Ἐθνοκοινοτικὴ Ἠχώ – Ἐπίκαιρες Ἐπισκοπήσεις #1

Διὰ τῆς στήλης αὐτῆς ἐγκαινιάζουμε μίαν νέαν, ὑποτυπώδους ῥαδιοφωνικῆς μορφῆς καὶ περιοδικοῦ χαρακτῆρος, ἐπικοινωνιακὴν διάστασιν διὰ τὴν ἱστοσελίδα μας, κατ᾿ ἀρχὴν περιλαμβάνουσαν κυρίως μὴ ἐκτεταμένες ἠχητικὲς καταγραφὲς πολλαπλοῦ περιεχομένου, ὅπως: σχολιασμοῦ τῆς τρεχούσης ἐπικαιρότητος (“Ἐπικαίρων Ἐπισκοπήσεων”), ἰδεολογικῆς χροιᾶς γενικωτέρων θεμάτων, ἱστορικῶν ἀναφορῶν, πολιτικῶν ἀνακοινώσεων/διακηρύξεων κ.λπ., συνεντεύξεων, ἀναγνώσεως γραπτῶν ἔργων ἢ καὶ ποιημάτων κ.ο.κ.

 

Συνέντευξις στελέχους τοῦ Ἅρματος ἐν σχέσει πρὸς τὴν ὀξυνομένην τουρκικὴν ἐπιθετικότητα ἔναντι Ἑλλάδος καί, γενικώτερον, Εὐρώπης.

Ὡς ἐναρκτήριος ἐγγραφὴ παρατίθεται πρὸ ἑβδομάδος περίπου ληφθεῖσα συνέντευξις στελέχους τοῦ Ἅρματος καὶ ἀφορῶσα εἰς τὴν πρόσφατον ἐπικαιρότητα, κυρίως δ᾿ ἑστιάζουσα εἰς τὰ ζητήματα:
α΄. τῆς κλιμακουμένης τουρκικῆς ἐπιθετικότητος ἔναντι τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης,
β΄. τῆς ὑπὸ τὴν παθητικότητα τῶν μαζῶν καὶ τὴν αἰσχρὰν αἰγίδα τῶν προδοτικῶν ἐν Εὐρώπῃ κατεστημένων δυνάμεων ἀνεμποδίστως ἐξελισσομένης ἀφροασιατικῆς εἰσβολῆς ἀλλὰ καὶ τῆς συναφοῦς ἰσλαμιστικῆς τρομοκρατίας.

Download

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Πιέσατε τὸ βέλος προκειμένου νὰ λάβετε (κατεβάσετε) τὸ ἀντίστοιχον ἀρχεῖον εἰς ὑπολογιστήν· προκειμένου δὲ περὶ φορητῆς συσκευῆς, πιέσατε “Download”.