Ἀπεβίωσεν ὁ πρωτοπόρος τοῦ ἱστορικοῦ ἀναθεωρητισμοῦ Ernst Zündel

Ὁ Ernst Christof Friedrich Zündel ἐγεννήθη τῷ 1939 ἐν Calmbach τῆς γερμανικῆς ἐπαρχίας Baden-Württemberg. Εἰς ἡλικίαν 19 ἐτῶν ἀπεδήμησε εἰς Καναδᾶν​,​ ὅπου καὶ εἰργάσθη ἐπιτυχῶς ὡς γραφίστας καὶ διαφημιστ​ής. Ὡστόσο, συντόμως παρ​εμέρισεν τὴν ὅλως ἐπιτυχ​ῆ ​σταδιοδρομίαν του ὡς διαφημιστοῦ, ἀφιερώνων τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς του εἰς τὸν Ἀγῶνα ​προασπίσεως​ τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας καὶ δικαιώσεως​ τοῦ ἀτίμως ὑπὸ τῶν διεθνῶν Σιωνιστικῶν ὄφεων σπιλωθέντος γερμανικοῦ λαοῦ​ καὶ​ τῆς Εὐρώπης​ ὁλοκλήρου​.

​Ἵδρυσε​ν​​, οὕτω,​ τὸν ἐκδοτικὸν οἶκον Samisdat, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἐξέδωσε καὶ διένειμε τεράστιον ἀριθμὸν βιβλίων, τευχιδίων, προκηρύξεων καὶ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ,​ ἀπομυθοποιῶν καὶ​ ἀποδομῶν τοὺς ὑποτιθεμένους “ἀπελευθερωτὰς” τῆς Εὐρώπης​ ὡς​ καὶ τὸ ἀναίσχυντον​ ψέμμα τοῦ “Ὁλοκαυτώματος”. Ἀσφαλῶς ἡ πρὸς δημόσιον διαφωτισμὸν δρᾶσις τοῦ​ Ernst​ Zündel προεκάλεσε τρομερὰς ἀντιδράσεις ὑπὸ τοῦ ἑβραιοκρατουμένου Συστήματος​ καὶ ἰδίᾳ ἑβραϊκῶν ὀργανώσεων,​ ​καθὼς τὸ ὑπὸ τοῦ θαρραλέου Γερμανοῦ ἐκδοθὲν ὑλικόν​ ἐμφανῶς ἦτο​ “ἐξαιρετικῶς ἐπικίνδυνον”​ διὰ τὰ θεμελιώδη Ψεύδη τοῦ Συστήματος​.

Ἀκολούθως, ὑπὸ τὴν κατηγορία​ν​ τοῦ “ἀντισημίτου” καὶ “ἀρνητοῦ τοῦ Ὁλοκαυτώματος”, ὁ​ Ernst​ Zündel​ ​ἐδικάσθη ​δίς (1985 καὶ 1988), κατὰ τὰς περιβοήτους “Δίκας τοῦ Ὁλοκαυτώματος” (Holocaust Trials).

​  ​Ἡ “ἀμεροληψία” τῆς δικαιοσύνης συμπυκνοῦται εἰς τὴν ρῆσιν τοῦ δικαστοῦ ὅτι “ἡ στοιχειοθέτησις καὶ ἀπόδειξις τῶν περὶ τοῦ Ὁλοκαυτώματος ἰσχυρισμῶν δὲν πρόκειται νὰ ἀποτελέσῃ ἀποδεκτὴν γραμμὴν ὑπερασπίσεως τοῦ κατηγορουμένου”​!!!​ Παρὰ ταῦτα, μεγάλαι προσωπικότητες τοῦ ἱστορικοῦ ἀναθεωρητισμοῦ προσῆλθον πρὸς ὑπεράσπισιν τοῦ​ Ernst​ Zündel, ὅπως οἱ Robert Faurisson, David Irving, Mark Weber, William Lindsey, Udo Walendy, Bradley Smith ἀλλὰ καὶ ὁ εἰδικὸς σύμβουλος τῶν Η.Π.Α. καὶ μηχανικὸς τῶν θαλάμων ἀερίων Fred Leuchter​, ἀφοῦ τοῦ ἀνετέθη ἡ διενέργεια ἐπὶ τόπου ἐξετάσεως καὶ ἀναλύσεως τῶν ὑποτιθεμένων “θαλάμων ἀερίων”​- καὶ τῆς ὁποίας τὰ πορίσματα ἦσαν συντριπτικὰ διὰ τοὺς ἐπισήμους ἰσχυρισμούς! Δὲν εἶναι, λοιπόν, τυχαῖον ὅτι τὸ Σύστημα κατ᾿ ἀνάγκην ἀσκεῖ συστηματικὰς διώξεις, ἀπαγορεύσεις καὶ παντοειδῆ τρομοκρατίαν, ὡς μόνην του διέξοδον προστασίας τῶν θεμελιωδῶν του ἱστορικῶν καὶ ἰδεολογικῶν/ἐννοιολογικῶν Ψευδῶν! 

Παρὰ τὴν πρωτόδικον καταδίκην του τῷ 1985, ὁ Zündel ​ἐδικαιώθη κατὰ τὴν ἐκδίκασιν τῆς ἐφέσεως καὶ ἐν τέλει ἀπηλλάγη τῶν ​κατηγοριῶν. Δὲν ​ἠδυνήθη ὡστόσο ν​᾿ ἀποφύγῃ τὸ ὕπουλον ἑβραϊκὸν μένος: ὀλίγας ἑβδομάδας μετὰ τὸ πέρας τῶν δικῶν ὁμὰς ἑβραίων κατσαπλιάδων τῆς Jewish Defence League ἐπυρπόλησεν τὴν οἰκίαν του, καταστρέψασα τὸ μέγιστον τῆς βιβλιοθήκης καὶ τοῦ ἀρχείου του.

Ἀργότερον, ὑπὸ τὸ γελοιωδέστατον πρόσχημα τῆς “ἀπειλῆς τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας” τοῦ Καναδᾶ, ὁ Zündel ἐξεδόθη εἰς Γερμανίαν, ἐκτί​σας ἐκεῖ​ ποινὴν καθείρξεως ἑπτὰ ἐτῶν ὡς ​”ἀρνητὴς τοῦ Ὀλοκαυτώματος​”​​..​.

„Die Grenzen dunkeln und drohen

Von Wettern, und Blitze lohen.

Dämonen schüren den Brand.

Wir aber stehen mit hohen

Herzen und tatenfrohen

Händen zu Führer und Land.“

Gerhard Schumann   

Ernst Christof Friedrich Zündel was born on April 24, 1939, in the Black Forest region of southwestern Germany. He emigrated to Canada at the age of 19, where he soon married and became the father of two sons. Setting aside his thriving career, he dedicated himself to the great task, as he saw it, of redeeming the sullied reputation of his fellow Germans.

Zündel is perhaps best known as the defiant defendant in the much-publicized “Holocaust Trials” of 1985 and 1988. He was brought to court in Toronto on a charge of “publishing false news,” and specifically for publishing a reprint edition of a booklet entitled Did Six Million Really Die?.

French scholar Robert Faurisson wrote at the time: “Zundel may once again go to prison for his research and beliefs or be threatened with deportation. All this is possible. Anything may happen when there is an intellectual crisis and a realignment of historical concepts of such a dimension. Revisionism is the great intellectual adventure of the end of this century. Whatever happens, Ernst Zundel is already the victor.

https://www.dailystormer.com/heroic-holodenialist-ernst-zundel-has-died/

https://davidduke.com/dr-duke-tells-the-inspiring-courageous-history-of-ernst-zundel-honors-his-passing/

http://www.armahellas.com/?p=183

http://www.zundelsite.org