Ραδιοφωνικὴ συνέντευξη στὸ ΑΡΜΑ:  «Αἰγαῖο – Ἰόνιο:  οἱ συνεχεῖς ἀπώλειες τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ ἡ δέουσα ἐθνικὴ πολιτική» (γεωστρατηγική/γεωοικονομικὴ ἀνάλυση).

Παρουσιάζουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία προσφάτως παρεχώρησε στον διαδικτυακό μας δίαυλο, επιστήμων εξειδικευμένος στον κλάδο της θαλασσίας βιολογίας, αναφορικώς με το φλέγον, άκρως επίκαιρο, ζήτημα της γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής αξίας των ελληνικών θαλασσών και ιδίως του Αιγαίου πελάγους, σε συνάρτηση με την παρατηρουμένη, συνεχώς κλιμακουμένη, επιθετικότητα της αναθεωρητικής Τουρκίας που, κατά τρόπο ιταμό και άκρως προκλητικό, επιβουλεύεται τα εν πολλοίς ανεκμετάλλευτα αποθέματα του Αιγαίου πελάγους, τόσο σε επίπεδο κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και ορυκτού πλούτου εν γένει, όσο και στο επίπεδο της, μοναδικής σε αξία, ποικιλίας αλιευμάτων που φιλοξενεί. 
Θίγεται επίσης η κατάσταση απωλείας των εθνικών μας συμφερόντων και ως προς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Ιόνιο πέλαγος, έναντι τόσο της Ιταλίας όσο και της, εσχάτως εμφανιζομένης ως ιδιαιτέρως προκλητικής έναντι της Ελλάδος, Αλβανίας  (αποτέλεσμα προφανούς υποδαυλίσεως εκ μέρους  της Τουρκίας).
Οριοθετούνται και επίσης διασαφηνίζονται εννοιολογικώς οι σχετικοί με το θέμα βασικοί όροι, σε συνάρτηση μάλιστα με τις σαφείς ιδεολογικές και πολιτικές τους προεκτάσεις (π.χ. η ανησυχητική πραγματικότης της επανδρώσεως του ελληνικού αλιευτικού στόλου με πληρώματα αλλοδαπών και δη Αιγυπτίων!).
Αποκαλύπτεται τέλος η υποκρισία της κυβερνώσας, σάπιας αριστεράς, που εμφανίζεται ως έχουσα τάχα «οικολογικές ευαισθησίες»  ενώ  στην πραγματικότητα αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι είναι ριζικώς ξένη κατά τρόπο υπαρξιακό και θεμελιώδη, προς την ουσία του σεβασμού της Φύσεως και την αδήριτη ανάγκη προστασίας της.
Καλή σας ακρόαση: