Ὁ ἱστοχῶρος «Δήλιος δύτης» τῆς Τσεχίας ἀνήρτησε εἰδικὸ ἀφιέρωμα στὸ ΑΡΜΑ

Πρόκειται κατ᾿ ἀρχὴν περὶ ἑνὸς ἱστοχώρου-πλατφόρμας εὐρέος παραδοσιακοῦ-κριτικοῦ φάσματος προάγοντος τὴν πραγματικὴν ἐλευθερίαν ἐκφράσεως καὶ σκέψεως, κατ᾿ ἀντίθεσιν πρὸς τὴν κρατοῦσαν μονόχνωτον ὀρθοπολιτικὴν τυραννίαν. Ὁ τίτλος «Δήλιος δύτης» προέρχεται ἐκ τῆς Ἡρακλειτείου παραδόσεως, κατὰ μίαν εἰκόνα ποὺ ἐχρησιμοποίησεν ὁ Σωκράτης ἐρωτηθεὶς περὶ τῆς γνώμης του μετὰ τὴν μελέτην τοῦ συγγράμματος τοῦ Ἡρακλείτου «Περὶ Φύσεως», εἰπὼν ὅτι πρέπει νὰ δύναται κανεὶς νὰ καταδύεται εἰς μεγάλα βάθη «ὅπως οἱ περίφημοι Δήλιοι δῦται ποὺ ἁλιεύουν μαργαριτάρια ἀπὸ ἐκεῖνα» – τοῦτο δὲ συνδυαστέον πρὸς τὴν ἐν Δήλῳ λατρείαν τοῦ Ὑπερβορείου Ἀπόλλωνος, ἡ εἰς ἣν μύησις φέρει μόνον εἰς ἐπαφὴν μὲ τὴν ἡλιακότητα ἐκείνην καὶ πρωτογενῆ ἀκτινοβολίαν ποὺ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὰ Ἡρακλείτεια βάθη!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

EUROPA – The Last Battle (Parts 1-10)

Ἀποκαλυπτικὴ ταινία τεκμηριώσεως, σουηδικῆς παραγωγῆς, διῃρημένη εἰς 10 μέρη.

En meget oplysende svenskproduceret dokumentarfilm i ti afsnit angående Europas kritiske kamp om Liv eller Død, der lige for tiden står på…

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Συνέντευξις τῆς ἰταλικῆς ὀργανώσεως Raido

Παραθέτουμε συνέντευξιν τῆς ἰταλικῆς ὀργανώσεως Raido, ληφθεῖσαν ὑπὸ ἀπεσταλμένων του ΑΡΜΑτος: Πρόκειται περὶ μιᾶς μαχητικῆς, ἱεραρχικῶς δομημένης καὶ ἀληθῶς συνειδητοποιημένης Κοινότητος, ἐχούσης ὡς κέντρον καὶ σημεῖον ἀναφορᾶς τὴν Παράδοσιν, σκοπόν δὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴν ἀνάπλασιν τῶν μελῶν της μὲ γνώμονα τὶς ἀξίες τῆς Παραδόσεως, τὴν ἀληθινή, ὁλοκληρωτικὴ καὶ ἐπὶ τῆς Ἰδέας ἀληθῶς ἐρειδομένην Ἐπανάστασι καὶ τὸν Ἐθνοφυλετικὸ Κοινοτισμό.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

PARSIFAL: Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἀνδρείου Πνεύματος! (τοῦ Roberto Pacchioli, μετάφρασις Ἰ. Αὐξεντίου)

%ce%b9%cf%80%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82– Μία ἔξοχος καὶ καιρία ἀνάρτησις ὑπὸ τοῦ ἐξαιρετικῶς ποιοτικοῦ ἱστολογίου http://theodotus.blogspot.gr περὶ τοῦ καλπάζοντος διαλυτικοῦ καὶ ἀντιστροφικοῦ Φεμινισμοῦ καὶ Μητριαρχίας – καὶ τῆς ἀποδυναμωμένης καὶ κρισίμως ἀπούσης αὐθεντικῆς Ἀνδρείας Ἀρετῆς, τόσον ἐπιτακτικῶς ἀναγκαίας, ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον καὶ ἀδιασάλευτον καθοδήγησιν τοῦ Ἀρίου Ἀνδρείου Πνεύματος! Περὶ τῶν διαλελυμένων συγχρόνων κοινωνιῶν τύπου ἐκθηλυσμένης σούπας/ἕλους, περὶ κυριάρχων ἀνδραρίων μᾶλλον εἰς καρικατούρας μᾶλλον παρὰ εἰς ἄνδρας φερόντων, τυπικῶν πλέον τῆς ἐποχῆς μας, περὶ τῆς κρισίμως ἀποτραβηγμένης καὶ ἀπούσης αὐθεντικῆς Ἀνδρικότητος! Ἕνα ἄρθρο ποὺ ΠΡΕΠΕΙ νὰ διαβασθῇ – σᾶς παραπέμπουμε:

http://theodotus.blogspot.dk/2016/10/blog-post_16.html

ΒΛΕΠΕ σχετικῶς ἐπίσης καὶ οἰκείας ἀναρτήσεις, ἐπὶ παραδείγματι http://www.armahellas.com/?p=16664, καθὼς καὶ ἰδιαιτέρως τὸ “Τραγοῦδι τῶν Ἱπποτῶν” ἐκ τῶν ἐμβατηρίων τοῦ Ἅρματος http://www.armahellas.com/?page_id=647

Γερμανικὸ περιοδικὸ γιὰ γονεῖς προειδοποιεῖ περὶ ”ἀκροδεξιοῦ” κινδύνου ἐκ μέρους σεμνῶν καὶ φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν ίθαγενῶν / German parenting magazine warns against “danger” from, likely right oriented, ‘‘blond, cheerful’’ families.

http://www.breitbart.com/london/2016/09/25/blond-cheerful-families-dangerous-right/ threat-of-the-right2-640x480