Πρὸς τὴν ἐν Ἀθήναις Πρεσβείαν τῆς Οὐγγαρίας

Πρὸς τὴν ἐν Ἀθήναις Πρεσβείαν τῆς Οὐγγαρίας
30.05.2017

Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν Οὐγγρικῶν ἀρχῶν,

Ἀπευθυνόμαστε σὲ σᾶς ἐξ ἀφορμῆς τῆς εἰς τὴν ἔνδοξον Πατρίδα σας ἀναζητήσεως ἀσύλου ὑπὸ τοῦ φρενήρη καὶ μανιώδη ἰδεολογικὸν διωγμὸν ὑπὸ τῶν ἀρχῶν τῆς χώρας του ὑφισταμένου γενναίου ἐλευθέρου στοχαστοῦ Horst Mahler.

Ὁ ὁποῖος τολμᾷ νὰ στοχάζεται καὶ νὰ ἐκφράζεται ἐλευθέρως, ἐλευθέρως δὲ κατ᾿ οὐσίαν καὶ ὄχι συμβατικῶς, παρ᾿ ὅτι βεβαίως ἔχει πλήρη ἐπίγνωσιν ἀλλὰ καὶ πεῖραν τοῦ ἐν Γερμανίᾳ κρατοῦντος ἄκρως ἀνελευθέρου καθεστῶτος, ποὺ στὴν περίπτωσίν του ἔχει τόσον ἐμμανῶς καὶ ἀπροκαλύπτως ἐπιδείξει τὴν κυριολεκτικῶς λυσσώδη του μισαλλοδοξίαν, ὥστε ἀκόμη κι ἕνας Στάλιν δὲν θὰ εἶχε τίποτε νὰ ζηλέψῃ.

Ἐν τούτοις ὁ γενναῖος αὐτὸς ἀνὴρ φέρεται ὑπὸ ἀνδρείου καὶ ἀκαταβλήτου ἐλευθέρου πνεύματος,
περιφρονεῖ δ᾿ ὡς ἐκ τῆς μαχητικῆς του φύσεως τὴν ὑπὸ τῶν κρατούντων μικρανθρωπάκων καὶ ἀνδρεικέλων μιᾶς καθολικῶς ἀνὰ τὴν Δύσιν ἐπιβεβλημένης δουλείας, παραπλανητικῶς ὡς «πολιτικῆς ὀρθότητος» κεκαλυμμένης, ἐπισειομένην ἐξοντωτικὴν καταδίωξιν.

Τοῦτο, ὅπως προκύπτει ἐκ τῆς ἀπηνοῦς διώξεως ποὺ τοῦ ἐξαπολύεται ἀδιακόπως, ἐρεθίζει ἀκόμη
περισσότερον τὰ ἀνδράποδα τοῦ Συστήματος: Ἀνδράποδα ποὺ θλιβερῶς διαγκωνίζονται πρὸς ἄλληλα, ἀγενῶς καὶ δουλοφρόνως ἁμιλλώμενα περὶ τοῦ τὶς θὰ ἐπιδείξῃ μείζονα οἶστρον κατὰ τῆς ἐλευθέρας σκέψεως καὶ τοῦ συναφοῦς της ἀνδρείου πνεύματος, καθὼς ἀποδεικνύουν οἱ ἀπηνεῖς διωγμοὶ ἑκατοντάδων χιλιάδων Γερμανῶν δι᾿ αὐθαιρέτως ὑπὸ τῶν κρατούντων ὁριζόμενα «ἐγκλήματα σκέψεως»: Ὁρισμοὺς μὲν γελοίως αὐθαιρέτους καὶ ἀπαραδέκτους δι᾿ ἐλευθέρους ἀνθρώπους, τοὺς ὁποίους ὅμως χρησιμοποιοῦν ὡς νομιμοφανῆ ἐργαλεῖα ἐπιβολῆς μιᾶς ἀπολύτου, φοβερᾶς καὶ ἀπαρεγκλίτου φυσικῆς καὶ πνευματικῆς τρομοκρατικῆς Τυραννίας, τῇ ἐπικλήσει μάλιστα «δημοκρατικῶν ἀρχῶν»…

Τὸ συγκεκριμένον ἀνελεύθερον ἐν Γερμανίᾳ καθεστὼς ἀποτελεῖ δυστυχῶς ἁπλῶς ἀκραίαν περίπτωσιν ἑνὸς κατ᾿ οὐσίαν παρομοίου καθεστῶτος, ποὺ οἱ παρασκηνιακοὶ καὶ προσκηνιακοὶ ἰσχυροὶ τῆς Δύσεως προσπαθοῦν δίκην καθολικῆς σιδηρᾶς Τυραννίας νὰ ἐπιβάλουν καθ᾿ ὅλην τὴν Εὐρώπην ἀλλὰ καὶ ἐπέκεινα. Μέρος δὲ οὐσιῶδες τῶν σχεδιασμῶν των, ἡ ἀποκάλυψις μάλιστα τῶν ὁποίων ἐπισύρει παντοειδεῖς διωγμοὺς καὶ διώξεις, ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἐν ἐξελίξει ἀφροασιατικὴ εἰσβολὴ εἰς τὴν Εὐρώπην, ἥτις καὶ ἀναμένουν νὰ καταπνίξῃ κάθε δύναμιν ἀντιστάσεως τῶν ὑποδούλων τους «ὑπηκόων» – ἁπλούστατα ἐκμηδενίζοντάς τους, συλλογικῶς ἀλλὰ καὶ ἀτομικῶς.

Ἐσχάτως ἐτόλμησεν ὁ ἀκατάβλητος μαχητὴς τῆς Ἐλευθερίας Horst Mahler νὰ ξεσκεπάσῃ ὄχι μόνον τὴν
ταὐτότητα καὶ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν ἐν λόγῳ κραταιῶν τοῦ Συστήματος ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμφανῆ βιβλικήν τῶν τοιούτων σχεδιασμῶν καταγωγήν, ἁπλῶς μάλιστα πρὸς τοῦτο ἀναπαράγων ἀποσπάσματα ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Μωυσέως, Ἡσαΐου), ἐπίσης δ᾿ ἐκ τοῦ Ταλμοὺδ καὶ τοῦ Σουλχάν Ἀρούχ. Τοῦτο ἀκριβῶς καὶ ἀνεζῳπύρωσε τὸ ἄκρατον μῖσος τῶν διωκτῶν του, καθὼς τὰ ἀποσπάσματα ταῦτα εἶναι ἀφ᾿ ἑαυτῶν λαλίστατα, μάλιστα δ᾿ ἐν ἀντιπαραβολῇ πρὸς τὰ τεκταινόμενα τῶν ἡμερῶν μας, ἀποστρέφονται δὲ οἱ διῶκται τοῦ Horst Mahler τὴν ὑπὸ ἀνυποτάκτως ἐλευθέρων ἀτόμων εἰς ταῦτα ἐπίστασιν τῆς προσοχῆς τῶν λαῶν, τοὺς ὁποίους δηλονότι αἰσχρῶς καὶ δολίως προδίδουν καὶ παραπλανοῦν.
Τὸ τοιοῦτον, ὅμως, φαῦλόν τους καθεστὼς δὲν ἀντέχει καμμίαν ἀληθῆ κριτικήν – διὸ καὶ ἀντιδροῦν σπασμωδικῶς!

Λίαν προσφάτως ἐτόλμησε κι ἔκαμε κρισίμους ἐπισημάνσεις πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν ἐδῶ παρατηρήσεών μας καὶ ἡ γενναία πρωθυπουργὸς τῆς Πολωνίας. Ἡ δὲ Οὐγγαρία εἶχεν ἀπὸ τοῦ 2015 τὴν ὡς πρὸς τὰ τὰ δουλικὰ ἤθη τῶν ὑπηκόων τῆς ΕΕ ἀσυνήθη γενναιότητα νὰ παρακάμψῃ τὰς ὀλεθρίας καὶ προδοτικὰς ὑποδείξεις τῶν Βρυξελλῶν καὶ νὰ προασπισθῇ τὴν ἐθνικὴν της ἀκεραιότητα, μὴ ἀποποιουμένη τὸν αὐτοσεβασμόν της καθὼς ἐπέτασσαν οἱ γνωστοὶ κύκλοι τῶν Βρυξελλῶν ἀλλ᾿, ἀπεναντίας, προβάλλουσα ἀντιστάσεις κατὰ τῆς ἐν ἐξελίξει μεσανατολικῆς εἰσβολῆς, ὅπερ καὶ ἐπέφερεν τὴν ὁμόθυμον γοερὰν μῆνιν τοῦ σατανικοῦ συνασπισμοῦ τῶν ἰσχυρῶν τῶν ΜΜΕ μετὰ τοῦ σκοτεινοῦ πλέγματος τῶν Βρυξελλῶν.

Αὐτὸ ποὺ κυρίως ἐφοβοῦντο, ἦτο ἡ λειτουργία τῆς οὐγγρικῆς γενναίας στάσεως ὡς παραδείγματος καὶ
προτύπου ἐθνικοῦ αὐτοσεβασμοῦ καὶ ἀνεξαρτησίας.

Ἡ Οὐγγαρία καὶ ἡ Ἑλλὰς ἐστάθησαν παλαιόθεν πρωτοπόροι εἰς τὴν ὑπεράσπισιν τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐλευθερίας κατὰ τῶν προελαυνόντων Ὀθωμανῶν Τούρκων· σήμερον ὁ ἀντίστοιχος ἀγὼν εἶναι πολὺ περιπλοκώτερος, καθὼς τὰς μοίρας τῶν εὐρωπαϊκῶν Ἐθνῶν δὲν διευθύνουν πλέον προασπισταὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ ἀκεραιότητός των – ἀλλὰ μάλιστα τὸ ἀκριβῶς ἐναντίον!
Ἐν τούτοις, καθὼς καὶ τὸ 2015 «ὅλα τἄσκιαζ᾿ ἡ φοβέρα καὶ τὰ ᾿πλάκωνε ἡ σκλαβιά», κατὰ γνωστὸν
στίχον τοῦ ἐθνικοῦ μας «Ὕμνου εἰς τὴν Ἐλευθερίαν», ἐτόλμησεν ἡ γενναία Οὐγγαρία καὶ πάλιν νὰ τηρήσῃ τὴν ἀνδρείαν της παράδοσιν.

Ἡμεῖς ἐκ τοῦ Ἐθνοκοινοτικοῦ Συνδέσμου ΑΡΜΑ προσβλέπουμε μὲ βάσιμες ἐλπίδες στὶς τελευταῖες ἀναλαμπὲς ἐλευθέρου καὶ ἀνδρείου φρονήματος ἀνὰ τὴν Εὐρώπην, μάλιστα δὲ τὴν ἀνατολικήν Εὐρώπην, καθὼς ἡ σῆψις καὶ ἡ ὑποδούλωσις τῆς δυτικῆς ἔχει καταστῆ ἀπολύτως ἀπερίγραπτος.

Καλοῦμε δὲ τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν τῆς χώρας σας νὰ παραμείνῃ πιστὴ εἰς τὸν γενναῖον χαρακτῆρα καὶ τὰς ἀνδρείας παραδόσεις τοῦ Οὐγγρικοῦ Λαοῦ, ἀρνουμένη νὰ ὑποκύψῃ εἰς ἐμμέσους καὶ ἀμέσους ἀπειλὰς τῶν διωκτῶν τῆς πραγματικῆς μας ἐλευθερίας καὶ ἀκεραιότητος, δεόντως σεβομένη καὶ τιμῶσα τὸν μεγάλον τοῦτον ἄνδρα, ποὺ κατέφυγεν εἰς τὴν χώραν σας, καθὼς διώκεται αἰσχρῶς καὶ μανιακῶς δι᾿ ἕνα καὶ μόνον ἔγκλημα: ἤτοι, ἐπειδὴ τολμᾷ νὰ εἶναι ἐλεύθερος καὶ νὰ συμπεριφέρεται ὡς τοιοῦτος, παρέχων εἰς τὸν ὑπὸ τεχνητὴν καταστολὴν τελοῦντα Λαόν ἕνα ζῶν (καὶ «ἐπικίνδυνον»!) πρότυπον ἀνυποτάκτου μαχητοῦ τῆς Ἐλευθερίας!

Διὰ τοῦτο καὶ μόνον διώκεται, παρὰ τὸ προκεχωρημένον του γῆρας καὶ τὴν ἐξόχως δεινὴν κατάστασιν τῆς ὑγείας του, ἥτις καὶ ἐπεδεινώθη κρισίμως κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀπαραδέκτου καθείρξεώς του, τῆς ὁποίας τὰς λεπτομερείας καὶ τὸ ἀκριβὲς (πράγματι δὲ γελοῖον καὶ κατάπτυστον!) ὑπόβαθρον πιστεύομεν ὅτι γνωρίζετε. Παρ᾿ ὅτι δὲ μάλιστα ἐξέτισε τὰ 2/3 τῆς ποινῆς του ΣΥΝ δύο ἔτη ὑπὸ κράτησιν κατ᾿ οἶκον, ἐπιθυμοῦν τὰ μισαλλόδοξα ἐκεῖνα μανδρόσκυλα τοῦ Συστήματος τὴν πλήρη του φυσικὴν ἐξόντωσιν, ποὺ ἄλλως τε εἶναι καὶ τὸ μόνον ποὺ δύνανται νὰ ἐπιτύχουν: διότι ἡ ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνδρὸς αὐτοῦ εἶναι ἀκατάβλητα καὶ ἐλεύθερα – αὐτοὶ δὲ πάντως ἦσαν καὶ θὰ εἶναι μόνον ἀνδράποδα καὶ ἀνδρείκελα, παρ᾿ ὅλην των τὴν φαινομενικὴν παντοδυναμίαν!
Γενναῖοι Οὖγγροι, μὴ ὑποκύψητε εἰς τὰς ἀπειλάς των! Ὁ Horst Mahler εἶναι ὁ μόνος γνωστὸς
πραγματικὸς πρόσφυξ τῆς Εὐρώπης: τῆς Εὐρώπης τῆς ὁποίας τὴν Τιμὴν εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ ἔνδοξος χώρα σας διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν θὰ σώσῃ! Παράσχετέ του λοιπὸν ἄσυλον καὶ καταφύγιον εἰς τὴν σπουδαίαν σας χώραν, τῆς ὁποίας τὴν θύραν ἔκρουσεν ὡς διωκόμενος ἱκέτης ἐν ἄκρᾳ ἐνδείᾳ!
Οἱ ἐλεύθεροι εὐρωπαῖοι τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος θὰ σᾶς θαυμάζουν τότε καὶ θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν!

Μετὰ Τιμῆς,
διὰ τὸ ΑΡΜΑ, Στέφανος Γκέκας