Συνέντευξις τοῦ Στεφάνου Γκέκα ἐξ ἀφορμῆς ἐπικαίρων ζητημάτων.

Ἡ παροῦσα συνέντευξις ἐλήφθη ὑπὸ συναγωνιστοῦ μας παρὰ τοῦ (ἐν Δανίᾳ εὑρισκομένου) ἡγέτου τοῦ Ἅρματος Στεφάνου Γκέκα τὴν Πέμπτην 18ην Ἰανουαρίου μέσῳ Skype. 

   Τοιουτοτρόπως ἐγκαινιάζεται μία εἰδικὴ κατηγορία τῆς Ἐθνοκοινοτικῆς Ἠχοῦς, καθὼς τοῦτο θὰ ἔχῃ συνέχειαν ἐφ᾿ ἑξῆς, ὥστε νὰ ἀξιοποιεῖται οὕτω καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ζῶντος, προφορικοῦ λόγου – καὶ ἐπίσης τοῦ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Πιέσατε τὸ βέλος προκειμένου νὰ λάβετε (κατεβάσετε) τὸ ἀντίστοιχον ἀρχεῖον εἰς ὑπολογιστήν· προκειμένου δὲ περὶ φορητῆς συσκευῆς, πιέσατε “Download”.
 Ἐπισημαίνεται ἐπίσης μικρά τις γλωσσικὴ παραδρομή: Εἰς τὸ 19:37  ἐν τῇ ῥύμῃ τοῦ λόγου ἀντὶ τοῦ ἐννοουμένου “Ἡ ἐθνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ θὰ εἶναι ἀναγκαίως ΑΠΟΡΡΟΙΑ γενικωτέρας ἐθνικῆς πολιτικῆς” ἐλέχθη “ἀπόπειρα”.