Ἀκάθεκτος ἡ μάστιξ τῶν Γύφτων: τώρα κατέστρεψαν τὸ νοσοκομεῖον Χαλκίδος…

Ἡ γνωστὴ “εὐπαθὴς” ὁμὰς τῶν γύφτων ἐπιδεικνύει δι᾿ ἀκόμη μίαν φορὰν τὴν ἀβοηθήτως “εὐγενῆ” της φύσιν: Κατόπιν τοῦ ἄκρως … δυσμενοῦς διὰ τὸ ἀνθρώπινον εἶδος θανάτου ὁμοειδοῦς των “Ρομὰ” εἰς νοσοκομεῖον τῆς Εὐβοίας, οἱ ὡς ἐκ τῆς ἐπικειμένης ἀπωλείας τῶν ἐπιδομάτων τοῦ ἀποθανόντος κυρίως δυσαρεστημένοι συγγενεῖς ἐπετέθησαν βιαιοπραγοῦντες καὶ ἀσχημονοῦντες κατὰ τὰ οἰκεῖά των ἤθη ἐναντίον τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ, προξενοῦντες ἐκ παραλλήλου ἀνυπολογίστους φθορὰς εἰς τὸν νοσοκομειακὸν ἐξοπλισμόν, εἰς τὴν καταστροφὴν τοῦ ὁποίου μετὰ μανίας ἐπεδόθησαν… Βεβαίως οἱ ἠλίθιοι καὶ ὀρθοπολιτικῶς παραλελυμένοι “μπαλαμοὶ” (λευκοὶ ἀθιγγανιστί) θὰ φορτωθοῦν ἐπιπρόσθετα χρέη διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν καὶ τὴν προμήθειαν καινουργῶν πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν κατεστραμμένων συσκευῶν, ὥστε τὴν ἑπομένην φορὰν ποὺ κάποιος ἀσθενῶν Ταμτᾶκος τὰς χρειασθῇ νὰ τοῦ εἶναι διαθέσιμοι – καὶ ὄχι μόνον χάριν τῆς σωματικῆς του ὑγείας ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν … ψυχικὴν ἐκτόνωσιν τῆς δικαίας (ἐγγενοῦς) μανίας του, μόλις δοθῇ λαβὴ πρὸς βιαιοπραγεῖς ἐπιθέσεις, ὥστε καὶ πάλιν νὰ ἐκβιάσῃ ἀνανέωσιν τοῦ ἐξοπλισμοῦ!!!

Ἐν τέλει ἀπεχώρησαν ἀνενόχλητοι πρὸ τῆς ἀφίξεως τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων καὶ οὐδεμία σύλληψις ἔχει ἔκτοτε πραγματοποιηθῆ. Οὔτε γάτα οὔτε ζημιὰ λοιπόν, ὅπως ἄλλως τε ἀκριβῶς καὶ οἱ εὐγενεῖς Ἀθίγγανοι ἀνέμενον!

Ἡ ἔκνομος, ἀντικοινωνικὴ καὶ παρασιτικὴ δρᾶσις τῶν γύφτων ἀποσιωπᾶται ἐπὶ δεκαετίας ὑπὸ τοῦ Συστήματος, καθὼς οὗτοι ἀποτελοῦν σημαντικώτατον καὶ ἀναπόσπαστον τμῆμά του. Οὕτω, προάγονται τὰ “δικαιώματα” των δυσμοίρων Ἀθιγγάνων” μέσῳ συνεχῶν ἐκκλήσεων πρὸς τὴν “εὐσπλαχνίαν” τῶν ἀεὶ κοιμωμένων καὶ ὀνειροβατούντων ἐναπομεινάντων Ἑλλήνων, ποὺ αὐτοκτονικῶς ἀνέχονται ἢ ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν ἐπιθετικὴν ἐξάπλωσιν, πολλαπλασιασμὸν καὶ βαναύσως προκλητικὴν ἀποχαλίνωσιν τῆς ἐν λόγῳ κοινωνικῆς λέπρας, ποὺ μάλιστα καταφανῶς ἀπολαύει ἐμμέσου καὶ ἀμέσου κρατικῆς καὶ συστημικῆς ἐν γένει προστασίας καὶ εἰδικῆς προνομιακῆς ἀτιμωρησίας, ἀδιανοήτου δι᾿ οἱονδήποτε “μπαλαμόν”!  

Εἶναι, λοιπόν, καιρὸς οἱ Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ ἅπαντες οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐσχάτως εὐνοηθέντες μάλιστα (οἱ βόρειοι) διὰ τοῦ ἀμφιβόλου προνομίου νὰ δεχθοῦν ἀθιγγανικὰ στίφη εἰς τὰς φιλοξένους των πόλεις καὶ δὴ πρωτευούσας, ποὺ αὐτομάτως μετατρέπονται εἰς ἀφρικανικοῦ τύπου ἀχανῆ ἀφοδευτήρια, ἀσυμμαζεύτους σκουπιδοτόπους καὶ χώρους παντοειδοῦς καὶ ἀκαταπαύστου ἐγκλήματος, νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ βάθος, τὴν φύσιν καὶ τὴν τερατώδη (ἐπ)έκτασιν τῆς ἐν λόγῳ τυφοειδοῦς μάστιγος, ἤδη τεινούσης νὰ προσλάβῃ ἀνεξελέγκτους διαστάσεις.

Εἶναι καιρὸς ν᾿ ἀναγνωρίσουν ἅπαντες οἱ Εὐρωπαῖοι, συναφῶς καὶ πρὸς τοῦτο μάλιστα, τὴν πρωταρχικῶς θεμελιώδη σημασίαν καὶ ζωτικότητα τοῦ φυλετικοῦ παράγοντος, τῆς ἀδηρίτου φυλετικῆς πραγματικότητος, πρὸ τῆς ὁποίας ὁ,τιδήποτε ἄλλο ὠχριᾷ ὡς ἀσήμαντος καὶ παροδικὴ λεπτομέρεια ἢ φαντασίωσις!

Εἶναι καιρὸς νὰ ἀπεγκλωβισθοῦν ἐκ τῶν ὀρθοπολιτικῶν δογμάτων τῆς παραλύσεως, τῆς ἐθελοδουλείας, τοῦ ὀλέθρου – καὶ ν᾿ ἀναγνωρίσουν τὴν δεινὴν πραγματικότητα καὶ τὸν ἐν ἐξελίξει ἀπαγχονισμόν των ἀκριβῶς διὰ τῆς ἀγχόνης τῶν κρατουσῶν παρανοϊκῶν φαντασιώσεων καὶ ἀντιφυσικῶν αὐτοκτονικῶν δογμάτων ποὺ τοὺς κρατοῦν παραζαλισμένους δεσμίους ἐπὶ σφαγήν!

Εἶναι καιρὸς ν᾿ ἀφυπνισθῇ ὁ παραζαλισμένος καὶ ὁλικῶς συγκεχυμένος Λευκὸς  Ἄνθρωπος ἐκ τοῦ συμπλέγματος ὁλοκλήρου ἀντιφυσικῶν καὶ θανασίμως παραπλανητικῶν δογματικῶς ἐρειδομένων καὶ διὰ τερατώδους προπαγάνδας τροφοδοτουμένων καὶ ἐποικοδομουμένων φαντασιώσεων, νὰ ἐπανεύρῃ δὲ τὴν πρωταρχικήν του ἀνδρείαν ἀρετὴν πρὸς ἀποτίναξιν τῶν θανασίμων του δεσμῶν – κατὰ τὴν ὑστάτην πλέον στιγμήν…

 

http://www.pronews.gr/koinonia/606786_roma-ta-espasan-ola-sto-nosokomeio-halkidas-epeita-apo-thanato-30hronoy