Ἐθνοκοινοτικὴ Ἠχώ – Συνέντευξις τοῦ ἡγέτου τοῦ ΑΡΜΑτος Στεφάνου Γκέκα, ληφθεῖσα ἐν Δανίᾳ τὴν 27ην Ἀπριλίου τ.ἔ.

Ὁ Στ. Γκ. ἱστάμενος πρὸ τοῦ μνημείου τοῦ δρακοκτόνου Sigurd (ἡ Βορεία ὀνομασία τοῦ Siegfried) εἰς τὴν πόλιν Holstebro, τῆς ὁποίας καὶ ἀποτελεῖ τὸ ἐπίσημον ἔμβλημα. 18 Μαρτίου 2017.

Παρουσιάζουμε συνέντευξιν τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ΑΡΜΑτος Στεφάνου Γκέκα, ὅπου σχολιάζεται ἡ δραματικὴ ἐν Εὐρώπῃ κρατοῦσα κατάστασις συνεπείᾳ τῆς ὑπὸ τοῦ Συστήματος ὠργανωμένης ἀλλοφύλου εἰσβολῆς, ἡ ὁποία ἐν συναρτήσει πρὸς τὴν ριζικὴν Ἀντιστροφὴν τῶν Ἀξιῶν καὶ τὴν διαστροφικὴν συνθλιβὴν ἀρχεγόνων ἐνστίκτων τοῦ Ἀρίου ἀνθρώπου καὶ δὴ τοῦ Ἀρίου ἀνδρὸς ὁδηγεῖ τὴν Φυλήν μας πρῶτον μὲν εἰς ψυχονοητικὸν ἐξανδραποδισμόν, δι᾿ αὐτοῦ δὲ τελικῶς καὶ εἰς πλήρη βιολογικὴν κατάπνιξιν καὶ ἀφανισμόν.

Παράγων ἀνασχετικὸς τυχὸν ἀποφασιστικῆς ἀντιδράσεως καὶ ὑποστηρικτικὸς τῆς τρεχούσης Παρακμῆς καὶ καταπτώσεως ἀποδεικνύεται καὶ ἡ ἐγγενὴς δειλία τῆς πλειοψηφίας τῶν “ἐθνικῶν” πολιτικῶν κινημάτων τὰ ὁποῖα, στερούμενα ἀληθῶν Ἀρχῶν καὶ Τιμῆς, προβαίνουν εἰς καιρίας ὑποχωρήσεις καὶ ἰδεολογικὰς κυβιστήσεις, πρὸς τὰ ἔσω παριστανομένας ὡς “τακτικισμοὺς” καὶ “πολιτικὰς στρατηγικάς”. 

Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον περιορίζεται ὁ ἐν δυνάμει χῶρος συγκροτήσεως, δράσεως καὶ ἐκφράσεως ἀκεραίων, καθαρῶν καὶ ἀκλονήτων ὑγιῶν δυνάμεων, ἐφ΄ ὅσον ἀσφαλῶς τὸ Σύστημα προτιμᾷ καὶ ἐμμέσως στηρίζει τὴν διαιώνισιν τοιούτων ἀκινδύνων δι᾿ αὐτὸ ἀκροδεξιῶν συμφυρμάτων καὶ διεφθαρμένων ἰδιοτελῶν συγκροτημάτων, τὰ ὁποῖα ἀφ᾿ ἑνὸς εἶναι ἐν τέλει ἐλέγξιμα καὶ ἀκίνδυνα, ἀφ᾿ ἑτέρου χρησιμεύουν εἰς τὸν ἔλεγχον, ἐγκλωβισμὸν καὶ τὴν ἀσφαλῆ ἐκτόνωσιν ὑγιῶν ἐνστίκτων καὶ δυνάμεων τοῦ λαοῦ, τὰ ὁποῖα πάντως τὰ τοιαῦτα σχήματα καὶ τὰ συναφῆ πρόσωπα ἐγγενῶς ἀδυνατοῦν νὰ διαπαιδαγωγήσουν, καλλιεργήσουν καὶ ἀνδρώσουν.

Ἡ συνέντευξις ἐλήφθη εἰς ἐξωτερικὸν χῶρον, ἐξ οὗ καὶ αἱ συνθῆκαι λήψεως δὲν ἦσαν βέλτιστοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Πιέσατε τὸ βέλος προκειμένου νὰ λάβετε (κατεβάσετε) τὸ ἀντίστοιχον ἀρχεῖον εἰς ὑπολογιστήν· προκειμένου δὲ περὶ φορητῆς συσκευῆς, πιέσατε Download”.

A’ Μέρος Ηχητικό συνεντεύξεως. Download

Β’ Μέρος Ηχητικό συνεντεύξεως. Download