Ἐπέτειοι Δημοκρατίας: Ὁρόσημα Δεινοκρατίας καὶ Ψευδοκρατίας!

     Ναί, αὐτὰ σηματοδοτοῦν ἐπέτειοι ἐγκαθιδρύσεως Δημοκρατιῶν ἀνὰ τὸν κόσμο! Ἡ φαυλότης, ἡ Προδοσία, τὸ Ψεῦδος, ἡ Διαστροφή, ἡ Ἀντιστροφὴ ἀποτελοῦν τὸν κοινὸν ὅλων παρονομαστήν…
     Καὶ εἰς ὅ,τι μὲν ἀφορᾷ στὴν ἐγχωρία σημερινὴν ἐπέτειον τῆς ὡς “ἐθνοσωτήρων” ἐπανόδου τῶν ὀλεθρίων δημοκρατικῶν τρωκτικῶν, ἔχουμε προσφἀτως ἀναφερθῆ (http://www.armahellas.com/?p=22700 , http://www.armahellas.com/?p=22670), παρ᾿ ὅτι ἐκεῖ ἀναφερόμεθα μόνον στὸ νέο ξεκίνημα κι ὄχι στὴν κωμικοτραγική της μετεξέλιξι καὶ τὶς διάφορες ἀνεξάντλητες ἐκδιπλώσεις φαυλότητος, μειοδοσίας, προδοσίας καί, πρὸ παντός, ἀπεριορίστου φαιδρότητος (τῆς ὁποίας οἱ πρόσφατες βαρουφάκειες ἀποκαλύψεις δὲν ἀποτελοῦν παρὰ μερικὲς περιστασιακὲς λεπτομέρειες – πάντοτε καὶ καθ᾿ ὅλα Τσίρκον ὑπῆρξεν ἡ Μεταπολίτευσις!).
    Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ὅλως ἐντυπωσιακὴ εἴδησις περὶ τῶν … ἀνεπισήμων “ἑορταστικῶν ἐπετειακῶν (14ης Ἰουλίου) ἐκδηλώσεων” τῆς δημομαιναδοκρατικῆς Μασσαλιώτιδος κατεχώθη εἰς τὰ ἀζήτητα, δι᾿ εὐνοήτους λόγους, ὑπὸ τῶν δημοκρατικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, τὴν ἀναδεικνύουμε ἐμεῖς ἐδῶ σήμερα, ἐπὶ τῇ ἀντιστοίχῳ ἐγχωρίᾳ θλιβερᾷ ἐπετείῳ:
    Κάθε χρόνο, λοιπόν, κατὰ τὴν “ἐθνικὴ” γαλλικὴ ἐπέτειο τῆς “ἐπαναστάσεως” οἱ φαιὲς στρατιὲς ἀλλοφύλων διὰ τῶν ὁποίων ἡ πολύκροτος Δημοκρατία φροντίζει νὰ ἀλλοιώσῃ καὶ ἐκτοπίσῃ τὸν γηγενῆ εὐρωπαϊκὸ πληθυσμὸ ξεσηκώνονται καὶ ἐξαπολύουν νυκτερινὲς κυρίως ἐπιθέσεις τύπου ἀντάρτικου πόλεων, καθαρῶς πολεμικοῦ χαρακτῆρος δηλαδή.
       ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΔΕΝ πρέπει νὰ ξυπνήσουν οἱ μακαρίως ληθαργοῦντες λευκοὶ δημοκρατικοὶ ὑπήκοοι…
     Κατὰ τὴν περυσινὴ ἐπέτειο τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας εἶχαν πυρποληθῆ 855 ΙΧ αὐτοκίνητα. Ἐφέτος, λοιπόν, ἐπεστρατεύθησαν ἰσχυρότατες δυνάμεις πρὸς καταπολέμησιν καὶ πρόληψιν τῶν ἀναμενομένων παρομοίων ἐπιθέσεων – κι ἔτσι κατάφεραν τὸ ἐκπληκτικὸν ἀποτέλεσμα νὰ καοῦν κατὰ τὴν ἐφετεινὴν ἐπέτειο μόλις … 897 αὐτοκίνητα ἀνὰ τὶς πόλεις τῆς Γαλλίας!!!
     Ὅ,τι ὅμως δὲν κατάφεραν οἱ ἀστυνομικὲς καὶ στρατιωτικὲς δυνάμεις τὸ κατάφεραν τὰ ΜΜΕ, ποὺ “δεόντως” “ἔθαψαν” τὰ γεγονότα παγκοσμίως, τὸ πολὺ δὲ ἐλαφρὰ νῦξις ἐδῶ κι ἐκεῖ καὶ στὸ περιθώριο τῶν κυρίως “mainstream” ΜΜΕ ἁπλῶς ἐγίνετο καὶ τὸ πολὺ προσεκτικὴ μνεία, συχνότατα δὲ καὶ πλήρης ἀποσιώπησις, τῶν ἐπιθέσεων!
        Σᾶς παραπέμπουμε σχετικῶς σὲ 2 γερμανόφωνα μέσα, ὅπου ὅμως ἔχουν ἀναρτηθῆ καὶ μικρὰ σχετικὰ βίντεο:  http://info-direkt.eu/2017/07/16/migrantenunruhen-knapp-1-000-autos-brannten-am-nationalfeiertag/ ,  http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/randale-am-feiertag-knapp-900-autos-in-frankreich-angezuendet-15108295.html
        Ἀναδεικνύεται πάλιν ἐδῶ ἡ προσφιλὴς παραποιητικὴ συνήθεια τῶν δημοκρατῶν νὰ ἐξωραΐζουν τὴν εἰκόνα τους, νὰ καθησυχάζουν, νὰ ἀποκοιμίζουν τὸν … “κυρίαρχο λαό”-θῦμά τους, νὰ σκουπίζουν τὰ σκουπίδια καὶ τὶς κατσαρίδες κάτω ἀπὸ τοὺς τάπητες: Μόνον πού, πλέον, ἔχουν παραφουσκώσει τὰ ἀπορρίμματα, τὰ ζωύφια καὶ τὰ περιβάλλοντα περιττώματα τόσον, ποὺ δὲν τοὺς φθάνουν πιὰ οὔτε οἱ τάπητες οὔτε κι οἱ (Καραγκιόζ-)μπερντέδες τους…
       Καὶ οἱ ἡμέρες τους, προφανῶς, εἶναι μετρημένες!!!
 Ὅλ᾿ αὐτὰ τὰ χρόνια μετὰ τὸ 1974 τῆς συστηματικῆς διαλύσεως, καταληστεύσεως, διαφθορᾶς καὶ διαστροφῆς ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν διαφόρων θλιβερῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ καθολικοῦ ξεπουλήματος, διαπλοκῆς, φαυλότητος καὶ ἐθνοφυλετικῆς καταστροφῆς οἱ ἀνὰ τὴν Εὐρώπην καὶ τὸν κόσμον σοβαροφανεῖς δημοκράται ἡγέται ὑπεδαύλιζαν, ἐστήριζαν, ἐξωράιζαν καὶ καθιστοῦσαν “ἔγκυρη” καὶ εὔπεπτη τὴν ὁλικὴν Κατολίσθησιν, ἐμφανίζοντάς την ἄλλοτε μὲν ὡς ἀναγκαίαν, ἄλλοτε δ᾿ ὡς παρεπόμενον τῆς “προόδου”… Ἐστήριζαν μάλιστα καὶ μὲ ἀστείρευτα “πακέτα”, μὲ δαψιλῆ δάνεια κ.ο.κ. τὴν συνεχιζομένην ἐπικυριαρχίαν τῶν δημοκρατικῶν παρασίτων/μνηστήρων τῆς Ἐξουσίας, ὥστε νὰ ἐξυπηρετῆται καλῶς τὸ ἀπατηλὸν “ἐδῶ καὶ τώρα” τῶν ἀποβλακωμένων δημοκρατικῶν μαζῶν ποὺ τοὺς ἐχειροκρότουν πανηλιθίως, ἐν ᾧ ταὐτοχρόνως ἐφαλκιδεύετο μετ᾿ ἰλιγγιώδους ταχύτητος τὸ ὑπὸ πᾶσαν ἔποψιν ὑπόβαθρον ἐπιβιώσεως τοῦ Ἔθνους.
   Καὶ ἡ στήριξις ἐξεκίνησε μὲν ἀρχικῶς ἐν κρυπτῷ καὶ παραβὐστῳ μὲ τὶς ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν “ἐξορίστων” πολιτικάντικων δημοκρατικῶν τρωκτικῶν συνωμοσίες καὶ προδοτικοὺς σχεδιασμούς, ὅπως ἐν πολλοῖς σκιαγραφήθηκε στὶς 2 προμνησθεῖσες πρόσφατες ἀναρτήσεις μας, ὅμως κατόπιν καὶ ἐξεδηλώθη πανηγυρικῶς, ξεκινώντας κυρίως τὴν ἀποφράδα ἡμέραν ἐπανόδου τοῦ παλαιόθεν ἐκλεκτοῦ τῶν ἀνθελληνικῶν σχεδιασμῶν Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τὴν 23ην Ἰουλίου 1974, μὲ τὸ προσωπικὸν ἀεριωθούμενον τοῦ Γάλλου Προέδρου Βαλερὺ Ζισκὰρ Ντ᾿ Ἐσταὶν, ὁμοῦ δὲ μετὰ τῆς συνοδοῦ … κουστῳδίας ἑνὸς οἰκτροῦ παρῳδιακοῦ συμπιλήματος  φαύλων καὶ συνωμοτῶν πάσης μειξοποικιλίας, περιλαμβανομένου μάλιστα καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου Γιωτοπούλου, μετέπειτα ὡς ἀρχηγοῦ τῆς ἀκροαριστερᾶς δολοφονικῆς ὀργανώσεως “17 Νοέμβρη” ἐγνωσμένου!
  Τότε ἐκυριάρχει, δηλονότι, καὶ τὸ σύνθημα: “Ἑλλάς-Γαλλία, Συμμαχία!”…
 Καὶ συμμαχία μὲν δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ κληθῇ, ἀφοῦ τὰ συμμαχικά τους δῶρα πενιχρὰ καὶ λίαν ἀμφιβόλου ἀξίας ἀπεδείχθησαν – μὲ πρῶτον καὶ χείριστον τὸν Κ. Καραμανλῆν! Ὅμως πάντως πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε πὼς ἴσχυσε τὸ “Ἑλλὰς-Γαλλία, Συμπορεία” – ἤτοι, ὁλοταχῶς κατὰ διαόλου, παρ᾿ ὅτι δύσκολον εἶναι ν᾿ ἀποφανθῇ τις, ποῖος ἐκ τῶν δύο καταβαραθροῦται χειρότερον ἢ ταχύτερον τοῦ ἄλλου!!!
                                                                                                                        ΣτΓκ