Ἀθήνα, 19.01.2018, Ὁμιλία μὲ θέμα: Ἡ φύσις τοῦ ἀγῶνός μας καὶ οἱ ποικίλες διαστάσεις του