Η ΛΥΣΣΩΔΗΣ ΕΧΙΔΝΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ…

ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΑΙΔΩΝ ΕΧΙΔΝΩΝ…

Κατὰ καιροὺς ἀλλὰ καὶ λίαν προσφάτως ἐμφανίζονται εἰς τὸ FB ἰοί καὶ σκώληκες, οἱ ὁποῖοι συνήθως ἐμφανίζουν ψευδῶς διάφορα μηνύματα, εἰκόνας, βίντεο καὶ λοιπὰ ἀρχεῖα ὡς δῆθεν ἀποστελλόμενα ὑπὸ διαφόρων φίλων, προσπαθοῦντα ἴσως νὰ παγιδεύσουν κάποιους ἐκ τῶν ἀποδεκτῶν ὥστε νὰ «τσιμπήσουν» καὶ νὰ εἰσπράξουν οὕτω κι ἐκεῖνοι τὸν ἰόν…

Ἡ λογισμικὴ αὕτη εἰκονικὴ «ὀντότης» τοῦ ἰοῦ ἔχει καὶ τὸ ἀνάλογόν της μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων – ἤ, τοὐλάχιστον, τῶν ἀνθρωπιδῶν: Ἐξόχως τοξικὸν παράδειγμα τοιούτου ἀνθρωπομόρφου ἰοῦ τυγχάνει ἐν παραληρηματικῇ ἐξάρσει κατὰ τὰς τελευταίας ἰδίως ἡμέρας.

Ἡ ὁποία δίκην ἀνασπαλτικῶς σφαδαζούσης ἰοβόλου ἐχίδνης, καθρεφτίζεται καὶ αὐτοαναπαράγεται ὑπὸ ἀναρίθμητα εὐφάνταστα προσωπεῖα, τῶν ὁποίων κατόπιν «ἐπισήμως» ἡ (κίναιδος) ἔχιδνα … «ἀποκαλύπτει» τοὺς ὑποτιθεμένους ἀποστολεῖς διὰ νὰ τοὺς … κατατροπώσῃ εἰς τὰ οἰκεῖά της κολωνακιώτικα εὐφυολόγα ἀηδιαστικὰ καλιαρντά, τὰ ὁποῖα ἡ ἔχιδνα χειρίζεται ἀριστοτεχνικώτατα, καθ᾿ ὅτι αὐτὰ εἶναι ἡ μητρική της διάλεκτος.

Ἡ μαινομένη ΚΙΝΑΙΔΟΣ ΕΧΙΔΝΑ ἔχει πλέον ἐν τῇ λυσσαλέᾳ της κιναίδῳ παραφορᾷ ἀπορρίψει πᾶν πρότερον προσωπεῖόν της καὶ αὐτοαποκαλυφθῆ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΩΣ ΑΙΣΧΡΑΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ!

Ὁ δὲ «χῶρος» παρακολουθεῖ ἀποσβωλωμένος, μουδιασμένος καὶ ἀμήχανος τὰ ἀπερίγραπτα αὐτὰ αἴσχη ποὺ ἐξεμεῖ ἡ ἔχιδνα διὰ μέσου τοῦ διαδικτυακοῦ της βοθροκαναλιοῦ, ἀφοῦ αὕτη ἐντὸς ἀκριβῶς τοῦ βόθρου τῶν κοπρισμάτων κι ἐξεμάτων της ἀναπνέει ἐντὸς τοῦ φυσικοῦ της χώρου, ἐκεῖ ὅπου κάθε στοιχειωδῶς ὑγιὴς ἀποπνίγεται καὶ τοξινώνεται – ἐξ οὗ καὶ ἔχει ἀνάγκην ὑπαρξιακὴν τοιούτου βόθρου…

Τὸν ὁποῖον βόθρον ἡ ἰδία καὶ ἐν συνεργείᾳ πρὸς τὸν χονδρὸν μαγαζάτορα καὶ θιασάρχην ἄσπονδον φίλον της ἤδη ἀπὸ τοῦ 2004 καὶ ἀμέσως μετὰ τὸ ἱδρυτικὸν συνέδριον τοῦ Ἅρματος ἐξαπέλυσεν ἐναντίον μου. Γνωστὸς δὲ «μάστορας» τοῦ ἐπιτελείου τοῦ γνωστοῦ χοντροῦ γυφτοταμτάκου διαδίδει πρὸς «ἐμπίστους», νῦν ἀλλὰ (δυστυχῶς διὰ τούτους…) καὶ πρώην, πὼς ἐκείνη ἡ βοθρώδης ἐκστρατεία τους ὑπῆρξεν σημεῖον καμπῆς διὰ τὸ πολιτικὸν μέλλον τοῦ χοντροῦ, καθὼς οὕτω «ἐξουδετέρωσεν τὸν ΣτΓκ διὰ τῆς λάσπης», προσεπιλέγων πὼς «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα»! Ἐν ὅσῳ δ᾿ ἐν τῷ μεταξὺ ἡ «λιγνὴ» κίναιδος ἔχιδνα παριστάνει τὸν θανάσιμον ἐχθρὸν τοῦ χοντροῦ, ὅμως ἔχει πλέον ἀναλάβει ἐργολαβικῶς τὴν ἀναμόχλευσιν ἐκείνης τῆς κοινῆς των βδελυρᾶς βοθρολυματικῆς «δημιουργίας», τώρα πιὰ ἐντὸς τοῦ ἰδίου του ῥυπαροῦ ἱστοχώρου καὶ ὄχι τῶν ἀναρχικῶν του φίλων… Αἴφνης ὁ χοντρὸς καὶ ὁ λιγνὸς βοθρολόγος ἡνώθησαν, καθὼς παρ᾿ ὅλην τὴν σύγκρουσιν συμφερόντων καὶ τὴν ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗΝ των μόνον διαφορὰν εἶναι ἀμφότεροι τοῦ αὐτοῦ αἰσχίστου φυράματος.

Ἐν ὄψει αὐτῆς τῆς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὅλων ἐκτυλισσομένης ἀφαντάστου αἰσχρουργοῦ ἀσχημοσύνης διερωτᾶταί τις, ποῦ εἶναι ὁ ἀντιδρῶν χῶρος;

Ὑπάρχουν ἄνδρες σ᾿ αὐτὸν τὸν χῶρο – πλὴν τῶν ἰδιοτελῶν ἀριβιστῶν, λοχαγῶν ἢ πολιτῶν, οἵτινες καὶ ἀξιοθρηνήτως προσπαθοῦν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἐμμέσως, ναρκισσιστικῶς φωνασκοῦντες «νά, τελικὰ … μόνον ἐγὼ εἶμαι καθαρός»; Καὶ ἡ μὲν ἰοβόλος σπαρασσομένη ἔχιδνα ἔχει ἐπικεντρώσει τὰ πλέον τοξικά της κιναιδόψυχα βέλη ἐναντίον ἐμοῦ, διότι τοῦτο τῆς ἐπιβάλλει τοὐλάχιστον τὸ ἔνστικτον ἐπιβιώσεως ὡς βιοψυχικῆς φύρας συγκεκαλυμμένης ὑπὸ τὸ μέχρι πρό τινος ἐνίοτε σοβαροφανὲς προσωπεῖόν της ἀφ᾿ ἑνός, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τὴν παροξύνει νοσηρῶς καὶ ἡ ἐμφανής της ἀκράτητος κίναιδος μανία καὶ κακία εἰς βαθμὸν ψυχασθενοῦς καταληψίας – ὅμως οἱ ἀριβίσται τοῦ «χώρου» διατὶ δὲν λαμβάνουν εὐθαρσῶς θέσιν ἀλλὰ μᾶλλον ἐπιχαίρουν καὶ … ἐπιχειροῦν νὰ κάμουν ταμεῖον;

Καὶ μιᾶς περὶ ταμείου ὁ λόγος: Πολλοὶ εἰκάζουν εὐλόγως πὼς τὸ «ταμεῖον» τῆς μονίμως ἀέργου κιναίδου ἐχίδνης τροφοδοτεῖται ὑπὸ τῶν ὑπηρεσιῶν ἐκείνων, κατὰ παραγγελίαν τῶν ὁποίων τοιαῦτα κίναιδα ὑποκείμενα ἐπιχειροῦν τὴν ἠθικὴν δολοφονίαν ἐκείνων ποὺ κρίνουν ὡς ἐπικινδύνους διὰ τοὺς συστημικούς των ἐργοδότας!

Τέλος ἕνα μήνυμα πρὸς ὅσους διαθέτουν στοιχειώδη ἀξιοπρέπειαν καὶ αὐτοσεβασμόν, τοὐλάχιστον νὰ σπεύσουν ἂν εἶναι ἐν FB «φίλοι» τοῦ ἐν λόγῳ κοπρολάγνου ἀ-λογοτρόφου νὰ τὸν διαγράψουν καὶ ἀποπέμψουν μετὰ ἐμφαντικῆς βδελυγμίας – καὶ πάντως θὰ ἀποπέμψω ἄλλως ὁ ὑποφαινόμενος ὅσους «φίλους» μου παραμένουν καὶ μετὰ τὰ ἔσχατα αἴσχη καὶ ἀκατάσχετα ξερατά του καὶ ἰδικοί του φίλοι! Τέτοιους «φίλους» ΔΕΝ τοὺς θέλω!

Κατὰ τὰ ἄλλα ἔχω ἀπαντήσει καὶ κατὰ τὴν πρόσφατον συνέντευξίν μου εἰς τὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ἅρματος, http://www.armahellas.com/?p=24090.

Ἕνα εἶναι πάντως βέβαιον: Ἂν οἱ ποικίλοι βόθροι τοῦ αἰσχρῶς μεσανατολίζοντος συρφετοῦ, ἐνίοτε καὶ παρηλλαγμένου ὅπως ἐν προκειμένῳ, δὲν ἐπιβάλουν τελικῶς καὶ ἀμετακλήτως τὰς τοξικάς των μεσανατολικὰς ποιότητας, τότε ἡ Δίκη θὰ ἐπέλθῃ συντόμως φοβερὰ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τοιούτων ἰῶν, σκωλήκων καὶ ἰοβόλων ἐχιδνῶν…

Ἡ θέσις ἑνὸς ἑκάστου ὀφείλει νὰ εἶναι καθαρὰ καὶ κρυσταλλίνη: ξεκάθαρα καὶ σταρᾶτα πράγματα – ΚΑΙ ΟΧΙ «δυσὶ κυρίοις δουλεύειν»!!!

ΣΧΟΛΙΟΝ 25ης Ἰαν. 2018 περὶ τῆς ἀκόμη παραληρούσης κιναίδου ἐχίδνης…

  [Καθὼς κατέστη ἀδύνατος ἡ ἀνάρτησις τοῦ κειμένου ὡς σχολίου εἰς τὴν προηγουμένην μου σχετικὴν ἀνάρτησιν, τὸ ἀναρτῶ ἀνεξαρτήτως]

  Ὅπως ἀνέφερα καὶ στὴν συνέντευξίν μου, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ συζητήσῃ μὲ σπαρασσόμενες κίναιδες ἔχιδνες. Ὅμως ὁ θλιβερὸς αὐτὸς τυπᾶκος, ὁ ὑποκοσμικὸς Ἀριστοτέλης Καλέντζης ποὺ ἀρέσκεται νὰ αὐτοπροβάλλεται ὡς «κόμης» καὶ ὡς εὐγενής, ἀποτελεῖ τὸ ἔσχατον τῆς ἀναισχυντίας, τῆς χυδαιότητος, τῆς πλαστογραφίας, τῆς πιὸ ἀπίστευτης βρωμιᾶς. Συναγωνιστὴς μὲ ἐπληροφόρησε περὶ προσφάτου ἀναρτήσεώς του εἰς τὸ phorum.gr καὶ μοῦ τὴν ἀντέγραψε:

  «Σαμουήλ-Σαμουήλ, 25/1/2018, 00:08 π.μ. Μπορεί ένας νορδιστής να τη βγάζει κάθε μέρα στην οδό Teglgårdstræde 3 δυο τετράγωνα από τον καθεδρικό της Κοπεγχάγης παρέα με έναν 19χρονο Αλγερινό που δουλεύει part-time στο “Never Mind” (λίγο πιο πέρα) στη Nørre Voldgade; Όχι σας ρωτάω σοβαρά.»

  Προφανῶς ὁ σπαρακτικὸς κίναιδος γνωρίζει ὅλα τὰ Gay Bars ἀνὰ τὴν Εὐρώπην ὅπου περιφέρεται μὲ τὰ ἀνεξηγήτως μεγάλα του εἰσοδήματα, καίτοι μονίμως ἄεργος ὤν. Παρόμοια ἔγραφεν τὸ 2004 εἰς τὸ παρακρατικὸν Ἰντυμήντια τῶν φίλων του καὶ συναδέλφων πρακτόρων τοῦ Συστήματος ἀναρχοπατέρων, κατονομάζων καὶ τότε προσφιλῆ του οἰκεῖα στέκια παρομοίου τύπου, πάλιν τῆς Κοπεγχάγης, ὅπου «ἀπεκάλυπτε» πὼς ἐσύχναζα ὡς φοιτητής… Τοῦ διέφυγε μόνον μεταξὺ πολλῶν ἄλλων καὶ ἡ … χονδρομέρεια ὅτι οὔτε τότε διέμενα ἀλλ᾿ οὔτε καὶ τώρα διαμένω στὴν Κοπεγχάγη.

Ἐπειδὴ ὅμως ἡ σπαρακτικὴ ἀδελφὴ τοῦ ἐλέους πάει γυρεύοντας, ἀπεφάσισα νὰ ἀνασηκώσω ὀλίγον τὸν «θρυλικὸν» πέπλον τοῦ παρακρατικοῦ κιναίδου Ἀρ. Καλέντζη.

  Γιὰ νὰ ξεκινήσω ἀπὸ τὰ παλιά:

  Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν, συνομιλώντας γραπτῶς μὲ παλαιὸν συναγωνιστὴ καὶ ἄριστον γνώστην προσώπων καὶ πραγμάτων μέσῳ Σκάιπ, διημοίφθη καὶ ἡ ἑξῆς στιχομυθία:

  «[19-01-2018 11:45:24] Stephanos: Δὲν ἔχεις δεῖ αὐτὰ ποὺ ξερνάει τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὁ γνωστὸς κίναιδος-ἔχιδνα τοῦ “χώρου”, Ἀρ.Κ.;

  [19-01-2018 11:48:50]: Αποφεύγω να επισκέπτομαι το βοθρομπλογκ του Α.Κ. Θεωρώ, ότι ο συγκεκριμένος τύπος είναι ο μεγαλύτερος δυσφημιστής και δημόσιος χαφιές του “χώρου”.

  [19-01-2018 11:52:35: Πέραν τούτου, προσωπικά έχω πεισθεί ότι όχι μόνον δεν έχει καμμία σχέση με τον Ε/Σ, αλλά την εποχή που έβαζε βόμβες στον γάμο του καραγκιόζη το έκανε κατόπιν εντολών της CIA, κάτι ανάλογο γινόταν και στην Ιταλία την ίδια εποχή. Ας σημειωθεί, ότι έχει παραδεχθεί δημοσίως ότι είχε επικοινωνία και άριστες σχέσεις με τους εγκληματίες Ιταλούς “φασίστες” που δολοφονούσαν πολίτες μέσω βομβιστικών ενεργειών για λογαριασμό της CIA.»

  Λίαν προσφάτως τὸν εἶδα νὰ κοκορεύεται στὸ ΦΒ πὼς τότε ἦταν σκληρὸς κι ἔβαζε βόμβες, ἐν ᾧ στὰ βιβλία του τὸ ἀρνεῖται, ἀντιθέτως πρὸς τοὺς σημερινοὺς φοβισμένους νέους συναγωνιστάς…

  Θὰ παρώτρυνα τοὺς φίλους του νὰ τὸν ρωτήσουν γιατὶ φυλακίστηκε τὴν τελευταία φορά, δὲν ἔχει καὶ τόσα χρόνια. Πάντως τώρα δὲν ἦταν γιὰ βόμβες…

  Εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ κίναιδοι εἶναι εὐχερῶς ἐκβιάσιμοι – ἀλλὰ συχνὰ καὶ ἀπίστευτα κι ἀφάνταστα βρωμεροί. Ἡ μητέρα στενοῦ μου φίλου, μεγαλυτέρου ἐμοῦ ἠλικιακῶς, ὁ ὁποῖος ὡς νεαρὸς μαθητὴς εἶχε «ἁλιευθῆ» εἰς τὸν ἰδεολογικὸν κύκλον τοῦ ἈρΚ, μοῦ ἐνεπιστεύθη πρὸ πολλῶν ἐτῶν ὅτι τότε ἔπιασε τὸν πατέρα τοῦ φίλου μου, ἀξ/κὸν τοῦ Στρατοῦ, κάποιος ἀξ/κὸς τῆς Ἀσφαλείας, ὥστε νὰ προσέξῃ διότι ὁ ἈρΚ ἐθεωρεῖτο σεσημασμένος ὁμοφυλόφιλος.

  Ὡς μαθητὴς καὶ φοιτητὴς ὑπερασπιζόμουν ὡς συνειδητὸς κι ἐνεργὸς ἐθνικοσοσιαλιστὴς τὸν «διωκόμενο συναγωνιστὴ» ἈρΚ. Κάποτε (1983) ἐδέχθην, ὡς ἐπὶ κεφαλῆς πλέον τῆς ΤΟ Θεσσαλονίκης, ἐπίσκεψιν ἀθηναίου, ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ μὲ «ψαρέψῃ» ἐν σχέσει πρὸς φήμας ποὺ τότε ὠργίαζαν στὴν Ἀθήνα περὶ ὁμοφυλοφιλίας τοῦ Ἀρ.Κ., πρᾶγμα ποὺ μὲ σόκαρε καὶ παρ᾿ ὀλίγον θὰ τὸν ἔδερνα, ἂν δὲν μὲ ἔπειθε πὼς πράγματι κυκλοφοροῦσαν τέτοιες φῆμες καὶ δὲν τἄβγαζε ἀπ᾿ τὸ μυαλό του ὁ ἴδιος. Δὲν ἤξερα τὶ νὰ πιστέψω, ἤλπιζα ὅμως νὰ εἶναι κακεντρεχεῖς συκοφαντίες.

  Λίγο ἀργότερα, ἐπισκεπτόμενος συναγωνιστὰς στὴν Ἀθήνα, εὑρέθην εἰς τὸ μάτι τοῦ κυκλῶνος μεταξὺ δύο ἀντιμαχομένων πλευρῶν, ἀλληλοκατηγορουμένων μὲν περὶ τῶν φημῶν, ποὺ ὅμως ἐκ τῶν ὑστέρων ἀντελήφθην ὅτι ἀμφότερες ἐθεώρουν δεδομένην τὴν ὁμοφυλοφιλίαν τοῦ ἈρΚ, ὅμως ὁ ἕνας τἄρριχνε στὸν ἄλλον… Τὰ πνεύματα ὠξύνθησαν καὶ συνεφωνήθη συνάντησις τῶν 2 πλευρῶν εἰς τὴν φτωχικὴν προσφυγικὴν οἰκίαν τῆς μητρὸς τοῦ ἈρΚ, στὰ αὐτιὰ τῆς ὁποίας ἐπίσης εἶχαν φθάσει οἱ φῆμες καὶ κόντευε ἡ καημένη νὰ τρελλαθῇ… Στὴν συνάντησι συμμετεῖχα κι ὁ ἴδιος, μακρὰν ὁ νεώτερος ὅλων τότε, 7-8 ἄτομα καὶ ἡ κυρία Καλέντζη: Μία ἀξιοπρεπεστάτη σεβαστὴ κυρία, τὴν εἶχα ξαναδεῖ ἅπαξ, στὸν γάμο κάποιου σστοῦ. Ἡ ὁποία καὶ εἶπεν ἐπὶ λέξει: «Ἐμεῖς εἴμαστε πρόσφυγες, μισοὶ Τοῦρκοι μισοὶ Ἕλληνες – καὶ τέτοια αἴσχη δὲν τὰ σηκώνουμε! Ἂν ζοῦσε ὁ ἄντρας μου θὰ πέθαινε ἀπὸ τὸ κακό του…» Τὴν λυπήθηκα τὴν σεβαστὴ κυρία… Λίγο ἀργότερα ὁ ἈρΚ ἐκ νέου αἰφνιδίασε τὸν «χῶρο», ἀφοῦ κυκλοφόρησε κάτι περίεργα συγγράμματα μὲ περίεργες ἀπόψεις, μάλιστα καὶ περὶ μοντέρνας «τέχνης» – καὶ τότε ἄρχισα νὰ ψυλλιάζωμαι πὼς κάπου βρωμάει ὁ τύπος, παραμένων εἰς στάσιν ἀναμονῆς.

  Τυχαίως τὸν συνήντησα πρὸ 20ετίας περίπου γιὰ πρώτη φορά, σὲ κοινωνικὴν ἐκδήλωσιν ἀτόμου τοῦ χώρου. Κατόπιν τούτου ἀνέβηκε πολλὲς φορὲς στὴν Θεσ/νίκη ἐπιδιώκων νὰ μὲ συναντήσῃ, ὅμως κάθε φορὰν τὸν ἀπέφευγα. Τὸν συνήντησα τὸ 2003, ὁπότε εἰργάσθη ἐπί τι διάστημα ὡς ξεναγὸς ΚΑΠΗ ἐκδρομέων εἰς τὴν λίμνην Κερκίνην καὶ τὰ ὀχυρὰ τοῦ Ροῦπελ. Ἡ ἀπέναντί μου στάσις του ὅποτε συνηντήθημεν ἦτο τοῦ μεγάλου ἀδελφοῦ, ἐγκαρδιωτάτη. Τυχαίως τότε συνομιλῶν μετά τινων ἐκδρομέων διεπίστωσα πὼς τοὺς παραμύθιαζε καθ᾿ ὁδὸν εἰς τὸ λεωφορεῖον μὲ ἀφηγήσεις ἐκ τῆς ἱστορίας του ὡς … πιλότου στὴν Γερμανία, ἀπὸ ὅπου καὶ ἔλεγε πὼς … «λαμβάνει σύνταξιν»!

  Συμπτωματικῶς τὸ 2005 ἀνέπτυξα σχέσιν πρὸς Ἀθηναίαν συναγωνίστριαν, ἡ ὁποία τὸν ἐγνώριζεν ἀρκετὰ καλά.

Ἡ ὁποία καὶ μοῦ ἐπεβεβαίωσε τὴν φήμην ποὺ εἶχε φθάσει στ᾿ αὐτιά μου πὼς ὁ ἈρΚ συνειργάζετο μὲ ἰσραηλινούς, ἐξεφράζετο δὲ ἀνοιχτὰ ὑπὲρ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ προοπτικῆς ἑλληνοϊσραηλινῆς συμμαχίας! Προφανῶς τότε εἶχε μεταπηδήσει ἡ σχέσις του ἐκ τῆς CIA εἰς τὴν Μοσάντ, κάπου 2003-5. Ἔτσι καὶ σταμάτησε τὴν δραστηριότητά του ὠς ξεναγοῦ, ἀφοῦ βρῆκε νέους ἐργοδότας…

  Κι ἔπιασε δουλειὰ σύντομα, ἡ στρατευμένη κίναιδος ἔχιδνα: Διότι κατὰ τὸ χειμερινὸν ἡλιοστάσιον τοῦ 2003 ἔγινε τὸ ἱδρυτικὸν συνέδριον τοῦ Ἅρματος, μὲ συμμετοχὴν σπουδαίων διεθνῶν προσωπικοτήτων τοῦ χώρου ἐκ Ρωσίας, Δανίας καὶ ἐκ τῆς Γερμανίας τοῦ θρυλικοῦ καὶ ἀδαμάστου Horst Mahler.

  Ἀμέσως ἔπιασαν δουλειὰ τὰ πρακτοράκια, ἀνοίγοντας στὸ παρακρατικὸ Ἰντυμήντια τὸ γνωστὸ ἐμετικὸ βοθρόνημα ἐναντίον μου, ἐπιχειρώντας τὴν ἠθικήν μου δολοφονίαν μὲ γελοιότατα μὲν μυθεύματα καὶ ἀηδέστατα μυθιστορήματα, φτιάχνοντας πλαστικὰ ὁμοιώματα τῆς ἀρρωστημένης των κιναίδου φαντασίας καὶ εἰς τὰ οποῖα ἐπετίθεντο καλιαρντιστί, καθ᾿ ἕνα ἰδιότυπον εἶδος ἰντερνετικοῦ Βουντού – ἐλπίζοντες ὅμως ἔστω τοιουτοτρόπως νὰ “λερώσουν” τ᾿ ὄνομά μου σύροντάς το εἰς τὸν ψυχικόν τους σιχαμερὸν βοῦρκον… Ἐκεῖ οἱ ὑπηρεσίες εἶχαν 2 πόλους ἐνεργείας – τὸν χοντρὸ καὶ τὸν λιγνό. Πρὸ ἑξαμήνου περίπου ὁ χοντρὸς κατὰ ἕνα παροξυσμὸν τοῦ βαρέος διπολικοῦ συνδρόμου ποὺ τὸν κατατρύχει ἄρχισε ν᾿ ἀνανεώνῃ τὸ βοθροστάσιόν του μέσῳ τῆς φιλικῆς του ἱστοσελίδος «fyletika». Κατέβηκαν μόνον μετὰ 2-3 ἡμέρας «παραδόξως» (ἐνῷ παρόμοια δὲν παραμένουν κανονικῶς πέραν τῆς μιᾶς ἡμέρας).

  Παρεμπιπτόντως, ἡ ξιππασμένη μυθομανία του ἈρΚ εἶναι μοναδική. Ἡ ὡς ἄνω φίλη μου ξέσπασε σὲ ἀκράτητα γέλια ὅταν τῆς ἀφηγήθην κάποτε περὶ τῆς συναντήσεώς μου μὲ τὴν μητέρα του, διότι τότε ὁ ἈρΚ παραμύθιαζε τοὺς ἀκροατάς του πὼς ἦταν τάχα … κόντες, γόνος εὐγενοῦς οἴκου τῶν Ἑπτανήσων!!! Ἀργότερα ἔλεγεν εἰς πελοποννησίους φίλους του πὼς κατάγεται ἀπὸ … Μάνη κι ἀπὸ Ἀρβανίτες! Τώρα βρῆκε κάποιον Καλέντζη τοῦ 18ου αἰῶνος ἀπὸ τὸ Ἀλποχῶρι τῆς Ἠπείρου ποὺ ξεσήκωσε τοὺς Σουλιῶτες μὲ βοηθὸ τὸν Μᾶρκο Μπότσαρη καὶ ἔχει τοποθετήσει εἰς τὴν προμετωπίδα τῶν ἐν FB προφίλ του ἀπόσπασμα κάποιας ἐγκυκλοπαιδείας ἐν ἐκτάσει, προφανῶς ὑπαινισσόμενος πὼς εἶναι πρόγονός του, καίτοι προέρχεται ἐξ οἰκογενείας προσφύγων τοῦ 1922! Εἰσπράττει δὲ καὶ τὸν σχετικὸν λιβανωτὸν τῶν ἀφελῶν θαυμαστῶν τῆς 100% κάλπικης κι ἀπατηλῆς του εἰκόνος, παριστάνοντας μάλιστα τὴν σεμνότυφη παρθένο…

  Τώρα ἐξαπελύθη ἐκ νέου ἡ ἔχιδνα. Ἀνησύχησεν ὁ ἴδιος, ἀνησύχησαν κι οἱ ἐργοδότες του προφανῶς. Ἡ γλῶσσα, αἱ μέθοδοι καὶ ἡ ἀξεπέραστη παμπόνηρη καὶ δολοπλόκος ψυχική του πουστιὰ ἴδια κι ἀπαράλλακτα ὅπως στὴν ἐπαίσχυνη Ἰντυμηντιάδα Καλέντζη/Μιχαλολιάκου ἐναντίον μου τοὺς πρώτους μῆνες τοῦ 2004. Τότε ἀφορμὴ ὑπῆρξε τὸ ξεκίνημα τοῦ Ἅρματος. Τώρα πάλιν ὡσμίσθησαν ἀνάκαμψιν τοῦ Ἅρματος καὶ τῆς ἀπηχήσεώς του – καὶ χτύπησε συναγερμὸς στὰ βοθροχυτήριά τους. Μάλιστα τώρα ἡ κίναιδος ἔχιδνα τὤχει πάρει ἐντελῶς προσωπικά, μέχρι καὶ στὸ φόρουμ.γρ ἔφθασεν ἡ ἀμφίβολος χάρις της…

  ΚΑΙΡΟΣ νὰ ξυπνήσουν καὶ οἱ τελευταῖοι καλόπιστοι καὶ εὔπιστοι, διαπιστοῦντες ἰδίοις ὄμμασι τὴν ἀηδῆ ψυχικὴν ἀθλιότητα αὐτοῦ τοῦ ἀτόμου. Τώρα ἔχει κάνει καὶ μίαν εὐρασιατικὴν ΜΚΟ, τῇ βοηθεἰᾳ ἀδελφῆς του ψυχῆς ἐκ Φραγκίας, ὅπου ὡς εὐαίσθητος ἔχει καταφύγει πρὸς ἀποφυγὴν ἐκπληρώσεως τῆς στρατιωτικῆς θητείας – ποῦ ν᾿ ἀντέξῃ ὁλόκληρο ἑξάμηνο στὸν … βάναυσο Στρατὸ τὸ εὐαίσθητο παιδί! ΔΙΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟΝ λοιπόν ὅτι ἡ ἔχιδνα ὑποστηρίζει ἀνοιχτὰ τὸν Ἐρντογάν, ταξειδεύει δὲ συχνότατα εἰς Τουρκίαν.

  Θὰ τοῦ συνιστοῦσα γιὰ μιὰν ἀκόμη φορὰν νὰ παύσῃ ν᾿ ἀσχολῆται μαζί μου – ἐπίσης δὲ καὶ μὲ τοὺς νεκρούς μου συναγωνιστὰς ποὺ ἀσεβέστατα ὁ ὄφις συλεῖ χρησιμοποιῶν (διὰ τὸν ἑαυτόν του φυσικά) τὸ ψευδώνυμον «Ντουμπάι-Κούσια, ἡ λάμια τῆς Λαμίας» – ποὺ νὰ τὸν φάῃ ἡ λάμια… Καὶ μὲ τὴν γυναῖκά μου ἐπίσης, ἡ ὁποία πράγματι δὲν εἶναι τῶν Ἰδεῶν μου, εἶναι ὅμως ἐξαιρετικῶς εὐγενὴς φύσις – καὶ βεβαίως δὲν εἶναι … ὑπέργηρος, ὅπως τὴν καταγγέλλει ἡ γηραιὰ ἀλλ᾿ ἄνους ἔχιδνα! Παραθέτω ἐν πάσῃ περιπτώσει καὶ φφίαν μου μετὰ τῆς … ὑπεργήρου συντρόφου μου.

  Ἀγαπητοί, τὸ ἀπόστημα αὐτὸ ΠΡΕΠΕΙ νὰ κλείσῃ, νὰ βουλώσῃ. Ὡς ἐλαχίστην εἰς τοῦτο συνδρομήν ἀποπέμψατέ τον, ἀφῆστε κάθε διπλωματικὴν ψευδοευγένειαν κατὰ μέρος – καὶ ἀγνοήσατε τὴν γελοίαν του πορνοσελίδα. Ἀφῆστε τὴν ἔχιδνα νὰ πλαντάξῃ μόνη της μέσα στὸ ἴδιο της τὸ βρωμερὸ δηλητήριο!!! Τὰ ὅσα ἔχω ἀφηγηθῆ εἶναι μικρὸν κλᾶσμα τῶν ὅσων θὰ μποροῦσα, ὅλοι δὲ γνωρίζουν ὅτι οὐδέποτε καὶ ἐπ᾿ οὐδενὶ ψεύδομαι – ἐν ᾧ ἡ ἑτέρα (δίπολος…) πλευρὰ ΜΟΝΟΝ νὰ ΨΕΥΔΕΤΑΙ γνωρίζει – μολύνοντας ἀκόμη κι ὅσες τυχὸν ἀλήθειες πιάσῃ στὸ αἰσχρόστομά της, προκειμένου δι᾿ αὐτῶν νὰ ἐξωραΐσῃ τὴν ὑποκρυπτομένην της ἀπίστευτη βρωμιὰ καὶ καταισχύνην!

Η ΕΧΙΔΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΟΜΩΣ ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ, ΤΟ ΕΜΕΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΩΣ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΝ…

Ἔγραψα κι ἕνα σχόλιον τὴν 28ην Ἰαν., ἀναρτηθὲν εἰς ὁμάδα κοινωνικοπολιτικοῦ διαλόγου τοῦ Facebook, https://www.facebook.com/groups/213741095827218/permalink/261426201058707/, ὅπου ἀπαιτεῖται ἔνταξις πρὸς ἀνάγνωσιν περιεχομένων. Τὸ κατευθυνόμενον ἡφαίστειον κόπρου τῆς λυσσασμένης κιναίδου ἐχίδνης συνεχίζει ἐν τῷ μεταξὺ ἀκάθεκτον καὶ ἐξ ἴσου ἀναίσχυντον. Δὲν προτίθεμαι νὰ κάμω διάλογον μὲ δηλητηριώδη ξεφωνιστὰ ἑρπετά, θὰ ἐπιληφθῇ δὲ κατ᾿ ἀρχὰς καὶ ἡ δικαιοσύνη. Ἡ δέουσα ἀπάντησις ἐν καιρῷ…

Ἐκ τοῦ τελευταίου μου αὐτοῦ σχολίου λαμβάνω μόνον τὸν ἐπίλογον, πρὸς ἄρσιν πάσης τυχὸν ἀμφιβολίας περὶ τοῦ ποιοῦ τῆς χιλιομασκαρευμένης ἐχίδνης, ἐν προκειμένῳ καλυπτομένης ὑπὸ τὸ ὄνομα ἑνὸς ἀλβανοῦ, τὸ προφὶλ τοῦ ὁποίου καταφανῶς διαχειρίζεται ἡ Ἔχιδνα – καὶ ἐκ μέρους τοῦ ὁποίου ὁ ἀλβανός, δῆθεν, ὁμιλεῖ, εν ᾧ εἶναι ἡ ἰδία ἡ Ἔχιδνα, ποὺ ἐν τῇ ἀκολούθῳ στιχομυθία ἐκ βεβιασμένου μένους γίνεται ἀπρόσεκτη καὶ αὐτοαποκαλύπτεται μεγαλοπρεπῶς:

  «Κι ἐπειδὴ ἡ λανθάνουσα γλῶσσα καὶ ἄλλας ἀληθείας ἔχει κατὰ λάθος βγάλει ἐκ τοῦ ἄλλως κατὰ σύστημα αἰσχροῦ ψευδολόγου καὶ ψευδοπλόκου Ἀρ. Καλέντζη, παραθέτω κι ἕνα ἀκόμη μικρὸν παράδειγμα, ὅπου ἐξ ὀργίλης συγχύσεως γίνεται ἀπρόσεκτος καὶ αὐτοαποκαλύπτεται, ὑπὸ τὸ προσωπεῖον τοῦ ἀδαοῦς ὑποτελοῦς του ἀλβανοῦ (ἀρκεῖ νὰ κοιτάξετε τὸ ἐν FB προφίλ του, Καλέντζης ἀπαράλλακτος σὺν διάφορα ἀλβανικὰ πρὸς κάλυψιν!) Ervis Sadiku – προσωπεῖον ποὺ αἴφνης διαρρηγνύεται κωμικοτραγικῶς:

  Ὁ Ervis Sadiku ΕΙΝΑΙ βεβαίως ὁ ἈρΚ ὑπὸ κάλυψιν, φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὸ προφίλ του, τὸ πῶς γράφει ἐκ μέρους ἐκείνου, μὲ ἐπιτηδευμένα ὀρθογραφικὰ λάθη πρὸς κάλυψιν, λάθη ποὺ ὅμως ξέχασε ὁ Ἀρ. Καλέντζης νὰ κάνῃ τόσο στὸ προφίλ τοῦ ἀλβανοῦ, ὅσον καὶ εἰς τὸ πρόσφατον ἀηδὲς ξερατὸ ποὺ ἀνήρτησε χθές, μὲ τὰ χαρακτηριστικά του ὅμως άπαρανωρίστως δικά του λάθη ποὺ τὸν προδίδουν εἰς τὸν ὀξυδερκῆ παρατηρητὴν ἀπὸ μόνα τους! Ὅμως στὸ κατωτέρω στιγμιότυπο αὐτοαποκαλύπτεται ὁ ἐμετικὸς μασκαρᾶς Ἀρ. Καλέντζης πολλαπλῶς, ἀποκσλύπτων διαδοχικῶς 2 ἐναλλακτικὰς «ταὐτότητάς» του, προσέξτε τον:

  Ἀφοῦ ἔχει ξεκινήσει εὐγενέστατα μὲ τὸ «σεῖς» καὶ μὲ τὸ «σᾶς» ὁ «ἀλβανὸς» Ἀρ. Καλέντζης, αἴφνης πετάει τὴν πρώτην του ψευδῆ μάσκα κι ἐπιτίθεται ὡς τσατσὰ τοῦ λιμανιοῦ, καθὼς συνηθίζει – κατόπιν τοῦ ὁποίου κι ἐγὼ ἀντιλαμβάνομαι περὶ τίνος πρόκειται! Καὶ αἴφνης τοῦ πέφτουν κατὰ λάθος ΟΛΕΣ οἱ μάσκες!

  Μέσα στὴν σύγχυσι κι ὀργή της κατὰ τὴν στιχομυθία, μόλις ἀναφέρω περὶ Τέλας … ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ πὼς αὐτὴν τὴν στιγμὴν (ἡ Τέλα!!!) εὑρίσκεται ἐκτός, ὅμως “ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΗ”, “ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΩ” (δηλ. “ἐγώ, ἡ Τέλα”!!!)! Γλῶσσα λανθάνουσα…

   Ὣς ΕΔΩ -τέλοι καὶ -τέλες, ἡ ἐμετικὴ παράστασις τοῦ ἀηδιαστικοῦ φανταχτεροῦ παρενδυσίου κλώουν τελειώνει…

  ΤΕΛΑ, ΤΕΛΟΣ!!! »