Ὁ ἐθελούσιος ἐκπιθηκισμός τῆς Εὐρώπης

main_1472497265_6213165

Τὸ φαινόμενον τῆς υἱοθεσίας ἀλλοφύλων παιδιῶν, κυρίως νέγρων, ὑπό τῶν κακῇ τῇ μοίρᾳ φιλευσπλάχνων, πλήρως ἀποβλακωμένων καὶ κυριολεκτικῶς χειραγωγουμένων μέχρις ἀναισθησίας Εὐρωπαίων δὲν ἀποτελεῖ εἴδησιν. Ἡ ἐν λόγῳ μάστιξ πλήττει ἐδῶ καὶ δεκαετίας κυρίως τὴν βόρειον Εὐρώπην, συναρτήσει καὶ τῆς ἐκεῖ ἔτι κρατούσης σχετικῆς οἰκονομικῆς εὐμαρείας, λειτουργούσης ἀνασταλτικῶς πρὸς πάσης μορφῆς συνειδητοποίησιν τῆς ἐν Εὐρώπῃ ἀπελπιστικωτάτης γενικωτέρας καταστάσεως – πολλῷ δὲ μᾶλλον ἔναντι πραγματικῆς ἀντιδράσεως.

Πλεῖσται αἱ περιπτώσεις λευκῶν ζευγαριῶν, τὰ ὁποῖα υἱοθετοῦν ἀλλόφυλα μωρά, θεωρώντας ὅτι πράττουν ἀνθρωπιστικόν ἔργον βοηθοῦντα κάποιο δύσμοιρον “παιδάκι” νὰ “ξεφύγη τῆς ἀφρικανικῆς ἥ ἀσιατικῆς κολάσεως”, δίδοντάς του ἕνα “καλλίτερον μέλλον”. Σαφέστατα ἡ θρησκεία τῆς ἀγάπης εὐθύνεται διὰ τὴν καθιέρωσιν (καὶ) αὐτῆς τῆς αὐτοκτονικῆς νοοτροπίας, συντελέσασα μάλιστα καὶ εἰς τὴν ἐξάπλωσιν τῆς αὐτοῦ τοῦ τύπου “φιλανθρωπίας” διὰ μέσου τῶν οἰκουμενιστικῶν κηρυγμάτων καὶ τῆς καθιερώσεως τῆς τυφλῆς ἀγάπης ὡς ὑψίστης ἀρετῆς τοῦ καλοῦ Χριστιανοῦ. Σημειωτέον ὅτι τὰ παιδιὰ αὐτὰ δυστυχοῦν καὶ μαραίνονται καθὼς μεγαλώνοντας διαπιστώνουν ὅτι “εἶναι σὰν ψάρια ἔξω ἀπ᾿ τὸ νερό”, τὸν φυσικόν τους δηλαδὴ περίγυρον· δὲν εἶναι δὲ ὀλίγαι αἱ περιπτώσεις καθ᾿ ἂς ἀναζητοῦν τὰς ρίζας των, μάλιστα δ᾿ οἱ ἐξ Ἀσίας προερχόμενοι, μόλις δ᾿ ἐπισκέπτωνται τὴν πραγματικήν των πατρίδα αἰσθάνονται ὅτι ἐκεῖ ἀνήκουν: ὅμως εἶναι δυστυχῶς πλέον βιαίως ἀποτετμημένοι, καθὼς φυσικὰ οὔτε τὴν γλῶσσάν των ὁμιλοῦν, χάρις εἰς τὴν χριστιανικὴν “ἀγαθοεργίαν” τῶν μαμουχαλοποιημένων δυτικῶν…

Ὡστόσο, ὑπάρχουν ζευγάρια λευκῶν τὰ ὁποία δέν δύνανται νὰ τεκνοποιήσουν καὶ ἀκολούθως ἀποπειρῶνται νὰ υἱοθετήσουν παιδιά ἐκ τῶν πολυαρίθμων καὶ ἐνίοτε ἀσφυκτικῶς γεμάτων ὀρφανοτροφείων τῶν ἑκάστοτε χωρῶν. Ἐκεῖ ἔρχεται λοιπόν τὸ ὕπουλον, ὑπὸ τῶν δολίων Ἑβραίων ἐλεγχόμενον, Κράτος καί, ἀντὶ διευκολύνσεως τῆς ὅλης διαδικασίας, τὴν καθιστᾶ ἐπὶ τούτου δυσχερεστάτην καὶ ἰδίως χρονοβόρον ὥστε τὸ ἀπελπισμένον πλέον ζευγάρι νὰ ἐξωθηθῇ εἰς τὴν ἀναζήτησιν παιδιοῦ ἐξ Ἀφρικῆς ἢ Ἀσίας, ἕρμαιον τῶν ἐγκληματικῶν ΜΚΟ αἱ ὁποῖαι θὰ τοῦ εὕρουν συντόμως παιδὶ πρὸς υἱοθεσίαν καὶ μάλιστα θὰ ἀναλάβουν καὶ τὰς νομικάς διαδικασίας τῆς ὑποθέσεως.

Εἰς τὴν ὡς ἄνω κατηγορίαν ἐμπίπτει καὶ μία πρόσφατος περίπτωσις ζεύγους Ἑλλήνων ἐξ Ἠμαθίας, οἵτινες ἐν μέσῳ τῆς ψυχοπνευματικῆς των θολούρας, μὴ ἔχοντες τὴν παραμικρὰν ἐπίγνωσιν τῶν ἐγκληματικῶς ἐθνοβόρων πράξεών των, υἱοθέτησαν δύο νεγράκια ἐξ Αἰθιοπίας. (http://www.katerinipress.gr/2016/09/blog-post_50.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook)

Εἰς τὸν παρατεθέντα σύνδεσμον ἡ περιχαρής πλέον “μητέρα” τῶν δύο νέγρων ἐκθειάζει τὴν συνεισφοράν τῆς ΜΚΟ “Διεθνὴς Κοινωνικὴ Ὑπηρεσία”, ἡ ὁποία ἀνέλαβε καὶ διεκπεραίωσε τὸ ἀναμφιβόλως θεάρεστον ἔργον τῆς υἱοθεσίας.

11037176_1606652309585428_8697712762998782579_n

Τοιαύτη κατάφωρος ἀμβλύνοια χαρακτηρίζει μέγα μέρος τοῦ ἐναπομείναντος λευκοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης, συνεπείᾳ τῆς ἐκτενεστάτης πλύσεως ἐγκεφάλου ποὺ λαμβάνει χώραν ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ Β΄ Π.Π., στοχευούσης εἰς τὴν ἀπονέκρωσιν καὶ ἐνοχοποίησιν τῶν ὑγιῶν φυλετικῶν του ἐνστίκτων, τὰ ὁποῖα καὶ ἔχει ἐν πολλοῖς ἀντιστρέψει, μετατρέποντας τὸν ὑπέροχον λευκὸν ἄνθρωπον εἰς ἀνερμάτιστον δοῦλον τοῦ χρήματος, τῆς στιγμιαίας καὶ ἄνευ οὐσίας διασκεδάσεως καὶ βεβαίως τῶν σεξουαλικῶν παθῶν. Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, τὰ ἔνστικτα τῆς φυλετικότητος ἔχουν δυστυχῶς διὰ τῆς βίας διαστραφῆ καὶ παραχωθῆ, ἀντικατασταθέντα ὑπό τῆς ὑποκριτικῆς φιλανθρωπίας καὶ ἐλεημοσύνης.

Παρακολουθήσατε εἰς τὸν κάτωθι σύνδεσμον ἕνα ὀδυρόμενον ζεῦγος Ἱσπανῶν, ὅπερ καὶ παραδίδει τὸ παρανόμως(;) υἱοθετηθέν ἀραπάκι των εἰς τὴν φυσικήν του μητέρα.

(http://www.9news.com.au/world/2016/09/16/11/54/spanish-foster-parents-forced-to-give-up-four-year-old)

Ὁ ἀνώτατος ἐξευτελισμός τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου…

Ἢ μᾶλλον ὄχι – ὑπάρχουν καὶ χειρότερα: Εἰς τὴν ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων λαθρεισβολέων λυμαινομένην Σάμον, νεαρώτατος Ἕλλην ἀστυφύλαξ ἀπεπειράθη νὰ υἱοθετήσῃ ἀγνώστου καταγωγῆς νεγροειδές βρέφος. Ἐστάθη βεβαίως ἄτυχὴς καθώς, ἐλλείψει τῶν ἀπαιτουμένων στοιχείων τοῦ παιδιοῦ, ἡ υἱοθεσία κατέστη ἀδύνατος.

(http://policenet.gr/article/%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%85%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF)

Μέγα αἶσχος…