Αἰσχρὴ καὶ ἐμετικὴ προπαγάνδα.

Refugees-welcome3

  Τὸ ἀνεξέλεγκτον θράσος τῶν ἐν Εὐρώπῃ κρατουσῶν σκοτεινῶν δυνάμεων αὐξάνεται συνεχῶς! Ὡς συνήθως, στοχεύουν κυρίως εἰς τὰς νεωτέρας γενεάς, οὕτως ὥστε νὰ θρυμματίσουν ψυχολογικῶς καὶ ὑποδουλώσουν πλήρως πνευματικῶς τὸ ἐναπομεῖναν (καὶ βαθμηδὸν μειούμενον) αὐτογενὲς εὐρωπαϊκὸν στοιχεῖον, ὑποσκάπτοντας κάθε βάθρον φυσιολογικῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ μετατρέποντας τοὺς νέους εἰς ἀρρίζωτα διεθνιστικὰ ἀνδράποδα, ἕτοιμα νὰ ἀπορροφήσουν οἱανδήποτε ὑπὸ τοῦ Συστήματος προωθουμένην ἀλλογενῆ ἅλωσιν καὶ παρακμιακὴν ὑποκουλτούραν, ἕως ὅτου, δειλοὶ πλέον καὶ ἄτιμοι ὄντες, ἄνευ ἀντιστάσεως παραδοθοῦν εἰς τὴν μανιασμένην λεπίδα τῶν ἐξ Ἀφρικῆς καὶ Ἀσίας προερχομένων “συνανθρώπων” τους.
Παραθέτομεν δεῖγμα ἐκ τῶν ἐν Γερμανίᾳ ἐφαρμοζομένων μεθοδεύσεων, δι᾿ ὧν μέσῳ “ἐκπαιδευτικῶν” ταινιῶν, μεταδιδομένων καὶ ὑπὸ τοῦ κρατικῶς χρηματοδοτουμένου διαύλου ZDF, τὰ παιδιὰ “διδάσκονται” πόσον τυχερὰ ὀφείλουν νὰ αἰσθάνωνται διὰ τὴν “εὐλογημένην” παρουσίαν ἀλλοφύλων ἐντὸς τῆς Πατρίδος των καθὼς καὶ διὰ τὸ “ἠθικὸν καθῆκόν” τους νὰ συναναστρέφωνται μὲ καὶ παντὶ τρόπῳ νὰ βοηθοῦν τοὺς κοπροχρόους λυτρωτὰς τῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἐθνικῆς των οἰκονομίας…

 

http://www.dailystormer.com/meanwhile-on-childrens-television-shows-in-germany/