετός», προκειμένου ν᾿ ἀναβαθμίσῃ τὴν ἐπήρειάν του ἐπὶ τοῦ ἤδη ἐπὶ μακρὸν σταδιακῶς ἀποκτηνουμένου καὶ ἀποσυντιθεμένου κοινωνικοῦ συνόλου ἐπιστρατεύει συναφεῖς του συστημικοὺς «λογίους» θεωρητικούς, οἵτινες δολίως σχεδιάζουσι καὶ σφυρηλατοῦσι τεχνητὰς ἐννοίας-ὅρους (ἐπὶ παραδείγματι «ὁμογονεϊκότης», «ὁμοφοβία», «ἔμφυλα στερεότυπα», «ἔμφυλη ταυτότητα»  κ.λπ.), ὑπὸ τῶν ὑποχειρίων των μαζικῶν προπαγανδιστικῶν μέσων εἶτα πρὸς ἐμπέδωσιν καὶ ἀμάσητον ὑπὸ τῶν ὄχλων κατάποσιν διοχετευομένας· ἀλλοιοῖ καὶ διαστρέφει ἐννοίας ἐκφαινούσας τὴν φυσικὴν πραγματικότητα καὶ φυσικὰς-φυσιολογικὰς λειτουργίας· εἰσβαλὸν δὲ κατέβαλε, κατέλαβε καὶ κατέστησεν ὑποχείριον καὶ τὸ νομικὸν σύστημα, ἔτι καὶ ποινικοποίησιν τῆς νέας ἐπινοηθείσης «νόσου» πλέον ἐπιβάλλοντος, «νόσου» ὁριζομένης ὡς τῆς σταθερᾶς προασπίσεως τῆς φυσικῆς τάξεως καὶ κληθείσης «ὁμοφοβίας» καὶ ἄρα, δυνάμει τοῦ δίκην ἀδιαμφισβητήτου εἰδώλου ἤδη ἐπιβεβλημένου νέου δόγματος, νομικὴν δίωξιν τοῦ ὀρθοῦ καὶ διαυγοῦς λόγου, τοῦ ἀκόμη καὶ τὰς στοιχειώδεις αἰωνίας βιολογικάς, φυσικάς ἀληθείας καὶ δεδομένα ἐλευθέρως ἐκφράζοντος…

Τὸ αὐτοπροσδιοριστικὸν τεχνητὸν σύνολον ΛΟΑΔ – LGBT

Πρόκειται περὶ λεσβιακῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφισεξουαλικῶν καὶ τρανσεξουαλικῶν (ἢ διεμφυλικῶν ἑλληνιστί) ἀτόμων. Μέσῳ τοῦ τεχνητοῦ τούτου αὐτοπροσδιορισμοῦ ἐπέτυχον τὴν ἀναγνώρισίν των ὡς ἑνιαίας κοινωνικῆς ὁμάδος – φορέως … «διαφορετικότητος» (!) – καὶ τὴν προαγωγήν των εἰς προβεβλημένους κοινωνικοὺς συνομιλητάς, ἐμφανῶς πλέον ἤδη καὶ ἀνηλεῶς ἀσκοῦντες πιέσεις καὶ ἀπροκαλύπτους ἀπειλὰς πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν. «Ὑπερήφανοι» (!) μάλιστα διὰ τὴν ποιοτικὴν αὑτῶν «διαφοροποίησιν», διοργανοῦσι παρελάσεις … ὑπερηφανείας, ἀνεμίζοντες πολυχρώμους σημαίας.

Ὡς κοινωνικὴ ὁμάς – καὶ μάλιστα εὐπαθής – προβάλλουσι λοιπὸν καὶ αὐτοπροσδιοριστικὸν ἔμβλημα· παρατίθεται ἡ ἐπίσημος σημαία τοῦ κιναιδισμοῦ.

 converted_file_eba26ddb

Εἶναι σημαία ἓξ (πλέον), ἑπτὰ μέχρι πρό τινος (ἡ εἰκονιζομένη) καὶ ἄλλοτε ὀκτὼ λωρίδων – ὅπως ἐξηγοῦσιν, ὡστόσον ἡ διάταξις τῶν χρωμάτων εἶναι πάντοτε ἡ αὐτὴ, τοῦ ἐρυθροῦ χρώματος εἰς τὴν κορυφήν τιθεμένου. Ἀναπετῶντες τὴν σημαίαν ταύτην τοῦ οὐρανίου τόξου ἐπικαλοῦνται προάσπισιν τῶν συγκεκριμένων των … «ἰδιαιτεροτήτων».

Σύγκρισις εἰκόνων – Σημειολογία

Ἐκεῖνο, ὅμως, ὅπερ προκαλεῖ ἐντύπωσιν ἐν τῇ συγκρίσει τῆς διατάξεως τῶν χρωμάτων τῆς ἐν λόγῳ σημαίας πρὸς τὴν ἀντίστοιχον τῆς δομῆς τοῦ ἀνθρωπίνου ἐνεργειακοῦ σώματος εἶναι ἡ ἐν τῇ πρώτῃ γενομένη πλήρης καὶ ἀκριβὴς  ἀ ν τ ι σ τ ρ ο φ ή  τῆς διαστρώσεως.

Τὸ ἀνθρώπινον ὂν ἔλαβε τὸ θεῖον χάρισμα τῆς ἐνατενίσεως τοῦ οὐρανοῦ μετ᾿ εὐσεβοῦς προσδοκίας ἐπανόδου εἰς τοὺς πνευματικοὺς κόσμους, τοῦτο δὲ ἐκφράζει τὸ ὑψίσυχνον ἰῶδες τῆς πνευματικότητος, τὸ ἀκρότατον τῆς κεφαλῆς διαρρέον· διὸ ἡ κεφαλὴ ἔχει τεθῆ ἐπὶ τοῦ ἀνωτάτου μέρους τοῦ κορμοῦ, ὥστε νὰ κοινωνῇ ὁ ἐν ταύτῃ ἑδρεύων νοῦς τῷ φυσικῷ αὑτοῦ πνευματικῷ προορισμῷ, μακρὰν δὲ τῆς γῆς – ἥτις συνδέεται τῇ ζωικῇ ἐνεργείᾳ τῶν κατωτέρων ἐνεργειακῶν κέντρων, ἀποτελούσῃ τὴν κατωτέραν καὶ ἁδροτάτην ἐνέργειαν τοῦ ἀνθρώπου, ἑδραζομένην εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ σώματος καὶ ἀμέσως ἀσύμβατον πρὸς τὴν λεπτοϋφεστάτην πνευματικὴν ἐνέργειαν τῆς κορυφῆς τοῦ κρανίου.

Ἡ ὑγιής, φυσιολογικὴ καὶ οὐχὶ διαβεβρωμένη-ἐκπεφυλισμένη ἐνεργειακὴ διἀστρωσις, ἀποδιδομένη ὑπὸ τῆς παναρχαίας Ἀρίας σοφίας καὶ πνευματικότητος (ἐπανευρισκομένη δὲ καὶ παρὰ Πλάτωνι) ἀποκαλύπτει τὴν ὀρθίαν δομὴν τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀνωτέρου ὄντος, σημειολογικῶς τὸ χρῶμα τῆς πνευματικότητος ἐπὶ τῆς ὑψίστης βαθμίδος τιθεῖσα, τῆς ἐνεργειακῆς ἀνιούσης πορείας καὶ ἐκλεπτύνσεως ὡς στόχου τοῦ ἔμφρονος ἀνθρώπου δεόντως ὁριζομένης, στόχου μάλιστα εἰς τὴν κατ᾿ οὐσίαν θέωσιν ἀπολήγοντος: Ἡ χαρακτηριστικὴ ἄρα τοῦ κιναιδισμοῦ ἀντιστροφὴ τῶν ἐνεργειῶν (καὶ μάλιστα τῆς ῥοῆς των) δείκνυσι σοβαρὰν ἐσωτέραν ἀνατροπὴν καὶ ῥιζικὴν παθογένειαν οὐ μόνον τοῦ φυσικοῦ-ὑλικοῦ (κατὰ τὸ προφανὲς τῆς κιναιδίας) ἀλλὰ πρώτιστα καὶ θεμελιωδῶς τοῦ ἐνεργειακοῦ σώματος, ὑποδεικνύουσα ἐν ταὐτῷ καὶ τὴν ὑπ᾿ αὐτοῦ διαπραττομένην ἀντιστροφὴν τῆς ἐνεργειακῆς ῥοῆς τοῦ λεπτοφυοῦς σώματος, τῆς ἀνθρωπίνης οὕτως ὀντότητος αἰσχρῶς διαλυομένης, κατευτελιζομένης, ἀποκτηνουμένης καὶ κατακερματιζομένης.

Ὁ ἀποσυμβολισμὸς οὕτω τοῦ ἐμβλήματος τῆς κιναιδίας καταδείκνυσι μάλιστα ἐναργῶς καὶ εὐγλώττως τὴν οὐσίαν της, ἥτις σημαίνει δομικὴν-ἐσωτερικὴν διάβρωσιν, κατάρρευσιν, ἀποσύνθεσιν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος. Διότι ἡ λεπτὴ παραδοσιακὴ γνῶσις καὶ σοφία δίδει καὶ μεταφυσιολογικὴν καὶ κοσμικὴν ἑρμηνείαν τῆς ὁλικῆς ψυχικῆς διαστροφῆς, τῆς τῇ κιναιδικῇ πρακτικῇ συνεπομένης, ἧς ἄλλως τε ἡ ἐμπειρικὴ γνῶσις ἀποτελεῖ κοινὸν κτῆμα, τοὐλάχιστον πρὸ τῆς ἐντελοῦς ἐπιβολῆς τῆς διεστραμμένης ὀρθοπολιτικῆς τυραννίας… Ἀποτελεῖ δὲ θαυμαστὴν «σύμπτωσιν» (;) ἡ κατὰ τοῦτο ἀποκαλυπτικότης τῆς ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν ἰδίων κιναίδων ἐπιλεγείσης σημειολογίας τοῦ συμβόλου των, ἤτοι τῆς ἀνεστραμμένης ἴριδος (οὐρανίου τόξου)!

Δυνάμεθα οὕτω νὰ διατυπώσωμεν τὸν ἑξῆς ὁρισμόν:

Κιναιδισμὸς εἶναι ἡ ῥιζικὴ Ἀναστροφὴ καὶ πλήρης ἐσωτερικὴ ἀποδόμησις τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος.

 converted_file_b1d5b412

Εὐχόμεθα καλὴν ἀνάρρωσιν…

Ῥηξίνοος