Ἐπίδοσις ἐκκλήσεως εἰς τὴν Οὐγγρικὴν Πρεσβείαν ARMA-Petition für Horst Mahler in Athen: DIE GEDANKEN SIND FREI!!!

Σήμερα τὸ πρωί, Τετάρτην 7 Ἰουνίου 2017, ἀντιπροσωπεία τοῦ Ἅρματος ἐπεσκέφθη τὴν ἐν Ἀθήναις Πρεσβείαν τῆς Οὐγγαρίας,  ἐπὶ τῆς λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 38, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου καὶ ἐπέδωσεν ἐπιστολὴν-ἔκκλησιν πρὸς τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τῆς χώρας ὑπογεγραμμένην ὑπὸ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Ἅρματος, ἡ ὁποία καὶ ἐπρωτοκολλήθη δεόντως, ἐν σχέσει πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τοῦ ἐκεῖ ὡς ἱκέτου πολιτικοῦ πρόσφυγος καταφυγόντος ἀγωνιστοῦ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐλευθερίας, ἱδρυτικοῦ μέλους τοῦ Ἅρματος, Horst Mahler (πρβλ. http://www.armahellas.com/?p=22013, http://www.armahellas.com/?p=21880, Horst Mahler on 9.04.2017 / Last speech prior to his renewed imprisonment on 19.04.2017).

Δυστυχῶς πληροφορούμεθα ὅτι χθὲς ἡ σοφὴ δικαστὴς τῆς Βουδαπέστης ποὺ ἀνέλαβε τὴν ἐκδίκασιν τοῦ αἰτήματος ἀπεφάνθη πὼς «δὲν ὑφίσταται ὑπόβαθρον πρὸς παροχὴν ἀσύλου», καθὼς βεβαίως ἡ ταλμουδικῶς καθωρισμένη BRD λογίζεται οἴκοθεν ὡς εὐνομουμένη καὶ δικαία πολιτεία!!! Ἀφ᾿ ἑνὸς λοιπὸν κατὰ τὴν ἀπόφανσίν της πρέπει νὰ παραδοθῇ εἰς τὰ μισαλλόδοξα μανιακὰ τρωκτικὰ τῆς γερμανοφανοῦς Μπανανίας ἐντὸς δεκαημέρου (ἀπὸ χθές), ὅμως ταὐτοχρόνως διεπίστωσε ὕπαρξιν «ἐλασσόνων» ἀντιφάσεων ἐντὸς τοῦ ἐκδοθέντος εὐρωπαϊκοῦ ἐντάλματος συλλήψεως, πρὸς τῶν ὁποίων τὴν διαλεύκανσιν δίδεται εἰς τὴν (παραπλανητικώτατα…) καλουμένην «γερμανικὴν δικαιοσύνην» διορία 40 ἡμερῶν.

Παρακολουθοῦμεν ἐναγωνίως τὴν ἐξέλιξιν…

Εἰς δὲ τοὺς μισαλλοδόξους φρενήρεις κυνηγοὺς Ἰδεῶν ὡς καὶ ἁπάντων τῶν ἐλευθέρως σκεπτομένων τῆς ὑποδούλου Γερμανίας ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς προδοτικῶς ποδηγετουμένης Εὐρώπης ἀφιεροῦμεν ἕνα ὡραῖον γερμανικὸν ᾇσμα, μήπως καὶ ἀντιληφθοῦν τὴν ἀναπόδραστον ἀλήθειαν, ποὺ ὁ ἔκδηλος πανικός των πρὸ τῶν καταρρεόντων θεμελιωδῶν Ψευδῶν τοῦ Συστήματος ποὺ ἐκδουλεύουν δὲν τοὺς ἐπιτρέπει ψυχραίμως ν᾿ ἀναγνωρίσουν: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΔΕΝ ΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ – DIE GEDANKEN SIND FREI!!!

      Die Gedanken sind frei
wer kann sie erraten?
Sie fliehen vorbei
wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen
mit Pulver und Blei:
Die Gedanken sind frei!

Ich denke, was ich will
und was mich beglücket,
doch alles in der Still’
und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren
kann niemand verwehren,
es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!

Und sperrt man mich ein
im finsteren Kerker,
das alles sind rein
vergebliche Werke.
Denn meine Gedanken
zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei:
Die Gedanken sind frei!

Drum will ich auf immer
den Sorgen entsagen
und will mich auch nimmer
mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen
stets lachen und scherzen
und denken dabei:
Die Gedanken sind frei!

Ich liebe den Wein
mein Mädchen vor allem
sie tut mir allein
am besten Gefallen
ich sitz᾿ nicht alleine
bei einem Glas Weine
mein Mädchen dabei –
Die Gedanken sind frei!

                                                            https://www.youtube.com/watch?v=cVCdKVqKblA

  Eine Delegation von ARMA hat heute Morgen einen von seinem Chef Stephanos Gekas verfaßten langen Brief an die ungarische Botschaft in Athen eingereicht, hinsichtlich der​ ​Verhaftung des berühmten Freiheitskämpfers (und Gründungsmitglieds von ARMA) Horst Mahler, der wegen politischer Verhetzung in BRD in Ungarn politisches Asyl beantragt hat.

  Mittlerweile haben wir leider heute wahrgenommen, daß​ gleich gestern ein Budapester Stadtgericht entschied​en hat, daß Horst Mahler auf Grund des europäischen Haftbefehls in die BRD abgeschoben werden darf.

  Für weitere Ankunft entnehmen wir hier der Seite der Deutschen Nationalen Partei “Der III. Weg”: 

​    “Mahler hoffte wohl, im durch Viktor Orbán regiertem Ungarn auf Verständnis zu stoßen. Immerhin handelt es sich bei Ungarn um einen der wenigen EU-Staaten, welcher nicht vollends nach der Pfeife Brüssels tanzt. Auf der einen Seite ist es daher umso enttäuschender, dass Ungarn allen Anschein nach hier keine Haltung zeigen wird, indem es einen Ketzer der Moderne vor seinen Häschern schützt. Auf der anderen Seite haben sich aber auch schon die üblichen dauerhaft-empörten Organisationen wie das Internationale Auschwitz-Komitee eingeschaltet, um Druck auf die ungarische Regierung auszuüben und die Auslieferung Mahlers voranzutreiben.

Es ist beschämend, wie hier ein verkrüppelter über 80-Jähriger gejagt wird, dessen einziges Verbrechen darin bestand, die falschen Fragen zu stellen, während zur gleichen Zeit Justiz und Polizei vollkommen unfähig oder unwillig zu sein scheinen, gegen Kriminelle arabische Großfamilien oder den zum Drogenbasar verkommenen Görlitzer Park in Berlin vorzugehen.

Im freisten deutschen Staat der Geschichte ist das Hinterfragen der Geschichte ein größeres Verbrechen, als das Vergiften des Volkes oder organisierte Kriminalität. Es wird sich zeigen, inwieweit Horst Mahler in Ungarn Asyl gewährt bekommt oder ob er wieder in die BRD ausgeliefert wird. Nach aktuellen Angaben befindet sich Mahler in Abschiebehaft. Das Budapester Stadtgericht sah keinen Asylanspruch Mahlers und die zuständige Richterin stellte fest, dass der von der Staatsanwaltschaft in München ausgestellte Europäische Haftbefehl gegen Mahler kleinere Unstimmigkeiten enthält. Zu deren Klärung setzte sie der deutschen Justiz eine Frist von 40 Tagen.“​

​   Man kann hier http://der-dritte-weg.info/2017/06/07/ungarn-liefert-horst-mahler-an-die-brd-aus/ weiterlesen. ​ Außerdem kann man noch mehreres, wie auch Horst Mahlers letztes Video, hier https://endederluegedotblog.wordpress.com/2017/04/14/das-letzte-video-von-horst-mahler/  und seine Asylbeantragung hier https://endederluegedotblog.wordpress.com/2017/05/12/horst-mahler-beantragt-asyl/  finden.

    >>Hier https://germanenherz.files.wordpress.com/2015/03/das-ende-der-wanderschaft-07-01-2013.pdf  können Sie Horst Mahlers letztes Buch als pdf-Datei erhalten!

    Wir möchten doch noch eine kleine Hoffnung bewahren, daß die ungarische Regierung in Besinnung kommt.

    Wir werden künftig unseren Brief an ihr aus Griechisch übersetzen.

På DANSK (dog ikke de sidste nyheder):  http://o-d-i-n.org/video-horst-mahler-81-paa-flugt-fra-joedisk-justits/