ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (20)

Προχθὲς ἀνηρτήσαμεν δημοσίευμα ἰδεολογικοῦ περιεχομένου ἐξ ἀφορμῆς συγκεκριμένου περιστατικοῦ ἐν τῇ «πολυπολιτισμοπλήκτῳ» Σουηδίᾳ (http://www.armahellas.com/?p=21487)· κατὰ δὲ τρομερὰν σύμπτωσιν τῇ ἑπομένῃ ἀκριβῶς, δηλαδὴ χθὲς (7ην Ἀπρ. 2017), ἐσημειώθη ἡ σφοδρωτάτη ἀραβικὴ ἐπίθεσις διὰ φορτηγοῦ κατὰ μισητοῦ των πλήθους λευκῶν εἰς τὸ κέντρον τῆς Στοκχόλμης (Drottninggatan).

Ἡ Σύγχυσις, αἱ εἰκονικότητες καὶ ἡ “εὐτυχία” τοῦ ἐφημέρου ἐγωπαθοῦς ἀτόμου.

Καθὼς λοιπὸν ἡ Εὐρώπη καθημερινῶς σύρεται ἑκοῦσα-ἄκουσα εἰς κατάστασιν πλέον καὶ ἀνοικτοῦ ἐναντίον της φυλετικοῦ πολέμου, μὲ τὸ σύνολον τῶν κατεστημένων δυνάμεων καὶ ἐξουσιῶν («Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις», πολιτικοί, Πανεπιστήμια καὶ σχολεῖα, ΜΜΕ-δημοσιογράφοι, «διανόησις» καὶ συναφὴς νομενκλατούρα, ἐκκλησίαι κ.ο.κ.) νὰ εἶναι ὁλοψύχως καὶ ἀπροκαλύπτως στρατευμέναι εἰς τὴν πλευρὰν τῶν Ἐχθρῶν μας, ἐφησυχάζοντας καὶ παραπλανώντας αἰσχρῶς, ἐν ὅσῳ ἐν ταὐτῷ ἐξακολουθοῦν νὰ παριστάνουν ἡγεσίας τοῦ ἔτι μακαρίως ὑπνώττοντος καὶ ὀνειροβατοῦντος Ἀρίου εὐρωπαίου, ἡ (ἐξόχως κατεπείγουσα!) ἀφύπνισις τοῦ τελευταίου δυσχεραίνεται, ἀκόμη καὶ ὑπὸ τὸ ὁσημέραι ῥαγδαίως ἐπιδεινούμενον βάρος τῆς ἀκατασχέτου πλέον φοβερᾶς «πολυπολιτισμικῆς» πραγματικότητος, οὐ μόνον δ᾿ ἐκ τῆς προϊούσης του ψυχονοητικῆς ἀλλοιώσεως, συσκοτίσεως, συγχύσεως, κατακερματισμοῦ καὶ ἐπιβαρύνσεως μὲ πλεῖστα ἰδεοληπτικὰ λύματα καὶ ἀπορρίμματα, προλαμβάνοντα τὴν ἔστω καὶ στοιχειωδῶς ἐλευθέραν του λειτουργίαν, νόησιν, ἔκφρασιν, δρᾶσιν – ἀλλ᾿ εἰδικώτερον ἐξ ἑνὸς συγκεκριμένου του ἐπικτήτου νοσηροῦ γνωρίσματος:

Ἤτοι τοῦ νοσηροῦ του, σεληνιακῆς ὑφῆς, ἐγωπαθοῦς ἀτομισμοῦ, καθὼς ἔχει ἀποκόψει τὸν ὀργανικὸν καὶ ψυχικόν του φυσικὸν δεσμὸν πρὸς τὴν ἐθνοφυλετικὴν Κοινότητα. Ὁ ὁρίζων τοῦ οὕτω κατακερματισμένου ἀτόμου συρρικνοῦται εἰς ἕνα πομφολυγῶδες «ἐδῶ καὶ τώρα» τῆς κάθε κατωτέρας μορφῆς ἱκανοποιήσεως τῆς ἀνεξελέγκτου ἀδηφαγίας καὶ τῆς ἀκορέστου ἡδονολατρείας του, χωρὶς κανένα βάθος καὶ προοπτικήν, εἴτε ὑπὸ ψυχοφυσιολογικὴν εἴτε ὑπὸ μεταφυσικὴν εἴτε ὑπὸ ἱστορικὴν θεώρησιν.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἀκόμη μία μεγάλη διεθνὴς βράβευσις τοῦ Λ. Καβάκου: ὀλίγα περὶ ἑλληνικῆς μουσικῆς…

kavalkosἈπόψε ἀπονέμεται (βλ.http://drkoncerthuset.dk/event/sonnings-musikpris-2017/) στὴν Κοπεγχάγη τὸ δανικὸ μουσικὸ βραβεῖο “Léonie Sonning”​ γιὰ τὸ 2017 – στὸν Ἕλληνα βιολιστὴ (ἀλλὰ καὶ μαέστρο) Λεωνίδα Καβᾶκο! Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ θὰ πρωτοστατήσῃ ὡς κύριος ἑρμηνευτὴς τοῦ κονσέρτου γιὰ βιολὶ σὲ d-mol τοῦ Bach, κατόπιν δὲ δύο ἐκ τῶν σημαντικωτάτων ἔργων ποὺ ἔχουν ποτὲ συντεθῆ γιὰ βιολὶ καὶ ὀρχήστρα: τοῦ κονσέρτου γιὰ βιολὶ τοῦ Brahms – μὶας μουσικῆς ὀρειβασίας, ὅπου ὁ σολίστας κι ἡ ὀρχήστρα βιώνουν ἕνα μεγαλοπρεπῆ ὁρίζοντα καὶ μίαν αὐτοσυγκεντρωτικὴ γαλήνη· διαφορετικοῦ χαρακτῆρος εἶναι τὸ ἐν συνεχείᾳ ἐπακολουθοῦν κονσέρτο γιὰ βιολὶ τοῦ Alban Berg, γραμμένο τὸ 1935 στὴν μνήμη ἑνὸς νεαροῦ κοριτσιοῦ: σαγηνευτικὴ μουσική, ὅπου μέσῳ τῆς χαρακτηριστικῆς δωδεκατονίας τοῦ Alban Berg ξεδιπλώνονται τὰ πιὸ μύχια καὶ λεπτὰ συναισθήματα.

Σὲ σχετικὰ δημοσιεύματα (π.χ. http://www.b.dk/kultur/graesk-violingeni-faar-sonnings-musikpris , http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=10889231 καὶ ἄλλα συναφῆ) ἀναφέρεται ὁ Λεωνίδας Καβᾶκος (κατ᾿ αὐτὴν τὴν περίοδο φιλοξενούμενος ὑπὸ τῶν Φιλαρμονικῶν τοῦ Βερολίνου, σὲ παραστάσεις τῶν ὁποίων πρωτοστατεῖ) ὡς ὁ μέγιστος βιολιστὴς τῆς ἐποχῆς μας!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (19)

irminsul-199x300Στὶς 19 Δεκεμβρίου στὸ κέντρο τῶν Βρυξελλῶν μαζεύτηκε μία ἀγέλη ἀφρικανῶν, ποὺ ἐπεδίδετο σ᾿ ἕνα φρενῆρες παραλήρημα ὑπὸ τοὺς ἤχους ἀφρικανικῶν τυμπάνων καὶ ἀλαλαγμῶν, ὅπως ἀκριβῶς αὐτὰ ποὺ παλαιότερα μπορούσαμε νὰ δοῦμε σὲ ταινίες ποὺ ἀναπαριστοῦσαν φυλὲς κεντροαφρικανικῶν καννιβάλων, καθὼς ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τῶν μάγων τους ἀφηνιασμένως πανηγύριζαν πρὸ τοῦ ἐπικειμένου ἐκλεκτοῦ των γεύματος· «γεύματος» ἀνθρωπίνου τὸ ὁποῖον, προσδεδεμένον ἐπὶ πασσάλου, παρηκολούθει τὰ ἐκστατικὰ προεόρτια τῆς μετατροπῆς του εἰς σοῦπαν – καὶ τὸ ὁποῖον πολλάκις συνέβη νὰ εἶναι καὶ κάποιος φλογερὸς ἱεραπόστολος τῆς «χριστιανικῆς ἀγάπης»… Ἐνθυμοῦμαι μάλιστα καὶ μίαν συγκεκριμένην περίπτωσιν ἱεραποστόλου ποὺ κατέληξεν εἰς … γεῦμα ἀγάπης ὄχι πολὺ πρὸ τοῦ 2000. Βεβαίως οἱ «κακεντρεχεῖς» λευκοὶ δὲν κατώρθωσαν νὰ τοὺς καταντήσουν συνευνούχους ἐν ὀνόματι τῆς «χριστιανικῆς ἀγάπης», μὲ ἢ χωρὶς ἄμφια – ὅμως οἱ πρωτόγονοι ἐκεῖνοι ἂν μή τι ἄλλο ἔμαθαν καλὰ τὸ σχετικὸν ποίημα κι ὅλα τὰ συναφῆ:
Ἔτσι κι οἱ συγκεκριμένοι τῶν Βρυξελλῶν, δὲν εἶχαν μὲν αὐτὴν τὴν φορὰν δεμένους ἐπὶ πασσάλων κάποιους δογματικῶς ἀποβλακωμένους κι εὐνουχισμένους ἱεραποστόλους ποὺ ἀκολούθως θὰ κατέσθιον μέχρι νωτιαίου μυελοῦ, ὅμως αἴφνης ἐκραύγαζαν καὶ ἐπὶ ἀνατεινουμένων πλακὰτ διετράνωναν πὼς οἱ εὐρωπαῖοι θὰ πρέπει νὰ σεβασθοῦν τὰ συντάγματα καὶ … τὰς εὐρωπαϊκὰς ἀρχὰς καὶ διακηρύξεις! Ταῦτα δὲ σεβόμενοι, ὑπεδείκνυεν ἡ ἀγέλη, ὀφείλουν νὰ μεταφέρουν ὅποιους κινδυνεύουν ἐκ τῶν ἀδιανοήτων ὠμοτήτων τῶν ἰδίων τους ἀδελφῶν ἐκ τοῦ Κογκὸ κ.λπ. εἰς τὴν Εὐρώπην!
Βεβαίως τὰ τὴν Εὐρώπην κατακλύζοντα αὐτὰ δίποδα δὲν ἠκούσθησαν ποτὲ νὰ διαμαρτυρηθοῦν εἰς τὰς χώρας των, ὅπου κατὰ συρροὴν σφαγιάζονται μεταξύ των ἢ καὶ ὑπὸ τῶν ἡγετῶν τῶν γραφικῶν τους κρατῶν, οἱ ὁποῖοι ἡγέται ἔχουν τοὐλάχιστον ἐκ τῆς Εὐρώπης ἐμπλουτισθῆ μὲ τεχνολογίαν κ.λπ., οὕτως ὥστε κάποιος Μουγκάμπε καὶ
κάποιος Ἀμὶν Νταντὰ νὰ μποροῦσαν νὰ ἀποθηκεύουν τὰ παλαιά των … ὑπουργικὰ συμβούλια εἰς … καταψύκτας, ὥστε νὰ φαγωθοῦν ἐν καιρῷ!!!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Δὲν τελειώνουν οἱ παραπληγικοὶ μὲ τὶς “ἀναλύσεις” περὶ “ναζιστικῆς ΕΕ” κ.ο.κ.!!!

Ὅπως μέχρι πρό τινος καὶ περὶ … “ναζιστρίας” Μέρκελ κ.λπ.!
Ἡ ἠλιθιότης ἀποτελεῖ, ἄλλως τε, τὴν ὑψίστη καὶ κοινοτάτη θεότητα τῆς δημοκρατίας, τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ὁποίας τόσον δραματικῶς βιώνουμε στὶς ἡμέρες μας.
Μὴ νομίζετε δὲ ὅτι αὐτὴ ἡ λατρευομένη πολύπτυχος δημοκρατικὴ ἠλιθιότης χαρακτηρίζει ἀποκλειστικῶς τὴν ταλαίπωρη χώρα μας: ἰδοὺ κι ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀκραῖο δεῖγμα ἐκ Βρεττανίας, περὶ συνωμοσίας τῆς … “ναζιστικῆς” ΕΕ: http://redskywarning.blogspot.dk/2016/06/blog-post_29.html

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Θερινὸν Ἡλιοστάσιον 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ἡ σημερινὴ ἡμέρα, 21η Ἰουνίου 2016, σημαδεύεται κοσμικῶς ἀπὸ μιὰ μεγάλη συμπαντικὴ συγκυρία, τῆς ὁποίας οἱ μεταφυσικὲς ῥίζες καὶ προεκτάσεις εἶναι θεμελιώδους σημασίας κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν, Ἡλιακήν μας Κοσμοθέασιν: Εἶναι ἡ πιὸ φωτεινὴ ἡμέρα τοῦ ἔτους, καθὼς ὁ Ἄξων τῆς κοσμικῆς μας περιστροφῆς κλίνει κατὰ μέγιστον τώρα ἀκριβῶς πρὸς τὸν Ἥλιον, θεωρώντας τὴν κατάστασιν ἐκ τοῦ βορείου ἡμισφαιρίου· ἀκριβῶς ταὐτοχρόνως στὸ νότιο ἡμισφαίριο τοῦτο σημαίνει, ἀντιδιαμετρικῶς, τὸ χειμερινὸ Ἡλιοστάσιον.

Τὸ Φῶς ὡς Ἰδέα καὶ ἐσωτερικὴ πνευματικὴ πραγματικότης ἀποτελεῖ ἀνέκαθεν τὴν κεντρικὴν ἀναφορὰν τοῦ Ἀρίου Ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος τὸ μετέφερε καί, κατὰ τὸ δυνατόν, μετέδωσε ὅπου κι ἂν προήλασε, ἐπικῶς καὶ καταλυτικῶς πάντοτε, στὸ διάβα τῶν αίώνων. Οἱ ἐκ Βορρᾶ φωτεινοὶ ἐπήλυδες ἔφεραν τὴν Ἀριοσύνη καὶ στὴν γῆ μας, μετατρέποντάς την στὴν φωτεινὴ Ἑλλάδα τῆς ἀρχαιότητος, ἀπὸ τὴν Πελασγίδα τῶν ποικίλου εἴδους καὶ χαρακτῆρος προελληνικῶν φύλων. Ἡ Μάχη τοῦ Αἵματος ὑπῆρξεν, οὕτω, ἐγγενῶς ἀδιαχώριστος ἀπὸ τὴν μάχην τοῦ Πνεύματος – καὶ ταῦτα παραμένουν ἔτσι ἐσαεί, ὡς δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος: τοῦ νομίσματος τῆς αὐθεντικῆς Ἀξίας, Ἀξίας ποὺ εἶναι ἀπροσπέλαστος καὶ ἄθικτος ἀπὸ τὰ μαμμονιστικὰ τερτίπια καὶ καμώματα τοῦ σημερινοῦ Ἀντι-κόσμου τῆς δημοκρατίας, τοῦ Ὑλισμοῦ, τῆς Ἀντιστροφῆς, τῆς Δουλείας.

”Hjernevask” – ”Brainwashing”, an unraveling norwegian documentary series (english/german subtitles)/Πλῦσις Ἐγκεφάλου

Ἀνταποκρινόμενος στὴν ὑπόσχεσίν μου κατὰ τὸν διάλογον τῆς Θεσσαλονίκης (http://www.armahellas.com/?p=17522 , πρὸς τὸ τέλος), ἀνεβάζω ἐδῶ τοὺς συνδέσμους γιὰ τὴν σειρὰ τῶν 7 ἀποκαλυπτικῶν ταινιῶν-ἐρευνῶν τοῦ ἐξαιρετικοῦ νορβηγοῦ δημοσιογράφου Harald Eia ὑπὸ τὸν γενικὸν (καὶ ἀκριβῆ!) τίτλον – “Hjernevask” ἤτοι, “Πλῦσις Ἐγκεφάλου”. Μὲ ἀγγλικούς, εἰς δὲ τὸ 1ον μέρος καὶ μὲ γερμανικούς, ὑποτίτλους.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ηχητικά αποσπάσματα από την ομιλία στην Αθήνα.

received_10201721355752372Την ομιλία του αρχηγού του ΑΡΜΑτος στα γραφεία της οργανώσεως στην Θεσσαλονίκη, διαδέχθηκε η, εξίσου επιτυχημένη, ομιλία στα γραφεία των Αθηνών, ηχητικά αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε στην παρούσα ανάρτηση.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ ΠΛΗΡΗΣ διάλογος τῆς Θεσσαλονίκης.

received_10201721355752372Λόγῳ τεχνικοῦ προβλήματος εἶχε κατὰ τὴν προηγηθεῖσαν ἀνάρτησι διαλόγου (ποὺ τώρα ἀντικαθίσταται) γίνει περικοπὴ στὸ τελείωμά του, πρᾶγμα ποὺ ἀποκαθίσταται διὰ τῆς ἐκ νέου ἀναρτήσεώς του ΕΔΩ

Ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία στην Θεσσαλονίκη.

received_10201721355752372Όπως είχαμε προαναγγείλει σε προηγούμενη ανάρτησή μας, παραθέτουμε ένα εκτενές ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία του Στεφάνου Γκέκα στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη.
[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

20ὴ Ἀπριλίου 1889 – 20ὴ Ἀπριλίου 2016

hitler_painting_96dpiΓιὰ μιὰν ἀκόμη φορὰν ἀνακυκλοῦται ἡ ἀπαράγραπτος σημερινὴ ἐπέτειος Μνήμης τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον ἐθνικοσοσιαλιστῶν· μία ἐπέτειος ἐπὶ τῆς ὁποίας πάντως μποροῦμε καὶ μὲ τοὺς πλέον ἀντιδιαμετρικῶς ἀντιθέτους ἐχθρούς μας νὰ ὁμονοήσουμε ὅτι συνοψίζει συμβολικῶς μίαν, παροξυσμικῶς ἤδη ἐπικαιροποιημένην, ἀντιπαράθεσιν τῶν 2 συγκεντρωτικῶν πόλων τοῦ παγκοσμίου γίγνεσθαι: ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τῶν ξεχυλωμένων δολίων κηρύκων τῆς “ἀνοικτότητος” πρὸς πάντα εἰσβολέα, τῆς “ἀνεκτικότητος” πρὸς κάθε παράγοντα ἐσωτερικῆς μας ψυχονοητικῆς/ἐθνοφυλετικῆς ἀποδομήσεως καὶ Καταρρεύσεως, Αὐταναιρέσεως καὶ αὐθυποταγῆς εἰς τοὺς διαβολικῶς μειδιῶντας αὐθέντας τῆς σχετικῆς “πολιτικῆς ὀρθότητος”, μετὰ παραλλήλου “ἱερᾶς” σημιτοταλιμπανικοῦ τύπου τυφλῆς μισαλλοδοξίας κατὰ πάσης ἐπικινδύνου ἐλευθέρας σκέψεως, ἐλευθέρου αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ συγκεκροτημένης ἀμφισβητήσεως, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τῶν ἀληθῶν ἐνσαρκωτῶν αὐτῆς τῆς τελευταίας, ἐκ τῶν πραγμάτων συγκροτούντων τὸν θετικὸν πόλον τῆς Κοσμικῆς Ἀνελίξεως!

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐτήτυμα Ψέγματα (4)

Ἡ ἀνεπανάληπτη καὶ συστηματικὴ Σφαγὴ ἀμάχων τῆς Γερμανίας

article-1387965-0B383EFE00000578-682_634x905

Περὶ τὸ τέλος τοῦ Μεγάλου Πολέμου, ἀκριβέστερον ἀπὸ 13ης μέχρι καὶ τῆς 15ης Φεβρουαρίου 1945, διεπράχθη τὸ κορυφαῖον ἔγκλημα τῆς παγκοσμίου ἱστορίας: ἡ ἀφανιστικὴ ἰσοπέδωσις καὶ πυρπόλησις μιᾶς πόλεως-μουσείου ὀνειρώδους ὀμορφιᾶς καὶ ἀνυπερβλήτου πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία μάλιστα τότε εἶχε καταστῆ καταφύγιον ἑκατοντάδων χιλιάδων γυναικοπαίδων, ποὺ πανικόβλητα ἔφευγαν νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὰ κτηνώδη προελαύνοντα ἀσιατικὰ στίφη τοῦ ἐρυθροῦ στρατοῦ, ποὺ ἀφιονισμένα ἀπὸ τὸ ἑβραϊκὸ ψυχικὸ δηλητήριο καὶ τὸ ἀπύθμενον κατὰ τῆς λευκῆς φυλῆς μῖσος ἑβραιομπολσεβίκων κομισαρίων τύπου Ilya Ehrenburg καὶ μεθυσμένα ἀπὸ τὴν ἰσχὺν καὶ ἐπ᾿ αὐτῆς ἀπόλυτον πλέον ἐξουσίαν τῆς κατακλυζούσης ἀριθμητικῆς των ὑπεροχῆς ἔβγαζαν τὴν ὑπὸ τὴν ἀνθρωπίνην των πλανερὰν ἐπιφάνειαν κοχλάζουσαν ὑπανθρωπινότητα, τῆς ὁποίας τυχὸν χαρακτηρισμὸς ὡς “κτηνῳδίας” θὰ συνίστα προσβολὴν πρὸς τὰ κτήνη. Εἶναι δύσκολος ὁ ἀκριβὴς ὑπολογισμὸς τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Δρέσδης κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν βομβαρδισμῶν, λόγῳ τῆς ἀσφυκτικῆς κατακλύσεως τῆς πόλεως ὑπὸ δυστυχῶν προσφύγων, πραγματικῶν ὅμως προσφύγων, ἀλλὰ πού, ὡς λευκοί, δὲν περιελάμβάνοντο εἰς τὰ σχέδια προστασίας τῶν “ἀνθρωπιστῶν”, τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν, τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ κ.ο.κ., οὔτε καὶ ἐκινητοποιήθησαν τὰ φιλελεύθερα “ἀνθρωπιστικὰ” ἔνστικτα προστασίας τῶν παιδιῶν, δὲν ἦσαν βλέπετε παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς ἐκεῖνα! Καὶ τὰ ἔκαυσαν ἀνηλεῶς ὡς φρύγανα, ἐν μιᾷ κολάσει πυρὸς ἐν εἴδει τεραστίου φούρνου, ἐν ᾧ οἱ δυστυχεῖς ἄμαχοι αὐτανεφλέγοντο ἢ ἀπεκαίοντο εἰς τὰ θανάσιμα ῥεύματα καυτοῦ ἄνέμου. Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων ὑπερέβη τὰ 350.000.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (18)

 

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΩ 2015

irminsul-199x300 Συναγωνισταὶ καὶ φίλοι τοῦ Ἅρματος,

 

Τὸ Μέγα χειμερινὸν Ἡλιοστάσιον ἐνσωματώνει κυκλοχωροχρονικῶς τὸν γενεσιουργὸν πυρῆνα τόσον τῶν Ἰδεῶν μας ὅσον καὶ τῆς Φυλῆς μας. Ἡ Ἡλιακότης ὡς πρωταρχικὸν θεμέλιον ἀμφοτέρων ἐκδηλοῦται παντοιοτρόπως διὰ τῶν ποικίλων πτυχῶν καὶ διαστάσεων τῆς Παραδόσεώς μας, τῆς Ἀρίας Παραδόσεως. Περὶ τὸ ζήτημα τοῦτο ἔχουν γραφῆ τόσα περισπούδαστα συγγράμματα – καὶ παραμένει, ἐν τούτοις, ἀνεξάντλητον. Κυρίως δὲ ὡς ἐμπειρίωσις, βίωμα καὶ πραγμάτωσις προσεγγίζεται ἡ Ἡλιακότης ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου τῆς Παραδόσεως, ὑπὸ τῶν συνειδητῶν Ἀρίων.

 

Τὴν Ἡλιακότητα μετελαμπάδευσαν ἀνὰ τὴν Εὐρώπην καὶ μέρη τῆς Ἀσίας οἱ ἐπὶ χιλιετίας μετακινούμενοι Ἄριοι πολεμισταί, ἐκλεκτὴ μερὶς τῶν ὁποίων ἐγκατεστάθη καὶ ἐπεβλήθη ἐπὶ τῆς μείζονος Ἑλλάδος. Ἐκτοπίζοντες δόγματα καὶ ἰδιοσυγκρασίας τελλουρικάς, αἱμοδιψεῖς μητριαρχικάς, δαιμονιωδῶς προληπτικὰς καὶ ἀσταθεῖς σεληνιακάς, ἀνέδειξαν τὴν οὐρανίαν καὶ φωτεινὴν ἁρμονίαν τοῦ ὀντικῶς κεντρικοῦ καὶ ἀνωτροπικοῦ Ἀρίου πολεμιστοῦ-στοχαστοῦ, τῆς παγίας καὶ ἀδιασαλεύτου ἀλλὰ πάντοτε σώφρονος καὶ ἐμμέτρου Πατριαρχίας. Τὸ κέντρον βάρους μετετοπίσθη διὰ βιαίως ἐπιβεβλημένης ἡλιακῆς ἀνδρικῆς βουλήσεως ἀπὸ τὰς ὑπερμεγέθεις γαστέρας καὶ αἰδοῖα μαινομένων καὶ μισαλλοδόξων χθονίων θεαινῶν εἰς τὴν μητίετα, ἤτοι σώφρονα, κεφαλὴν τοῦ πολεμικοῦ ἀλλὰ κατὰ βάθος πάντοτε ἠρέμου Διὸς Πατρός, τοῦ εἰς ἄλλας, φρατερικὰς παραλλήλους ἐκδοχὰς γνωστοῦ ὡς Djaus Pitar, Ju-piter, Ziu Fatir καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς. Διαστάσεις τῆς ἰδίας ταύτης Ἡλιακότητος έκπροσωποῦν κατ᾿ ἐξοχὴν ὁ ἀπαστράπτων μουσηγέτης Ἀπόλλων, ἀντίστοιχος τοῦ Σκανδιναυϊκοῦ Baldur, καὶ ἡ βαλκυριοειδὴς Ἀθηνᾶ, ἐκπηδήσασα δίκην πολεμικῆς βουλήσεως καὶ πατριαρχικῆς ἡλιακῆς σοφίας ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διός-Πατρός, ἄνευ μητρός καὶ στιγμιαίως, ὅπως ἡ ἡλιακὴ ἀκεραία σύλληψις καὶ ἐνόρασις τοῦ ἡλιοειδοῦς Νοῦ.

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐτήτυμα Ψέγματα (3)

article-1387965-0B383EFE00000578-682_634x905 Οἱ ἀναγνῶσταί μας γνωρίζουν περὶ τοῦ περιφήμου σχεδίου (Μανιφέστον “Πανευρώπη”) τοῦ μπαστάρδου (ἐκ πατρὸς πολυευρωπαϊκῆς προελεύσεως καὶ ἰαπωνίδος μητρός) κόμητος Richard Nikolaus Eijiro Coudenhove-Kalergi περὶ ἐπιβεβλημένης μπασταρδοποιήσεως τῆς Εὐρώπης εἰς μίαν φαιάν, ἀρίζωτον μᾶζαν ὑβριδίων ἄνευ οἱασδήποτε ἀνωτέρας, διαχρονικῆς συνειδήσεως καὶ χαρακτῆρος ἐθνοφυλετικῆς χροιᾶς, ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ ἄρχῃ ἡ ἰδιότυπος ἀριστοκρατία τῆς μόνης ἐκείνης ἐθνοτικῆς ὁμάδος, τῆς ὁποίας ἡ ἐθνοφυλετικὴ συνείδησις, μάλιστα σκληροτάτη καὶ ἄκρως ἐπιθετικοῦ χαρακτῆρος, ὄχι μόνον δὲν καταδικάζεται (ὅπως τῶν λευκῶν, ἐπιλεκτικῶς) ἀλλὰ καὶ ἐξαίρεται ὡς πολύτιμος καὶ οὐσιώδης εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ στοχευομένου τελικοῦ Συστήματος. Ἡ ἀνακυκλουμένη πληροφορία περὶ ἰουδαϊκῆς του καταγωγῆς εἶναι ἐσφαλμένη· δὲν εἶχεν ἑβραϊκὰς ῥίζας.

 

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐτήτυμα Ψέγματα (2)

Ο HORST MAHLER ΑΠΕΦΥΛΑΚΙΣΘΗ!

 

article-1387965-0B383EFE00000578-682_634x905 Κατόπιν ἐκτίσεως τῶν 2/3 τῆς κατὰ συγχώνευσιν 10ετοῦς του καθείρξεως διὰ “ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΓΝΩΜΗΣ”, ἤτοι ἀμφισβητήσεως τῆς δογματικῆς καὶ θρησκευτικῆς προσκολλήσεως εἰς τὰ ψευδοϊδεώδη καὶ τὰ διὰ ῥοπάλου ἀδιαμφισβήτητα “ἱερὰ ψεύδη” τῆς προδοτικῆς καὶ καταπτύστου “πολιτικῆς ὀρθότητος”, ἔχοντας μάλιστα καὶ προηγουμένως ἐκτίσει σημαντικὲς ποινὲς γιὰ ἀκριβῶς αὐτοῦ τοῦ τύπου “ἐγκλήματα”, ὁ γενναιότατος τῶν ἐν ζωῇ Γερμανῶν, ὁ Horst Mahler, εἶναι καὶ πάλιν ἐλεύθερος (βλ. https://derfallhorstmahler.wordpress.com/2015/10/05/breaking-haftentlassung-nach-23-horst-mahler-kommt-frei/ καὶ http://adelaideinstitute.org/ ). Ἐδῶ εἶναι ἕνα σχετικὸ ἑορταστικὸ βίντεο: https://www.youtube.com/watch?t=1&v=czhltoLh0XA.

 

Καταλυτικὴ τῆς ἀποφάσεως ὑπῆρξεν ἡ δεινοτάτη κατάστασις τῆς ὑγείας του, καθὼς πάσχει ἀπὸ βαρείας μορφῆς σακχαρώδη διαβήτη ποὺ τοῦ προεκάλεσε γάγγραινα καὶ ἀπῄτησε δύο διαδοχικὲς ἐπεμβάσεις ἀκρωτηριασμοῦ ἀριστερᾶς ποδοκνήμης.

 

Ἡ ἀπόφασις ἀποφυλακίσεώς του ἐλήφθη τὴν 3ην Σεπτεμβρίου, ὅμως ἀνεκοινώθη μόνον ἀρχὰς Ὀκτωβρίου, πρὸς ἀποφυγὴν ἐκδηλώσεων συμπαραστάσεως ὑπὸ πατριωτῶν (“νεοναζὶ” κατὰ τὶς ἀρχὲς καὶ τὸν συστημικὸ τύπο, ποὺ προάγουν ἀποκλειστικῶς καὶ ἐπιβάλλουν τὶς διεστραμμένες ἀρχὲς τῆς διαβοήτου Ἰουδαϊκῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης, Frankfurter Schule, ὡς μέτρον καὶ νόρμαν).

 

 

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐτήτυμα Ψέγματα (1)

article-1387965-0B383EFE00000578-682_634x905 Ἀνταποκρινόμενος εἰς αἴτημα συναγωνιστῶν καὶ φίλων, ἐγκαινιάζω ἐδῶ μίαν νέαν στήλην, ὅπου ἐνίοτε θὰ σχολιάζω σποραδικῶς κάποια ἀπὸ τὰ ἐπίκαιρα θέματα, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐπιδιώκω πληρότητα οὔτε ἀκόμη καὶ σχετικήν, ἀφοῦ ἐκ τῶν πραγμάτων δὲν προλαβαίνω – ἀλλὰ καὶ οὔτε ἔγκειται ἀκριβῶς ἐκεῖ ὁ ῥόλος μου. Ἐξ ἄλλου, ὁ δειγματικὸς σχολιασμὸς καὶ οἱ ψέξεις (ψέγματα), ἀφοῦ στὸν βαθύτατα νοσηρό μας σύγχρονο κόσμο δὲν ὑπάρχουν ἀφορμὲς πολλῶν σχολίων ποὺ νὰ εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ ψέγματα καὶ στηλιτεύματα, ἀρκοῦν ὡς ἐτήτυμος (: συνεπὴς πρὸς τὴν ἀλήθειαν) τροχιοδεικτικὴ ἀναφορὰ καὶ ὡς πυξίς.

 

 

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ ΟΙΑΚΙΣΜΩΝ (17).

irminsul Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν ἀποτελοῦν, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, μίαν ὄχι ἁπλῶς πλήρη ἀλλὰ καθ᾿ ὑπερβολὴν δικαίωσιν τῶν ὅσων σχετικῶς ἔγραφα ἐδῶ κατὰ τὴν παραμονήν των (Οἰακισμοὶ 17, http://www.armahellas.com/?p=15907“)· τοσούτῳ δέ, ὥστε νὰ δύναται τὸ πλεῖστον τοῦ ἄρθρου ἐκείνου νὰ ἀναγνωσθῇ τώρα ἐκ νέου καὶ ὡς μετεκλογικὸν σχόλιον! Ὅπως διαπιστώνετε διὰ χιλιοστὴν φοράν, ἡ βλακεία τοῦ ὄχλου καὶ τῶν κολάκων του εἶναι μονίμως καὶ ἀσυναγωνίστως πρωταθλήτρια τῆς Δημοκρατίας!

 

Ἐν τούτοις ἡ ἀποχὴ ἔφθασε τὸ 43,43 %, δηλωτικὴ τοῦ ἀδιεξόδου τοῦ λαοῦ, ποὺ ἐμφανῶς ἐλειτούργησε ὑπὸ τὴν λογικὴν τοῦ “ἐλαχίστου κακοῦ”: ὅμως, τὸ … ἀλάνθαστόν του ἔνστικτον τὸν ὡδήγησεν ἀκόμη μίαν φορὰ εἰς τὴν βεβαίαν ἐπιλογὴν τοῦ μεγίστου κακοῦ!

 

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (17)

irminsul Ἡ Εὐρώπη διανύει καὶ βιώνει τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἕνα παροξυσμικὸν ἀποκορύφωμα τῆς ψυχονοητικῆς της καὶ πολιτικῆς ἐκτροπῆς, προερχομένης ἐκ τῆς ὀντικῆς της ἐκ-κεντρώσεως καὶ τῆς ἀπωλείας τοῦ ἑαυτοῦ της, ἀκριβέστερον τῆς κηρύξεως πολέμου κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ της, ὑπὸ τὰ λάβαρα μιᾶς νοσηρᾶς “ἀνθρωπιστικῆς” ἠθικολογίας ψυχοπαθολογικῆς σημειολογίας, ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν στρατευμένων καὶ κατευθυνομένων ΜΜΕ καὶ μιᾶς βαθύτατα σαθρᾶς νομενκλατούρας εὐνουχισμένων ἀνδραπόδων τοῦ Συστήματος, ποὺ συνήθως δροῦν ὡς δημοσιογράφοι, “δάσκαλοι”, “καλλιτέχναι”, “διαφωτισταὶ” καὶ παντοῖοι τοιοῦτοι ἱεροκήρυκες ἑνὸς ψευδοῦς καὶ ἀτόπου “ἀνθρωπισμοῦ”. Βιώνουμε τὸ ἀποκορύφωμα ἑνὸς ἀχαλινώτου ἐθνομηδενισμοῦ κι ἑνὸς ἀκορέστου φυλετικοῦ αὐτομίσους νοσηρῶν μικρανθρώπων, εἴτε τῆς προμνησθείσης συνομοταξίας ποκίλλων δειλῶν ὀρθοπολιτικῶν “διαφωτιστῶν” εἴτε τῶν κυρίων ἐπαγγελματιῶν δημοκρατικῶν ὑποτακτικῶν, ἤτοι τῶν δημοκρατικῶς “λαοπροβλήτων” μὲν ἀλλὰ πάντως καταπτύστων ΠΡΟΔΟΤΩΝ πολιτικῶν ἀπατεώνων, ὅλων παθητικῶς ἢ καὶ ἐνεργητικῶς συνεργούντων εἰς τὸν τρεχόντως συντελούμενον, δι᾿ ἑνὸς κτυπήματος, ἄμεσον ἐκμηδενισμὸν τῆς οἵας ἐλαχίστης ἐναπομεινάσης ἐλπίδος ἐπιβιώσεως τῆς Λευκῆς Φυλῆς μέσα εἰς τὴν ἰδίαν της τὴν κοιτίδα: τὴν δεσμίαν συρομένην καὶ βαθέως ὑπνώττουσαν Εὐρώπην.

 

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΠΡΟΔΟΣΙΑ 1974 ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ – Ἡ Προδοσία γεννοβολάει Προδοσίαν!

Σὰν σήμερα, τὴν 20ὴν Ἰουλίου 1974, στὰ πλαίσια ἑνὸς σκοτεινοῦ προδοτικοῦ σχεδίου συνεννοήσεως, ἐξεκίνησεν ὁ “Ἀττίλας” τὴν βάρβαρη κι ἀνταξίαν τῶν μογγολικῶν παραδόσεων εἰσβολήν του στὴν Κύπρο. Κατ᾿ ἐκείνην οἱ “Ἕλληνες” προδόται συνέπραττον μετὰ τῶν Τούρκων, μὲ ἀντάλλαγμα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τὴν … ποθητὴν ἐπάνοδον τῆς κυνοβουλευτικῆς Δεινοκρατίας εἰς τὴν Πατρίδα μας, τὴν γνωστὴν ὡς “Μεταπολίτευσιν”…

 

Προδοσία σχεδὸν ἀπροκάλυπτος: τὴν προτεραίαν τῆς εἰσβολῆς, ὁ δόλιος ῥασοφόρος πολιτικάντης Μακάριος εἶχεν ἀπὸ τοῦ βήματος τοῦ ἐκτάκτως ἐπὶ τούτῳ συγκληθέντος Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. κυριολεκτικῶς προσκαλέσει καὶ παρακαλέσει τοὺς Τούρκους νὰ εἰσβάλουν ἀμέσως, διότι “ἡ Ἑλλὰς τὸ εἶχεν ἤδη πράξει”, ὅπως ὁ ἴδιος θρασύτατα ἡρμήνευσε πρὸ τῆς διεθνοῦς κοινότητος τὴν ἀνατροπήν του ὑπὸ τοῦ ἥρωος Νικολάου Σαμψὼν τὴν 15ην Ἰουλίου (βλ. http://koinonikieksegersi.blogspot.dk/2011/07/74_9868.html), ἐπικαλούμενος καὶ τὰς προδοτικὰς συμφωνίας Ζυρίχης-Λονδίνου τοῦ ἐθνοπροδότου Κ. Καραμανλῆ, βάσει τῶν ὁποίων ἡ Τουρκία διὰ πρώτην φορὰν εἰσήγετο ὡς ἰσότιμος διαπραγματευτὴς εἰς τὰς ἑλληνοβρεττανικὰς συνομιλίας, ἰσοτίμως καθισταμένη καὶ “ἐγγυητρία δύναμις” (οἱ Τουρκοκύπριοι ἀπετέλουν τότε μόλις τὸ 18% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου).[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (16)

Ἐν ὄψει τῆς Ὁλικῆς Καθυποτάξεως τῆς χώρας εἰς τὰ τερατώδη καὶ ὑπερπλασιακὰ τραπεζικὰ συμφέροντα ποὺ κινοῦν τὰ νήματα τοῦ κουκλοθεάτρου τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κατὰ τρόπον πλέον τόσον σκανδαλώδη καὶ ἀπροκάλυπτον, ὥστε νὰ ἀρχίζουν ἐξ ὅλης τῆς Εὐρώπης πολλοὶ νὰ ἐξανίστανται, καὶ παρὰ τὴν τεραστίαν ἐπίσημον προπαγάνδαν καὶ ἀποπροσανατολισμόν, ἐν ὅσῳ οἱ ἐδῶ “ῥὸζ ἐπαναστάται”, στηριζόμενοι καὶ ὑπὸ τῶν πλείστων φιλελευθέρων σιὲλ ποταμιῶν, ῥευμάτων συρμοῦ καὶ καταρρακτῶν ποὺ κομπάζουν καὶ κορδώνονται ὡς οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν συμφερόντων ἐκείνων, θὰ ἐπιχειρήσω μερικῶς νὰ ἀνασκοπήσω καὶ διαφωτίσω τὴν δραματικὴν αὐτὴν πορείαν πρὸς τὸν ὄλεθρον…

 

Ἡ χώρα καὶ τὰ ὑπάρχοντά της ὅλα ἔχουν ξεπουληθῆ, κάθε μελλοντικὴ πορεία ἀναπτύξεως καταπνίγεται, ἡ ἀπόλυτος δυστυχία εἶναι πλέον συμπεφωνημένη καὶ προδιαγεγραμμένη… Ἡ Ἑλλὰς πλέον δὲν ὑποθηκεύεται ἁπλῶς ἀλλ᾿ ἐκχωρεῖται, ἐν ᾧ οἱ ἀηδιαστικοὶ λαπάδες τῆς ἀστικῆς δεξιᾶς, τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τῆς κυβερνώσης τΣυριγμένης του ἐπανεκδόσεως ἀλαλάζουν ἐνθουσιασμένοι, διότι “ἐσώθη” ἡ … “παραμονὴ τῆς χώρας εἰς τὴν Εὐρωζώνην”!!! Ἐν τῷ μεταξὺ δέ, ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ ὑπὸ φυλῶν ποὺ δὲν εἶναι, ὅπως ἡ Λευκή, μισητὴ καὶ ἀπεχθὴς εἰς τοὺς αὐθέντας καὶ (ὁμαίμους…) ἰνστρούχτορας τῶν ῥὸζ καὶ τῶν σιὲλ “προοδευτικῶν” μουζίκων, προχωρεῖ μετ᾿ αὐξούσης ἐντάσεως…

 

Ἔχω τόσον ἐπανειλημμένως ἐπισημάνει ὅτι ἡ Σύγχυσις ἀποτελεῖ κύριον χαρακτηριστικὸν καὶ θεμέλιον τῆς παρούσης Ἀταξίας, ὥστε νὰ κινδυνεύω κάποιοι νὰ προσπερνοῦν τὴν ἀνάκλησίν της ὡς “γνωστήν” καί, ἄρα, “μὴ δέουσαν ἰδιαιτέρας ἐμβαθύνσεως καὶ κατανοήσεως”. Τὰ τεκταινόμενα, ὅμως, τῶν ἡμερῶν, αἱ μόλις ἀναφερθεῖσαι παραποιητικαὶ τῆς πραγματικότητος περιγραφαὶ ὑπὸ τροφίμων τῶν διαφόρων κοπριτικῶν σηπτικῶν θερμοκοιτίδων καί, κατ᾿ ἐξοχὴν μάλιστα, ὁ ἀνυπέρβλητος συριζαίικος συρφετός, ποὺ μονίμως δὲν ξέρει τὶ θέλει, παρέχουν ἐξαιρετικὴν εὐκαιρίαν παραδειγματικῆς καταδείξεως ὡρισμένων πτυχῶν καὶ περιστάσεων τῆς Συγχύσεως.

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Συνέντευξι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἅρματος Στεφάνου Γκέκα ποὺ ἐλήφθη στὴν Δανία τὴν 29η Ἰουνίου τ.ἔ.

Κατωτἐρω παρουσιάζουμε μία συνέντευξι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Ἅρματος Στεφάνου Γκέκα ποὺ ἐλήφθη στὴν Δανία τὴν 29η Ἰουνίου τ.ἔ., μὲ κύριο θέμα τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος. Πρέπει ἡ ἐν λόγῳ συνέντευξις νὰ θεωρηθῇ ἐν στενῇ συναρτήσει πρὸς τὶς ἄλλες συναφεῖς του ἀναφορὲς ἐπὶ σχετικῶν θεμάτων, τόσο κατὰ τὶς τελευταῖες δημοσιευθεῖσες ὁμιλίες του (http://www.armahellas.com/?p=15196 , http://www.armahellas.com/?p=15205 , http://www.armahellas.com/?p=15248) ὅσον καὶ στοὺς “Οἰακισμούς”, ὅπου καὶ διευκρινίζεται κατ᾿ ἐπανάληψιν ἡ ἀληθὴς φύσις τοῦ κρατοῦντος χρηματο-οικονομικοῦ συστήματος, ὡς κεντρικοῦ πυλῶνος μιᾶς συνωμοτικῆς ἀλλ᾿ ἀπροκαλύπτου καὶ στυγνῆς παγκοσμίου δικτατορίας ἑνὸς εἰδικοῦ στενοῦ κύκλου Τραπεζῶν καὶ χρηματιστῶν, καθὼς καὶ ὁ ῥόλος τῆς Ε.Ε. (καί, εἰδικώτερον, τοῦ εὐρώ) ὡς Δουρείου Ἵππου πρὸς πλήρη καθυπὀταξιν εἰς ἐκεῖνον τὸν κύκλον καί, ἐν τέλει, πρὸς ἀφανισμὸν τῶν εὐρωπαϊκῶν Ἐθνῶν, τῶν δὲ κατὰ τόπους πολιτικῶν κατεστημένων καὶ κυβερνήσεων ὡς ψυχονοητικῶς πλήρως ἐξανδραποδισμένων ὑποχειρίων τους· ἐπίσης δέ, τὸ ἀδιέξοδον τοῦ φαύλου κύκλου δανεισμοῦ πρὸς ἐξόφλησιν τόκων παλαιῶν δανείων, ποὺ καὶ ταὐτίζεται πρὸς τὴν πλήρη ἐξόφλησιν τῆς παλαιᾶς διεφθαρμένης, προδοτικῆς καὶ πέρα;γιὰ πέρα ψευδοῦς πολιτικῆς τάξεως. Γίνεται ἐπίσης καὶ ἀναφορὰ εἰς τό, μᾶλλον ἄγνωστον ἐν Ἑλλάδι (ἐνῷ ἀλλοῦ, κυρίως δὲ στὴν Γερμανία, ἀναπτύσσεται σοαρὸν κίνημα ἐνημερώσεως καὶ ἀντιστάσεως), σπουδαιότατον ζήτημα τῆς νέας προωθουμένης ὑπὸ τῆς Ε.Ε. προδοτικῆς ἐμπορικῆς συμφωνίας (ΤΤΙΡ), ἡ ὁποία πλέον καὶ τυπικῶς κατοχυρώνει τὴν πλήρη καθυπόταξιν τῶν Ἐθνῶν εἰς τὴν βουλιμίαν τῶν χρηματιστῶν καὶ τὶς πονηρὲς μεθοδεύσεις τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Γίνεται μία διατομὴ τοῦ ζητήματος μέχρι καὶ τὶς ψυχονοητικές/μεταφυσικὲς διαστἀσεις τῆς νόσου τοῦ Συστήματος, ὁπου καὶ παρατηρεῖται ἐν τέλει ἡ καρκινικὴ ἀναπαραγωγὴ ἀνεξελέγκτων καὶ οὐσιαστικῶς ἀλλοτρίων ἐπιθετικῶν συνειρμῶν καὶ ἀπατηλῶν εἰκονικοτήτων κατ᾿ ἀναλογίαν/παραλληλίαν πρὸς τὴν καρκινώδη καὶ ἀνεξέλεξκτον διόγκωσιν τῶν εἰκονικῶν χρεῶν καὶ “ἀξιῶν” ” ἑνὸς τερατώδους Συστήματος, ὅπου τὸ Ψεῦδος, ἡ Εἰκονικότης καὶ τὸ Χρέος ἀποτελοῦν τὸ … αἷμά (= ψέμμα) του.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ διάλογος μετὰ τὴν ὁμιλίαν τῆς 24ης Ἀπριλίου 2015.

 

Κατωτέρω παρουσιάζουμε, μετὰ τὴν ἀνάρτησιν τοῦ κορμοῦ τῆς κυρίως ὁμιλίας καὶ τὸν πολὺ ἐνδιαφέροντα καὶ αὐθόρμητο διάλογο ποὺ ἐπηκολούθησε.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

 

 

Ομιλία-εκδήλωση στα γραφεία του ΆΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη.

Μετά την επιτυχή εκδήλωση του ΆΡΜΑτος στην Αθήνα ήταν η σειρά της Θεσσαλονίκης να υποδεχτεί τον ηγέτη της κινήσεως, Στέφανο Γκέκα, ο οποίος πραγματοποίησε θερμή ομιλία ενώπιον πλήθους παλαιών και νέων συναγωνιστών, την περασμένη Παρασκευή 24/4/2015. Η ομιλία φώτισε πτυχές των κρισιμωτάτων ζητημάτων που ταλανίζουν το ελληνικό έθνος και την λευκή φυλή, ιδίως δε το ζήτημα της αθρόας εποικιστικής εισβολής τριτοκοσμικών η οποία εντείνεται δραματικώς το τελευταίο διάστημα, καθώς και το ζήτημα της υποταγής της καθημαγμένης από την λαίλαπα της μεταπολιτευτικής φαυλοκρατίας, Ελλάδος, στην μέγγενη της διεθνούς τοκογλυφικής τραπεζοκρατίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση που αναπτύχθηκε μετά το πέρας της ομιλίας, κατά την οποία νεώτεροι συναγωνιστές ενθαρρύνθηκαν να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους και να διατυπώσουν ερωτήσεις. Ακολουθούν ηχητικά αποσπάσματα από την ομιλία.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ομιλία-εκδήλωση στα γραφεία του ΆΡΜΑτος στην Αθήνα.

Το Σάββατο 18 Απριλίου έλαβε χώρα στην περιοχή της πρωτευούσης ομιλία του επί κεφαλής του Εθνοκοινοτικού Δεσμού του Άρματος, Στεφάνου Γκέκα.

 

Στους δύσκολους καιρούς της Πατρίδος και του Έθνους μας η συσπείρωση όλων των εθνοφυλετικών δυνάμεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη ικανοποιητικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής του ιερού μας Αγώνα. Με γνώμονα τις επιταγές του Έθνους μας, προτάθηκε ευθέως η ανάγκη διαπλάσεως και συνεχούς δράσεως εκείνων των ηθικώς ακεραίων, ψυχικώς ηρωικών και ιδεολογικώς ολοκληρωμένων κι ευθυτενών μαχητών οι οποίοι, ορμώμενοι κι εμπνεόμενοι από την παρακαταθήκη ήθους της κλεφτουριάς του ᾿21, καλούνται να υψώσουν το ανάστημά τους και να πολεμήσουν στα τείχη της ατομικής μα και, προ παντός, συλλογικής ακεραιότητας κι αξιοπρέπειάς τους.

 

Ενάντια στην αποκαθήλωση κάθε ίχνους Τιμής από τους ρασοφόρους και μη μισθοφόρους των εκάστοτε οικουμενικών ιδεολογικών κέντρων, ενάντια στο αδιέξοδο της δημοκρατίας, ενάντια στην εσκεμμένη αποβλάκωση και ψυχική μόλυνση της νεολαίας, η κοινότητα του Άρματος δεικνύει τον δρόμο της πραγματικής θεμελίωσης σθεναρών και καλοθεμελιωμένων τειχών, ικανών να συνθλίψουν την τελική αυτή και κρίσιμη εφόρμηση της Παρακμής.

 

Ακολουθούν ηχητικά αποσπάσματα από την ομιλία.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

20 Ἀπριλίου 1889 – 20 Ἀπριλίου 2015.

126 ἔτη συμπληρώνονται σήμερα ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ, ἀναμφισβητήτως, πλέον πολυσυζητημένου ἀλλὰ καὶ πλέον κατασυκοφαντημένου καὶ διεστρεβλωμένου ἀνδρὸς τῆς συγχρόνου Ἱστορίας: τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ.

 

Τὸ ἀβυσσαλέον ἰουδαϊκόν-ταλμουδικὸν ἐναντίον του μῖσος ἔχει δυστυχῶς πλήρως συσκοτίσει καὶ δηλητηριάσει τὴν κρίσιν, τὴν σκέψιν καὶ τὰ συναισθήματα τοῦ μεταπολεμικοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τρόπον ποὺ αὐτὸ ἐχρησίμευσεν εἰς τοὺς ἀστροφόρους πράκτορας τοῦ ἐνεργοῦ Θανάτου νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν ὡς ἐφαλτήριον διὰ τὴν ὁλικὴν, πλέον, ἐκρίζωσιν κάθε ὑγιοῦς ζωτικοῦ ἐνστίκτου, συναισθήματος καὶ σκέψεως, κάθε στοιχειώδους βιολογικῆς καὶ πνευματικῆς ἐρριζώσεως εἰς τὰ ἴδια νάματα καὶ πηγὰς Ζωῆς, Παραδόσεως καὶ Ὑπάρξεως.

 

Τοιουτοτρόπως ἔχει ἡ Ζωή, ἡ ἰδία Ψυχὴ καὶ ἡ Παράδοσις ἀντικατασταθῆ ὑπὸ ψευδῶν ἐννοιῶν, τεχνητῶν ἀρχῶν, ἐκβαλλουσῶν εἰς μίαν ἠθικὴν αὐτοχειριασμοῦ τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου ὡς εἴδους: αὐτοχειριασμοῦ μὲν ἀρχικῶς κατὰ τὸ βιοψυχικὸν καὶ νοητικὸν ἐπίπεδον συντελουμένου, ποὺ ὅμως τελικῶς, ἐπιτρέποντας μέσῳ τῶν ὀχλοκρατικῶν παγίδων τοῦ Συστήματος τὸν πλήρη στρατηγικὸν ἐξανδραποδισμὸν τῆς δημοκρατικῆς “πολιτικῆς”, ἄγει τάχιστα καὶ μετὰ μαθηματικῆς ἀκριβείας καὶ εἰς τὸν ῥιζικὸν βιολογικὸν ἀφανισμὸν τῶν εὐγενεστέρων εἰδῶν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ δὴ τῆς Λευκῆς Φυλῆς συνολικῶς, καθὼς εἰς τὸ προσκήνιον ἀναδύεται ὁ πιθηκοτενὴς φαιὸς μαζάνθρωπος ὡς διάδοχος τῶν λευκῶν εὐρωπαίων, ὅπως προδιέγραψε ὁ ἰαπωνεβραῖος ἐλευθεροτέκτων Coudenhove-Kallergi, ὁραματιστὴς τῆς “Πανευρώπης” (1923, προγραμματικῆς του διακηρύξεως/σχεδιασμοῦ).

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Περὶ ἀρχεγόνων ὄφεων καὶ Ἀετῶν – ἤ, περὶ ἀρχεκάκων λογοτεχνικῶν αὐλοκολάκων καὶ ἡλιακῶν ποιητῶν…

… Ἀητός, ποὺ σἂν ἀντίκρυσε τὸ πρῶτο Φῶς μιὰ ᾿μέρα,

Στὴν πρώτη του φωλῃά,

Δύο ἄνθια οὐράνια ἐμύρωσαν τὸ μαγικό του λίκνο

Τῶν Νιβελούγκων ἡ ψυχὴ μὲ τὸν Σιλλέρειο κύκνο·

Κι ἡ θεία του ματιά,

Σἂν ἄστρο ᾿στὸν αἰθέρα

Ἔγεινε λάμψη Ἀπόλλωνος καὶ Ἄρεως φωτιά!

 

Ἔχουμε ὀλίγα τινὰ εἰς ἀπάντησιν τῆς πομπωδῶς ὀχλογλισχρώδους, καπήλως καὶ ψευδῶς “ἑλληνόφρονος”, ἤτοι “ἑλληναράδικης” τοποθετήσεως ἐν κυνοβουλίῳ τοῦ γνωστοῦ ἐκκεντρικοῦ ἐπιδειξιομανοῦς καὶ … ἐπαναστάτου τῆς ὑποταγῆς καὶ τῆς συμμορφώσεως Ζουράρι (αὐτοῦ ποὺ κατὰ τὸ παρελθὸν ἐχαρακτήρισε τὶς ὀριενταλικὲς κατανύξεις τοῦ Σφακιανάκη ὡς τραγούδια μέ … δωρικὴν χροιάν!!!), ἐν σχέσει πρὸς τὴν Γερμανίαν διὰ μέσου τῶν αἰώνων, τὴν ὁποίαν ἠθέλησεν ὄχι ἁπλῶς νὰ περιγράψῃ ὡς τὸν κακεντρεχῆ ἀπόλυτον καὶ … προαιώνιον δυνάστην μας, ἀναξίως οὕτω συρόμενος ὄπισθεν εὐτελῶν λαϊκιστικῶν παραχαράξεων – πρωτοστατούντων “ἀναλυτῶν” τῆς πεντάρας,[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (15)

Ἐκλογαὶ 25ης Ἰαν. 2015

Τὸ ξεκίνημα τοῦ νέου ἔτους βρίσκει τὴν Πατρίδα μας στὸν ἀπόλυτο πυθμένα τῆς πορείας της διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Καθ᾿ ὅσον ἀφορᾷ εἰς ὅ,τι καταχρηστικῶς σήμερον φέρεται ὡς “πολιτική”, ἕνα γελοῖο κι ἀποτυχημένο Τσίρκο γελωτοποιῶν εἶν᾿ ἡ γενικὴ εἰκών, μία ἀνυπόφορος ἀηδία καὶ ἀμουσία, ἀπόλυτος ἀνυπαρξία χαρακτῆρος, ποιοτήτων, ἰδανικῶν ἀληθινῶν, περιεχομένων, πολιτικῶν στόχων κ.ο.κ., εἰς τῶν ὁποίων τὴν θέσιν ἔχουν ἀναρτηθῆ, δίκην γύφτικης παντιέρας, σὰν τὰ κόκκινα καὶ παρδαλὰ σαβουρόπανα τῶν ἡμικαθυστερημένων κουρδιστῶν μογγολοειδῶν τῆς “ἀριστερῆς ἐξέγερσης” ποὺ μόλις ἀνερριχήθησαν (καὶ τυπικῶς) στὴν ἐξουσία, ἄψυχα εὐτελῆ πλαστικὰ ὑποκατάστατα Ἰδεῶν, παντοίας πολιτικῆς ἀποχρώσεως.

Καὶ βεβαίως δὲν ἀναλαμβάνει τώρα ἡ μαρξιστικὴ ἀριστερὰ τὴν ἐξουσίαν αὐτῆς τῆς ἔρμης χώρας, καθὼς ἐν πάσῃ περιπτώσει οὐσιαστικῶς τὴν κατέχει ἀπὸ τοῦ 1974, καθὼς ἤδη τότε, εἰσερχόμενος εἰς τὸ Γυμνάσιον, ἤδη ἐβίωνα τὸ ὑπ᾿ αὐτῆς ἰδεολογικῶς κατευθυνόμενον ροκάνισμα κάθε ἀξίας, χαρακτῆρος, μέτρου, διακρίσεως, ποιότητος…

Μία γελοία καὶ δουλοπρεπὴς, ἀλλοπρόσαλλος καὶ ὀλεθρία ἀστικὴ δεξιά, μονίμως προδίδουσα τὴν Πατρίδα καὶ μονίμως ἐπικαλουμένη τὸν πατριωτισμὸν τῶν ἐπιπολαίων καὶ ἀδαῶν μαζῶν, μαλθακύνουσα εἰς φαντασιώσεις καταναλωτικῆς εὐμαρείας καὶ εἰς τὴν ἐγωπαθῆ ξιππασιὰν τῶν “ἐξισωμένων” πληβείων, λειτουργεῖ ἀνέκαθεν ὡς τὸ προστάδιον τῆς μαρξιστικῆς ὑλιστικῆς ἰσοπεδώσεως εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ πνευματικοῦ προλεταριάτου, τοῦ ὁποίου μόλις ὁ ἐμετικῶς ἔξοχος ἐκπρόσωπος ἀνέλαβε τὴν πρωθυπουργίαν…

Μόνο ποὺ δὲν τοῦ ἄφησε καὶ πολλὰ πρὸς συμπλήρωσιν ὁ Σαμαρᾶς!

Ἀντιρατσιστικὸν νόμον ἐπέβαλεν, γάμους καὶ υἱοθεσίας ὁμοφυλοφίλων ἐθεσμοθέτησε, συνέχισε νὰ γεμίζῃ τὴν Ἑλλάδα μὲ ὀρδὲς ἀνθρωπιδῶν, ἁλυσσόδεσε χειροπόδαρα τὴν Ἑλλάδα στὸ ἅρμα τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν, τῆς Ε.Ε., τοῦ εὐρώ – κι ἐπρότεινε στὸ τέλος καὶ τὸν ἕτερον ἐκλεκτὸν τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης Σταῦρον Δήμα (μετὰ τὸν ἄλλον δοτό, τὸν Λ. Παπαδῆμο…) ὡς πρόεδρον, ποὺ ὁ ΣΥΡΙΖΑ πολὺ ἐλυπήθη ποὺ ἠναγκάσθη νὰ καταψηφίσῃ – τέτοιον λαμπρὸ πολιτικό!!!

Τὸ δόγμα τῆς δημοκρατικῆς/μαρξιστικῆς Ἀντιστροφῆς θριαμβεύει – πρὸς πλήρη ἐξασφάλισιν τοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Φυλῆς μας· ἐννοιῶν ἤδη συκοφαντικῶς διεστρεβλωμένων καὶ ὑπεσκαμμένων ὑπὸ ΟΛΩΝ τῶν παρόντων μετόχων τοῦ δημοκρατικοῦ καραγκιόζ-μπερντέ. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμὸς στὴν Ἐποχή μας (τοῦ Klas Lund)

Ὡς ΑΡΜΑ ἔχουμε χαράξει ἕνα Δρόμο πού, ὅσο κι ἂν πολιτικῶς καὶ χρονικῶς ἀποτελεῖ φυσικὴν συνέχειαν τοῦ παλαιοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ τοῦ μεσοπολέμου, ἐν τούτοις ξεχωρίζει ἀποφασιστικῶς, ἀφ᾿ ἑνὸς δυνάμει βαθυτέρων μεταφυσικῶν, παραδοσιακῶν καὶ ἱστορικῶν ἐρεισμάτων, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ διὰ μιᾶς ὁλικῆς κοσμοθεωρητικῆς καὶ βιοθεωρητικῆς ῥιζικῆς ἀντιπαραθέσεως καὶ ῥήξεως πρὸς τὸν σύγχρονον κόσμον καὶ τὸ σύνολον τῆς ὠργανωμένης ἐκτροπῆς πού, στὸ κορύφωμά της, ὡς ἡ ἐνσάρκωση τῶν ἀρνητικῶν δυνάμεων τῆς Διαλύσεως, ἐκφράζεται ὡς “τὸ Σύστημα”.

Προσέτι δὲ οἱ πολιτικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς ὁλοκληρούσης ἐμβαθύνσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τῆς βαθυτέρας ἑνότητος τῶν ἐπὶ μέρους μερικῶν ἰδεῶν καὶ ἐκφράσεών μας συνεπάγονται, μεταξὺ ἄλλων, μίαν ὁριστικὴ ῥῆξι πρὸς τὴν παλαιὰν ἐσωστρεφῆ ὑποκειμενικότητα τοῦ προ-εθνικοσοσιαλιστικοῦ στενοῦ ἐθνικισμοῦ, ὁπότε καὶ πράγματι διὰ πρώτην φορὰν ἀποκτᾷ τὴν πλήρη της ἰσχὺν ἡ γνωστὴ παροιμιώδης ῥῆσις τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, “τὸ Ἔθνος πρέπει νὰ μάθῃ νὰ θεωρῇ ἐθνικὸν ὅ,τι εἶναι ἀληθές”.

Πρὸς καταδήλωσιν αὐτῆς τῆς ὀργανικῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, καθιστωμένης μάλιστα ἐπιτακτικῶς ἀναγκαίας ἀκριβῶς στὴν ἐποχή μας, τῆς ὁλοκληρωτικῆς καὶ τελικῆς ἀντιπαραθέσεως πρὸς τὶς ἐντροπιακὲς ἐκεῖνες δυνάμεις ποὺ πλέον λυσσομανοῦν ἀλλὰ καὶ τρικλίζουν, χρησιμοποιοῦμε ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς ἀνεξαρτήτου μας πορείας τὸν ὅρον “Ἐθνοκοινοτισμός”.

Τὸ κατωτέρω ἄρθρον, μεταφρασμένο ἀπὸ τὰ σουηδικά, δείχνει ὅτι τὴν ἀνάγκην μιᾶς τέτοιας ὀργανικῆς ὁλοκληρώσεως/ἀναβαθμίσεως τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, χωρὶς κανένα ἴχνος ἢ διάθεσιν συμβιβασμοῦ ἢ ἐνδοτικότητος ἀλλά, τοὐναντίον, χάριν ἀκριβῶς καὶ τῆς ἀποτελεσματικῆς μας βελτιστοποιήσεως ἐν σχέσει πρὸς τὶς προκλήσεις τοῦ συγχρόνου πεδίου τῆς Μάχης μας, σ᾿ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, διαισθάνονται καὶ νοιώθουν μετὰ ἐσωτερικῆς βεβαιότητος καὶ ἄλλοι ἐκλεκτοὶ συναγωνισταί, ὅπως ἐν προκειμένῳ κατωτέρω ἐκφράζει ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Σουηδικοῦ κλάδου τῆς σκανδιναυϊκῆς “Κινήσεως Ἀντιστάσεως” Klas Lund.
[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μέγα Ἡλιοστάσιον‏

Συναγωνισταί,

 

Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μεγάλου Ἡλιοστασίου, τῆς Μεγάλης δηλαδὴ Ἀνακάμψεως τῆς, φθινούσης, ἡλιακῆς τροχιᾶς, ἐπισυμβαινούσης ἐφέτος στὴν 01:03 π.μ. τῆς 22ας Δεκεμβρίου (ὥρα Ἑλλάδος), ἐμφόρτου μεταφορικῆς ἰσχῦος, Παραδόσεως, Μνήμης καὶ Συνειδήσεως, εὔχομαι τὰ διαφανῆ δῶρα τοῦ Φωτὸς νὰ μεταφέρουν ὅλον τὸ βάθος, ὕψος καὶ ἔκτασίν των, ἐγκαινιάζοντας μιὰν οὐσιαστικὴν ἀνιοῦσαν πορείαν. Ὁ Λαός μας, διατηρώντας ἀκόμη καὶ σήμερα τὶς προαιώνιες ὑπερβόρειες παραδόσεις, ἀρχέγονες μνῆμες ἄσβεστες, ἀνάβει φωτιὲς καὶ συνειδητῶς συνδράμει στὸν Ἀγῶνα τῶν φωτεινῶν δυνάμεων τοῦ Κόσμου.
Εἴθε, λοιπόν, ὅπως ἀκριβῶς ὁ γήινος Ἄξων στιγμιαίως ἵσταται (Ἡλιο-στάσιον), παύοντας τὴν ἐκ τοῦ Ἡλίου γωνιώδη ἀπομάκρυνσιν, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάστροφον κίνησιν πρὸς τὴν θέσιν παραλληλίας του μὲ τὸν ἐκ τῆς θέσεώς μας προσλαμβανόμενον “ἡλιακὸν ἄξονα”, οὕτως εἰπεῖν, ἔτσι καὶ ὁ ἰδικὸς μας ἐσωτερικὸς ἄξων τῆς ὑπάρξεώς μας ν᾿ ἀρχίσῃ νὰ προσανατολίζηται φωτοτροπικῶς πρὸς τὶς φωτεινὲς Ἀρχὲς τοῦ Πνεύματος καὶ τὴν ἀνωτροπικότητα τῶν δυνάμεων κι ἐνεργειῶν ποὺ τροφοδοτοῦν τὴν ἰσχύν του.
Ἡ μεγίστη αὐτὴ Κοσμικὴ Συγκυρία εἶναι καὶ ἡ μεγίστη Ἑορτή μας, ὡς ἐθνοκοινοτιστῶν τοῦ Ἅρματος, ἐν πλήρει ἐννοίᾳ, συμβολίζουσα καὶ πραγματοποιοῦσα τὴν ἐκτίναξιν τῶν φωτεινῶν δυνάμεων, τὴν κατατρόπωσιν τῶν κατωτέρων, στασιαστικῶν κατὰ τῆς Κοσμικῆς Τάξεως, Σκοτεινῶν παραγόντων τῆς συγχύσεως καὶ τῆς ἔνδοθεν διαλύσεως, τῆς ἀμουσίας καὶ τῆς Ἀντιστροφῆς, τῆς ἀταξίας καὶ τῆς ἀμέτρου ἐπάρσεως, τῆς αἰσχρᾶς γελοιότητος καὶ ξεδιαντροπιᾶς, τῆς κακονοίας καὶ τῆς σάχλας, ἰδιαιτέρως ἐκτεταμένων καὶ δημοφιλῶν στὴν ἀνισόρροπο νεογραικυλικὴν κοινωνία τῶν “θαυμάτων” – ξεκινώντας τὴν ἀναστήλωσιν ἀπὸ τὴν ψυχήν μας μέσα, τὸ Πνεῦμα ἀλλὰ καὶ τὸ Σῶμα – καὶ σθεναρῶς, κατόπιν, προχωρώντας νικηφόρως πρὸς τὰ ἔξω:
Θριαμβεύοντας ὑπὸ τὰ δεξιόστροφα λάβαρα τοῦ Ἀνικήτου Ἡλίου!

 

Διὰ τοῦ Σκότους πρὸς τὸ Φῶς!

 

Στέφανος Γκέκας

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (14)

…Ἡ εἰς τὴν Ἱστορίαν ἐπάνοδος δὲν βασίζεται οὔτε ἐπὶ ὅρων οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως οὔτε ἐπὶ κοινωνικῶν συμβολαίων οὔτε ἐπὶ “ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων“ ἢ ἄλλων παρομοίων πλαστικῶν ὑποκαταστάτων ἀληθοῦς Ἐθνοκοινοτικῆς Κουλτούρας μιᾶς ζώσης ὀργανικῆς ἑνότητος. Αὐτὴ δύναται μόνον νὰ βασίζεται εἰς τὸ Αἷμα καὶ τὸ Πνεῦμα μιᾶς νέας Εὐγενείας, διαποτιζομένης ὑπὸ τῆς ἐγγενοῦς της Κοσμικῆς Εὐσεβείας ποὺ θὰ ἐπιτρέψῃ ξανὰ τὸ φανέρωμα τῆς θεϊκότητος ποὺ διαπερνᾷ τὰ πάντα – τὰ πάντα πλὴν τῆς ἀπολιθωμένης (καὶ ἐπιθανατίου) ἀπολύτου ἠλιθιότητος καὶ ἐγωπαθοῦς τυφλότητος τοῦ ἀθεραπεύτως παρηκμασμένου λευκοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἔχει, ἀντ᾿ ἄλλης θεότητος, θλιβερῶς καὶ ἀξιοθρηνήτως θεοποιήσει τὸ τοσούτῳ μᾶλλον ἀσήμαντον μικρόν του “ἐγώ” (πρβλ. καὶ “ἀνθρώπινα δικαιώματα”) καὶ τὰς κατὰ κοινὴν συνθήκην θερμοκηπιακάς/ἀκαδημαϊκάς του δειλὰς αὐταπάτας.

 

Αὐτὴ ἡ ἀρχέγονος θεϊκότης, τὴν ὁποίαν ὁ ἕνας (καὶ ἀλλότριος…) μεσανατολίτης ἐξωτερικὸς τυραννικὸς θεὸς ἐξερρίζωσε, εἶναι ἡ οὐσία τῶν θεῶν μας ποὺ ἔφτιαξαν τὰ Ἀρχέτυπά μας, ἀχρόνως ἀλλὰ καὶ διαχρονικῶς – καὶ ποὺ εἶναι καὶ οἱ μόνοι ποὺ δύνανται νὰ μᾶς ξανακάνουν αὐτὸ ποὺ εἴμαστε: ἢ ἀλλοιῶς θὰ παραμένουμε θλιβερὰ σκιὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας, γιὰ πολὺ λίγο δηλαδὴ ἀκόμη, μέχρι καὶ νὰ ἐξαλειφθοῦμε καὶ βιολογικῶς.

 

Ἀλλὰ δὲν δύνανται οἱ θεοί μας μόνοι τους: χρειάζονται τὴν ἰδικήν μας βοήθεια, ἀκριβῶς ὅπως ἐμεῖς τὴν δικήν τους – διότι κατὰ βάθος ταὐτιζόμεθα! Ἡ εἰς τὴν Ἱστορίαν ἐπάνοδος δὲν προϋποθέτει κατὰ κεφαλὴν εἰσόδημα ἢ κεφάλαια, προϋποθέτει κάτι τελείως διαφορετικῆς τάξεως: κεφαλάς! Ὄχι μηχανικὰς κεφαλὰς τεχνοκρατικῶν ῥυθμιστῶν, ἀλλὰ εὐγενεῖς ἐνσαρκώσεις ἑνὸς τελείως νέου καὶ νωποῦ ἀλλ᾿ ἐν ταὐτῷ παναρχαίου Πνεύματος, καθ᾿ ὃν μόνον τρόπον τὸ Πνεῦμα δύναται νὰ συνδυάζῃ, ἐμφυσώμενον διὰ μιᾶς τοιαύτης ἐπικαίρως ἐνεργοῦ ἀληθοῦς Ἀριστοκρατίας/Εὐγενείας, φορέως κρυσταλίνων Ἀξιῶν καὶ Χαρακτῆρος, ἀπεριστρόφως ἡρωικῆς, ῥωμαλέας καὶ πνευματώδους ἐν ταὐτῷ. Μὲ ῥίζες ἐνεργὲς ποὺ χάνονται στὰ ἀπροσμέτρητα βάθη τῆς Παραδόσεως καὶ μὲ συνειδητότητα ἐκτείνουσαν τὴν δραστικότητά της ὣς τὸ ἄπειρον.

 

Ἐπάνοδος εἰς τὴν Ἱστορίαν σημαίνει ἐπάνοδον εἰς τὸν Κόσμον, σημαίνει τὸ λυκαυγὲς τῶν θεῶν μας, σημαίνει ἐπαναστατικὴν ἀναστήλωσιν ἐκ τῶν ἔνδον πρὸς τὰ ἔξω, ὅπως ἀκριβῶς διδάσκει καὶ ὁ Πλάτων. Σημαίνει μίαν ἐντελῶς νέαν ἔννοιαν Πολιτικῆς, μίαν ἐντελῶς νέαν ἔννοιαν Πολιτείας, Κουλτούρας, Νοήσεως, Πνεύματος, Δημιουργίας, ποὺ ὅλα τους προϋποθέτουν μίαν νέαν ἀξίαν καὶ ἀληθῆ Εὐγένειαν ἐπὶ κεφαλῆς…

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΣ.

 

Μία αναπόφευκτη σύγκριση δύο φαινομενικώς ασχέτων μύθων.

 

Κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από το ελλαδικό ανθελληνικό κράτος τριήμερος εορτασμός της μνήμης του “Πολυτεχνείου”, της γνωστής φαιδράς ιστορίας που υποτίθεται πως “έριξε την χούντα”, δηλ. τὸ στρατιωτικὸ καθεστώς, ενώ ήδη τα ηνία της χώρας είχε η πολιτικὴ κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Δεν θα σχολιάσουμε όμως εδώ τα γνωστά στους περισσοτέρους γεγονότα της ημέρας εκείνης, ούτε τις εξωτερικὲς πολιτικὲς συγκυρίες ποὺ υποκρύπτονται την συγκεκριμένη περίοδο ως ειδικό κίνητρο και αφορμή για τον ξένο παράγοντα και υπηρεσίες που τα σχεδίασαν και χρησιμοποίησαν, μα θα επικεντρωθούμε ιδιαιτέρως σε μιαν ειδική πτυχή της όλης ιστορίας, συμβάλλοντας έτσι στην ειδολογική της ταξινόμηση και κατανόηση, στα πλαίσια μιας ευρύτερης και βαθύτερης κατανοήσεως της Ιστορίας.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Commander Matt Koehl – IN MEMORIAM.

Μία μεγάλη ἀπώλεια…

Μὲ μεγάλη θλῖψι ἐπληροφορήθην πρὸ ὀλίγων ὡρῶν ὅτι ὁ Commander Matt Koehl πέρασε στὴν αἰωνιότητα, τὴν 10ην Ὀκτωβρίου, διανύων τὸ 79ο ἔτος του. Κατὰ ἐκπληκτικὴν σύμπτωσιν μόλις λίγες ὧρες νωρίτερα, συνομιλῶν μετὰ πολὺ καιρὸ τηλεφωνικῶς μετὰ παλαιοῦ συναγωνιστοῦ, ποὺ εἶχε τακτικὴ ἐπικοινωνία μαζί του καὶ μὲ ἐνημέρωνε γιὰ τὴν φθίνουσα πορεία τῆς ὑγείας του, συζητούσαμε ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ διαφαινόμενο ἐνδεχόμενο. Ἐπρόκειτο γιὰ ὅλως ἰδιαίτερο καὶ χαρισματικὸ ἄτομο. Τὸν συνήντησα πρώτη φορὰ τὸ 1998, λίγο μετὰ τὸ παγκόσμιο συνέδριο τοῦ Φιλύρου ποὺ διωργάνωσα μὲ τεράστια ἐπιτυχία τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ἰδίου ἔτους – καὶ πού, οὐσιαστικῶς, ἔθεσε τὰ θεμέλια τοῦ ΑΡΜΑτος, τοῦ ὁποίου τὸ ἔμβλημα καὶ Λάβαρο ἐπίσης ἐκεῖ γιὰ πρώτη φορὰ εἰσήχθη. Εὐφυέστατος καὶ πολυταλαντοῦχος, μὲ προχωρημένες εἰδικὲς γλωσσολογικὲς γνώσεις καὶ ἱκανότητες, ἐπίσης ἑλληνικῶν, βαθύτατα φιλέλλην, μὲ βαθειὰ γνῶσι καὶ κατανόησι τῶν Ἀρίων παραδόσεων, ἐξαιρετικὸ μουσικὸ τάλαντο καὶ μοναδικὴ ἰδεαλιστικὴ σταθερότητα καὶ Πίστι, ἦταν ἀληθῶς ὁ τύπος τοῦ Ἀρίου φιλοσόφου-πολεμιστοῦ-στρατιώτου. Τὸν ἐπεσκέφθην ἐπίσης κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἔκτοτε δὲ συναντηθήκαμε ἐπανειλημμένως στὴν οἰκία τῆς ἀλησμονήτου μεγάλης κυρίας τοῦ Ἐθνοκοινοτισμοῦ, τῆς Florentine Rost van Tonningen.

Πέραν τοῦ ὅτι ἦταν μιὰ ἀστείρευτη πηγὴ γνώσεων, ἐχαρακτηρίζετο ἀπὸ ἕνα βάθος πνεύματος καὶ συνειδητότητος, ποὺ ὁ ἐπιπόλαιος παρατηρητὴς τῶν ἁπτῶν πολιτικῶν ἀποσταγμάτων τους θὰ ἐκινδύνευε νὰ παραγνωρίσῃ· ἡ προσεκτικώτερη, ὅμως, ἐξέτασις τῶν πλέον ἐμπεριστατωμένων του ἀναλύσεων τὰ ἀφήνουν σαφῶς νὰ διαφανοῦν. Ἦτο ἕνα βαθὺ ἄτομο, σὲ μιὰ τόσο ῥηχὴ καὶ ἀπνευμάτιστη κοινωνία ὅπως ἡ ἀμερικανική, μὲ προφανῆ προβλήματα στὴν ἐξεύρεσι καταλλήλου δρόμου ἐκφράσεως καὶ δράσεως. Ἡ βαθειὰ αὐτὴ ἀλήθεια σχεδὸν πάντοτε παραγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς ἐκ τοῦ χώρου (διεθνῶς) ἀσκήσαντας κριτικὴ ἐπὶ τῆς πολιτικῆς του καὶ ὀργανωτικῆς γραμμῆς.

Δὲν θὰ γράψω πολλὰ τὴν στιγμὴν αὐτή· παρ᾿ ὅτι οἱ συναντήσεις μας ἦσαν πολὺ σποραδικές, διατηρούσαμε πάντα ἐπαφή – καὶ θὰ μοῦ λείψουν καὶ οἱ πάντα ξεχωριστὲς εὐχές του ποὺ ποτὲ δὲν λησμονοῦσε νὰ μοῦ στείλῃ στὰ γενέθλιά μου. Ὑπῆρξε ὁ διάδοχος τοῦ George Lincoln Rockwell μετὰ τὴν δολοφονία του τὸ 1967 καὶ ἐχάραξε μία διαφορετικοῦ ὕφους πορεία. Ἐγνώρισε καλῶς τὴν μεγάλη Ἑλληνίδα Savitri Devi (Μαξιμιανὴ Πόρτα), ἡ ὁποία καὶ τοῦ ἤσκησε μεγάλη ἐπιρροή. Μοῦ ἀφηγήθη ἀρκετὰ ἐκ τῆς γνωριμίας του αὐτῆς.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Παραθέτω στὸ πρωτότυπο ἀμετάφραστη τὴν ἐπιστολὴ στενοῦ του φίλου, ποὺ μοῦ διεκοίνωνε τὴν θλιβερὰν εἴδησι:

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ [13]

Ἡ ξεσαλωμένη αὐθάδεια τῶν παγκοσμίων ἀφεντικῶν τῶν … «ἑλληνικῶν» κυβερνήσεων

Μία παγία ἀμυντικὴ τακτικὴ τοῦ Συστήματος καὶ τῶν σοφῶν του παπαγάλων ἔναντι κυρίως τῶν ῥιζικῶν του ἀμφισβητήσεων εἶναι ἡ ἐπίρριψις τοῦ χαρακτηρισμοῦ, αὐτομάτως ἀπαξιωτικοῦ πάσης σπουδαιοφανοῦς ἀστικῆς καθωσπρεπείας: «θεωρίες συνωμοσίας». Ἔτσι, καὶ μ᾿ αὐτὸν ἐπίσης τὸν τρόπο, ἡ ἀστικὴ δειλία καὶ ψευδοευπρέπεια ἐντάσσεται ἐπιτυχῶς στὴν αὐτοάμυνα τοῦ Συστήματος μέσῳ καὶ τῆς Συγχύσεως, ἡ ὁποία καὶ ἀποτελεῖ τὸν κεντρικό του ἐρειστικὸ πυλῶνα. Φυσικὰ πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύθυνσι συμβάλλει καὶ ὁ κατακλυσμὸς τῆς ποικίλης «ἀντισυστημικῆς» πληροφορήσεως ἀπὸ ἄκριτες κι εὐφάνταστες ἀστήρικτες ἀφελεῖς καὶ συχνὰ ἐντελῶς ἀνόητες θεωρίες, συχνὰ μὲ ὑποκρυπτόμενο δόλο καὶ ἰδιοτέλεια (πρβλ. καὶ τὴν περιβόητη σύγχρονη πολυπαιγμένη μποῦρδα, «οἱ Γερμανοὶ ξανάρχονται» – ἀφοῦ, ἂν δὲν τολμοῦμε νὰ χτυπήσουμε τὸ γομάρι, χτυποῦμε τὸ σαμάρι!!!), ποὺ ἐξυπηρετοῦν ἄριστα στὸ «τσουβάλιασμα» κάθε διορατικῆς ῥιζοσπαστικῆς κριτικῆς καὶ τὸ εὐχερές της «ξεφόρτωμα» ἀπὸ τοὺς σοβαροφανεῖς ἀστικοὺς μπαβιάνους.

Οἱ ὁποῖοι ἀστικοὶ μπαβιάνοι πάσης ἀποχρώσεως πιὰ λύνουν καὶ δένουν σταθερῶς καὶ ἀπροσκόπτως, παρ᾿ ὅλο τὸ ἔκλυτο ἀπελπιστικὸ ναυάγιο τοῦ καραβιοῦ – καραβιοῦ ὅπου πρόσωπα καὶ φυσιογνωμίες, ποὺ στὴν καλλίτερη περίπτωσι θἆταν μοῦτσοι στὰ πατώματα τοῦ μηχανοστασίου ἢ θὰ τοὺς εἶχαν πετάξει στὴν θάλασσα ὡς βαρυτάτους ἀπατεῶνας σὲ κάθε στοιχειωδῶς ἀξιοκρατικὸ καθεστώς, ἐξακολουθοῦν νὰ παριστάνουν τοὺς «ἄρχοντες»: καὶ εἶναι τρόπον τινὰ τέτοιοι ὡς ἐκλεκτοὶ ἀρχιδοῦλοι, ἐπιτετραμμένοι τῶν στυγνῶν καὶ αὐθάδων χρηματιστηριακῶν μεγιστάνων, τῶν ὁποίων αὐτοὶ ἀποτελοῦν συνδετικὸ κρῖκο καί, δυνάμει περιβοήτου δημοκρατίας, τὴν νομιμοποιητικὴ προσωπίδα.

Μεγιστάνων οἱ ὁποῖοι, μὲ τὰ καρκινωδῶς πολλαπλασιαζόμενα κερδοσκοπικά τους νήματα καὶ τὰ πλασματικά τους χρήματα καὶ χρεώγραφα α΄, β΄, γ΄, δ΄ κ.ο.κ. τάξεως ὡς «παραγώγων», ποὺ καὶ εἶναι τὸ ὑποκατάστατον τοῦ αἵματος στὶς φλέβες τοῦ τερατώδους αὐτοῦ Συστήματος, ἔχουν δέσει, ἀφομοιώσει καὶ καθυποτάξει ὅλες τὶς θαυμάσιες δημοκρατικὲς κυβερνήσεις τῆς δύσεως καὶ δὴ τῆς Ε.Ε. (ἀκριβέστερον, €€), ποὺ ἀποτελεῖ γνήσιο τέκνο τους – καθὼς οἱ μαζικὲς διεργασίες ἐξ ὁρισμοῦ ὑπόκεινται στὴν ἐξουσία τοῦ χρήματος καὶ οὐδεὶς διανοεῖται ἢ τολμᾷ σοβαρῶς ν᾿ ἀμφισβητήσῃ τὴν δημοκρατία, ἄρα καὶ νὰ ἴδῃ καὶ καταγράψῃ τὴν ἀλληλουχίαν τῆς παθογενείας: διότι ἡ τυραννία κι ἡ δουλεία ἑδράζονται μέσα στὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τῶν ἀθλίων ὑπηκόων…

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ ([12], 20ὴ Ἀπριλίου 2014).

Ἡ Ἰδέα μας εὑρίσκεται μὲν εἰς τὸν πυρῆνα τῆς ὑποστάσεώς μας, ὅπως καὶ τοῦ Κόσμου, ὅμως ἡ συνειδητοποίησις καὶ ἀναγωγή της εἰς κρυσταλλίνην συνειδητότητα καὶ οἴακα, πηδάλιον προσανατολισμοῦ καὶ πορείας προϋποθέτει ἐντρύφησιν εἰς τὴν φύσιν, τὸν κόσμον καὶ τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό, καὶ ἡ ὁποία πράγματι δὲν τελειώνει ποτέ. Τὸ θεμέλιον καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐνοράσεως ποὺ ἄγει πρὸς τὴν Ἰδέαν μας εἶναι ἡ συνεχὴς καὶ σταθερὰ παρατήρησις τῶν δυνάμεων καὶ διεργασιῶν τῆς διαλύσεως, ἀναρχίας, σκότους καὶ ἐντροπίας ἔναντι τῶν φωτεινῶν δυνάμεων τῆς ζωῆς καὶ τῆς συνειδητότητος, τῶν ὁποίων τὰ κριτήρια καὶ ἡ θεώρησις ὑπερβαίνουν δίχως ἄλλο τοὺς περιορισμοὺς τοῦ «ἐδῶ καὶ τώρα» καὶ τὰς μικρότητας τοῦ μικροσκοπικοῦ ποταποῦ «ἐγὼ» καὶ τοῦ ἰδιοτελοῦς συμφέροντος.[…]

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Στὴν μάχη τοῦ ἀνικήτου μας Ἡλίου…

Ἐν ὄψει τῆς κοσμικῆς συγκυρίας τοῦ μεγάλου Ἡλιοστασίου, σηματοδοτοῦντος τὴν περιοδικὴ ἀναστροφὴ πορείας κατὰ τὴν μεταξὺ Σκότους-Φωτὸς ἐναλλαγὴν, δίκην ἀρχετύπου Ἀντιμαχίας μεταξὺ ἀφ᾿ ἑνὸς τῶν ἀνορθωτικῶν, ζῳογόνων, ἀνωτροπικῶν δυνάμεων ἔναντι, ἄφ᾿ ἑτέρου, τῶν λυσσωδῶν συσπειρωμάτων σκότους καὶ θανάτου, διαλύσεως καὶ φθορᾶς, συμμετέχουμε κι οἱ ἴδιοι καὶ συμπολεμοῦμε κατὰ δύναμιν συνειδητῶς στὸν ἀέναο τοῦτον κοσμικὸ Ἀγῶνα, καθὼς ἡ συνείδησίς μας συντονίζεται σ᾿ αὐτὸν κι ἐναρμονίζεται μὲ τὴν πρωταρχική μας ταὐτότητα καὶ φυλετικὸ-πνευματικὸ προσδιορισμό.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (11)

Πρὶν ἕνα χρόνο καὶ κάτι ἔπρεπε νὰ φύγω γιὰ κάποιο ταξεῖδι μακρινό· ταὐτοχρόνως, ὅμως, ἕνας ἀπὸ τοὺς στενωτάτους μου φίλους καὶ συναγωνιστὰς ἑτοιμαζόταν ἐπίσης, ἀλλὰ γιὰ ἕνα πολὺ μεγαλλίτερο ταξεῖδι, χωρὶς γυρισμό – ἀπ᾿ τὸ ὁποῖο συμπληρώνεται ἤδη ἕνα ἔτος (πρβλ. http://www.armahellas.com/?p=7558)… Καθὼς ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν δὲν ἤθελα νὰ τὸ ἀποδεχθῶ, ὅμως ἀφ᾿ ἑτέρου ὅλες μου οἱ πληροφορίες συνέτειναν στὸν ἀποκλεισμὸ σοβαρῶν ἐλπίδων ἐπιβιώσεως, κατέβηκα στὴν ταλαίπωρη πρωτεύουσα τοῦ ὑποτιθεμένου «ἑλληνικοῦ κράτους», ποὺ βεβαίως δὲν εἶναι οὔτε κράτος οὔτε κι ἑλληνικό, ὅ,τι κι ἂν πάντως εἶναι, γιὰ νὰ τὸν ἐπισκεφθῶ, συνοδευόμενος ἀπὸ ἐλαχίστους συναγωνιστάς, στὸ νοσοκομεῖο ὅπου κατέκειτο κλινήρης. Λίγες μόλις ἡμέρες νωρίτερα μία προσωπική μου ἐμπειρία μὲ εἶχε ἤδη φέρει σὲ δραματικὴ σύντομη συνάντησι μὲ τὸν θάνατο καθώς,

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (10)

Καθὼς ἡ Πατρίδα μας βυθίζεται καθημερινῶς περισσότερο στὴν ἄβυσσο, καθὼς ἀκόμα καὶ στὴν ἐπιθανάτιο κλίνη της συνεχίζουν μὲ τὰ γνωστὰ σπασμωδικὰ καὶ ἀπὸ σκοτεινοὺς διεθνεῖς κύκλους ὑπαγορευμένα φαυλοκυκλικὰ γιατροσόφια τους νὰ ὁρίζουν οἱ ἀχυράνθρωποι τῆς πολυπρόσωπης πολιτικάντικης Μαφίας ποὺ ἐξακολουθεῖ, δυστυχῶς, νὰ διαφεντεύῃ, μὲ ὅλα της τὰ πάγια γνωρίσματα ῥαγιαδισμοῦ, συστηματικῆς ὑποτελείας, νεποτισμοῦ καὶ διαφθορᾶς, ποὺ ἀνεξίτηλα φέρει στὸ γενεσιουργό της γονιδίωμα, ἀνακύπτει φυσικῶς τὸ ἐρώτημα: Πόσον εἶναι ἆρά γε τυχαία ἡ ἐξέλιξις αὐτή, δεδομένου μάλιστα ὅτι δὲν ἀποτελεῖ καθόλου αὐστηρῶς τοπικὸ ἢ μερικὸ σύμπτωμα;

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Αποσπάσματα εκ της προσφάτου ομιλίας-διαλέξεως του ηγέτου του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη.

Παρακάτω παραθέτουμε ηχητικά αποσπάσματα εκ της προσφάτου ομιλίας του ηγέτου ΑΡΜΑτος στα γραφεία της Θεσσαλονίκης στις 29/3/2013.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (9)

Ἔχω τακτικῶς, οὐχ ἧσσον καὶ ἐξ αὐτῆς ἐδῶ τῆς στήλης, παραπέμψει εἰς τὴν ὀργανικὴν ἀντίληψιν/σύλληψιν τοῦ Κόσμου ὡς καὶ τῶν ἀνταξίων αὐτοῦ, ὡς ὀργανικῶν του δηλονότι μερῶν, συλλογικοτήτων, ὅπως οἰκογενειῶν, τοπικῶν παραδοσιακῶν κοινοτήτων, μάλιστα δὲ Ἐθνῶν, τοῦ Ἔθνους μόνον νοητοῦ ὡς ὑψίστης τοιαύτης ὀργανικότητος. Διανύομεν δὲ ἀκριβῶς τὸ μεταίχμιον ἐκεῖνο τῆς Ἱστορίας καθ᾿ ὃ συντελεῖται μία Κοσμοϊστορικὴ Ὑπέρβασις διὰ τὴν Λευκὴν Φυλήν, ἤτοι ἐκ τῆς λειτουργικῆς ὀργανικότητος τοῦ Ἔθνους εἰς ἐκείνην τῆς Φυλῆς· χωρὶς καθόλου τοῦτο νὰ συνεπάγεται ἄμβλυνσίν τινα ἢ ὑποτονισμὸν τοῦ ἐθνικοῦ χαρακτῆρος – τοὐναντίον μάλιστα: ἡ φυλετικὴ προοπτικὴ ἀνάγει τὰ στοιχεῖα τοῦ Ἔθνους εἰς ἕνα ὑψηλότερον ἐπίπεδον, ὅπου πρότερον συγκεχυμέναι ποιότητες διακρίνονται σαφῶς, ἀποκαθαίρονται καὶ κατανοοῦνται, πρὸς ἑδραίωσιν καὶ σύλληψιν ἑνοτήτων καὶ ἀληθειῶν ποὺ ἄλλως θὰ παρέμεναν ἀθέατοι.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Αποσπάσματα εκ της προσφάτου ομιλίας- διαλέξεως του ηγέτου του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη.

Στα ηχητικά αρχεία που ακολουθούν μπορείτε να ακούσετε εκτενή αποσπάσματα από την τελευταία ομιλία του ηγέτου του ΑΡΜΑτος Στ. Γκέκα, η οποία εδόθη στο πλαίσιο εκδηλώσεως που επραγματοποιήθη στα γραφεία της Θεσσαλονίκης στις 28/12/2012. Στην ομιλία αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, θέματα όπως: Οι απαρχές και η μεταφυσική βάσις του Έθνους. Η εξυψωμένη, μεταφυσική-υπαρξιακή-συνειδησιακή, βάσις όσων αληθινά μετέχουν στην ουσία της Εθνικής Κοινότητος. Η Ιδέα του Εθνοκοινοτισμού και η παρουσίαση του χαρακτήρος και του νοήματος του πραγματικού αγώνος. Οι ποικίλες στρεβλές εκδηλώσεις διαφόρων κιβδήλων και νόθων τάχα εκφράσεων «αγωνιστικότητος» και «πολιτικού ρεαλισμού», που πράγματι ευρίσκονται στον αντίποδα των Ιδεωδών μας. Ο χαρακτήρ και ο προορισμός του ΑΡΜΑτος ως πρωτογενούς κυττάρου μίας αληθούς εθνικής και φυλετικής αναγεννήσεως.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΟΙΑΚΙΣΜΟΙ (8)

Κατὰ Πλάτωνα, «(φαμὲν ἀγαθὸν εἶναι) τὸ φρονεῖν καὶ τὸ νοεῖν καὶ μεμνῆσθαι καὶ τὰ τούτων αὖ συγγενῆ, δόξαν τε ὀρθὴν καὶ ἀληθεῖς λογισμούς, τῆς γε ἡδονῆς ἀμείνω καὶ λῴω γίγνεσθαι σύμπασιν ὅσαπερ αὐτῶν δυνατὰ μεταλαβεῖν: δυνατοῖς δὲ μετασχεῖν ὠφελιμώτατον ἁπάντων εἶναι πᾶσι τοῖς οὖσί τε καὶ τοῖς ἐσομένοις.» (Φίληβος 11…)

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]