Ἡ ἐπιλεκτικὴ εὐαισθησία καὶ ἀποτελεσματικότης τοῦ Συστήματος – καὶ τὰ δικά του παιδιά!

Μαθαίνουμε ἀπὸ ΜΜΕ περὶ συλλήψεων “νεοναζιστῶν” διὰ τοποθέτησιν ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ (γκαζάκια) πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ αὐθαιρέτως ὑπὸ “ἀντεξουσιαστῶν” κατειλημμένου χώρου “Φαβέλα”, τὴν 29ην παρελθόντος Αὐγούστου, χώρου χαρακτηριζομένου ὡς … “ἐλεύθερου κοινωνικοῦ χώρου”, πρβλ. http://news247.gr/eidiseis/koinonia/peiraias-se-neonazistikh-organwsh-enas-apo-toys-syllhfthentes-gia-thn-emprhstikh-epithesh.5024451.html, http://www.efsyn.gr/arthro/syllipseis-akrodexion-gia-tin-epithesi-sti-favela...
Κατ᾿ ἀρχὴν οἱ κατ᾿ ἐξοχὴν εἰδικοὶ στὰ γκαζάκια, στὶς μολότωφ, στὰ ἐκρηκτικὰ καὶ στὶς ἀσύδοτες ἐπιθέσεις κατὰ δικαίων καὶ (σπανίως…) ἀδίκων εἶναι ἀκριβῶς οἱ παραχαϊδεμένοι “ἀντιεξουσιαστές”, ποὺ ὅμως μονίμως παραμένουν εἴτε ἀνέγγιχτοι, εἴτε ἀσύλληπτοι – εἴτε, ἐνίοτε, συλλαμβανόμενοι ὥστε νὰ παίξουν τὸν σημαντικό τους ῥόλο στὴν ῥοὴ καὶ ἀνανέωσιν ἐμψύχου ὑλικοῦ/θυμάτων ἡρωοποιούμενοι, πάντοτε ὅμως τυγχάνοντες εἰδικῆς προνομιακῆς μεταχειρίσεως…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΠΡΟΔΟΣΙΑ 1974 ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ – Ἡ Προδοσία γεννοβολάει Προδοσίαν!

Κατωτέρω ἀναδημοσιεύομεν τὴν ἀπὸ 20ῆς Ἰουλίου 2015 ἐπετειακὴν ἀνάρτησίν μας, προστίθεντες κυρίως ἐνίας νέας παραπομπάς/συνδέσμους ΑΛΛΑ καὶ σημαντικὸν Παράρτημα εἰς τὸ τέλος.

Σὰν σήμερα, τὴν 20ὴν Ἰουλίου 1974, στὰ πλαίσια ἑνὸς σκοτεινοῦ προδοτικοῦ σχεδίου συνεννοήσεως, ἐξεκίνησεν ὁ “Ἀττίλας” τὴν βάρβαρη κι ἀνταξίαν τῶν μογγολικῶν παραδόσεων εἰσβολήν του στὴν Κύπρο. Κατ᾿ ἐκείνην οἱ “Ἕλληνες” προδόται συνέπραττον μετὰ τῶν Τούρκων, μὲ ἀντάλλαγμα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τὴν … ποθητὴν ἐπάνοδον τῆς κυνοβουλευτικῆς Δεινοκρατίας εἰς τὴν Πατρίδα μας, τὴν γνωστὴν ὡς “Μεταπολίτευσιν”… Προδοσία σχεδὸν ἀπροκάλυπτος: τὴν προτεραίαν τῆς εἰσβολῆς, ὁ δόλιος ῥασοφόρος πολιτικάντης Μακάριος εἶχεν ἀπὸ τοῦ βήματος τοῦ ἐκτάκτως ἐπὶ τούτῳ συγκληθέντος Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. κυριολεκτικῶς προσκαλέσει καὶ παρακαλέσει τοὺς Τούρκους νὰ εἰσβάλουν ἀμέσως, διότι “ἡ Ἑλλὰς τὸ εἶχεν ἤδη πράξει”, ὅπως ὁ ἴδιος θρασύτατα ἡρμήνευσε πρὸ τῆς διεθνοῦς κοινότητος τὴν ἀνατροπήν του καὶ τὸν διορισμὸν τοῦ ἥρωος Νικολάου Σαμψὼν τὴν 15ην Ἰουλίου (βλ. http://www.armahellas.com/?p=22670), ἐπικαλούμενος καὶ τὰς προδοτικὰς συμφωνίας Ζυρίχης-Λονδίνου (1959) τοῦ ἐθνοπροδότου Κ. Καραμανλῆ, βάσει τῶν ὁποίων ἡ Τουρκία διὰ πρώτην φορὰν εἰσήγετο ὡς ἰσότιμος διαπραγματευτὴς εἰς τὰς ἑλληνοβρεττανικὰς συνομιλίας, ἰσοτίμως καθισταμένη καὶ “ἐγγυητρία δύναμις” (οἱ Τουρκοκύπριοι ἀπετέλουν τότε μόλις τὸ 18% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου).

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

​19η Ἰουλίου 1974 ​: ὁ “ἐθνάρχης” τῶν Ἑλληνοκυπρίων Μακάριος προσκαλεῖ τὸν Ἀττίλα!!!

Ὁ Μακάριος ἀπὸ τοῦ βήματος τοῦ ἐκτάκτως ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ ἐπὶ τούτῳ συγκληθέντος ​Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ προσεκάλει ὡς σήμερον τὸ 1974 τὸν “Ἀττίλα” διὰ ἐπικλήσεως τῶν (προδοτικῶν!) συνθηκῶν Ζυρίχης-Λονδίνου, ποὺ εἶχεν ὁ ἴδιος μετὰ τοῦ ἄλλου ἐκείνου καὶ ἐξ ἴσου σκοτεινοῦ “ἐθνάρχου” Κ. Καραμανλῆ συνυπογράψει ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς κατόπιν τοῦ ἡρωικοῦ (καὶ χιλιοπροδομένου…) ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ, διὰ τῶν ὁποίων αἴφνης ἐκαλεῖτο ἡ τότε ἀμέτοχος Τουρκία ὡς ἰσότιμος διαπραγματευτής, τεθεῖσα μάλιστα καὶ ὡς ἐγγυήτρια δύναμις τῆς Κύπρου, ὁμοῦ μετᾶ τῆς Μ. Βρεττανίας καὶ τῆς Ἑλλάδος…

Σημειωτέον μάλιστα ὅτι, καθὼς ἔχει ἐν τῷ μεταξὺ δείξει ἡ δημοσιοποίησις τῶν σχετικῶν πρακτικῶν ἐκ μέρους τῆς Μ. Βρεττανίας, ἐν Λονδίνῳ ὅπου μέσῳ Μάλτας ἀφίχθη ἐκ τῆς βρεττανικῆς βάσεως τῆς Κύπρου, προτοῦ συνεχίσῃ πρὸς Ν. Ὑόρκην, συνηντήθη τὴν 17ην Ἰουλίου μετὰ τοῦ Βρεττανοῦ πρωθυπουργοῦ Harold Wilson, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐζήτησε νὰ διαβιβάσῃ τὰ ἑξῆς εἰς τὸν Τοῦρκον πρωθυπουργὸν Μπ. Ἐτσεβίτ: “What practical measures can be taken. It is against turkish interests for Cyprus to become part of Greece.”​ (μετάφρασις: “Τὶ πρακτικὰ μέτρα θὰ ἠδύνατο νὰ λάβῃ, καθὼς ἡ εἰς Ἑλλάδα ἐνσωμάτωσις τῆς Κύπρου ἀντιτίθεται πρὸς τὰ τουρκικὰ συμφέροντα.” ) (Πρβλ. Μαρίου Ἀδαμίδη, “Ἡ τραγικὴ ἀναμέτρηση καὶ ἡ Προδοσία τῆς Κύπρου”, 2011).

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Horst Mahler:

Παρεδόθη ὑπὸ τῆς Οὐγγαρίας εἰς τοὺς δημίους του!
Er ist an seinen Henkern geliefert!
He is delivered to his persecutors!
Δυστυχῶς ἐπληροφορήθημεν (https://www.nordfront.se/horst-mahler-nekades-politisk-asyl-sitter-nu-aterigen-fangelse.smr) ὅτι ὁ ἐξόχως εὐθραύστου καταστάσεως (ἐξ ἀπόψεως ὑγείας) 81ετὴς γενναῖος Γερμανὸς διανοούμενος καὶ ἀγωνιστὴς Horst Mahler, παλαιός μας φίλος καὶ ἱδρυτικὸν μέλος τοῦ ΑΡΜΑτος, παρεδόθη τελικῶς ὑπὸ τῶν οὐγγρικῶν ἀρχῶν εἰς τοὺς (ὑπὸ Ταλμουδικοῦ τύπου μαινομένης μισαλλοδοξίας ἐμφορουμένους) διώκτας του, μετεφέρθη δὲ εἰς Βερολῖνον καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὰς φυλακὰς τοῦ Brandenburg.
Λίαν προσφάτως εἴχομεν τέσσαρας σχετικὰς κεντρικὰς ἀναρτήσεις, ἴδε κατωτέρω.
Παραπέμπομεν μόνον ἐκ νέου εἰς τὴν τελευταίαν του σημαντικωτάτην ὁμιλίαν ἀπὸ 9ης Ἀπριλίου: https://www.youtube.com/watch?v=NM5XIVoX9n4
Δυστυχῶς ἡ ἡγεσία τῆς Οὐγγαρίας ἀποδεικνύεται τελικῶς ὄχι ἁπλῶς ἐπαμφοτερίζουσα ἀλλὰ μᾶλλον ἀπολύτως σχεδὸν ὑποτακτικὴ εἰς τὸ Σύστημα, παρ᾿ ὅσα σποραδικὰ δείγματα μερικῆς ἀνυπακοῆς. Ἔχει δώσει ἤδη πολλὰ σημεῖα ἀποδεικτικὰ τοῦ ἰσχυρισμοῦ· ἐνδεικτικῶς βλ. https://www.splcenter.org/hatewatch/2014/10/06/white-nationalists-gather-hungary-richard-spencer-arrested, https://www.dailystormer.com/richard-spencer-arrested-in-hungary/
Ἀποδεικνύεται ἅπαξ ἔτι ἡ μυριάκις ἐπαληθευθεῖσα ἀρχή: ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΜΦΟΤΕΡΙΖΟΝΤΑΣ “ΑΣΤΟΠΑΤΡΙΩΤΑΣ”, παρ᾿ ὅσας θετικὰς ἐνδείξεις ἐνδέχεται νὰ ἔχουν δώσει!!!
Ἡ κάτωθι στροφὴ τοῦ δημοσιευθέντος ᾅσματος (http://www.armahellas.com/?p=22223) ἀφιεροῦται εἰς τὰ μισαλλόδοξα ἀνδρείκελα τοῦ Συστήματος ποὺ καταδιώκουν καὶ “φυλακίζουν” τὴν ἐλευθέραν σκέψιν:
Und sperrt man mich ein / im finsteren Kerker,
das alles sind rein / vergebliche Werke.
Denn meine Gedanken / zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei: Die Gedanken sind frei!
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ: Κάποιοι φίλοι μοῦ ἐζήτησαν μετάφρασιν τῆς ὡς ἄνω στροφῆς. Ἡ μετάφρασις ποιημάτων εἶναι λίαν δυσχερής, μάλιστα δ᾿ ἔκ τινος γλώσσης ὅπου αἱ λέξεις εἶναι γενικῶς πολὺ βραχύτεραι τῶν ἀντιστοίχων ἑλληνικῶν, ἐφ᾿ ὅσον ἐπιδιώκεται ἡ τήρησις τῶν αὐτῶν ποιητικῶν τεχνικῶν χαρακτηριστικῶν, πρᾶγμα ὅμως ἀπαραίτητον προκειμένου δι᾿ ᾅσματα. Ἐν τούτοις, “μαθημένα τὰ βουνὰ στὰ χιόνια” – ἰδοὺ λοιπὸν ἡ ἀπόδοσίς μου εἰς τὴν ἑλληνικήν, ποὺ μόλις συνέθεσα:
Κι ἂν δέσμιο μὲ κλειοῦν / στὰ ὑπόγεια σκότη
ματαίως μοχθοῦν / οἱ χαῦνοι διότι:
Οἱ σκέψεις κι οἱ Ἰδέες / συντρίβουν μπαριέρες
καὶ τείχη ἀγνοοῦν: οἱ Ἰδέες πετοῦν!
Ὑπενθυμίζουμε τὴν μελῳδίαν: https://www.youtube.com/watch?v=cVCdKVqKblA

ΣτΓκ

Ἡ ἐπιθετικὴ λέπρα τῶν Ἀθιγγάνων…

Οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταλάβει δημοσίους χώρους πλησίον “προσοδοφόρων” συγκοινωνιακῶν κόμβων, μὲ τὴν ἀστυνομίαν εὐνουχισμένην εἰς ρόλον ἀδυνάμου κομπάρσου καὶ τὶς ὑπηρεσίες Δήμων καὶ Περιφερειῶν σὲ ρόλο καθαριστριῶν διαρκοῦς ἀπασχολήσεως μὲ τὴν εὐγενῆ φυλὴ τῶν “Ρομά”!
Εὖγε στὴν ἀντιδήμαρχο Νικαίας, ποὺ τοὐλάχιστον κάνει μίαν, ἔστω καὶ ματαία καὶ καταδιακσμένην ἐκ τοῦ γενικοῦ περιβάλλοντος πλαισίου, προσπάθεια πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνσι… – βλ. https://www.msn.com/el-gr/video/news/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%ac%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%ad%cf%86%cf%85%cf%81%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7/vi-BBCgNpA
Ὄχι ὅμως μὲ βία, πρὸς θεοῦ … μὲ συζήτησι λοιπόν, μᾶς λέει ὁ Οἰκονόμου, νὰ πεισθοῦν “αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι”!
Εἶναι προφανὲς ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον προεξάρχουν οἱ δογματικὲς “ἀνθρωπιστικὲς” ἰδεοληψίες καὶ παρωπίδες, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν ἀναγνώρισι τῆς πραγματικότητος, τὰ σχετικὰ προβλήματα ὄχι ἁπλῶς θὰ διαιωνίζωνται ἀλλὰ θὰ ὀξύνωνται συνεχῶς!
Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ παραμένουν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες στὴν Πατρίδα μας καὶ σὲ ἄλλες βαλκανικὲς χῶρες, χωρὶς ποτὲ νὰ βελτιωθῇ κατ᾿ ἐλάχιστον πραγματικὰ ἡ συμπεριφορά τους, τὰ ἤθη τους, ὁ χαρακτήρας τους.
Προτείνουμε λοιπὸν νὰ ἀναλάβῃ ὁ δημοσιογραφικὸς ἀστὴρ Οἰκονόμου, ἐπικουρούμενος καὶ ἀπὸ τὶς στριγγιὲς μαρξιστικὲς παραφωνίες τοῦ Λυριτζῆ, ποὺ “προβλέπουν” ἀπαντήσεις καὶ λύσεις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ὥστε νὰ “πείσουν” καὶ νὰ ἐκπαιδεύσουν τοὺς φίλους των Ρομά!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἀκόμη μία μεγάλη διεθνὴς βράβευσις τοῦ Λ. Καβάκου: ὀλίγα περὶ ἑλληνικῆς μουσικῆς…

kavalkosἈπόψε ἀπονέμεται (βλ.http://drkoncerthuset.dk/event/sonnings-musikpris-2017/) στὴν Κοπεγχάγη τὸ δανικὸ μουσικὸ βραβεῖο “Léonie Sonning”​ γιὰ τὸ 2017 – στὸν Ἕλληνα βιολιστὴ (ἀλλὰ καὶ μαέστρο) Λεωνίδα Καβᾶκο! Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ θὰ πρωτοστατήσῃ ὡς κύριος ἑρμηνευτὴς τοῦ κονσέρτου γιὰ βιολὶ σὲ d-mol τοῦ Bach, κατόπιν δὲ δύο ἐκ τῶν σημαντικωτάτων ἔργων ποὺ ἔχουν ποτὲ συντεθῆ γιὰ βιολὶ καὶ ὀρχήστρα: τοῦ κονσέρτου γιὰ βιολὶ τοῦ Brahms – μὶας μουσικῆς ὀρειβασίας, ὅπου ὁ σολίστας κι ἡ ὀρχήστρα βιώνουν ἕνα μεγαλοπρεπῆ ὁρίζοντα καὶ μίαν αὐτοσυγκεντρωτικὴ γαλήνη· διαφορετικοῦ χαρακτῆρος εἶναι τὸ ἐν συνεχείᾳ ἐπακολουθοῦν κονσέρτο γιὰ βιολὶ τοῦ Alban Berg, γραμμένο τὸ 1935 στὴν μνήμη ἑνὸς νεαροῦ κοριτσιοῦ: σαγηνευτικὴ μουσική, ὅπου μέσῳ τῆς χαρακτηριστικῆς δωδεκατονίας τοῦ Alban Berg ξεδιπλώνονται τὰ πιὸ μύχια καὶ λεπτὰ συναισθήματα.

Σὲ σχετικὰ δημοσιεύματα (π.χ. http://www.b.dk/kultur/graesk-violingeni-faar-sonnings-musikpris , http://www.kultunaut.dk/perl/arrmore/type-nynaut?ArrNr=10889231 καὶ ἄλλα συναφῆ) ἀναφέρεται ὁ Λεωνίδας Καβᾶκος (κατ᾿ αὐτὴν τὴν περίοδο φιλοξενούμενος ὑπὸ τῶν Φιλαρμονικῶν τοῦ Βερολίνου, σὲ παραστάσεις τῶν ὁποίων πρωτοστατεῖ) ὡς ὁ μέγιστος βιολιστὴς τῆς ἐποχῆς μας!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Δὲν τελειώνουν οἱ παραπληγικοὶ μὲ τὶς “ἀναλύσεις” περὶ “ναζιστικῆς ΕΕ” κ.ο.κ.!!!

Ὅπως μέχρι πρό τινος καὶ περὶ … “ναζιστρίας” Μέρκελ κ.λπ.!
Ἡ ἠλιθιότης ἀποτελεῖ, ἄλλως τε, τὴν ὑψίστη καὶ κοινοτάτη θεότητα τῆς δημοκρατίας, τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ὁποίας τόσον δραματικῶς βιώνουμε στὶς ἡμέρες μας.
Μὴ νομίζετε δὲ ὅτι αὐτὴ ἡ λατρευομένη πολύπτυχος δημοκρατικὴ ἠλιθιότης χαρακτηρίζει ἀποκλειστικῶς τὴν ταλαίπωρη χώρα μας: ἰδοὺ κι ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀκραῖο δεῖγμα ἐκ Βρεττανίας, περὶ συνωμοσίας τῆς … “ναζιστικῆς” ΕΕ: http://redskywarning.blogspot.dk/2016/06/blog-post_29.html

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Θερινὸν Ἡλιοστάσιον 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ἡ σημερινὴ ἡμέρα, 21η Ἰουνίου 2016, σημαδεύεται κοσμικῶς ἀπὸ μιὰ μεγάλη συμπαντικὴ συγκυρία, τῆς ὁποίας οἱ μεταφυσικὲς ῥίζες καὶ προεκτάσεις εἶναι θεμελιώδους σημασίας κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν, Ἡλιακήν μας Κοσμοθέασιν: Εἶναι ἡ πιὸ φωτεινὴ ἡμέρα τοῦ ἔτους, καθὼς ὁ Ἄξων τῆς κοσμικῆς μας περιστροφῆς κλίνει κατὰ μέγιστον τώρα ἀκριβῶς πρὸς τὸν Ἥλιον, θεωρώντας τὴν κατάστασιν ἐκ τοῦ βορείου ἡμισφαιρίου· ἀκριβῶς ταὐτοχρόνως στὸ νότιο ἡμισφαίριο τοῦτο σημαίνει, ἀντιδιαμετρικῶς, τὸ χειμερινὸ Ἡλιοστάσιον.

Τὸ Φῶς ὡς Ἰδέα καὶ ἐσωτερικὴ πνευματικὴ πραγματικότης ἀποτελεῖ ἀνέκαθεν τὴν κεντρικὴν ἀναφορὰν τοῦ Ἀρίου Ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος τὸ μετέφερε καί, κατὰ τὸ δυνατόν, μετέδωσε ὅπου κι ἂν προήλασε, ἐπικῶς καὶ καταλυτικῶς πάντοτε, στὸ διάβα τῶν αίώνων. Οἱ ἐκ Βορρᾶ φωτεινοὶ ἐπήλυδες ἔφεραν τὴν Ἀριοσύνη καὶ στὴν γῆ μας, μετατρέποντάς την στὴν φωτεινὴ Ἑλλάδα τῆς ἀρχαιότητος, ἀπὸ τὴν Πελασγίδα τῶν ποικίλου εἴδους καὶ χαρακτῆρος προελληνικῶν φύλων. Ἡ Μάχη τοῦ Αἵματος ὑπῆρξεν, οὕτω, ἐγγενῶς ἀδιαχώριστος ἀπὸ τὴν μάχην τοῦ Πνεύματος – καὶ ταῦτα παραμένουν ἔτσι ἐσαεί, ὡς δύο ὄψεις τοῦ αὐτοῦ νομίσματος: τοῦ νομίσματος τῆς αὐθεντικῆς Ἀξίας, Ἀξίας ποὺ εἶναι ἀπροσπέλαστος καὶ ἄθικτος ἀπὸ τὰ μαμμονιστικὰ τερτίπια καὶ καμώματα τοῦ σημερινοῦ Ἀντι-κόσμου τῆς δημοκρατίας, τοῦ Ὑλισμοῦ, τῆς Ἀντιστροφῆς, τῆς Δουλείας.

”Hjernevask” – ”Brainwashing”, an unraveling norwegian documentary series (english/german subtitles)/Πλῦσις Ἐγκεφάλου

Ἀνταποκρινόμενος στὴν ὑπόσχεσίν μου κατὰ τὸν διάλογον τῆς Θεσσαλονίκης (http://www.armahellas.com/?p=17522 , πρὸς τὸ τέλος), ἀνεβάζω ἐδῶ τοὺς συνδέσμους γιὰ τὴν σειρὰ τῶν 7 ἀποκαλυπτικῶν ταινιῶν-ἐρευνῶν τοῦ ἐξαιρετικοῦ νορβηγοῦ δημοσιογράφου Harald Eia ὑπὸ τὸν γενικὸν (καὶ ἀκριβῆ!) τίτλον – “Hjernevask” ἤτοι, “Πλῦσις Ἐγκεφάλου”. Μὲ ἀγγλικούς, εἰς δὲ τὸ 1ον μέρος καὶ μὲ γερμανικούς, ὑποτίτλους.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

20ὴ Ἀπριλίου 1889 – 20ὴ Ἀπριλίου 2016

hitler_painting_96dpiΓιὰ μιὰν ἀκόμη φορὰν ἀνακυκλοῦται ἡ ἀπαράγραπτος σημερινὴ ἐπέτειος Μνήμης τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον ἐθνικοσοσιαλιστῶν· μία ἐπέτειος ἐπὶ τῆς ὁποίας πάντως μποροῦμε καὶ μὲ τοὺς πλέον ἀντιδιαμετρικῶς ἀντιθέτους ἐχθρούς μας νὰ ὁμονοήσουμε ὅτι συνοψίζει συμβολικῶς μίαν, παροξυσμικῶς ἤδη ἐπικαιροποιημένην, ἀντιπαράθεσιν τῶν 2 συγκεντρωτικῶν πόλων τοῦ παγκοσμίου γίγνεσθαι: ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τῶν ξεχυλωμένων δολίων κηρύκων τῆς “ἀνοικτότητος” πρὸς πάντα εἰσβολέα, τῆς “ἀνεκτικότητος” πρὸς κάθε παράγοντα ἐσωτερικῆς μας ψυχονοητικῆς/ἐθνοφυλετικῆς ἀποδομήσεως καὶ Καταρρεύσεως, Αὐταναιρέσεως καὶ αὐθυποταγῆς εἰς τοὺς διαβολικῶς μειδιῶντας αὐθέντας τῆς σχετικῆς “πολιτικῆς ὀρθότητος”, μετὰ παραλλήλου “ἱερᾶς” σημιτοταλιμπανικοῦ τύπου τυφλῆς μισαλλοδοξίας κατὰ πάσης ἐπικινδύνου ἐλευθέρας σκέψεως, ἐλευθέρου αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ συγκεκροτημένης ἀμφισβητήσεως, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τῶν ἀληθῶν ἐνσαρκωτῶν αὐτῆς τῆς τελευταίας, ἐκ τῶν πραγμάτων συγκροτούντων τὸν θετικὸν πόλον τῆς Κοσμικῆς Ἀνελίξεως!

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΠΡΟΔΟΣΙΑ 1974 ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ – Ἡ Προδοσία γεννοβολάει Προδοσίαν!

Σὰν σήμερα, τὴν 20ὴν Ἰουλίου 1974, στὰ πλαίσια ἑνὸς σκοτεινοῦ προδοτικοῦ σχεδίου συνεννοήσεως, ἐξεκίνησεν ὁ “Ἀττίλας” τὴν βάρβαρη κι ἀνταξίαν τῶν μογγολικῶν παραδόσεων εἰσβολήν του στὴν Κύπρο. Κατ᾿ ἐκείνην οἱ “Ἕλληνες” προδόται συνέπραττον μετὰ τῶν Τούρκων, μὲ ἀντάλλαγμα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τὴν … ποθητὴν ἐπάνοδον τῆς κυνοβουλευτικῆς Δεινοκρατίας εἰς τὴν Πατρίδα μας, τὴν γνωστὴν ὡς “Μεταπολίτευσιν”…
Προδοσία σχεδὸν ἀπροκάλυπτος: τὴν προτεραίαν τῆς εἰσβολῆς, ὁ δόλιος ῥασοφόρος πολιτικάντης Μακάριος εἶχεν ἀπὸ τοῦ βήματος τοῦ ἐκτάκτως ἐπὶ τούτῳ συγκληθέντος Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. κυριολεκτικῶς προσκαλέσει καὶ παρακαλέσει τοὺς Τούρκους νὰ εἰσβάλουν ἀμέσως, διότι “ἡ Ἑλλὰς τὸ εἶχεν ἤδη πράξει”, ὅπως ὁ ἴδιος θρασύτατα ἡρμήνευσε πρὸ τῆς διεθνοῦς κοινότητος τὴν ἀνατροπήν του καὶ τὸν διορισμὸν τοῦ ἥρωος Νικολάου Σαμψὼν τὴν 15ην Ἰουλίου (βλ. http://www.armahellas.com/?p=22670), ἐπικαλούμενος καὶ τὰς προδοτικὰς συμφωνίας Ζυρίχης-Λονδίνου τοῦ ἐθνοπροδότου Κ. Καραμανλῆ, βάσει τῶν ὁποίων ἡ Τουρκία διὰ πρώτην φορὰν εἰσήγετο ὡς ἰσότιμος διαπραγματευτὴς εἰς τὰς ἑλληνοβρεττανικὰς συνομιλίας, ἰσοτίμως καθισταμένη καὶ “ἐγγυητρία δύναμις” (οἱ Τουρκοκύπριοι ἀπετέλουν τότε μόλις τὸ 18% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου).
Σκοτεινὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα (ὑπὸ τὸν ἑβραῖον ὑπουργὸν ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Henry Kissinger), ὁμοῦ μετὰ τῆς ἰσραηλινῆς ΜΟΣΑΝΤ, κατηύθυναν τὰ νήματα καί, κυρίως, τὰ ἀμέσως ἐμπλεκόμενα ἀνδρείκελά των, ἤτοι τὴν τότε προδοτικὴν ἡγεσίαν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, πρώτιστα δὲ τὸν συνωμότην ἀρχηγὸν Ναυτικοῦ Πέτρον Ἀραπάκην, τὸν ἐφιαλτικὸν ἀρχηγὸν ΓΕΕΘΑ Γρηγ. Μπονᾶνον καὶ τὸν συνωμότην ἀρχηγὸν Ἀεροπορίας Παπανικολάου, εἰς τὴν συνειδητὴν παθητικότητα πρὸ τῆς ἐκτυλισσομένης τουρκικῆς εἰσβολῆς, προκειμένου νὰ ἀφεθῇ νὰ ἐκτυλιχθῇ ἡ ἐθνικὴ συμφορὰ ὥστε, ἐν μέσῳ ταύτης, νὰ ὑπαναστρέψῃ ὁ κυνοβουλευτικὸς συρφετὸς καὶ ἡ διεφθαρμένη του ἀκολουθία, ὑπὸ τὸν Κ. Καραμανλῆν, εἰς τὴν ἀπὸ τοῦ 1967 ἀπολεσθεῖσαν “λείαν” του…

20 Ἀπριλίου 1889 – 20 Ἀπριλίου 2015.

126 ἔτη συμπληρώνονται σήμερα ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ, ἀναμφισβητήτως, πλέον πολυσυζητημένου ἀλλὰ καὶ πλέον κατασυκοφαντημένου καὶ διεστρεβλωμένου ἀνδρὸς τῆς συγχρόνου Ἱστορίας: τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ.

 

Τὸ ἀβυσσαλέον ἰουδαϊκόν-ταλμουδικὸν ἐναντίον του μῖσος ἔχει δυστυχῶς πλήρως συσκοτίσει καὶ δηλητηριάσει τὴν κρίσιν, τὴν σκέψιν καὶ τὰ συναισθήματα τοῦ μεταπολεμικοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τρόπον ποὺ αὐτὸ ἐχρησίμευσεν εἰς τοὺς ἀστροφόρους πράκτορας τοῦ ἐνεργοῦ Θανάτου νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν ὡς ἐφαλτήριον διὰ τὴν ὁλικὴν, πλέον, ἐκρίζωσιν κάθε ὑγιοῦς ζωτικοῦ ἐνστίκτου, συναισθήματος καὶ σκέψεως, κάθε στοιχειώδους βιολογικῆς καὶ πνευματικῆς ἐρριζώσεως εἰς τὰ ἴδια νάματα καὶ πηγὰς Ζωῆς, Παραδόσεως καὶ Ὑπάρξεως.

 

Τοιουτοτρόπως ἔχει ἡ Ζωή, ἡ ἰδία Ψυχὴ καὶ ἡ Παράδοσις ἀντικατασταθῆ ὑπὸ ψευδῶν ἐννοιῶν, τεχνητῶν ἀρχῶν, ἐκβαλλουσῶν εἰς μίαν ἠθικὴν αὐτοχειριασμοῦ τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου ὡς εἴδους: αὐτοχειριασμοῦ μὲν ἀρχικῶς κατὰ τὸ βιοψυχικὸν καὶ νοητικὸν ἐπίπεδον συντελουμένου, ποὺ ὅμως τελικῶς, ἐπιτρέποντας μέσῳ τῶν ὀχλοκρατικῶν παγίδων τοῦ Συστήματος τὸν πλήρη στρατηγικὸν ἐξανδραποδισμὸν τῆς δημοκρατικῆς “πολιτικῆς”, ἄγει τάχιστα καὶ μετὰ μαθηματικῆς ἀκριβείας καὶ εἰς τὸν ῥιζικὸν βιολογικὸν ἀφανισμὸν τῶν εὐγενεστέρων εἰδῶν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ δὴ τῆς Λευκῆς Φυλῆς συνολικῶς, καθὼς εἰς τὸ προσκήνιον ἀναδύεται ὁ πιθηκοτενὴς φαιὸς μαζάνθρωπος ὡς διάδοχος τῶν λευκῶν εὐρωπαίων, ὅπως προδιέγραψε ὁ ἰαπωνεβραῖος ἐλευθεροτέκτων Coudenhove-Kallergi, ὁραματιστὴς τῆς “Πανευρώπης” (1923, προγραμματικῆς του διακηρύξεως/σχεδιασμοῦ).

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Περὶ ἀρχεγόνων ὄφεων καὶ Ἀετῶν – ἤ, περὶ ἀρχεκάκων λογοτεχνικῶν αὐλοκολάκων καὶ ἡλιακῶν ποιητῶν…

… Ἀητός, ποὺ σἂν ἀντίκρυσε τὸ πρῶτο Φῶς μιὰ ᾿μέρα,

Στὴν πρώτη του φωλῃά,

Δύο ἄνθια οὐράνια ἐμύρωσαν τὸ μαγικό του λίκνο

Τῶν Νιβελούγκων ἡ ψυχὴ μὲ τὸν Σιλλέρειο κύκνο·

Κι ἡ θεία του ματιά,

Σἂν ἄστρο ᾿στὸν αἰθέρα

Ἔγεινε λάμψη Ἀπόλλωνος καὶ Ἄρεως φωτιά!

 

Ἔχουμε ὀλίγα τινὰ εἰς ἀπάντησιν τῆς πομπωδῶς ὀχλογλισχρώδους, καπήλως καὶ ψευδῶς “ἑλληνόφρονος”, ἤτοι “ἑλληναράδικης” τοποθετήσεως ἐν κυνοβουλίῳ τοῦ γνωστοῦ ἐκκεντρικοῦ ἐπιδειξιομανοῦς καὶ … ἐπαναστάτου τῆς ὑποταγῆς καὶ τῆς συμμορφώσεως Ζουράρι (αὐτοῦ ποὺ κατὰ τὸ παρελθὸν ἐχαρακτήρισε τὶς ὀριενταλικὲς κατανύξεις τοῦ Σφακιανάκη ὡς τραγούδια μέ … δωρικὴν χροιάν!!!), ἐν σχέσει πρὸς τὴν Γερμανίαν διὰ μέσου τῶν αἰώνων, τὴν ὁποίαν ἠθέλησεν ὄχι ἁπλῶς νὰ περιγράψῃ ὡς τὸν κακεντρεχῆ ἀπόλυτον καὶ … προαιώνιον δυνάστην μας, ἀναξίως οὕτω συρόμενος ὄπισθεν εὐτελῶν λαϊκιστικῶν παραχαράξεων – πρωτοστατούντων “ἀναλυτῶν” τῆς πεντάρας,[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμὸς στὴν Ἐποχή μας (τοῦ Klas Lund)

Ὡς ΑΡΜΑ ἔχουμε χαράξει ἕνα Δρόμο πού, ὅσο κι ἂν πολιτικῶς καὶ χρονικῶς ἀποτελεῖ φυσικὴν συνέχειαν τοῦ παλαιοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ τοῦ μεσοπολέμου, ἐν τούτοις ξεχωρίζει ἀποφασιστικῶς, ἀφ᾿ ἑνὸς δυνάμει βαθυτέρων μεταφυσικῶν, παραδοσιακῶν καὶ ἱστορικῶν ἐρεισμάτων, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ διὰ μιᾶς ὁλικῆς κοσμοθεωρητικῆς καὶ βιοθεωρητικῆς ῥιζικῆς ἀντιπαραθέσεως καὶ ῥήξεως πρὸς τὸν σύγχρονον κόσμον καὶ τὸ σύνολον τῆς ὠργανωμένης ἐκτροπῆς πού, στὸ κορύφωμά της, ὡς ἡ ἐνσάρκωση τῶν ἀρνητικῶν δυνάμεων τῆς Διαλύσεως, ἐκφράζεται ὡς “τὸ Σύστημα”.

Προσέτι δὲ οἱ πολιτικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς ὁλοκληρούσης ἐμβαθύνσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τῆς βαθυτέρας ἑνότητος τῶν ἐπὶ μέρους μερικῶν ἰδεῶν καὶ ἐκφράσεών μας συνεπάγονται, μεταξὺ ἄλλων, μίαν ὁριστικὴ ῥῆξι πρὸς τὴν παλαιὰν ἐσωστρεφῆ ὑποκειμενικότητα τοῦ προ-εθνικοσοσιαλιστικοῦ στενοῦ ἐθνικισμοῦ, ὁπότε καὶ πράγματι διὰ πρώτην φορὰν ἀποκτᾷ τὴν πλήρη της ἰσχὺν ἡ γνωστὴ παροιμιώδης ῥῆσις τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, “τὸ Ἔθνος πρέπει νὰ μάθῃ νὰ θεωρῇ ἐθνικὸν ὅ,τι εἶναι ἀληθές”.

Πρὸς καταδήλωσιν αὐτῆς τῆς ὀργανικῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, καθιστωμένης μάλιστα ἐπιτακτικῶς ἀναγκαίας ἀκριβῶς στὴν ἐποχή μας, τῆς ὁλοκληρωτικῆς καὶ τελικῆς ἀντιπαραθέσεως πρὸς τὶς ἐντροπιακὲς ἐκεῖνες δυνάμεις ποὺ πλέον λυσσομανοῦν ἀλλὰ καὶ τρικλίζουν, χρησιμοποιοῦμε ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς ἀνεξαρτήτου μας πορείας τὸν ὅρον “Ἐθνοκοινοτισμός”.

Τὸ κατωτέρω ἄρθρον, μεταφρασμένο ἀπὸ τὰ σουηδικά, δείχνει ὅτι τὴν ἀνάγκην μιᾶς τέτοιας ὀργανικῆς ὁλοκληρώσεως/ἀναβαθμίσεως τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, χωρὶς κανένα ἴχνος ἢ διάθεσιν συμβιβασμοῦ ἢ ἐνδοτικότητος ἀλλά, τοὐναντίον, χάριν ἀκριβῶς καὶ τῆς ἀποτελεσματικῆς μας βελτιστοποιήσεως ἐν σχέσει πρὸς τὶς προκλήσεις τοῦ συγχρόνου πεδίου τῆς Μάχης μας, σ᾿ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, διαισθάνονται καὶ νοιώθουν μετὰ ἐσωτερικῆς βεβαιότητος καὶ ἄλλοι ἐκλεκτοὶ συναγωνισταί, ὅπως ἐν προκειμένῳ κατωτέρω ἐκφράζει ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Σουηδικοῦ κλάδου τῆς σκανδιναυϊκῆς “Κινήσεως Ἀντιστάσεως” Klas Lund.
[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μέγα Ἡλιοστάσιον‏

Συναγωνισταί,

 

Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μεγάλου Ἡλιοστασίου, τῆς Μεγάλης δηλαδὴ Ἀνακάμψεως τῆς, φθινούσης, ἡλιακῆς τροχιᾶς, ἐπισυμβαινούσης ἐφέτος στὴν 01:03 π.μ. τῆς 22ας Δεκεμβρίου (ὥρα Ἑλλάδος), ἐμφόρτου μεταφορικῆς ἰσχῦος, Παραδόσεως, Μνήμης καὶ Συνειδήσεως, εὔχομαι τὰ διαφανῆ δῶρα τοῦ Φωτὸς νὰ μεταφέρουν ὅλον τὸ βάθος, ὕψος καὶ ἔκτασίν των, ἐγκαινιάζοντας μιὰν οὐσιαστικὴν ἀνιοῦσαν πορείαν. Ὁ Λαός μας, διατηρώντας ἀκόμη καὶ σήμερα τὶς προαιώνιες ὑπερβόρειες παραδόσεις, ἀρχέγονες μνῆμες ἄσβεστες, ἀνάβει φωτιὲς καὶ συνειδητῶς συνδράμει στὸν Ἀγῶνα τῶν φωτεινῶν δυνάμεων τοῦ Κόσμου.
Εἴθε, λοιπόν, ὅπως ἀκριβῶς ὁ γήινος Ἄξων στιγμιαίως ἵσταται (Ἡλιο-στάσιον), παύοντας τὴν ἐκ τοῦ Ἡλίου γωνιώδη ἀπομάκρυνσιν, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάστροφον κίνησιν πρὸς τὴν θέσιν παραλληλίας του μὲ τὸν ἐκ τῆς θέσεώς μας προσλαμβανόμενον “ἡλιακὸν ἄξονα”, οὕτως εἰπεῖν, ἔτσι καὶ ὁ ἰδικὸς μας ἐσωτερικὸς ἄξων τῆς ὑπάρξεώς μας ν᾿ ἀρχίσῃ νὰ προσανατολίζηται φωτοτροπικῶς πρὸς τὶς φωτεινὲς Ἀρχὲς τοῦ Πνεύματος καὶ τὴν ἀνωτροπικότητα τῶν δυνάμεων κι ἐνεργειῶν ποὺ τροφοδοτοῦν τὴν ἰσχύν του.
Ἡ μεγίστη αὐτὴ Κοσμικὴ Συγκυρία εἶναι καὶ ἡ μεγίστη Ἑορτή μας, ὡς ἐθνοκοινοτιστῶν τοῦ Ἅρματος, ἐν πλήρει ἐννοίᾳ, συμβολίζουσα καὶ πραγματοποιοῦσα τὴν ἐκτίναξιν τῶν φωτεινῶν δυνάμεων, τὴν κατατρόπωσιν τῶν κατωτέρων, στασιαστικῶν κατὰ τῆς Κοσμικῆς Τάξεως, Σκοτεινῶν παραγόντων τῆς συγχύσεως καὶ τῆς ἔνδοθεν διαλύσεως, τῆς ἀμουσίας καὶ τῆς Ἀντιστροφῆς, τῆς ἀταξίας καὶ τῆς ἀμέτρου ἐπάρσεως, τῆς αἰσχρᾶς γελοιότητος καὶ ξεδιαντροπιᾶς, τῆς κακονοίας καὶ τῆς σάχλας, ἰδιαιτέρως ἐκτεταμένων καὶ δημοφιλῶν στὴν ἀνισόρροπο νεογραικυλικὴν κοινωνία τῶν “θαυμάτων” – ξεκινώντας τὴν ἀναστήλωσιν ἀπὸ τὴν ψυχήν μας μέσα, τὸ Πνεῦμα ἀλλὰ καὶ τὸ Σῶμα – καὶ σθεναρῶς, κατόπιν, προχωρώντας νικηφόρως πρὸς τὰ ἔξω:
Θριαμβεύοντας ὑπὸ τὰ δεξιόστροφα λάβαρα τοῦ Ἀνικήτου Ἡλίου!

 

Διὰ τοῦ Σκότους πρὸς τὸ Φῶς!

 

Στέφανος Γκέκας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΣ.

 

Μία αναπόφευκτη σύγκριση δύο φαινομενικώς ασχέτων μύθων.

 

Κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από το ελλαδικό ανθελληνικό κράτος τριήμερος εορτασμός της μνήμης του “Πολυτεχνείου”, της γνωστής φαιδράς ιστορίας που υποτίθεται πως “έριξε την χούντα”, δηλ. τὸ στρατιωτικὸ καθεστώς, ενώ ήδη τα ηνία της χώρας είχε η πολιτικὴ κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Δεν θα σχολιάσουμε όμως εδώ τα γνωστά στους περισσοτέρους γεγονότα της ημέρας εκείνης, ούτε τις εξωτερικὲς πολιτικὲς συγκυρίες ποὺ υποκρύπτονται την συγκεκριμένη περίοδο ως ειδικό κίνητρο και αφορμή για τον ξένο παράγοντα και υπηρεσίες που τα σχεδίασαν και χρησιμοποίησαν, μα θα επικεντρωθούμε ιδιαιτέρως σε μιαν ειδική πτυχή της όλης ιστορίας, συμβάλλοντας έτσι στην ειδολογική της ταξινόμηση και κατανόηση, στα πλαίσια μιας ευρύτερης και βαθύτερης κατανοήσεως της Ιστορίας.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Commander Matt Koehl – IN MEMORIAM.

Μία μεγάλη ἀπώλεια…

Μὲ μεγάλη θλῖψι ἐπληροφορήθην πρὸ ὀλίγων ὡρῶν ὅτι ὁ Commander Matt Koehl πέρασε στὴν αἰωνιότητα, τὴν 10ην Ὀκτωβρίου, διανύων τὸ 79ο ἔτος του. Κατὰ ἐκπληκτικὴν σύμπτωσιν μόλις λίγες ὧρες νωρίτερα, συνομιλῶν μετὰ πολὺ καιρὸ τηλεφωνικῶς μετὰ παλαιοῦ συναγωνιστοῦ, ποὺ εἶχε τακτικὴ ἐπικοινωνία μαζί του καὶ μὲ ἐνημέρωνε γιὰ τὴν φθίνουσα πορεία τῆς ὑγείας του, συζητούσαμε ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ διαφαινόμενο ἐνδεχόμενο. Ἐπρόκειτο γιὰ ὅλως ἰδιαίτερο καὶ χαρισματικὸ ἄτομο. Τὸν συνήντησα πρώτη φορὰ τὸ 1998, λίγο μετὰ τὸ παγκόσμιο συνέδριο τοῦ Φιλύρου ποὺ διωργάνωσα μὲ τεράστια ἐπιτυχία τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ἰδίου ἔτους – καὶ πού, οὐσιαστικῶς, ἔθεσε τὰ θεμέλια τοῦ ΑΡΜΑτος, τοῦ ὁποίου τὸ ἔμβλημα καὶ Λάβαρο ἐπίσης ἐκεῖ γιὰ πρώτη φορὰ εἰσήχθη. Εὐφυέστατος καὶ πολυταλαντοῦχος, μὲ προχωρημένες εἰδικὲς γλωσσολογικὲς γνώσεις καὶ ἱκανότητες, ἐπίσης ἑλληνικῶν, βαθύτατα φιλέλλην, μὲ βαθειὰ γνῶσι καὶ κατανόησι τῶν Ἀρίων παραδόσεων, ἐξαιρετικὸ μουσικὸ τάλαντο καὶ μοναδικὴ ἰδεαλιστικὴ σταθερότητα καὶ Πίστι, ἦταν ἀληθῶς ὁ τύπος τοῦ Ἀρίου φιλοσόφου-πολεμιστοῦ-στρατιώτου. Τὸν ἐπεσκέφθην ἐπίσης κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἔκτοτε δὲ συναντηθήκαμε ἐπανειλημμένως στὴν οἰκία τῆς ἀλησμονήτου μεγάλης κυρίας τοῦ Ἐθνοκοινοτισμοῦ, τῆς Florentine Rost van Tonningen.

Πέραν τοῦ ὅτι ἦταν μιὰ ἀστείρευτη πηγὴ γνώσεων, ἐχαρακτηρίζετο ἀπὸ ἕνα βάθος πνεύματος καὶ συνειδητότητος, ποὺ ὁ ἐπιπόλαιος παρατηρητὴς τῶν ἁπτῶν πολιτικῶν ἀποσταγμάτων τους θὰ ἐκινδύνευε νὰ παραγνωρίσῃ· ἡ προσεκτικώτερη, ὅμως, ἐξέτασις τῶν πλέον ἐμπεριστατωμένων του ἀναλύσεων τὰ ἀφήνουν σαφῶς νὰ διαφανοῦν. Ἦτο ἕνα βαθὺ ἄτομο, σὲ μιὰ τόσο ῥηχὴ καὶ ἀπνευμάτιστη κοινωνία ὅπως ἡ ἀμερικανική, μὲ προφανῆ προβλήματα στὴν ἐξεύρεσι καταλλήλου δρόμου ἐκφράσεως καὶ δράσεως. Ἡ βαθειὰ αὐτὴ ἀλήθεια σχεδὸν πάντοτε παραγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς ἐκ τοῦ χώρου (διεθνῶς) ἀσκήσαντας κριτικὴ ἐπὶ τῆς πολιτικῆς του καὶ ὀργανωτικῆς γραμμῆς.

Δὲν θὰ γράψω πολλὰ τὴν στιγμὴν αὐτή· παρ᾿ ὅτι οἱ συναντήσεις μας ἦσαν πολὺ σποραδικές, διατηρούσαμε πάντα ἐπαφή – καὶ θὰ μοῦ λείψουν καὶ οἱ πάντα ξεχωριστὲς εὐχές του ποὺ ποτὲ δὲν λησμονοῦσε νὰ μοῦ στείλῃ στὰ γενέθλιά μου. Ὑπῆρξε ὁ διάδοχος τοῦ George Lincoln Rockwell μετὰ τὴν δολοφονία του τὸ 1967 καὶ ἐχάραξε μία διαφορετικοῦ ὕφους πορεία. Ἐγνώρισε καλῶς τὴν μεγάλη Ἑλληνίδα Savitri Devi (Μαξιμιανὴ Πόρτα), ἡ ὁποία καὶ τοῦ ἤσκησε μεγάλη ἐπιρροή. Μοῦ ἀφηγήθη ἀρκετὰ ἐκ τῆς γνωριμίας του αὐτῆς.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Παραθέτω στὸ πρωτότυπο ἀμετάφραστη τὴν ἐπιστολὴ στενοῦ του φίλου, ποὺ μοῦ διεκοίνωνε τὴν θλιβερὰν εἴδησι:

Στὴν μάχη τοῦ ἀνικήτου μας Ἡλίου…

Ἐν ὄψει τῆς κοσμικῆς συγκυρίας τοῦ μεγάλου Ἡλιοστασίου, σηματοδοτοῦντος τὴν περιοδικὴ ἀναστροφὴ πορείας κατὰ τὴν μεταξὺ Σκότους-Φωτὸς ἐναλλαγὴν, δίκην ἀρχετύπου Ἀντιμαχίας μεταξὺ ἀφ᾿ ἑνὸς τῶν ἀνορθωτικῶν, ζῳογόνων, ἀνωτροπικῶν δυνάμεων ἔναντι, ἄφ᾿ ἑτέρου, τῶν λυσσωδῶν συσπειρωμάτων σκότους καὶ θανάτου, διαλύσεως καὶ φθορᾶς, συμμετέχουμε κι οἱ ἴδιοι καὶ συμπολεμοῦμε κατὰ δύναμιν συνειδητῶς στὸν ἀέναο τοῦτον κοσμικὸ Ἀγῶνα, καθὼς ἡ συνείδησίς μας συντονίζεται σ᾿ αὐτὸν κι ἐναρμονίζεται μὲ τὴν πρωταρχική μας ταὐτότητα καὶ φυλετικὸ-πνευματικὸ προσδιορισμό.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἀναφορὰ στὸν ἀληθινὸ ἀγωνιστὴ Κώστα Μπαϊκούση

Ἔξωθεν θεωρούμενον, τὸ νὰ εἶναι κανεὶς κήρυκας ἀληθινῶν ἰδεωδῶν καὶ σημαιοφόρος μιᾶς καθολικῆς ἀνατάσεως σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα εἶναι σκληρόν, ἀφοῦ ἀπαιτεῖ μιὰ συνέπεια στὶς ὑψηλὲς ἐνατενίσεις, θέτοντας μέτρα δυσχερέστατα καὶ σχεδὸν ἀδύνατα γιὰ τὸν ὅποιον δόκιμο τῆς ἀνωφεροῦς καὶ σκολιᾶς ὁδοῦ τῆς Ἀρετῆς.

 

Οἱ πλέον, ὅμως, αὐθεντικοὶ ἐκφρασταὶ τῆς ἀνελίξεως εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνοι γιὰ τοὺς ὁποίους κάθε ἄλλος δρόμος θἆταν ἀδιανόητος, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἀρετὴ εἶναι ἐντελῶς ἀβίαστη κατάστασι, ἡ δὲ Μάχη σ᾿ ὅλες της τὶς ἀμέτρητες ἐκφάνσεις ἀποτελεῖ αὐτονόητο συνακόλουθο τῆς ὑπάρξεως · ὄχι ἁπλῶς, ἀλλὰ κατὰ βάσιν καὶ συνιστᾷ κατὰ τὴν ἀρχετυπικήν της ἐσωτάτην Ἰδέαν τὸ βαθύτερον νόημα μιᾶς ἀληθῶς ἀνωτέρας ὑπάρξεως.

 

Ἐκεῖνοι δηλαδὴ οἱ ἐλάχιστοι ἐκλεκτοί, οἱ ὁποῖοι ὄχι ἁπλῶς δὲν χρειάζεται νὰ προσπαθήσουν καὶ νὰ ἐπιμελῶνται καταλεπτῶς ὥστε ὁ βίος καὶ τὸ παράδειγμά των νὰ μὴ ἀντιφάσκῃ ποτὲ πρὸς τὸ περιεχόμενον τῶν ὑψιτενῶν τους διακηρύξεων – ἀλλὰ τῶν ὁποίων τὸ ἄριστον μήνυμα δὲν ἐκπέμπεται κυρίως διὰ τῶν λόγων, παρὰ δι᾿ αὐτοῦ τούτου τοῦ βίου πρὸ παντὸς ἄλλου μέσου, μάλιστα δὲ ἀκόμη διὰ τῆς ζώσης των ψυχῆς καὶ αὔρας, ἡ ὁποία ὡς ἑνιαία πνοὴ διαπερνᾷ καὶ διαποτίζει καὶ ἑνοποιεῖ τὴν παρουσίαν των εἰς μίαν δύναμιν στιβαρὰν καὶ ἀδιαμφισβήτητον, ἀκεραίαν καὶ ἄθικτον ὑπὸ τῶν ὄχλων φθονερῶν πληβείων, ποὺ τυχὸν θὰ ἀντετίθεντο στὴν φυσικὴ ῥοπὴ καὶ ἰσχὺ μιᾶς τέτοιας ἀκεραίας μονάδος.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Χίλια Χρόνια Χίτλερ!

Πρὸ 123 ἀκριβῶς ἐτῶν ἦλθε στὸν κόσμο μας μία ἐξαιρετικὴ ἐνσάρκωσις τῆς μαχομένης Ἀριανικότητος: ποὺ γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀποτελεῖ, εὐλόγως, τὴν κατάραν τοῦ κρατοῦντος Μαμμονιστικοῦ Συστήματος, τῆς μυχίως Ἑβραϊκῆς Δουλείας, τῆς ἀπολύτου, τυραννικῆς καὶ τρομοκρατικῆς δικτατορίας τοῦ χρήματος καὶ τῶν μιαρῶν του ἀρχόντων, τοῦ κατ᾿ ἐξοχήν, δηλαδή, Ἐχθροῦ μας καὶ τῶν ποικίλων του καὶ πολλαπλῆς διαβαθμίσεως ἀνδρεικέλων του!

 

Ὁ Ἐχθρὸς, ἄρα, ΕΝΤΟΣ τῶν πυλῶν – καί, φυσικά, δὲν ἐννοoῦμε πρώτιστα τοὺς Τούρκους, Πακιστανούς, Ἄραβες κ.λπ., ποὺ ἤδη ἔχουν δυνάμει ἀκριβῶς τοῦ κατ᾿ ἐξοχὴν Ἐχθροῦ κατακλύσει τὶς εὐρωπαϊκὲς Πατρίδες – ΑΛΛΑ ἐκείνην τὴν καταστολὴ ἀνοσοποιητικοῦ μας συστήματος, ἐκείνου τοῦ ψυχοσωματικοῦ καὶ πνευματικοῦ AIDS δηλαδή, κι ἐκείνους τοὺς ἰνστρούχτορες-προαγωγούς του, ποὺ εἶναι γι᾿ αὐτὰ τρομερῶς ὑπεύθυνοι ἀπέναντι τῆς Ἱστορίας καὶ ἀπέναντι τοῦ Εἴδους μας: ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔτσι συντελεῖται πραγματικὴ καὶ ριζικὴ καὶ ὁλοκληρωτικὴ Γενοκτονία. Ἡ δὲ τὸ ὅλον τοῦτο διαλυτικὸν κατευθυνόμενον Χάος ἐπιστέφουσα Παγκόσμιος Χρηματιστικὴ Δικτατορία πετάει τὴν μάσκα της σιγά-σιγά: ἀπὸ τοὺς τοποτηρητάς-ἀνδρείκελα περνάει καὶ στὴν ἀπ΄ εὐθείας διοίκησι μέσῳ τῶν ἰδίων της τεχνοκρατῶν-ὑπαλλήλων, πρὸς διασφάλισιν τῆς συνεχείας τῆς Δουλείας τῶν φουσκωμένων πλασματικῶν εἰκονικοτήτων, τῶν Τόκων – καὶ τῶν … ἀποτόκων!

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ὁ Ἀνίκητος Ἥλιος

Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μεγάλου Ἡλιοστασίου, σηματοδοτοῦντος πάντοτε καὶ τὰ (ἔννατα, ἐφέτος) γενέθλια τοῦ ΑΡΜΑΤΟΣ, εὐχόμεθα ὅλας τὰς χάριτας τῆς Ἡλιακότητος, ὡς ἀμέσου καὶ ἁπτῆς θεωρίας καὶ ἀντιλήψεως, ὡς αὐθεντικῆς ἐκπηγάσεως καὶ πραγματώσεως, ὡς εὐδαίμονος ψυχικῆς ζέσεως καὶ ἐμπύρου φωτεινῆς Βουλήσεως, ὡς πραγματουμένης καὶ ζώσης ἀλκῆς, ἀρχαϊκῆς καλοκἀγαθίας καὶ διαχρονικῆς ἑλληνοπρεποῦς λεβεντιᾶς : τῶν ὁποίων ἀποκλειστικῶς οἱ φορεῖς καὶ ἀκριβῶς πέπρωται νὰ ὁδηγήσουν διὰ τῆς κατακλυζούσης ἐρεβώδους Νυκτὸς εἰς τὸ ἡλιακὸν καὶ κατὰ τὴν Οὐσίαν του ἀπρόσβλητον Φῶς – ἀπρόσβλητοι κι αὐτοὶ ἀπὸ τὰ καλλωπισμένα ἐκπτύσματα καὶ ἐκκηβδιλώματα ποικιλλωνύμων καλλικαντζάρων, χρυσοκανθάρων καὶ κοπροσωρειτῶν, δούλων ποικίλων, φερωνύμων ἢ καὶ ὅλως ψευδωνύμων, τοῦ κρατοῦντος αἰσχροῦ Συστήματος, καθ᾿ ὅλας του τὰς ἐκφάνσεις.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η αφαίρεσις διαβατηρίου του Horst Mahler – και η πεμπτουσία του Συστήματος.

Η βιομηχανία του Ολοκαυτώματος (όπως ήταν και ο τίτλος σχετικού βιβλίου πού προ ολίγων ετών έκανε πάταγο στην Αμερική, γραμμένου από εβραίο ερευνητή!1) είναι μεν οικονομικώς πολύ επικερδεστέρα και των αδαμαντωρυχείων της Νοτίου Αφρικής και των πετρελαιοπηγών της Σαουδαραβίας, όμως πρέπει ν’ αντιληφθούν όλα τα στοιχειωδώς σκεπτόμενα όντα ότι, όλα τα αμύθητα πλούτη που απεσπάσθησαν ως «αποζημιώσεις» και ανταλλάγματα της … ανεξάντλητης ηθικής τους και λοιπής βλάβης, δεν αποτελούν παρά αμελητέες λεπτομέρειες προ της ανεκτιμήτου πνευματικής, ηθικής και πολιτικής αποτελεσματικότητος του σατανικού αυτού σιωνιστικού υπερ-όπλου…

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Το ΑΡΜΑ, η Μάχη και ο αιώνιος Πολεμιστής: Πολλά πρόσωπα – μία εν τώ βάθει Ουσία!


Αυτές τις μέρες πού τά παραπετάσματα των «κατά συνθήκην ψευδών» και της συμμορφωτικής υποκρισίας διαρρηγνύονται, καθώς ασυγκράτητα ξεκινούν, επί τέλους, σαφείς αντηχήσεις αδαμάστου εθνικής ιδιοσυγκρασίας και αξιοπρεπείας ανά την Ευρώπην δειλά-δειλά να καταλύουν την ζωτικώς γι’ αυτά τά ουσιώδη ψεύδη-δεσμά προϋποτιθεμένη ομοιογένεια τής καθολικής δουλικότητος και, υπό την επιφάνειαν, της εν τώ βάθει «χημικής αδιαφορίας» τών κατά τόπους βασάλλων της «Νέας Παγκόσμιας Τάξης Πραγμάτων», επ’ ωφελεία, πάντως, της δημιουργίας κλίματος εθνικής αναγεννήσεως και φυλετικής αυτοσυνειδήσεως μεταξύ των Λαών της Ευρώπης, ευρισκόμεθα αίφνης κατ’ αυτόν τον τρόπον πρό της αναδύσεως ενός νέου τοπίου και διαμορφώσεως ενός μέχρι τούδε αδιανοήτου Σκηνικού. Σπίθες αυτής της επί δεκαετίες καταπιεσμένης και διά πρωτοφανούς συστηματικής πλύσεως εγκεφάλου κατασυκοφαντημένης Συνειδητότητος, αίφνης και εκ μη αναμενομένων κατευθύνσεων (Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, Γ. Φίσερ, διάφοροι γερμανοί δημοσιογράφοι κ.ο.κ.), αναδύονται ή ενίοτε εκτοξεύονται, προς πανικόβλητον έκπληξιν των ηθικολογούντων εβραΐσκων φαρισαίων, πού περιοδεύοντες επιτηρούν επί των πολυπληθών ανδρεικέλων της Παλαιάς (κρατούσης) Τάξεως. Εν όσω δε οι Γιωργάκηδες κι οι Κωστάκηδες διακηρύσσουν την ανάγκη να «συμμορφωθή» ο Σαντάμ, παίζοντας υποκριτικότατα μέχρις εμετού τον δουλικό τους ρόλο στο στημένο Παγκόσμιο ιλαροτραγικό δημοκρατικό θέατρο σκιών, με τον νέγρο βοηθό του ημίβλακος «πλανητάρχου» να παρουσιάζη, αντί των προεξηγγελμένων «συνταρακτικών ντοκουμέντων» του, μίαν καταγραφήν τετριμμένου τηλεφωνικού κουτσομπολιού λοχαγών και φωτογραφίες υποτιθεμένων «αποθηκών χημικών» (γιατί, λοιπόν, δεν πήγαν να τις βρούν;), τον δε Άγγλο πρωθυπουργό, επαληθεύοντας τον παραδοσιακό για την θέσιν και την χώραν του ρόλον … κολλητηριού του πλανηταρχούντος εβραιοκινήτου υπερατλαντικού Καραγκιόζη, να μας «κατατροπώνη» επιδεικνύων ως «ντοκουμέντο» την εργασίαν ενός φοιτητού (!!!), «αφανής ήρως» παραμένει το μουδιασμένον ανώνυμον κοινόν του στημένου «Καραγκιόζ μπερντέ»: οι ευτυχείς ραγιάδες του Συστήματος, ο παθητικός συμμέτοχος – η αδρανής μάζα. Και η εγγενής της αλλά και, πρό παντός, εκ Συστήματος (…), μέσω των ποικιλλωνύμων ηθικοδιδασκάλων και παιδαγωγών του και διά των Μ.Μ.Ε. καλλιεργημένη ηλιθιότης των παθητικώς συνεργούντων τηλεκατευθυνομένων αυτών μαζών.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ανακοίνωσις, 11/10/2010

Δὲν ἀποτελεῖ νεωτερισμὸν ἐν σχέσει πρὸς τὶς συνήθειες συγκεκριμένων κύκλων ἡ πρόκλησις συγχύσεως, ἡ καλλιέργεια μικροβίων γύρω ἀπὸ ἕνα χῶρο ἀναξίου κουτσομπολιοῦ, ὑβρεολογίου καὶ «ἀνωνύμων» ἀλλά συνηθέστατα ἀκριβοῦς προφανεστάτης προελεύσεως τρωκτικοειδῶν ἀτόμων, τῶν ὁποίων φυσικὸν ὅπλον, φύσει ἐν πηγαίᾳ ἀφθονία διατιθέμενον, εἶναι πρὸ παντὸς ἡ διαβολή, ἡ κόπρος, ὁ ἀκάθεκτος ὑπόγειος διασυρμός, ἔστω καὶ ἔναντι τῆς ἰδίας αὐτῶν ψευδοῦς ὑπολήψεως ἐν ἀνάγκῃ, ἡ χάλκευσις ψευδῶν ἀλλεπαλλήλων καὶ εἰς ἕνα ἐπαίσχυντον «χαλί» συμπλεκομένων, τοῦ ὁποίου μὲν ἐπισήμως συχνὰ δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν ἐπαίσχυντον πατρότητα, τὸ φέρουν ὅμως παραμάσχαλα πρὸς πρόχειρον χρῆσιν ὅπου καὶ ὅποτε αἰσθανθοῦν πιεζόμενοι…

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Περί πυρκαϊῶν , δειλίας καὶ ἀναισθησίας τῶν πλείστων νεοελλήνων και πολιτικαντικῆς ἀλητείας

Παραθέτουμε επίκαιρον απόσπασμα εκ του κεντρικού άρθρου του υπό έκδοσιν πρώτου τεύχους του περιοδικού “Βορεινός Οίαξ” . Γράφει ο Στέφανος Γκέκας.

 

[Διαβάστε Περισσότερα]

Περί γλώσσης, αγλωσσίας και αγλωσσοποιίας!

Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζήτησε ο κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, με σχετική εισήγηση που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου. Την πρότασή του κοινοποίησε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές. Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν επί του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση για τον εκμοντερνισμό/ απλοποίηση της Ελληνικής γραφής.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ο Ισοκράτης και ένα δημοσίευμα της “Καθημερινής”

Ισοκράτης:(Πανηγυρικός, 50) ΤΟΣΟΥΤΟΝ Δ’ ΑΠΟΛΕΛΟΙΠΕΝ Η ΠΟΛΙΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΩΣΘ᾿ ΟΙ ΤΑΥΤΗΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΕΠΟΙΗΚΕΝ ΜΗΚΕΤΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΔΟΚΕΙΝ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ Η ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

«ΑΠΟΔΟΜΗΜΕΝΑ» ΠΑΙΔΙΑ, ΙΔΕΕΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΗ Φωτιές και πάλι· φωτιές όχι απλώς κατά κύματα αλλά εν εκρήξει, ταυτοχρόνῳ και ανεξελέγκτῳ, μετά το μεσημέρι της Τετάρτης 25ης Ιουνίου, καθ᾿ όσον μάλιστα εν πανικώ παρακολουθούνται οι αρμόδιοι να προσπαθούν σπασμωδικώς να περισώσουν, πείθομαι τελικώς, όχι τόσον τα δάση μας, αλλά μάλλον την τετρωμένη τους και πανταχόθεν διάτρητο υπόληψη – υπό την ευτελεστάτην της, μάλιστα, εκδοχή: εκείνην της ψηφοδοσίας – αδιάφορον γι᾿ αυτούς, εν τέλει, αν και οι ψηφοφόροι τους κατ᾿ ιδίαν λένε, «όλοι τους είναι ψεύτες αλλά οι άλλοι είναι πάντως χειρότεροι – ψηφίζω, άρα, αυτούς»: διότι σε τέτοιαν ακριβώς επιχειρηματολογία καταλήγουν…

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Εκ της Εισαγωγής του έργου ” Ο Μύθος του 20ού Αιώνος”

“Αυτός ο λόγος δεν απευθύνεται σε κανένα, παρά σ’ όποιον μόνον τον αναγνωρίζει ως δική του ζωή, ή τουλάχιστον δυνάμει τον κατέχει ως πόθο της καρδιάς του”. Meister Eckehart

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]