Σουηδία: ἡ ἄτακτος φυγὴ τῆς θηλυψύχου ἀστυνομίας τοῦ δημοκρατικοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἡ σημειολογία της…

Κατὰ τοὺς ὑπερχρονίους πολεμικοὺς κώδικας τιμῆς εἶναι θεμιτὴ μὲν ἡ συγκεκροτημένη καὶ εὔτακτος ὑποχώρησις διὰ λόγους τακτικῆς ἀλλ᾿ ἀνεπίτρεπτος καταισχύνη ἡ φυγὴ πρὸ τοῦ ἐχθροῦ, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἡ ἐγκατάλειψις ἐδαφῶν εἰς τὰς βεβήλους ἐχθρικὰς χεῖρας, ἐπιθέτουσα ἀνεξίτηλον ἠθικὸν στίγμα εἰς τοὺς οἵους λιποψύχους ἀθύμους δειλούς.

Ὡστόσο εἰς τὴν σκοτεινήν μας ἐποχὴν τοῦ ἀντεστραμμένου ἀξιακοῦ πλαισίου τοῦτο θεωρεῖται ὄχι ἁπλῶς ἐπιτρεπτὸν ἀλλ᾿ ἔτι καὶ λογικὴ ἐπιλογή, ἀναξία ἰδιαιτέρας προσοχῆς.

Ἓν νέον (ἐκ τῶν ἀμετρήτων συναφῶν ἐπιλεγόμενον…) περιστατικὸν μᾶς ἔρχεται ἐκ τῆς γνωστῆς καὶ μὴ ἐξαιρετέας ἀνεκτικῆς καὶ τρομοκρατικῶς μαιναδοκρατουμένης Σουηδίας, τῆς εἰς ζητήματα ἀνθρωπισμοῦ καὶ πλεοναζούσης ἀγάπης καὶ στοργῆς πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους ἐπήλυδας-ἐποικιστὰς τῆς εὐρωπαϊκῆς γῆς πρωτοστατούσης, πρὸς τοὺς ψευδωνύμως καλουμένους πρόσφυγας!

Συγκεκριμένως, ὅπως ἀποτυποῦται ἐν τῷ συνημμένῳ δημοσιεύματι (video ἀναρτηθέντι εἰς τὴν ἱστοσελίδα youtube) ὀργίλος ἔπηλυς ὑπάνθρωπος, ἔμπλεως μίσους κατὰ τοῦ φυλετικοῦ-πολιτισμικοῦ-κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, τὸ ὁποῖον βλακωδῶς ἀγωνιᾷ κυριολεκτικῶς νὰ τὸν «ἀφομοιώσῃ» καὶ εἰς βάρος τοῦ ὁποίου πάντως ὁπωσδήποτε παρασιτεῖ (καθὼς ἔχει πρὸς τοῦτο ἡ σοσιαλδημοκρατία μεριμνήσει…), ἐπιτίθεται μαινόμενος ἐναντίον περιπολικοῦ τῆς ἀστυνομίας προξενῶν σημαντικὰς φθορὰς ἀλλὰ καί, κυρίως, κατὰ τῶν τριῶν –γυναικῶν– ἀστυνομικῶν, κινουμένων πρὸς ἀκινητοποίησιν καὶ σύλληψιν τοῦ δράστου, ὁ ὁποῖος πάντως εὐχερῶς τὰς καταβάλλει καὶ ἐπὶ πλέον τὰς ξυλοκοπεῖ! Παριστάμενός τις, πιθανώτατα ἀλλόφυλος καὶ ὁ ἴδιος, σπεύδει πρὸς ὑποστήριξιν τῶν ἀστυνομικῶν, ἀδρανοποιεῖ μόνος τὸν δράστην καί, ἐνῷ αἱ δύο «ἐπαγγελματίαι» τὸν κρατοῦν ἐν ἀκινησίᾳ, ἡ τρίτη ἀπομακρύνει διὰ λόγους ἀσφαλείας(!) τὸν πρὸς ἀρωγὴν σπεύσαντα ἄνδρα – … καθὼς πλέον «ἐλέγχουν» τὴν κατάστασιν αἱ εἰδικοί! Ἐν συνεχείᾳ ὁ δράστης ἀποδεσμεύεται (!) καὶ συνεχίζει τὸ ξυλοκόπημα, ἁρπάζων δὲ πέτρας λιθοβολεῖ τὰς τρεῖς γυναῖκας, αἱ ὁποῖαι ἔντρομοι τρέπονται εἰς φυγὴν πρὸς σωτηρίαν ἑαυτῶν, καταλείπουσαι ἀφύλακτον εἰς τὸ ἔλεος τοῦ (καταδήλως φυλετικῶς ἐμμανῶς κατὰ τῶν –ψυχονοητικῶς ηὐνουχισμένων- Σουηδῶν οἰκοδεσποτῶν του διακειμένου) κακοποιοῦ ἐγκληματίου καὶ τὸ πολυτελές των πανάκριβον ὄχημα-βάσιν, πλήρως ἐξωπλισμένον, ὅπερ εἰς πολεμικοὺς ὅρους ἰσοδυναμεῖ πρὸς ὀχυρόν ἔδαφος ἀλλὰ καὶ ὅπλον. Οἱ καταγράφοντες τὸ περιστατικὸν μὲ τὰ πολυτελῆ των κινητὰ τηλέφωνα, ὁμοίως καημένοι, δύσμοιροι «πρόσφυγες», ὁμιλοῦντες ἀραβικά, γελοῦν καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκειαν διὰ τὸ προσφερόμενον εὐφρόσυνον δι᾿ αὐτοὺς θέαμα – ἐνῷ κατὰ βάθος χλευάζουν καὶ ἀπολαμβάνουν τὸ ἀπελπιστικὸν κατάντημα ἑνὸς ὁλοκλήρου ἔθνους καὶ μιᾶς ὁλοκλήρου φυλῆς καὶ ἠπείρου, τῆς ἐμφύτως μισητῆς των Εὐρώπης.

Ἓν ἀκόμη περιστατικὸν προστιθέμενον εἰς τὰ τόσα ἄλλα καὶ ὄχι εὐάριθμα καθημερινὰ πλέον σκηνικὰ τῆς ἐν ἐξελίξει ὑποδουλώσεως τῆς Εὐρώπης ὑπὸ τῆς πυώδους ἀφρικανικῆς καὶ ἀσιατικῆς πλημμυρίδος, ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ μέριμναν τῶν κυβερνώντων προδοτῶν…

Περιστατικὸν τὸ ὁποῖον μὲν κινεῖ τὴν ἀγανάκτησιν τῶν ἡμετέρων «πατριωτῶν» τῆς ἀστικῆς «εὐπρεπείας», οἱ ὁποῖοι θὰ τὸ ἑρμηνεύσουν ὑπὸ τὸ ῥηχὸν πρίσμα ἀοριστολογιῶν περὶ νομιμότητος, περὶ φθορᾶς δημοσίας περιουσίας (!) ἀλλ᾿, ἐνδεχομένως, καὶ δι᾿ ἀσυναρτησιῶν περὶ μισογυνισμοῦ, καθὼς ὁ ὑπάνθρωπος ἐπιτίθεται εἰς γυναῖκας.

Ὀφείλομεν βεβαίως πρὸς τούτους νὰ τονίσωμεν ὅτι ἀντιτιθέμεθα εἰς τοὺς ἐποίκους ἀκριβῶς διότι ἀποτελοῦν ξένον σῶμα ὅλως ἀσύμβατον καὶ μάλιστα διαλυτικὸν τοῦ ἡμετέρου ὀργανισμοῦ.

  • Εἶναι δὲ συνηθέστατον νὰ διηθοῦν παραμορφωτικῶς τὴν ἀντιπαράθεσιν τῶν δύο κατ᾿ οὐσίαν χαοτικῶς διαφορετικῶν κόσμων, τοῦ λευκοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀφρικανικῆς-ἀσιατικῆς ὑποστάθμης, τεχνηέντως προβάλλοντες ὑπὸ τὸ ὀρθοπολιτικὸν πρῖσμα τῆς παρούσης δυτικῆς Παραλύσεως καὶ Παρανοίας ἐπὶ τοῦ Φραγκφουρτικῆς (νεομαρξιστικῆς) γενεαλογίας δογματικῶς ἐπιβεβλημένου ἄξονος τῶν «γυναικείων δικαιωμάτων» καὶ τὰ συναφῆ καὶ τοῦ δίκην ἀποσυνθετικῆς τοξίνης ἐμπεποτισμένου συνδρόμου τοιούτων ἀπαξιῶν, ὥστε ν᾿ ἀναλύουν κι ἑρμηνεύουν χαρακτηρίζοντες τοὺς εἰσβολεῖς ἐποίκους ὡς μισογύνας καὶ ἀκόμη πατριαρχικούς, ὅπου καὶ ἀκριβῶς παρανοούμενοι «ἐντοπίζουν» τὸ πρόβλημα(!), καὶ μεταφυτεύοντες οὕτω δολιώτατα εἰς τὸ ἐν παχυλῇ ἀγνοίᾳ τελοῦν βομβαρδιζόμενον καὶ παραζαλισμένον κοινὸν πλήρη σύγχυσιν, ἀποπροσανατολισμὸν καὶ συναισθήματα συνειρμικῆς ἀηδίας καὶ ἀποστροφῆς πρὸς τὴν γνησίως πατριαρχικὴν Ἀρίαν θέασιν!!!

  • Πολεμοῦμε τοὺς εἰσβολεῖς ὄχι βεβαίως διὰ τὴν οἵαν (προσηρμοσμένην πάντως εἰς τὸ ἐξελικτικόν των ἐπίπεδον καὶ τὸν ἐγγενῆ των φυλετικὸν ψυχισμόν) πατριαρχικότητά των (ἥτις πάντως τοὺς παρέχει θέσιν ἀκαταμαχήτου ὑπεροχῆς ἔναντι τῆς καταπτύστως γυναιοπεποιημένης νοσηρωτάτης Δύσεως!) ἀλλὰ διότι εἶναι ἀλλόφυλοι εἰσβολεῖς, ἀπειλοῦντες τὴν ὁλικὴν ἡμῶν ἐξάλειψιν καὶ τὸν ἀνεπανόρθωτον ἐξυβριδισμόν μας ὡς εἴδους.

     

  • Πάντως δὲ ἡ πατριαρχία οὐδόλως εἶναι ἐγγενὴς παρ᾿ ἐκείνοις ἀλλὰ παρείσακτος μέσῳ τῆς Ἀρίας/Ζωροαστρικῆς ἐπιρροῆς ἐπὶ τοῦ Ἰσλάμ, ὅπως καὶ ἡ ἐννοια τοῦ Ἱεροῦ Πολέμου, ὁμοίως διεστρεβλωμένη ὑπὸ τοὺς ἀντιπνευματικοὺς κατ᾿ οὐσίαν, φανατικῶς μονολιθικοὺς καὶ δογματικοὺς ὅρους τῆς πρωτογόνου σημιτικῆς ψυχοσυνθέσεως· γνωρίσματα ἀντίθετα κάθε εὐρωπαϊκοῦ χαρακτῆρος καὶ τὰ ὁποῖα, συνειρμικῶς συσχετιζόμενα ὑπὸ τῶν φεμινιστικῶν ἰνστρουχτόρων τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος πρὸς τὴν πατριαρχικότητα, παραποιοῦν καὶ διαστρέφουν καὶ τοιουτοτρόπως κάθε ἀληθῆ ἀντίληψιν τῶν πραγμάτων. Τὴν δὲ ἐπίκτητον ταύτην καὶ στρεβλὴν πατριαρχικότητα φέρουν πάντως οἱ ὅποιοι μεσανατολίται φελάχοι κ.λπ. πλημμελῶς καὶ ἀσυνεπῶς, ἐπιφανειακῶς θὰ ἔλεγον, καθὼς ἡ ἐγγενὴς πρωταρχικὴ μητριαρχία καὶ θηλυπρέπεια τῆς Μέσης Ἀνατολῆς παντοῦ ἐντός των ἐλλοχεύει ὑπὸ τὴν αὐστηρὰν ἐπιφάνειαν καὶ πολλαπλῶς ἐκδηλοῦται, τὰ δὲ ὀφιοειδῆ χθονιολατρικὰ λικνίσματα τῆς Μεγάλης θεᾶς (ἔστω καὶ μετημφιεσμένης εἰς χανούμισαν!) ἐπιβάλλουν ἐκεῖ τοὺς δαιμονικῶς θηλυκοὺς ῥυθμούς των, καθὼς καὶ ἀνὰ τὰ ἁπανταχοῦ ἀραβίζοντα ὑβρίδια, πολλὰ τῶν ὁποίων ἀτυχέστατα ἔχουν μάλιστα καὶ ἑλληνικὸν διαβατήριον… Ἡ μαλθακὴ θηλυπρέπεια καὶ ἐγγενὴς ἀνανδρία τῆς, φύσει μητριαρχικῆς, (Μέσης) Ἀνατολῆς ἐπεσημαίνετο ἄλλως τε ἤδη ὡς ἀντίθεσις πρὸς τὴν Ἑλληνικότητα, ἐστηλιτεύετο δὲ καὶ περιεφρονεῖτο ἐξόχως, ὑπὸ τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἐπιπροσθέτως, πλὴν τῶν ὀφιοειδῶν θηλυπρεπεστάτων τους ἐκστατικῶν χορῶν καὶ ῥυθμῶν, ἐκφραζόντων τὴν ἀληθῆ των φυλετικὴν ψυχήν, ἡ ἐγγενής των θηλυπρέπεια ἐκδηλοῦται καὶ εἰς τὴν κοινῶς παρ᾿ ἐκείνοις διαδεδομένην ἀμφισεξουαλικότητα τῶν ἀρρένων, ὅπως καὶ μεταξὺ τῶν δραβιδοπακιστανικῶν στοιχείων ἐπίσης συνηθίζεται.

Ταῦτα πρὸς ἀποκατάστασιν ἐννοιῶν, ἀληθειῶν καὶ πραγματικοτήτων!

Ὀφείλομεν λοιπὸν νὰ κινηθῶμεν ἐπὶ στοιχειωδῶς λογικοῦ ἄξονος (ὁπότε αὐτομάτως ἐκτροχιαζόμεθα κατ᾿ ἀνάγκην ἐκ πάσης βεβιασμένης παρανοίας καὶ «πολιτικῆς ὀρθότητος»), θέτοντες τὰς κατωτέρω παρατηρήσεις:

Πρῶτον, οἱ ἀστυνομικοὶ ἑνὸς κράτους δὲν εἶναι μέλη ἀνθρωπιστικῶν ὀργανώσεων ἀλλὰ φορεῖς τῆς κρατικῆς κυριαρχικῆς ἐξουσίας, τὴν ὁποίαν κατὰ νόμον ἐπιβάλλουν ὁσάκις χρειασθῇ.

Δεύτερον, ἡ ἀστυνομία δὲν εἶναι λέσχη προσκόπων ἀλλ᾿ ἔνοπλον σῶμα ἐπιβολῆς τάξεως. Εἶναι ἀδιανόητον ἀστυνομικοὶ νὰ μὴ ὁπλοφοροῦν κατὰ τὰς περιπολίας των. Ἐν παρόδῳ, εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς τὴν κρίσιμον στιγμὴν οἱ εὐρωπαῖοι πολῖται θὰ ἔχουν πρόσβασιν εἰς ὅπλα (καθὼς ἡ ὁπλοφορία ἐν τῇ φιλειρηνικῇ μας κοινωνίᾳ ἀπαγορεύεται), ὅταν ἤδη διὰ τῆς μαζικῆς «εἰς τιμὴν εὐκαιρίας» ἀπονομῆς ἰθαγενειῶν τὰ ἔνοπλα σώματα, ὁ στρατὸς καὶ ἡ ἀστυνομία θὰ ἔχουν ἐν πολλοῖς ἁλωθῆ ὑπὸ «ἀφωμοιωμένων» ἐπηλύδων, ἀναρριχωμένων ἤδη εἰς τὰ κρατικὰ ἀξιώματα – διὰ νὰ μὴ ἀναφέρωμεν τὴν δεδομένην πρόσβασιν τοῦ ἀλλοφύλου καὶ τοῦ συμμάχου του παρακρατικοῦ ἀναρχοπαθοῦς ὑποκόσμου εἰς παντοειδῆ ὁπλισμόν, ἀντιθέτως πρὸς τοὺς (νομιμόφρονας…) ἀλλὰ μὴ εἰσέτι πλήρως ἐξωμοτήσαντας καὶ μαρξιστοφιλελευθέρως ἐκγενιτσαρισμένους λευκούς!

Τρίτον, ἀρχαὶ τοῦ ὅρκου περὶ μὴ ἐγκαταλείψεως τοῦ ἡμετέρου ἐδάφους, μὴ ὑποχωρήσεως κ.λπ. εἶναι φαίνεται παρῳχημέναι πλέον, ὡς κατάλοιπα «πατριαρχικῆς βίας, μικρονοίας καὶ αὐθαιρεσίας»…

Τέταρτον, ἡ ἄτακτος φυγὴ τῶν τριῶν γυναικῶν ἀστυνομικῶν-φορέων κρατικῆς καταστολῆς σημαίνει ἐν ταὐτῷ (καὶ δι᾿ … ἑκατομμυριοστὴν περίπου φοράν!) καὶ τὴν κατάρρευσιν τῆς ἀνεκτικῆς, φιλειρηνικῆς, «φιλοξένου» σουηδικῆς κοινωνίας, ὁ δὲ χλευασμὸς τῶν μαγνητοσκοπούντων ἀράβων εἶναι ἄκρως συμβολικός.

Καὶ τελευταῖον, τοιαῦτα περιστατικὰ ἀποτελοῦν περιφανῆ κατάρριψιν τοῦ μυθεύματος τῆς μεγίστης τῶν ἀντιφυσικῶν ἰδεῶν «ἰσότητος», ὅπως αὕτη ἐκφράζεται ἐπὶ τοῦ πεδίου τῶν φύλων. Δὲν εὐσταθεῖ δὲ πλέον δικαιολογία τοῦ τύπου «ἦσαν γυναῖκες», κατὰ τὸ περιεχόμενον τῶν ἰδίων των ἐπιβεβλημένων ἀρχῶν, καθὼς ὑποτίθεται πὼς πρόκειται περὶ ἐκπαιδευμένων ἐπαγγελματιῶν ἰσαξίων τῶν ἀνδρῶν, μᾶς λέγουν – μάλιστα δ᾿ ἡ σουηδικὴ ἀστυνομία ἀποστέλλει καὶ περιπολίας ἀμιγῶς γυναικείας συνθέσεως. Ἐδῶ καὶ δεκαετίας ἐξ ἄλλου καὶ αἱ ἐνταῦθα ἐγχώριοι φεμινιστικαὶ αἶγες ἔχουν ἐπιβάλει τὴν ἀπαγόρευσιν προκηρύξεως θέσεων (ὑπὸ παραγωγικῶν σχολῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ σωμάτων ἀσφαλείας, πυροσβεστικῆς κ.ο.κ.) διὰ τόσους ἄνδρας καὶ τόσας γυναῖκας, ὡς ἀντιβαινουσῶν εἰς τὴν ἱερὰν ἀγελάδα τῆς «ἰσότητος»! Ποῖον εὐφυολόγημά των λοιπὸν τώρα νὰ δικαιολογήσῃ τὰ ἀδικαιολόγητα; Τὸ σουηδικὸν κράτος ἐνεπιστεύθη τὴν προστασίαν τῶν πολιτῶν εἰς τὰς ἐν λόγῳ ἀστυνομικὰς ὑπαλλήλους, αἱ ὁποῖαι καὶ τὴν ἐπέλεξαν ὡς μισθοδοτουμένην σταδιοδρομίαν των, ἐξ ἧς βεβαίως καὶ ἀπολαύουν τοῦ σταθεροῦ των μηνιαίου μισθοῦ καὶ πολλῶν συνεπομένων προνομίων!

Ἡ ἐγκατάλειψις τοῦ ἀκριβοῦ πολυτελοῦς περιπολικοῦ καὶ ὁ συνεπαγόμενος βανδαλισμός του ἐκφεύγουν τοῦ περιωρισμένου ὑλιστικοῦ ἑρμηνευτικοῦ πλαισίου τῆς φθορᾶς κρατικῆς περιουσίας, καθὼς σημειολογικῶς καὶ συμβολικῶς σημαίνουν ἀκριβέστατα ἐγκατάλειψιν ἐδάφους καὶ ὅπλων καὶ τροπήν των εἰς φυγὴν πρὸ τοῦ (ὑποτίθεται μάλιστα, ἀριθμητικῶς πάντως, πολὺ ὑποδεεστέρου!) ἐχθροῦ, φυγὴν ἐπονείδιστον, ἐπιθέτουσαν βαρύτατον ἠθικὸν στίγμα εἰς τοὺς ὑποχωροῦντας δειλούς, ἀνεπανόρθωτον δὲ τρῶσιν τῆς … ἀνδρικῆς τῶν φευγόντων τιμῆς!!!

Πῶς ὅμως νὰ ἐννοήσουν αἱ περιλιβανιζόμεναι ἀχαλίνωτοι μαινάδες τοιαύτας ἀνδρικὰς ἐννοίας καὶ συναισθήματα;

Εἶναι δὲ τοιαῦται εἰκόνες καταισχύνης σημεῖα ἄκρως ἀντιθετικὰ πάσης ἀνδρικῆς πολεμικῆς ἀρετῆς, ὅμως χαρακτηριστικῶς θηλύψυχοι ἀντιδράσεις πρὸ τοῦ κινδύνου, συναφεῖς ὅμως δυστυχῶς ἀκόμη τῆς γενικωτέρας ἐκθηλύνσεως τῶν κοινωνιῶν τοῦ λευκοῦ Ἀνθρώπου καὶ συνακολούθως καὶ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, τοῦ ζητήματος τοῦ περιφήμου «ἀξιομάχου» ἀστυνομίας καὶ κυριώτατα τοῦ στρατοῦ ἐν προκειμένῳ ἐμφανῶς καὶ ἀναποδράστως προκύπτοντος. Ἀρκεῖ ἐπὶ παραδείγματι νὰ ἀναλογισθοῦμε τὰ αἴσχη τῶν Ἰμίων καὶ τὴν ὑπὸ τὴν … Πάκειον διοίκησιν ἀνεμπόδιστον ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας παράδοσιν τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν εἰς τὴν καταστροφικὴν λύσσαν λαθρομεταναστῶν καὶ ἀναρχολέτσων ἐμπρηστῶν καὶ πλιατσικολόγων τὸν Δεκέμβριον τοῦ 2008!

Καταλήγοντες, διαπιστοῦμεν τὸ ἑξῆς: ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πρῶτοι κυρίως ἀποροῦν διὰ τὸ κατάντημα τοῦ λευκοῦ Ἀνθρώπου καὶ μᾶς περιγελοῦν εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ ἐπήλυδες κατακτηταὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς γῆς.

Κι ἐδῶ τὰ λόγια πιὰ στερεύουν – πλὴν μιᾶς ἀληθῶς ἐπαναστατικῆς ἐπειγούσης ἐκκλήσεως:

ΕΥΡΩΠΗ ΞΥΠΝΑ!!!