Τὸ “γερμανικό” ἀριστερὸ κόμμα Die Linke ἀπαιτεῖ τὴν παύση τῆς κυριαρχίας τῶν Λευκῶν στὴν Γερμανία διὰ μέσου τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ.

Τὸ μῖσος τῶν μαρξιστοφιλελευθέρων ἀχυρανθρώπων τοῦ Σιωνισμοῦ κατὰ τῆς Λευκῆς φυλῆς δὲν ἀποτελεῖ εἴδησιν. Ἀνέκαθεν προωθοῦσαν τὸν παντί τρόπῳ ἐκφυλισμὸν τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου στοχεύοντες εἰς τὴν πλήρη ἀλλοτρίωσιν καὶ διάσπασιν τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφελῶς τοὺς ἐψήφιζον καὶ ἐτοποθέτουνἐντὸς τῶν Κυνοβουλίων, ἐξαπατώμενοι διὰ τῶν οὐτοπικῶν περὶ “κοινωνικῆς ἰσότητος” ψευτοθεωριῶν τους.

Ὅποιος δὲ ὡμίλει περὶ τοῦ ὑπούλου ρόλου τῆς ἀριστερᾶς καὶ τῆς ὑπ’ αὐτῆς προωθήσεως τῶν Σιωνιστικῶν σχεδίων περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Λευκοῦ ἀνθρώπου μὲ ὀρδὰς ἀφρικανικῶν καὶ ὀριενταλικῶν στοιχείων ἀντεμετωπίζετο ὡς φορεὺς “ ἀκροδεξιῶν θεωριῶν συνωμοσίας”, καθὼς τὸ συστημικὸν πλέγμα προπαγάνδας ὑπεδείκνυε πὼς ἡ “ἀριστερά” ἠγωνίζετο διὰ “ἀγάπη”, “ἀλληλεγγύη”, “ανθρώπινη ἀξιοπρέπεια” κ.ο.κ., ὡς δ᾿ ἐκ τούτου καὶ ἔκειτο ὑπεράνω κριτικῆς.

Ὡστόσο σήμερον ἀκόμη καὶ ὁ πλέον ἀφελὴς καὶ φιλήσυχος μικροαστὸς δύναται νὰ ἀντιληφθῇ τὴν ὑποκρισίαν τῶν δῆθεν περὶ “κοινωνικοῦ δικαίου” ἀγωνιστῶν, ποὺ τὰ δόλια ΜΜΕ τοῦ Συστήματος ἀνέκαθεν παρουσιάζουν ὡς “ὑπηρέτας ὑψηλῶν ἰδεωδῶν”: τὸ μειοδοτικὸν καὶ ἀπεριφράστως προδοτικὸν κόμμα Die Linke ζητεῖ ἀνοικτῶς καὶ ἀνενδοιάστως τὴν ἐπιτάχυνσιν τῆς γενοκτονίας τοῦ Λευκοῦ πληθυσμοῦ, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων καὶ διὰ μέσου τῆς κατωτέρω ἀφίσσης.

die-linke-germany-end-white-dominance-2

1442083577-thousands-march-through-central-london-for-refugees-welcome-here_8528446-618x412

Οἱ “πρόσφυγες”, τῶν ὁποίων τὸν ἀνύπαρκτον πόνον καὶ δυστυχίαν οἱ Δυνάστες τῆς Εὐρώπης διαφημίζουν οὕτως ὥστε νὰ λυγίσουν καὶ τὰ τελευταία ὑγιῆ φυλετικά μας ἔνστικτα, εἶναι οἱ αὐριανοί μας δολοφόνοι καὶ βιασταὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν παιδιῶν μας. Εἶναι χαμερπεῖς λαθρέποικοι προοριζόμενοι νὰ ἀντικαταστήσουν τὸν αὐτοκτονοῦντα καὶ παντελῶς εὐτελισθέντα Λευκόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀντὶ νὰ τοὺς ἀπωθῇ βιαίως, τοὺς ὑποδέχεται καὶ συντηρεῖ εἰς μίαν ἄνευ προηγουμένου παράστασιν ἠλιθιωτάτης αὐτοχειρίας.

https://redice.tv/news/die-linke-finally-end-white-dominance-in-germany