Ἡ Σουηδία ἀλλάζει. Ἡ Εὐρώπη ἀλλάζει.

Δὲν ὑπάρχει ἐπιστροφή”…
Καὶ πράγματι δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἐπιστροφὴ ἂν δὲν ἀντιδράσῃ ἡ Εὐρώπη ἐδῶ καὶ τώρα.
Ἑκατοντάδες ἀναλύσεων δὲν διαθέτουν τὴν ἀποδεικτικὴν δύναμιν τοῦ ἐν ὄψει ἐκτρωματικοῦ προπαγανδιστικοῦ μηνύματος σηματοδοτοῦντος τὴν μετάβασιν στὸ τελικὸν στάδιον τοῦ γενοκτονικοῦ καὶ ἐθνοκτονικοῦ των σχεδίου: εἶναι καιρὸς πλέον οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ ἐνσωματωθοῦν (!) στὰς νέας ἀνεκτικάς, ἀνοικτάς, πολυπολιτισμικὰς κοινωνίας.
Ἀφοῦ μᾶς ἐπροπαγάνδισαν τὴν ἰσότητα καὶ τὰς “μὴ διακρίσεις”, ἀφοῦ ἐξύμνησαν τὴν ἀνοικτὴν πολυπολιτισμικὴν κοινωνίαν, ἀφοῦ ὑπεκίνησαν τὴν μαζικὴν ἐγκατάστασιν ἑκατομμυρίων (ὑπ)ανθρωπιδῶν ἐπηλύδων ἐποικιστῶν τῆς εὐρωπαϊκῆς γῆς (βαπτισθέντων προσφύγων) μὲ τὸ πρόταγμα τῆς ἐνσωματώσεως, πλέον ἀποκαλύπτεται ἡ πραγματικὴ σαπρὰ οὐσία περικλειομένη ἐντὸς τοῦ ἀπατηλοῦ ἀνθρωπιστικοῦ περιβλήματος.
Εἶναι τελικῶς οἱ Εὐρωπαῖοι πρὸς ἐνσωμάτωσιν στὸν πολυπολιτισμικὸν παράδεισον καὶ τοῦτο πρέπει νὰ τονισθῇ μόνον ἀρχικῶς, ἀφοῦ σὲ μεταγενέστερον χρόνον, καὶ πάντως ὡς δεικνύει ἡ πορεία τῶν πραγμάτων συντόμως, μὲ τὴν ἐπικράτησιν τῶν εἰσβολέων ὁ λευκὸς Ἄνθρωπος θὰ συντριβῇ ὑπὸ τῶν μαινομένων ὑπανθρωπικῶν ἀφρικανικῶν καὶ ἀσιατικῶν στιφῶν καὶ ἐν τέλει θὰ ἀφανισθῇ. Δι᾿ ὅσους δὲν κατενόησαν ἀκόμη ἐπαναλαμβάνεται, ναί, ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΘΗι.
Σημειώνουμε ἐπίσης πὼς ὁ λογικὸς ἄξων τοιούτων προπαγανδιστικῶν ἐπιχειρήσεων εἶναι ἀνύπαρκτος ἀλλ᾿ ἐρείδονται αὗται ἐπὶ τῆς ἀρρώστου συναισθηματικῆς ὑποστάθμης. Ἐπὶ παραδείγματι ἐν προκειμένῳ οἱ νέοι “Σουηδοί” (!) ἀσχέτως χρώματος, θρησκείας, γλώσσης, πολιτισμικοῦ πλαισίου κ.λπ. εἶναι μὲν πρὸς ἐνσωμάτωσιν ἀλλὰ ταὐτοχρόνως θὰ διεκδικήσουν τὸν χῶρόν των! Δηλαδὴ περὶ ποίας ἐνσωματώσεως ὁμιλοῦμεν;
Ποῖος θὰ εἶναι ὁ κυρίαρχος ἀνθρωπολογικὸς τύπος τῆς νέας Σουηδίας καὶ τῆς νέας Εὐρώπης καταφαίνεται καὶ ἐν τέλει τοῦ ἐν ὄψει καὶ πάντως ἀφοπλιστικῶς εἰλικρινοῦς προπαγανδιστικοῦ ἐκτρώματος. Ἴσως μάλιστα θὰ ἔδει νὰ εὐχαριστήσωμεν τοὺς δημιουργούς του καθὼς ἀπροκαλύπτως ἐκθέτουν αὐτὸ ποὺ κάποιοι “ξενοφοβικοὶ” “ῥατσισταὶ” Εὐρωπαῖοι κραυγάζουν ἀπὸ δεκαετιῶν: τὸ ἐν πλήρει ἐξελίξει καὶ ἐν πλήρει ἐκπτύξει γενοκτονικὸν τοῦ λευκοῦ Ἀνθρώπου σχέδιον.
Τέλος, τὸ διαφημιστικὸν αὐτὸ μήνυμα ἀποτελεῖ ἐπὶ πλέον κριτήριον καθαρότητος θεάσεως καὶ ψυχοδιανοητικῆς ἰσορροπίας: ὅποιος συνταχθῇ μὲ τὸ πολυπολιτισμικὸν κτῆνος ἢ ἁπλῶς προσπεράσῃ τὸ διαφημιστικὸν αὐτὸ ὡς ἀδιάφορον, ὅποιος δὲν ἐγερθῇ ἐξ ὀργῆς, ἀποκαλύπτει τὴν τρομακτικὴν ἐσωτερικήν του κενότητα καὶ ἀνήκεστον βλάβην, εἶναι παρηκμασμένος ὀργανισμὸς ἄνευ ἐνστίκτων ζωῆς, νεκρὸν ἀνδρείκελον κέλυφος. Ἀσκόπως περιφερομένη ἐντὸς τῶν συγχρόνων κοσμοπολιτικῶν μεγαλοπόλεων συρφετώδης ὀργανικὴ μᾶζα, στὴν ὁποίαν δυσκόλως θὰ ἀπένεμέ τις τὴν ἀνθρωπίνην ἰδιότητα.
Αἰσίως ὅμως τὸ πρᾶγμα πολώνεται τάχιστα σὲ δύο ἄκρα καὶ ἕκαστος θὰ κληθῇ νὰ λάβῃ τὴν θέσιν του ἀπαντῶν στὸ ἐρώτημα: “Εἶσαι μὲ αὐτοὺς ποὺ ὑπερασπίζονται τὸν λευκὸν Ἄνθρωπον ἢ ὄχι”; Ἡ ἀπάντησις αὕτη θὰ καθορίσῃ τὴν πορείαν καὶ τύχην ἑκάστου.
Καταλήγοντες, τὸ μόνον ποὺ δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν εἶναι τὸ ἑξῆς:
ΕΥΡΩΠΗ ΞΥΠΝΑ, ἄλλως πράγματι δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἐπιστροφή…