Γάλλος δήμαρχος προσάγεται εἰς δίκην διότι κατήγγειλε τὴν ἐν ἐξελίξει ἀντικατάστασιν τοῦ λευκοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλης του.

14611150_1400835556594999_8838593062060101345_nΤὸ ἡμερήσιον νῆμα εἰδήσεων ἐκθέτει ἐμφαντικῶς τὴν ἐν Εὐρώπῃ κρατοῦσαν μονόχνωτον τάξιν, καθὼς αὕτη πλέον ἀνενδοιάστως καὶ ἀπροσχηματίστως ἀποκαλύπτει τὸ ἀληθές της πρόσωπον. Πρόσωπον τὸ ὁποῖον παλαιότερον προσεπάθει νὰ ἀποκρύψῃ χρησιμοποιῶντας εὐήχους καὶ μεγαλοστόμους ἀφαιρετικοὺς ὅρους περὶ ἐλευθερίας, ἰσότητος καὶ εἰρήνης, ὑπνωτίζουσα δι᾿ αὐτῶν καὶ τῆς συναφοῦς πλύσεως ἐγκεφάλου τὸν ἄνευρον καὶ παθητικὸν πληθυσμὸν καὶ φαλκιδεύουσα τὴν ἀντίληψίν του, είς τὸν ὁποῖον πληθυσμὸν οὕτως ἐνεπεδοῦτο ἡ πλάνη πὼς ἡ καθολικὴ πραγματικότης τοῦ ἀγῶνος δι᾿ ἐπιβίωσιν καὶ ἐπικράτησιν ἔπαυσεν ὁριστικῶς καὶ πὼς ἡ “πρόοδος”, ποὺ τόσον εὐχερῶς καὶ ἁπλόχερον τοῦ προσεφέρθη, δημιουργεῖ ἄλλην, τεχνητὴν πραγματικότητα, ἐπιβάλλουσαν νέας προτεραιότητας, ποὺ οὐδεμίαν σχέσιν δύνανται νὰ ἔχουν μὲ τὴν πρωταρχικὴν περὶ Ἀγῶνος θεώρησιν.

15355702_1041825092595534_8140126718974456451_n

Ὡστόσο, ἡ πραγματικότης εἶναι ἀμείλικτος· τὰ ποικίλα ἐξωτικὰ πλάσματα, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ ηὐτελισμένος μαζάνθρωπος ἐπέτρεψε νὰ διεισδύσουν εἰς τὰς Εὐρωπαϊκὰς Πατρίδας, αὐθορμήτως ἐξεγείρονται μετὰ μανίας ἀκράτου καί, ἐν ὅσῳ μάλιστα αἱ αἰσθήσεις, ἀντιλήψεις καὶ ἔνστικτα τῶν παρηκμασμένων κι ἐξηνδραποδισμένων λευκῶν ὑπνωτίζονται καὶ ἀχρηστεύονται, ἀπειλοῦν ποικιλοτρόπως κι ἐμφανέστατα πλέον νὰ τὸν ἐκμηδενίσουν. Ἡ φοβερὰ ἀπειλὴ τοῦ ὑπανθρώπου, ἐπὶ τῆς ὁποίας παλαιότερον ἔχουν γραφῆ τόμοι ὁλόκληροι, εἶναι πλέον καθολικῶς καὶ λίαν ἐπικαίρως αἰσθητή. Ἐκεῖ ἀκριβῶς ἀναδεικνύεται καὶ διαγράφεται σαφέστατα πλέον διὰ πάντα ὁ ὕπουλος ρόλος τοῦ Συστήματος, καθὼς ἀμέσως κι ἀναποφεύκτως ξεκαθαρίζει εἰς τὸν νοῦν καὶ τοῦ μέσου ἐπίσης, ἐμπαιχθέντος μὲν καὶ χειραγωγηθέντος ἀλλ᾿ οὐδόλως ἀμοίρου εὐθυνῶν, “προοδευτικοῦ” λευκοῦ ἀστοῦ, ὅτι τὰ περί ἰσότητος καὶ “ἐλευθερίας” φληναφήματα ποὺ μέχρι πρό τινος παπαγαλικῶς ἐκραύγαζε δὲν δύνανται καθόλου νὰ τὸν προστατεύσουν ἔναντι τῆς ἐπελάσεως τῶν οἵων ἀνθρωπιδῶν – ἀλλ᾿ ἀκριβῶς τὸν καθιστοῦν δέσμιον καὶ ἀβοήθητον θῦμα ἐκείνων. Κατὰ δὲ τὴν κρατοῦσαν συστημικὴν χειραγώγησιν, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ ἐγκληματικὴ δρᾶσις καὶ ἐχθρικὴ κατὰ τῶν εὐήθων ἰθαγενῶν συνεχὴς ἐπίθεσις ἀλλ᾿, ἀπεναντίας, … ἡ ὑπὸ τῶν ἰθαγενῶν τῆς Εὐρώπης ἀντίδρασις καὶ ἡ ἐπίγνωσις τοῦ προβλήματος!!!

Οὕτω λοιπόν καὶ ἡ Ἀγγλικὴ ἀστυνομία περιπολεῖ ἀνὰ τὰς ἑορταστικὰς ἀγοράς, εὐαισθητοποιημένη καὶ ἀγωνιζομένη κατὰ τῆς … “ἰσλαμοφοβίας”(!!!), καθὼς ὅπως ὅλοι γνωρίζετε ἦσαν λευκοὶ “ἰσλαμοφοβικοὶ” ἐκεῖνοι ποὺ αἱματοκύλισαν π.χ. τὸ Βερολῖνον πρὸ ἡμερῶν, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὅλοι οἱ ὑπεύθυνοι τῶν τρομοκρατικῶν χτυπημάτων ποὺ πλήττουν τὴν Εὐρώπην κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν!!!

http://m.bristolpost.co.uk/8203-bristol-police-step-up-patrols-to-combat-islamophobia-after-berlin-christmas-market-attack/story-30001423-detail/story.html

Ἐν ταυτῷ χρόνῳ ἡ θαρραλέα δημοσία παρατήρησις τοῦ δημάρχου τῆς γαλλικῆς πόλεως Beziers περὶ τῆς ἐν ῥαγδαίᾳ ἐξελίξει ἀντικαταστάσεως τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ μὲ ὀρδὲς κάφρων, νέγρων καὶ μεσανατολιτῶν τὸν ὁδηγεῖ εἰς τὰ δικαστήρια, κατηγορούμενον δι᾿ ὑποκίνησιν “μίσους” – καθὼς προφανῶς ἀκόμη καὶ ἡ ἁπλὴ περιγραφὴ τῆς καταστάσεως ἀπαγορεύεται κι ἐνοχοποιεῖται ὡς “μὴ ὀρθή”, ὑπὸ τὴν γενικὴν ὁδηγίαν: “Ἡσυχία, ὁ λαὸς κοιμᾶται!”

o5zww7

http://www.bbc.com/news/world-europe-38407045

http://www.infowars.com/french-mayor-to-be-charged-with-hate-crime-for-decrying-replacement-of-white-people/