Οἱ γενναῖοι ἰσραηλινοὶ στρατιῶται … καὶ οἱ περίφημες “ἐπιθέσεις ἀκριβείας”.

Εἶναι γνωστὸν τὸ σύνηθες ἱλαρὸν πρόσχημα τῶν ἰσραηλινῶν, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τῶν συναφῶν τους ἀμερικανοσιωνιστῶν, περὶ “ἐπιθέσεων χειρουργικῆς ἀκριβείας”, ὥστε κατὰ τὸ δυνατὸν ν᾿ ἀποφεύγηται ἡ πλῆξις ἀμάχων γυναικοπαίδων.
Βεβαίως εἶναι γνωστὸν ὅτι πρόκειται περὶ προπαγάνδας ποὺ μόνον ἠλιθίους θὰ ἠδύνατο νὰ πείσῃ· ἐν τούτοις εἶναι ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἄξιον τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα:βίντεο ἐκ τοῦ διαδικτύου: https://www.youtube.com/watch?v=IUibXSgILv0
Ὑπάρχουν πολλὰ ἀνάλογα ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ βρῇ στὸ διαδίκτυο, ὅμως ἰδίως τὸ παρὸν ἀπεικονίζει ζωηρῶς τὴν σαδιστικὴ διάθεσι κατασφαγῆς ἀμάχων, μάλιστα δὲ παιδιῶν, ποὺ χαρακτηρίζει τὶς κτηνώδεις ὑπάνθρωπες ἀγέλες “στρατιωτῶν”, οἱ ὁποῖοι πράγματι δὲν ἀξίζουν οὔτε κὰν τὸν πλέον συμβατικῶς νοούμενο τίτλο τοῦ στρατιώτου – παρὰ μόνον τῶν ὠργανωμένων δολοφόνων, ἐντεταλμένων ἑνὸς ἀπὸ καθιδρύσεως δολοφονικοῦ καὶ συνωμοτικοῦ κράτους…
Τὸ ὁποῖον κράτος ἐκφεύγει πάσης ἀποτελεσματικῆς κριτικῆς κσὶ διεθνοῦς ἐλέγχου, ὅλως κατ᾿ ἐξαίρεσιν, ἐν οσῳ μάλιστα παρασκηνιακῶς κατευθύνει τοὺς ἐν λόγῳ σκοτεινοὺς καὶ ὑποκριτικοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ μηχανισμοὺς ἐλέγχου.
Διότι εἶναι τὸ κράτος τοῦ περιφήμου “περιουσίου λαοῦ” τοῦ ἰουδαιοχριστιανισμοῦ· καὶ αὐτοὶ ἐδῶ εἶναι, λοιπόν, οἱ γενναῖοί του στρατιῶτες – ἐν ἀποστολῇ χειρουργικῆς, πράγματι, ἀκριβείας!!!
ΣΓ