Ἐθνοκοινοτικὴ Ἠχώ – Ἐπίκαιρες Ἐπισκοπήσεις #1

Διὰ τῆς στήλης αὐτῆς ἐγκαινιάζουμε μίαν νέαν, ὑποτυπώδους ῥαδιοφωνικῆς μορφῆς καὶ περιοδικοῦ χαρακτῆρος, ἐπικοινωνιακὴν διάστασιν διὰ τὴν ἱστοσελίδα μας, κατ᾿ ἀρχὴν περιλαμβάνουσαν κυρίως μὴ ἐκτεταμένες ἠχητικὲς καταγραφὲς πολλαπλοῦ περιεχομένου, ὅπως: σχολιασμοῦ τῆς τρεχούσης ἐπικαιρότητος (“Ἐπικαίρων Ἐπισκοπήσεων”), ἰδεολογικῆς χροιᾶς γενικωτέρων θεμάτων, ἱστορικῶν ἀναφορῶν, πολιτικῶν ἀνακοινώσεων/διακηρύξεων κ.λπ., συνεντεύξεων, ἀναγνώσεως γραπτῶν ἔργων ἢ καὶ ποιημάτων κ.ο.κ.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ραδιοφωνικὴ συνέντευξη στὸ ΑΡΜΑ:  «Αἰγαῖο – Ἰόνιο:  οἱ συνεχεῖς ἀπώλειες τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ ἡ δέουσα ἐθνικὴ πολιτική» (γεωστρατηγική/γεωοικονομικὴ ἀνάλυση).

Παρουσιάζουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία προσφάτως παρεχώρησε στον διαδικτυακό μας δίαυλο, επιστήμων εξειδικευμένος στον κλάδο της θαλασσίας βιολογίας, αναφορικώς με το φλέγον, άκρως επίκαιρο, ζήτημα της γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής αξίας των ελληνικών θαλασσών και ιδίως του Αιγαίου πελάγους, σε συνάρτηση με την παρατηρουμένη, συνεχώς κλιμακουμένη, επιθετικότητα της αναθεωρητικής Τουρκίας που, κατά τρόπο ιταμό και άκρως προκλητικό, επιβουλεύεται τα εν πολλοίς ανεκμετάλλευτα αποθέματα του Αιγαίου πελάγους, τόσο σε επίπεδο κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και ορυκτού πλούτου εν γένει, όσο και στο επίπεδο της, μοναδικής σε αξία, ποικιλίας αλιευμάτων που φιλοξενεί.
Θίγεται επίσης η κατάσταση απωλείας των εθνικών μας συμφερόντων και ως προς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Ιόνιο πέλαγος, έναντι τόσο της Ιταλίας όσο και της, εσχάτως εμφανιζομένης ως ιδιαιτέρως προκλητικής έναντι της Ελλάδος, Αλβανίας (αποτέλεσμα προφανούς υποδαυλίσεως εκ μέρους της Τουρκίας).

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐθνοκοινοτικὴ Ἠχώ – Συνέντευξις τοῦ ἡγέτου τοῦ ΑΡΜΑτος Στεφάνου Γκέκα, ληφθεῖσα ἐν Δανίᾳ τὴν 27ην Ἀπριλίου τ.ἔ.

Παρουσιάζουμε συνέντευξιν τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ΑΡΜΑτος Στεφάνου Γκέκα, ὅπου σχολιάζεται ἡ δραματικὴ ἐν Εὐρώπῃ κρατοῦσα κατάστασις συνεπείᾳ τῆς ὑπὸ τοῦ Συστήματος ὠργανωμένης ἀλλοφύλου εἰσβολῆς, ἡ ὁποία ἐν συναρτήσει πρὸς τὴν ριζικὴν Ἀντιστροφὴν τῶν Ἀξιῶν καὶ τὴν διαστροφικὴν συνθλιβὴν ἀρχεγόνων ἐνστίκτων τοῦ Ἀρίου ἀνθρώπου καὶ δὴ τοῦ Ἀρίου ἀνδρὸς ὁδηγεῖ τὴν Φυλήν μας πρῶτον μὲν εἰς ψυχονοητικὸν ἐξανδραποδισμόν, δι᾿ αὐτοῦ δὲ τελικῶς καὶ εἰς πλήρη βιολογικὴν κατάπνιξιν καὶ ἀφανισμόν.

Παράγων ἀνασχετικὸς τυχὸν ἀποφασιστικῆς ἀντιδράσεως καὶ ὑποστηρικτικὸς τῆς τρεχούσης Παρακμῆς καὶ καταπτώσεως ἀποδεικνύεται καὶ ἡ ἐγγενὴς δειλία τῆς πλειοψηφίας τῶν “ἐθνικῶν” πολιτικῶν κινημάτων τὰ ὁποῖα, στερούμενα ἀληθῶν Ἀρχῶν καὶ Τιμῆς, προβαίνουν εἰς καιρίας ὑποχωρήσεις καὶ ἰδεολογικὰς κυβιστήσεις, πρὸς τὰ ἔσω παριστανομένας ὡς “τακτικισμοὺς” καὶ “πολιτικὰς στρατηγικάς”.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐθνοκοινοτικὴ Ἠχώ – Ἐθνικὴ αἰωνιότης

Αναγνωρίζοντας τoν κόσμο γύρω μας όπως αυτός ακριβώς είναι, χωρίς καμμία ροπή πρός εθελοτυφλία ή απομόνωση, αντιλαμβανόμαστε ότι η αφετηρία μας εγκιβωτίζεται μέσα σ΄ένα απόλυτα ξένο κι εχθρικό περιβάλλον κατοχής, από το οποίο δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα άλλο πέραν μεταδοτικών ψυχικών, νοητικών και σωματικών νοσημάτων…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐπίκαιρες Ἐπισκοπήσεις #2

Συνέντευξη-σχολιασμός της τρεχούσης επικαιρότητος από στέλεχος του ΑΡΜΑτος, πάνω στα ζητήματα της κλιμακούμενης ισλαμικής τρομοκρατίας, του προσφάτου βομβαρδισμού της Συρίας από τον Ντ. Τραμπ, της συνεχιζόμενης λαθροεποικιστικής εισβολής και των νέων παροχών προς τους σιωπηρούς κατακτητές της πατρίδος μας από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖ-ΑΝΘΕΛ.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Συνέντευξι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἅρματος Στεφάνου Γκέκα ποὺ ἐλήφθη στὴν Δανία τὴν 29η Ἰουνίου τ.ἔ.

Κατωτἐρω παρουσιάζουμε μία συνέντευξι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἅρματος Στεφάνου Γκέκα ποὺ ἐλήφθη στὴν Δανία τὴν 29η Ἰουνίου τ.ἔ., μὲ κύριο θέμα τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος. Πρέπει ἡ ἐν λόγῳ συνέντευξις νὰ θεωρηθῇ ἐν στενῇ συναρτήσει πρὸς τὶς ἄλλες συναφεῖς του ἀναφορὲς ἐπὶ σχετικῶν θεμάτων, τόσο κατὰ τὶς τελευταῖες δημοσιευθεῖσες ὁμιλίες του (http://www.armahellas.com/?p=15196 , http://www.armahellas.com/?p=15205 , http://www.armahellas.com/?p=15248) ὅσον καὶ στοὺς “Οἰακισμούς”, ὅπου καὶ διευκρινίζεται κατ᾿ ἐπανάληψιν ἡ ἀληθὴς φύσις τοῦ κρατοῦντος χρηματο-οικονομικοῦ συστήματος, ὡς κεντρικοῦ πυλῶνος μιᾶς συνωμοτικῆς ἀλλ᾿ ἀπροκαλύπτου καὶ στυγνῆς παγκοσμίου δικτατορίας ἑνὸς εἰδικοῦ στενοῦ κύκλου Τραπεζῶν καὶ χρηματιστῶν, καθὼς καὶ ὁ ῥόλος τῆς Ε.Ε. (καί, εἰδικώτερον, τοῦ εὐρώ) ὡς Δουρείου Ἵππου πρὸς πλήρη καθυπὀταξιν εἰς ἐκεῖνον τὸν κύκλον καί, ἐν τέλει, πρὸς ἀφανισμὸν τῶν εὐρωπαϊκῶν Ἐθνῶν, τῶν δὲ κατὰ τόπους πολιτικῶν κατεστημένων καὶ κυβερνήσεων ὡς ψυχονοητικῶς πλήρως ἐξανδραποδισμένων ὑποχειρίων τους· ἐπίσης δέ, τὸ ἀδιέξοδον τοῦ φαύλου κύκλου δανεισμοῦ πρὸς ἐξόφλησιν τόκων παλαιῶν δανείων, ποὺ καὶ ταὐτίζεται πρὸς τὴν πλήρη ἐξόφλησιν τῆς παλαιᾶς διεφθαρμένης, προδοτικῆς καὶ πέρα;γιὰ πέρα ψευδοῦς πολιτικῆς τάξεως. Γίνεται ἐπίσης καὶ ἀναφορὰ εἰς τό, μᾶλλον ἄγνωστον ἐν Ἑλλάδι (ἐνῷ ἀλλοῦ, κυρίως δὲ στὴν Γερμανία, ἀναπτύσσεται σοαρὸν κίνημα ἐνημερώσεως καὶ ἀντιστάσεως), σπουδαιότατον ζήτημα τῆς νέας προωθουμένης ὑπὸ τῆς Ε.Ε. προδοτικῆς ἐμπορικῆς συμφωνίας (ΤΤΙΡ), ἡ ὁποία πλέον καὶ τυπικῶς κατοχυρώνει τὴν πλήρη καθυπόταξιν τῶν Ἐθνῶν εἰς τὴν βουλιμίαν τῶν χρηματιστῶν καὶ τὶς πονηρὲς μεθοδεύσεις τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Γίνεται μία διατομὴ τοῦ ζητήματος μέχρι καὶ τὶς ψυχονοητικές/μεταφυσικὲς διαστἀσεις τῆς νόσου τοῦ Συστήματος, ὁπου καὶ παρατηρεῖται ἐν τέλει ἡ καρκινικὴ ἀναπαραγωγὴ ἀνεξελέγκτων καὶ οὐσιαστικῶς ἀλλοτρίων ἐπιθετικῶν συνειρμῶν καὶ ἀπατηλῶν εἰκονικοτήτων κατ᾿ ἀναλογίαν/παραλληλίαν πρὸς τὴν καρκινώδη καὶ ἀνεξέλεξκτον διόγκωσιν τῶν εἰκονικῶν χρεῶν καὶ “ἀξιῶν” ” ἑνὸς τερατώδους Συστήματος, ὅπου τὸ Ψεῦδος, ἡ Εἰκονικότης καὶ τὸ Χρέος ἀποτελοῦν τὸ … αἷμά (= ψέμμα) του.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]