Ἡ Οὑγγαρία καλεῖ τοὺς ἀπογοητευθέντες λευκοὺς τῶν πολυπολιτισμικῶν χωρῶν.

10615532_381202602061039_4629554496950896564_nἘν μέσῳ τῆς γενικωτέρας παρακμῆς τῆς πάλαι ποτὲ ἐξεχούσης καὶ πλέον μετατραπείσης εἰς κέντρον ἀνατροφῆς πιθηκανθρώπων Δύσεως, ἡ ὑπερήφανος Οὑγγαρία, κατοικουμένη ὑπὸ ἐνσυνειδήτου καὶ ἑτοίμου πρὸς διαφύλαξιν τῆς ἐθνικῆς του ταυτότητος πληθυσμοῦ, ἀναδεικνύεται πρωτοπόρος.

Τὸ Οὑγγρικὸν κράτος κατόπιν τῆς γνωστῆς του ἀρνήσεως νὰ ἀποδεχθῇ τὴν εἰσβολὴν τῶν ἀλλοφύλων ἀνθρωπιδῶν, πλέον προσκαλεῖ τοὺς εὐσυνειδήτους λευκοὺς τῶν ρημαζομένων ὑπὸ τῆς ἐπιβληθείσης ὑπανθρώπου πολυπολιτισμικότητος Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν νὰ ἀποδημήσουν εἰς Οὑγγαρίαν πρὸς δημιουργίαν ἑνὸς συμπαγοῦς λευκοῦ κράτους ἐν τῇ καρδία τῆς ὑπὸ καταστροφὴν Εὐρώπης.

Χαρακτηριστικώτατον παράδειγμα εἶναι ἡ πόλις Assotthalom ὅπου ὁ δήμαρχος/ἡγέτης τῆς κοινότητος ἔχει ἀναλάβει τὴν προστασίαν τῆς πόλεως χρησιμοποιῶν τὴν δημοτικὴν ἀστυνομίαν ὡς σῶμα περιπολίας τῶν πλησίον συνόρων καὶ ἔτι, εἰσάγων εἰδικοὺς κανονισμοὺς, ἀπαγορεύοντας πᾶσαν δημοσίαν παρὰ φύσιν συμπεριφορὰν καί, βεβαίως, οἱονδήποτε στοιχεῖον θεμελιωδῶς ἀλλοτρίας κουλτούρας ἐν τῇ κοινότητι.

http://www.breitbart.com/london/2017/02/11/hungary-will-welcome-true-refugees-germans-french-others-seeking-europe-lost-homelands/

http://newobserveronline.com/hungarian-town-wants-europeans/

http://www.bbc.com/news/world-europe-38881349