Ἀβραμόπουλος: Ἡ πολιτικὴ τῶν “ἀνοικτῶν συνόρων” θὰ συνεχισθῇ παρὰ τὰς νέας αἱματοχυσίας

downloadἘν μέσῳ τῶν ἐκτεταμένων πανευρωπαϊκῶν ἀντιδράσεων ἐναντίον τῆς δολοφονικῆς πολιτικῆς τῶν “ἀνοικτῶν συνόρων” (http://www.express.co.uk/news/world/746169/berlin-terror-attack-angela-merkel-protest-german-chancellor-office-afd), τὸ Σύστημα προσπαθεῖ μετὰ μανίας καὶ λύσσας νὰ διατηρήσῃ τὴν καταστροφικὴν νιρβάνα τῆς “περιεκτικῆς καὶ ἀνεκτικῆς” Εὐρώπης ποὺ ἐδημιούργησεν, ἐλπίζοντας πάντοτε εἰς τὴν ἐπικράτησιν τῆς αἰωνίας ἠλιθιότητος τῶν φυλετικῶς ἐκφυλισμένων καὶ ψυχοπνευματικῶς διεστραμμένων πλέον μαζῶν.

Ἐνδεικτικῶς, ὁ διάσημος διὰ τὴν ἄνευ προηγουμένου ψοφοδεῆ παθητικότητά του, ἀρχικηφήνας Ἀβραμόπουλος, εὑρισκόμενος εἰς ἐντεταλμένην ὑπηρεσίαν διεβεβαίωσε τὸν ἀμνὸν τῶν φιλευσπλάχνων, πονόψυχων καὶ ἑτοίμων πρὸς σφαγὴν Εὐρωπαίων πὼς τὸ πρόσφατον τρομοκρατικὸν χτύπημα ἐνδυνάμωσε τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἀποτρέψῃ τὴν συνέχισιν τῆς “ἀνθρωπιστικῆς” της πολιτικῆς.

Ἤτοι, ἡ νομενκλατούρα τῶν Βρυξελλῶν θὰ συνεχίσῃ ἀδιακόπως τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ σχεδίου Kallergi ἕως καὶ τὴν τελικὴν ἐξαφάνισιν τοῦ Λευκοῦ ἀνθρώπου.

http://www.express.co.uk/news/world/746054/European-Union-Dimitris-Avramopoulos-EU-stronger-Berlin-terror-Brexit