Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπετείου τοῦ ὑπὸ τῶν δολοφονικῶν Σιωνιστικῶν δυνάμεων βομβαρδισμοῦ τῆς Δρέσδης.

16708650_1194317730666547_6271923544932095723_nἘν ὅσῳ ἀδιαλείπτως ὑπενθυμιζόμεθα περὶ τῆς ὑποτιθεμένης γενοκτονίας τῶν ἔξ ἑκατομμυρίων περιουσίων τοῦ Ἰεχωβᾶ κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, οἱ πονόψυχοι κι εὐαίσθητοι ἔναντι πάσης μορφῆς “ἀδικίας” ἐπιστημονικῶς δηλητηριάζοντες καὶ διαστρέφοντες ἀγκιτάτορες τῶν Μ.Μ.Ε. ἀποφεύγουν σκοπίμως νὰ σᾶς ἐνημερώσουν διὰ τὰ ἀληθῆ θύματα τοῦ πολέμου, ὅπως τοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκροὺς τοῦ βομβαρδισμοῦ τῆς Δρέσδης, ὁ ὁποῖος ἐξεκίνησεν ὡς σήμερον τῷ 1944 καὶ διήρκεσε δύο ἡμερονύκτια, θανατώνοντας φρικαλέως περὶ τὰς τριακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας γυναικοπαίδων, τῶν ὁποίων τὰ πλεῖστα ἦσαν ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, εἶχον ὅμως ἕνα σοβαρὸν μειονέκτημα, πλὴν τοῦ ὅτι ἦσαν ἀληθεῖς καὶ ὄχι σκηνοθετημένοι “πρόσφυγες κατὰ παραγγελίαν”: ὅτι ἦσαν ΛΕΥΚΟΙ – καί, ἀκόμη χειρότερα διὰ τοὺς ἀφρίζοντας κομισαρίους τύπου Ἠλία Ἔρενμπουργκ καὶ τοὺς δυτικούς των φίλους, Γερμανοί…

   d6eb857001fb1d5936653e1ca5b50a63Τὸ μῖσος τῶν ἑβραιοπλήκτων Συμμάχων κατὰ τοῦ Λευκοῦ ἀνθρώπου ἀποδεικνύεται  καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ βομβαρδισμὸς τῆς πόλεως δὲν εἶχε καμμίαν ἀπολύτως στρατηγικὴν σημασίαν, ἡ δὲ πόλις κατεκλύζετο ὑπὸ Γερμανῶν προσφύγων πρὸ τοῦ προελαύνοντος Ἐρυθροῦ Ἑβραιομπολσεβικικοῦ Στρατοῦ ἢ καὶ προερχομένων ἐξ ἄλλων ὑπὸ τῶν Συμμάχων βομβαρδισθεισῶν πόλεων καὶ δὲν διέθετε στρατιωτικὰς ὑποδομάς (ἡ δὲ βιομηχανική της ζώνη παρέμεινεν ἄθικτος!). Εἰς αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σημεῖον διαφαίνεται ἡ βαθυτάτη κακότης καὶ ὁ τελείως κτηνώδης χαρακτὴρ τῶν διαφημισθέντων ὡς “πολιτισμένων” νικητῶν, οἱ ὁποῖοι ἔπειτα παρουσιάσθησαν καὶ ὡς ἠθικολογοῦντες δικασταὶ(!!!) τῶν “ἐγκληματιῶν πολέμου”, κωμικοτραγικῶς στήνοντας post facto γελοίους διεθνεῖς νόμους διὰ νὰ ἐκτελέσουν τοὺς ἀντιπάλους των…

hqdefaultΣήμερον οὐδεὶς τολμᾶ νὰ παραθέσῃ ὅτι τὰ πραγματικὰ θύματα τοῦ πολέμου ἦσαν πρώτιστα οἱ λευκοὶ κάτοικοι τῶν Εὐρωπαϊκῶν πόλεων, ποὺ ἤρχοντο καθημερινῶς ἀντιμέτωποι μὲ τοὺς δολοφονικοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν μετέπειτα “ἀπελευθερωτῶν” τῶν Πατρίδων μας, καθὼς δὲν εἶχον τὴν εὐτυχίαν νὰ διαμένουν εἰς πολυτελῆ “πέντε ἀστέρων” ξενοδοχεῖα ( βλ.http://www.rense.com/lets_stop_with_the_auschwitz_lies.htm.html), τὰ ὁποία δὲν ἐβομβαρδίζοντο. Ἔτι περαιτέρω, κατόπιν 72 ἐτῶν φιλελευθέρας διεθνιστικῆς διαπαιδαγωγήσεως παρατηροῦμεν τὰς πλέον ἀναισχύντους εἰς βάρος τῆς μνήμης τῶν ἀθώων νεκρῶν τῆς Δρέσδης εἰκόνας, ὅπου ἔκφυλα καὶ ψυχοπνευματικῶς διεστραμμένα ὄντα, χαρακτηριζόμενα ὑπὸ φανατικοῦ τελουρικοῦ μαιναδισμοῦ καὶ πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ (συχνὰ καὶ Ἑβραϊκῆς ταυτότητος…), ἀπαιτοῦν τὴν … ἐπανάληψιν τοῦ βομβαρδισμοῦ, ὡς ἀπάντησιν εἰς τὴν ἄνοδον τῆς ἐν Εὐρώπῃ “ἀκροδεξιᾶς”!!!

beim-angriff-auf-dresden-1945-wurden-bis-zu-500000-menschen-getoetet-der-verantwortliche-general-bomber-harris-wird-von-der-antifa-als-held-gefeiertantideutsche_2004_in_dresden

Πρὸ τοιαύτης ἀνεξελέγκτου καὶ ἀκροτάτης ὁλικῆς παρακμῆς, ὅπου οἱ δολοφόνοι τῆς Φυλῆς μας κυριαρχοῦν, παρουσιάζοντες μάλιστα ἑαυτοὺς ὡς δικαίους ἀπελευθερωτὰς καὶ ὑπ’ αὐτὸ τὸ προσωπεῖον δηλητηριάζοντες ἀνεξελέγκτως ὁ,τιδήποτε θετικὸν ἀπέμεινε μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου, βαθμηδὸν δὲ παρασκευάζοντες ἕνα κόσμον ἀναπήρων, μπαστάρδων καὶ διεστραμμένων, μιὰ βοὴ διαπερνᾷ τοὺς βαθμηδὸν συνειδητοποιουμένους ζωντανοὺς:

    Ἡ βοὴ κι ἡ ὀργὴ τῶν Αίώνων, μαζὶ μὲ τὶς λιγνὲς ἐλπιδοφόρες φωνὲς τῶν ἀγεννήτων, ποὺ ἀπὸ κοινοῦ ἀπαιτοῦν νὰ πράξουμε πλήρως τὸ Καθῆκόν μας, ξεπερνώντας τὴν κάθε παροδικὴν μικροθεώρησιν καὶ ἀνάστροφον ἐγωπαθῆ προτεραιότητα καὶ μικρότητα, ὑπὲρ πάντων προτάσσοντες τὸ Αἰώνιον, ποὺ ἐκδηλοῦται ὡς καὶ ἀποκρυσταλλοῦται εἰς ἱερὰν ἐντολὴν ὁλικῆς ἀνατάξεως καὶ ἀναστάσεως τοῦ Κόσμου, τῆς Ζωῆς, τῆς Φυλῆς καὶ τῶν Ἐθνῶν μας προκειμένου, διαφεύγοντες καὶ κατανικῶντες τὴν διαβολικῶς ἐπιτιθεμένην Ἄβυσσον, νὰ ἀναρριχηθοῦμε ἐκ νέου καὶ νὰ ξαναρριζώσουμε εἰς ὀλύμπια ὕψη διαυγοῦς Φωτός!

14657435_648882061938572_5388706861659930574_n

     [Περὶ τῆς σφαγῆς τῆς Δρέσδης καὶ συναφῶν θεμάτων ἴδε καὶ http://www.armahellas.com/?p=17005]