Ἡ ἐνέργειά μας ὑπὲρ Horst Mahler προβάλλεται ὑπὸ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Nordiska Motstandsrörelse

Grekiska nationalsocialister kräver Horst Mahlers frigivning