Ἐθνοκοινοτικὴ Ἠχώ – Συνέντευξις τοῦ ἡγέτου τοῦ ΑΡΜΑτος Στεφάνου Γκέκα, ληφθεῖσα ἐν Δανίᾳ τὴν 27ην Ἀπριλίου τ.ἔ.

Παρουσιάζουμε συνέντευξιν τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ΑΡΜΑτος Στεφάνου Γκέκα, ὅπου σχολιάζεται ἡ δραματικὴ ἐν Εὐρώπῃ κρατοῦσα κατάστασις συνεπείᾳ τῆς ὑπὸ τοῦ Συστήματος ὠργανωμένης ἀλλοφύλου εἰσβολῆς, ἡ ὁποία ἐν συναρτήσει πρὸς τὴν ριζικὴν Ἀντιστροφὴν τῶν Ἀξιῶν καὶ τὴν διαστροφικὴν συνθλιβὴν ἀρχεγόνων ἐνστίκτων τοῦ Ἀρίου ἀνθρώπου καὶ δὴ τοῦ Ἀρίου ἀνδρὸς ὁδηγεῖ τὴν Φυλήν μας πρῶτον μὲν εἰς ψυχονοητικὸν ἐξανδραποδισμόν, δι᾿ αὐτοῦ δὲ τελικῶς καὶ εἰς πλήρη βιολογικὴν κατάπνιξιν καὶ ἀφανισμόν.

Παράγων ἀνασχετικὸς τυχὸν ἀποφασιστικῆς ἀντιδράσεως καὶ ὑποστηρικτικὸς τῆς τρεχούσης Παρακμῆς καὶ καταπτώσεως ἀποδεικνύεται καὶ ἡ ἐγγενὴς δειλία τῆς πλειοψηφίας τῶν “ἐθνικῶν” πολιτικῶν κινημάτων τὰ ὁποῖα, στερούμενα ἀληθῶν Ἀρχῶν καὶ Τιμῆς, προβαίνουν εἰς καιρίας ὑποχωρήσεις καὶ ἰδεολογικὰς κυβιστήσεις, πρὸς τὰ ἔσω παριστανομένας ὡς “τακτικισμοὺς” καὶ “πολιτικὰς στρατηγικάς”.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Συνέντευξι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἅρματος Στεφάνου Γκέκα ποὺ ἐλήφθη στὴν Δανία τὴν 29η Ἰουνίου τ.ἔ.

Κατωτἐρω παρουσιάζουμε μία συνέντευξι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἅρματος Στεφάνου Γκέκα ποὺ ἐλήφθη στὴν Δανία τὴν 29η Ἰουνίου τ.ἔ., μὲ κύριο θέμα τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος. Πρέπει ἡ ἐν λόγῳ συνέντευξις νὰ θεωρηθῇ ἐν στενῇ συναρτήσει πρὸς τὶς ἄλλες συναφεῖς του ἀναφορὲς ἐπὶ σχετικῶν θεμάτων, τόσο κατὰ τὶς τελευταῖες δημοσιευθεῖσες ὁμιλίες του (http://www.armahellas.com/?p=15196 , http://www.armahellas.com/?p=15205 , http://www.armahellas.com/?p=15248) ὅσον καὶ στοὺς “Οἰακισμούς”, ὅπου καὶ διευκρινίζεται κατ᾿ ἐπανάληψιν ἡ ἀληθὴς φύσις τοῦ κρατοῦντος χρηματο-οικονομικοῦ συστήματος, ὡς κεντρικοῦ πυλῶνος μιᾶς συνωμοτικῆς ἀλλ᾿ ἀπροκαλύπτου καὶ στυγνῆς παγκοσμίου δικτατορίας ἑνὸς εἰδικοῦ στενοῦ κύκλου Τραπεζῶν καὶ χρηματιστῶν, καθὼς καὶ ὁ ῥόλος τῆς Ε.Ε. (καί, εἰδικώτερον, τοῦ εὐρώ) ὡς Δουρείου Ἵππου πρὸς πλήρη καθυπὀταξιν εἰς ἐκεῖνον τὸν κύκλον καί, ἐν τέλει, πρὸς ἀφανισμὸν τῶν εὐρωπαϊκῶν Ἐθνῶν, τῶν δὲ κατὰ τόπους πολιτικῶν κατεστημένων καὶ κυβερνήσεων ὡς ψυχονοητικῶς πλήρως ἐξανδραποδισμένων ὑποχειρίων τους· ἐπίσης δέ, τὸ ἀδιέξοδον τοῦ φαύλου κύκλου δανεισμοῦ πρὸς ἐξόφλησιν τόκων παλαιῶν δανείων, ποὺ καὶ ταὐτίζεται πρὸς τὴν πλήρη ἐξόφλησιν τῆς παλαιᾶς διεφθαρμένης, προδοτικῆς καὶ πέρα;γιὰ πέρα ψευδοῦς πολιτικῆς τάξεως. Γίνεται ἐπίσης καὶ ἀναφορὰ εἰς τό, μᾶλλον ἄγνωστον ἐν Ἑλλάδι (ἐνῷ ἀλλοῦ, κυρίως δὲ στὴν Γερμανία, ἀναπτύσσεται σοαρὸν κίνημα ἐνημερώσεως καὶ ἀντιστάσεως), σπουδαιότατον ζήτημα τῆς νέας προωθουμένης ὑπὸ τῆς Ε.Ε. προδοτικῆς ἐμπορικῆς συμφωνίας (ΤΤΙΡ), ἡ ὁποία πλέον καὶ τυπικῶς κατοχυρώνει τὴν πλήρη καθυπόταξιν τῶν Ἐθνῶν εἰς τὴν βουλιμίαν τῶν χρηματιστῶν καὶ τὶς πονηρὲς μεθοδεύσεις τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Γίνεται μία διατομὴ τοῦ ζητήματος μέχρι καὶ τὶς ψυχονοητικές/μεταφυσικὲς διαστἀσεις τῆς νόσου τοῦ Συστήματος, ὁπου καὶ παρατηρεῖται ἐν τέλει ἡ καρκινικὴ ἀναπαραγωγὴ ἀνεξελέγκτων καὶ οὐσιαστικῶς ἀλλοτρίων ἐπιθετικῶν συνειρμῶν καὶ ἀπατηλῶν εἰκονικοτήτων κατ᾿ ἀναλογίαν/παραλληλίαν πρὸς τὴν καρκινώδη καὶ ἀνεξέλεξκτον διόγκωσιν τῶν εἰκονικῶν χρεῶν καὶ “ἀξιῶν” ” ἑνὸς τερατώδους Συστήματος, ὅπου τὸ Ψεῦδος, ἡ Εἰκονικότης καὶ τὸ Χρέος ἀποτελοῦν τὸ … αἷμά (= ψέμμα) του.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΚΕΚΑ ΜΕΡΗ ‘Γ και ‘Δ

Αναδημοσίευση εκ της ιστοσελίδος της οργανώσεως <<ΜΑΥΡΟΣ ΚΡΙΝΟΣ>> του τρίτου και τέταρτου μέρους της συνεντεύξεως που παραχώρησε ο Αρχηγός του Άρματος Στέφανος Γκέκας.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΚΕΚΑ ΜΕΡΟΣ ΄Β

Αναδημοσίευση εκ της ιστοσελίδος της οργανώσεως <<ΜΑΥΡΟΣ ΚΡΙΝΟΣ>> του δεύτερου μέρους της συνεντεύξεως που παραχώρησε ο Αρχηγός του Άρματος Στέφανος Γκέκας.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΚΕΚΑ ΜΕΡΟΣ Ά

Αναδημοσίευση εκ της ιστοσελίδος της οργανώσεως <<ΜΑΥΡΟΣ ΚΡΙΝΟΣ>> (http://mavroskrinos.blogspot.com) του πρώτου μέρους της συνεντεύξεως που παραχώρησε ο Αρχηγός του Άρματος Στέφανος Γκέκας.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]