Τὸ “γερμανικό” ἀριστερὸ κόμμα Die Linke ἀπαιτεῖ τὴν παύση τῆς κυριαρχίας τῶν Λευκῶν στὴν Γερμανία διὰ μέσου τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ.

Τὸ μῖσος τῶν μαρξιστοφιλελευθέρων ἀχυρανθρώπων τοῦ Σιωνισμοῦ κατὰ τῆς Λευκῆς φυλῆς δὲν ἀποτελεῖ εἴδησιν. Ἀνέκαθεν προωθοῦσαν τὸν παντί τρόπῳ ἐκφυλισμὸν τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου στοχεύοντες εἰς τὴν πλήρη ἀλλοτρίωσιν καὶ διάσπασιν τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφελῶς τοὺς ἐψήφιζον καὶ ἐτοποθέτουνἐντὸς τῶν Κυνοβουλίων, ἐξαπατώμενοι διὰ τῶν οὐτοπικῶν περὶ “κοινωνικῆς ἰσότητος” ψευτοθεωριῶν τους.

Ἡ Οὑγγαρία καλεῖ τοὺς ἀπογοητευθέντες λευκοὺς τῶν πολυπολιτισμικῶν χωρῶν.

Ἐν μέσῳ τῆς γενικωτέρας παρακμῆς τῆς πάλαι ποτὲ ἐξεχούσης καὶ πλέον μετατραπείσης εἰς κέντρον ἀνατροφῆς πιθηκανθρώπων Δύσεως, ἡ ὑπερήφανος Οὑγγαρία, κατοικουμένη ὑπὸ ἐνσυνειδήτου καὶ ἑτοίμου πρὸς διαφύλαξιν τῆς ἐθνικῆς του ταυτότητος πληθυσμοῦ, ἀναδεικνύεται πρωτοπόρος.

Τὸ Οὑγγρικὸν κράτος κατόπιν τῆς γνωστῆς του ἀρνήσεως νὰ ἀποδεχθῇ τὴν εἰσβολὴν τῶν ἀλλοφύλων ἀνθρωπιδῶν, πλέον προσκαλεῖ

Σουηδὸς ἀστυφύλαξ ἐτόλμησε νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια διὰ τοὺς λαθροεισβολεῖς καὶ διώκεται διὰ ὑποκίνησιν φυλετικοῦ μίσους.

Ἀπηυδισμένος Σουηδὸς ἀστυφύλαξ μὴ ἀνεχόμενος τὴν καταστροφὴν τῆς κοινότητός του ὑπὸ τῶν ἀφηνιασμένων λαθροεισβολέων καὶ ψευτοπροσφύγων ἐπιδείξας ἀξιομίμητον θάρρος ἐτοποθετήθη δημοσίως, παρουσιάζοντας τὴν ἀληθινὴ εἰκόνα τῆς ρημαζομένης ὑπὸ τῶν κοπροχρόων “φορέων πολιτισμοῦ” Σουηδίας. Οἱ καθημερινοὶ βιασμοὶ, ἐπιθέσεις καὶ ληστεῖες τῶν ἀλλοφύλων ἀποσιωπῶνται σκοπίμως ὑπὸ τῶν βρωμερῶν Μ.Μ.Ε. ἀντικαθιστάμεναι μὲ τὴν περὶ “εἰρηνικῆς συνυπάρξεως”

“Φιλήσυχοι πρόσφυγες”

Hotspot ελληνικό Δύο νέα περιστατικά βιαίας συμπεριφοράς λαθρομεταναστών έρχονται να διαψεύσουν τoυς ισχυρισμούς των προσφυγολάγνων κάθε αποχρώσεως, περί “φιλήσυχων προσφύγων”.

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Αἰσχρὴ καὶ ἐμετικὴ προπαγάνδα.

Τὸ ἀνεξέλεγκτον θράσος τῶν ἐν Εὐρώπῃ κρατουσῶν σκοτεινῶν δυνάμεων αὐξάνεται συνεχῶς! Ὡς συνήθως, στοχεύουν κυρίως εἰς τὰς νεωτέρας γενεάς, οὕτως ὥστε νὰ θρυμματίσουν ψυχολογικῶς καὶ ὑποδουλώσουν πλήρως πνευματικῶς τὸ ἐναπομεῖναν (καὶ βαθμηδὸν μειούμενον) αὐτογενὲς εὐρωπαϊκὸν στοιχεῖον, ὑποσκάπτοντας κάθε βάθρον φυσιολογικῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ μετατρέποντας τοὺς νέους εἰς ἀρρίζωτα διεθνιστικὰ ἀνδράποδα, ἕτοιμα

Ἡ χαμένη τηλεοπτικὴ συνέντευξις τοῦ Ἰουλίου Ἔβολα/ The lost interview of Julius Evola

Ἐν μέσῳ τῆς πλήρους καὶ καθολικῆς Ἀντιστροφῆς τοῦ 21οῦ αἰῶνος, ὅπου οἱ κάθε λογῆς σοβαροφανεῖς ἀκαδημαϊκὲς λιμπεραλομαρξίζουσες ἀνούσιες ἀνοησίες παρουσιάζονται ὡς “ἐπιστήμη” καὶ “πρόοδος” καθιστῶντας οὕτω τὰ γεννήματα τῆς ψυχικῆς διαστροφῆς τῶν γνωστῶν “σοφῶν” ἰνστρουχτόρων (βλ. Σχολὴ τῆς Φραγκφούρτης, Βίλχελμ Ράιχ κ.λ.π.) ὡς ἀπαράβατον κοινωνικὸν κανόνα ὁ ὁποῖος καθορίζει πλέον κάθε πτυχὴν τῆς ζωῆς τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου ἐπιβάλλοντας τὴν ἄνευ προηγουμένου φρίκην τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, παρουσιάζεται ἡ μοναδικὴ διασωθεῖσα τηλεοπτικὴ συνέντευξις τοῦ Ἰουλίου Ἔβολα, δοθεῖσα εἰς τὴν Γαλλικὴν τηλεόρασιν τῷ 1971. Ὁ φωτεινὸς Ἰταλὸς φιλόσοφος ἀναλύει πολλαπλὰ ζητήματα, ἀφορῶντα κυρίως τὸ συγγραφικόν του ἔργον καὶ δὴ τὴν πνευματικήν του διαδρομήν ὅπως αὐτὴ ἐπαρουσιάσθη εἰς τὸ αὐτοβιογραφικοῦ χαρακτῆρος βιβλίον του “Τὸ μονοπάτι τῆς Κιννάβαρι”.

Ἡ συνέντευξις ἐδόθη εἰς τὴν γαλλικὴν καὶ ἐμπεριέχει ἀγγλικοὺς ὑποτίτλους.

https://www.youtube.com/watch?v=QiCtdi5nCoA&ab_channel=TheSolarWarrior

Τυπικό δείγμα εμετικού δημοσιογραφικού τσαρλατανισμού: διασπορά ψευδών πληροφοριών και άκρως δηλητηριώδους φιλομεταναστευτικής προπαγάνδας

Τυπικό δείγμα εμετικού δημοσιογραφικού τσαρλατανισμού: διασπορά ψευδών πληροφοριών και άκρως δηλητηριώδους φιλομεταναστευτικής προπαγάνδας με στόχο την απόλυτη χειραγώγηση των συνειδήσεων των πλήρως αποβλακωμένων δυτικών τηλεθεατών.
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/n4gtZBIoV7M” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Τουλάχιστον 3.000 θύματα σεξουαλικής βίας εξ αλλοφύλων μεταναστών στην Γερμανία το 2016

3.000 Sex Attack Victims in Germany in 2016!

Die Wahrheit und das System schließen einander aus!

Gewalt, sexuelle Übergriffe, Zustände wie im Bürgerkrieg: Von den Leitmedien total verschwiegen!

Ἡ Google θὰ λογοκρίνῃ ἀναζητήσεις περὶ τοῦ ”ὁλοκαυτώματος”.

censorship_pactὉ πόλεμος κατὰ τῆς ἐλευθερίας σκέψεως μεταφέρεται ἐκτεταμένως εἰς τὸ διαδίκτυον! Οἱ δῆθεν πάροχοι ἐλευθέρας πληροφορήσεως ὅπως ἡ διεθνὴς ἑταιρεία Google δηλώνουν δημοσίως ὅτι θὰ προχωρήσουν εἰς λογοκρισίαν τῶν ἱστοσελίδων “μίσους” οὕτως ὥστε νὰ μὴ ἐμφανίζωνται εἰς τὰς ἀναζητήσεις τῶν χρηστῶν. Ἤτοι, οἱαδήποτε φωνὴ ἀνθίσταται εἰς τὴν ἐν ἐξελίξει Λευκή γενοκτονία καὶ τολμᾶ νὰ κατονομάσῃ τοὺς ραδιούργους διεθνεῖς δυνάστας ποὺ τὴν προωθοῦν, θὰ φιμώνεται πρὸς “ἀποφυγὴν παραπληροφορήσεως” – ἀνάγνωθι: χάριν προασπίσεως τῆς στεγανότητος τῆς παραπληροφορήσεως!!!

http://www.csmonitor.com/Technology/2016/1221/Google-updates-algorithm-to-filter-out-Holocaust-denial-and-hate-sites

http://www.bbc.com/news/technology-38379453

Ἀβραμόπουλος: Ἡ πολιτικὴ τῶν “ἀνοικτῶν συνόρων” θὰ συνεχισθῇ παρὰ τὰς νέας αἱματοχυσίας

downloadἘν μέσῳ τῶν ἐκτεταμένων πανευρωπαϊκῶν ἀντιδράσεων ἐναντίον τῆς δολοφονικῆς πολιτικῆς τῶν “ἀνοικτῶν συνόρων” (http://www.express.co.uk/news/world/746169/berlin-terror-attack-angela-merkel-protest-german-chancellor-office-afd), τὸ Σύστημα προσπαθεῖ μετὰ μανίας καὶ λύσσας νὰ διατηρήσῃ τὴν καταστροφικὴν νιρβάνα τῆς “περιεκτικῆς καὶ ἀνεκτικῆς” Εὐρώπης ποὺ ἐδημιούργησεν, ἐλπίζοντας πάντοτε εἰς τὴν ἐπικράτησιν τῆς αἰωνίας ἠλιθιότητος τῶν φυλετικῶς ἐκφυλισμένων καὶ ψυχοπνευματικῶς διεστραμμένων πλέον μαζῶν.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ Μεγάλη Βρετανία ὁρίζει ἐκ νέου καὶ διὰ νόμου τὴν ἔννοια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ.

imagesΟἱ εἰσέτι ὑπάρχουσες “κατὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ” νομοθεσίες ἐκρίθησαν μᾶλλον ἐλλιπεῖς ὑπὸ τοῦ Συστήματος τὸ ὁποῖον πλέον προχωρεῖ εἰς ἐπαναπροσδιορισμὸν τῆς ἐννοίας τοῦ βαρυσημάντου αὐτοῦ ἀδικήματος, οὕτως ὥστε νὰ περιορίσῃ τὰ συνεχῶς αὐξανόμενα κύματα συνειδητοποιημένων καὶ ἀφυπνισμένων Λευκῶν ἀνθρώπων. Ὑπὸ τὸν νέον ὁρισμὸν θὰ ἀπαγορεύεται διὰ νόμου καὶ ἡ παραμικρὰ ἀκόμη ἀναφορὰ εἰς τὸν ἐκλεκτὸν λαόν, ἀκόμη καὶ ὑπὸ τὴν μορφὴν νύξεως κατὰ τοῦ ἐγκληματικοῦ κράτους-δολοφόνου, Ἰσραήλ.

Οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι πρέπει νὰ συνεχίσουν ἀνενόχλητοι τὸ θεάρεστον ἔργον των καὶ ἡ ὑποτακτικὴ εἰς αὐτοὺς κυβέρνησις τῆς Ἀγγλίας εἶναι πρόθυμος νὰ προστατεύσῃ παντὶ τρόπῳ τοὺς πάτρωνές της. Χαρακτηριστικῶς, τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς ἡμέραν τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου περὶ “ἀντισημιτισμοῦ” κώδικος, ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων ἐκήρυξεν παράνομον τὴν δυναμικὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴν ὀργάνωσιν National Action τῆς ὁποίας τὴν ἀκτιβιστικὴν δρᾶσιν ἔκρινεν ὡς “τρομοκρατικήν”.

http://www.breitbart.com/london/2016/12/16/gove-antizionism-antisemitism-impure-simple/ http://uk.reuters.com/article/uk-britain-politics-antisemitism-idUKKBN14100F

https://www.theguardian.com/society/2016/dec/12/antisemitism-definition-government-combat-hate-crime-jews-israel

http://www.independent.co.uk/voices/anti-semitism-theresa-may-new-definition-jewish-council-holocaust-society-israel-criticism-palestine-a7470166.html

ΜΚΟ περισυλλέγουν λαθροεισβολεὶς ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Λιβύης!

59eca4ef-ea63-4257-8dfa-21f4810fdc4fἈποκαλυπτικότατον βίντεο ἀποδεικνύει διὰ ἀκόμη μίαν φορὰν τὴν ἐθνοβόρον δρᾶσιν τῶν Μ.Κ.Ο. ποὺ πλέον ἀναλαμβάνουν ἀπροκαλύπτως ρόλο “εἰσαγωγέα” ἀφρικανῶν λαθροεισβολέων εἰς τὴν Ἰταλίαν! Παρατηρήσατε πῶς, μὲ τὴν ἀγαστὴν συνεργασίαν τῆς ἰταλικῆς ἀκτοφυλακῆς, περισυλλέγουν τοὺς ἀλλοφύλους ἐκτὸς τῶν ἰταλικῶν χωρικῶν ὑδάτων καὶ τοὺς μεταφέρουν ἐν συνεχείᾳ κατ’ εὐθεῖαν εἰς τὰς ἀκτάς.

Οἱ δράσεις αὐτὲς δὲν εἶναι ἐπ’ οὐδενὶ “διασώσεις” ναυαγῶν ἀλλὰ ἀποτελοῦν ἀντιθέτως ἐνορχηστρωμένας ἐπιχειρήσεις διὰ τὴν ἐπίσπευσιν τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν τελικὴν ἀντικατάστασιν τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ.

https://gefira.org/en/2016/12/04/ngos-are-smuggling-immigrants-into-europe-on-an-industrial-scale/

https://gefira.org/en/2016/11/16/ngos-armada-for-the-coast-of-libya/

”The Occupation of the American Mind”

the-occupation-of-the-american-mindΔιαφωτιστικό ντοκυμαντέρ που με υπόβαθρο την αραβοϊσραηλινή διένεξη και ειδικότερα την ισραηλινή κατοχή επί παλαιστινιακών εδαφών αποκαλύπτει και εξηγεί πως οι σιωνιστές και το κράτος του Ισραήλ ελέγχουν πλήρως τα αμερικανικά Μ.Μ.Ε..

https://archive.org/details/TheOccupationOfTheAmericanMindIsraelsPublicRelationsWarInTheUnitedStates

Η περιβόητη «ομάδα διασώσεως» «Λευκά Κράνη» και ο βρώμικος πόλεμος προπαγάνδος στην Συρία

white-helmets-2-ok-that-was-a-good-takeΑποκαλυπτικό βίντεο για την ταυτότητα και την δράση της περίφημης «ομάδος διασώσεως» «Λευκά Κράνη» που δρα στην εμπόλεμη Συρία (αλλά μόνον σε περιοχές τις οποίες δεν ελέγχει το καθεστώς Ασάντ…) στην οποία απενεμήθη τον Νοέμβριο, στην Στοκχόλμη, το βραβείο ”Right Livelihood Award” (γνωστό και ως εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ). Άκρως ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο ηγέτης του δήθεν ανεξάρτητου και αυτοχρηματοδοτούμενου αυτού σώματος, Raed Saleh, ο οποίος και παρέλαβε προσωπικώς το βραβείο, δεν κατάφερε να παρευρεθεί σε αντίστοιχη βράβευση τον Απρίλιο, στην Ουάσιγκτον, διότι (υποτίθεται ότι ) η βίζα του είχε λήξει…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Οἱ “εὐγενεῖς” εἰσβολεῖς κι ὁ “πολυπολιτισμός”…

images_newsΕίναι δύσκολο να αποφύγει κανείς τον πειρασμό να μιλήσει για υπανθρώπους (σε πείσμα του «αντιρατσιστικού» – κατ’ ουσίαν ανθελληνικού – τρομονόμου) στο άκουσμα ειδήσεων όπως οι ακόλουθες, οι οποίες τείνουν να γίνουν καθημερινές στην Ελλάδα, αφ’ ότου κουβαλήθηκαν στην χώρα μας τα κατακάθια της μέσης Ανατολής, της βορείου και υποσαχάριας Αφρικής και της κεντρικής Ασίας, με την, πέραν πάσης νοσηράς φαντασίας, ασύδοτη και ανώμαλη σεξουαλικότητα!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μεγαλειώδης διαδήλωση εθνικοσοσιαλιστών στην Σουηδία.

Ισλαμιστές επίδοξοι τρομοκράτες έχουν διεισδύσει στον γερμανικό στρατό.

16929793_303Η γερμανική υπηρεσία στρατιωτικής αντικατασκοπείας ανακάλυψε είκοσι τουλάχιστον ισλαμιστές που έχουν διευσδύσει στις τάξεις του γερμανικού στρατού με σκοπό την εκπαίδευση σε χρήση όπλων και τακτικών μάχης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές τρομοκρατικές επιθέσεις εντός και εκτός γερμανικού εδάφους. Οι αρχές διερευνούν τουλάχιστον άλλες εξήντα ανάλογες περιπτώσεις!

Πηγή:https://www.rt.com/news/365417-german-army-islamists-soldiers  

Μουσουλμάνοι λαθροέποικοι: Πυρπολούμε αυτοκίνητα επειδή οι Σουηδοί είναι ρατσιστές!

norsborg_brand2650Η «επαναστατική γυμναστική», γνώριμη στα καθ’ ημάς από τους καθημερινούς βανδαλισμούς των ασύδοτων, αέργων, αναρχο-μπαχαλάκηδων, στην Σουηδία εξασκείται από την ομόλογη αποθρασυμένη τσογλαναρία των μουσουλμάνων λαθροεποίκων (τους οποίους οι πρώτοι θεωρούν άλλωστε ως τα «ταξικά αδέρφια» τους…).

Μουσουλμάνοι μετανάστες στην σκανδιναβική αυτή χώρα, καταστρέφουν και πυρπολούν αυτοκίνητα ισχυριζόμενοι ότι υφίστανται ρατσισμό και ότι δεν υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες για να εκτονωθούν!!!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Προς κατεδάφιση το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ.

 

imagesΗ Αυστριακή κυβέρνηση αποφάσισε να κατεδαφίσει το σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε μέρος εκ των παιδικών του χρόνων ο Αδόλφος Χίτλερ στην μικρή πόλη Braunau am Inn της δυτικής Αυστρίας, εγγύς των γερμανικών συνόρων. Η συστηματικώς δολία τακτική των δυτικών αρχών να καταστρέφουν, να εξαφανίζουν και να προσπαθούν να μιάνουν και να εξευτελίσουν οικίες, μνημεία, έργα τέχνης, εικόνες και κάθε τι συνδέεται με το άριο πνεύμα και ακόμα περισσότερο με την ιστορία και την Ιδέα του εθνικοσοσιαλισμού, αποκαλύπτει περισσότερο την ψυχοπαθολογική εμμονή τους και τον ανομολόγητο τρόμο τους απέναντι στην ακατάλυτη δύναμη των ιδεών και την μυστική επενέργεια των συμβόλων επί των ψυχών των αφυπνιζομένων Ευρωπαίων, παρά στρατηγική τακτική για την εξουδετέρωση ενός ορατού εχθρού. Αδυνατούν οι θρασύδειλοι και ποταποί αυτοί μικράνθρωποι να αντιληφθούν ότι η ισχύς των συμβόλων αυτών απορρέει από αιώνιες Ιδέες οι οποίες τα ενεργοποιούν και τα εμψυχώνουν, ιδέες προερχόμενες από τον κόσμο του Είναι και αντανακλώμενες δι’ αυτών στον κόσμο του γίγνεσθαι, αλώβητες και υπερβαίνουσες τους ιστορικούς φορείς των.

Ας τα γκρεμίσουν όλα, λοιπόν! Όμως, όσο ζουν και αναπνέουν συνειδητοποιημένοι Λευκοί Άνθρωποι, οι Ιδέες θα κατοικούν ασφαλείς εντός τους!

http://www.wcvb.com/national/adolf-hitlers-birth-house-to-be-demolished/42146154?utm_campaign=WCVB%2BChannel%2B5%2BBoston%2B-%2Bwcvb5&utm_medium=FBPAGE&utm_source=Social

Ποινή φυλακίσεως 11 μηνών θα εκτίσει η υπέργηρη γενναία εθνικοσοσιαλίστρια Ursula Haverbeck διότι εξακολουθεί να αρνείται τα υποτιθέμενα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών εθνικοσοσιαλιστών κατά τον 2ο Π.Π.

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82  

H ατρόμητη, καίτοι υπέργηρη (87 ετών!), Γερμανίδα αγωνίστρια, Ursula Haverbeck-Wetzel, κατεδικάσθη προσφάτως σε ποινή φυλακίσεως 11 μηνών, ποινή την οποία και θα εκτίσει σε γερμανικές φυλακές. http://www.express.co.uk/news/world/720296/Nazi-grandma-Ursula-Haverbeck-Wetzel-jailed-denying-Holocaust-Jews-Third-Reich

Η Ursula Haverbeck-Wetzel επί πολλά έτη, με περίσσιο θάρρος, ψυχικό σθένος και παρρησία, ηρνείτο δημοσίως τα υποτιθέμενα εγκλήματα των Γερμανών εθνικοσοσιαλιστών εναντίον των Εβραίων κατά την περίοδο του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Η γηραιά συναγωνίστρια, εμφορουμένη από ακατάβλητο πνεύμα αφοσιώσεως στα ιδεώδη του εθνικοσοσιαλισμού, ακλόνητη υπερασπίστρια της ιστορικής αληθείας, της Τιμής και της Πίστεως, αποτελεί πραγματικό υπόδειγμα γνησίας αγωνίστριας της Ιδέας. Τώρα μάλιστα που και ο, επίσης υπερήλιξ, πρώην φρουρός του Άουσβιτς, Reinhold Hanning, εκτίει ποινή καθείρξεως πέντε ετών (από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτος) καταδικασμένος διότι απλώς εκτελούσε την εργασία που του ανετέθη ως στρατιώτη, η Γερμανική κοινωνία μπορεί να αισθάνεται ασφαλέστερη…

http://www.armahellas.com/?p=18147 http://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-ex-gardien-d-Auschwitz-de-94-ans-condamne-a-5-ans-de-prison-39958.html

Συμβούλιο «ειδικών» προσκείμενο στα Ηνωμένα Έθνη απεφάνθη ότι η κυβέρνηση των Η.Π.Α. οφείλει αποζημιώσεις στους νέγρους για τα χρόνια της σκλαβιάς και της «φυλετικής τρομοκρατίας»!

United Nations΄s council of ”experts” demands that the United States will pay reparations to black people for a history of racial ”terrorism”.

thhttps://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/27/u-s-owes-black-people-reparations-for-a-history-of-racial-terrorism-says-u-n-panel/

Παρίσι, Σεπτέμβριος 2016. Η έκταση της εισβολής των αφρικανών που αποσιωπάται από τα ΜΜΕ/Paris, September 2016. Extent of african invasion silenced by the media. .

http://newobserveronline.com/wp-content/uploads/2016/09/paris-invasion-02.mp4 Eκ της σελίδος/source: newobserveronline.com

Γερμανικὸ περιοδικὸ γιὰ γονεῖς προειδοποιεῖ περὶ ”ἀκροδεξιοῦ” κινδύνου ἐκ μέρους σεμνῶν καὶ φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν ίθαγενῶν / German parenting magazine warns against “danger” from, likely right oriented, ‘‘blond, cheerful’’ families.

http://www.breitbart.com/london/2016/09/25/blond-cheerful-families-dangerous-right/ threat-of-the-right2-640x480

Ισραηλινή ΜΚΟ στην Λέσβο καλωσορίζει μετανάστες/Israelian NGO welcomes refugees in Lesvos.

Ανταπόκριση από την Λέσβο με ενδιαφέροντα σχολιασμό από το Red Ice Radio. Report from Lesvos island in Hellas broadcasted from Red Ice Tv.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ/MORE]

Ο εποικισμός στα νησιά συνεχίζεται. Αποκαλυπτική συνέντευξη του δημάρχου Λέρου.

http://www.alpha989.com/Interview.aspx?a_id=74946

Σπαθί αρχαίου Ισλανδού Βίκινγκ. Εντυπωσιακή ομοιότης με αρχαιοελληνικά σπαθιά!

Το άκρως ενδιαφέρον αυτό ξίφος, που όλως τυχαίως ανεκαλύφθη προσφάτως στην Ισλανδία, είναι ένα τυπικό σπαθί Βίκινγκ που υπάγεται σε μίαν ευρύτερη κατηγορία βορεινών σπαθιών, καλουμένων Griffzungenschwerter (πληθ.), ήδη το 1931 υπό του Ernst Sprockhoff στο κλασσικό του σύγγραμμα Die Germanischen Griffzungeschwerter. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι μία προέκτασις της λεπίδος αποτελεί τον άξονα της λαβής. Ο τύπος αυτός ξίφους ήταν κοινότατος στην αρχαία Ελλάδα.

http://www.protothema.gr/world/article/608704/auto-einai-to-spathi-tou-protou-islandou/

Ἡ πολυσχιδὴς “ἐπιχειρηματικὴ” εὑρηματικότης τῆς … ἐμφανέστατα εὐγενοῦς φυλῆς τῶν Ἀθιγγάνων

Ενδεικτικές φωτογραφίες φυσιογνωμιών: 7 9 http://news247.gr/eidiseis/koinonia/eglima/aytoi-einai-oi-drastes-poy-eixan-rhmaksei-stis-lhsteies-toys-odhgous-taksi.4248104.html

Η Νορβηγία κατασκευάζει φράκτη κατά των λαθρομεταναστών στα σύνορα με την Ρωσσία ενώ η Ουγγαρία σχεδιάζει την ανέγερση ενός δευτέρου.

http://newobserveronline.com/norway-build-anti-invasion-wall/

http://www.aljazeera.com/news/2016/08/hungary-build-border-fence-stop-refugees-160826084509375.html

Norway is planning to build a defencive fence against illegal immigrants on the borders to Russia as Hungary plans the erection of a second one.

http://newobserveronline.com/norway-build-anti-invasion-wall/

http://www.aljazeera.com/news/2016/08/hungary-build-border-fence-stop-refugees-160826084509375.html

President of Zionistic center openly declares that ISIS has great value for Israel!

1

President of Zionistic center for strategical studies openly declares that ISIS has a great strategical value for Israel indirectly confirming the theory that ISIS was created by Israel, USA and its allies. LINK: “The Destruction of Islamic State is a Strategic Mistake | Begin-Sadat Center for Strategic Studies”: http://besacenter.org/perspectives-papers/destruction-islamic-state-strategic-mistake/

Αποκαλυπτική δήλωση προέδρου σιωνιστικού ιδρύματος: «Στρατηγικό λάθος η καταστροφή του Ισλαμικού Κράτους»

1Ο Eβραίος πρόεδρος του κέντρου στρατηγικών ερευνών Begin-Sadat, δρ. Efraim Inbar, αποκαλύπτει σε άρθρο του στην ιστοσελίδα του σιωνιστικού αυτού ιδρύματος, τους λόγους για τους οποίους τα δυτικά έθνη και το Ισραήλ, συμβολικώς μόνον μάχονται το λεγόμενο Ι.Κ., αποφεύγοντας επιμελώς μια αποφασιστική στρατιωτική επέμβαση που θα οδηγούσε στη εξουδετέρωσή του.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Mental disturbance and leftist “activism”

577d76d4c3618808528b457cTens of of volumes can be written about the mental reverse that is caused by the leftist ideas, which are so rotten that can unconsciously eliminate even the last drop of logic from the victim which has unfortunately adopted them. A rather recent and quite inclusive example is Selin Goren, a national spokeswoman of the Linksjugend Solid movement, an offshoot of the German Left Party. Goren was assaulted and raped by three “refugees” in Mannheim last January but, as she admitted in Der Spiegel newspaper, she lied to the police and misled them regarding the ethnicity of the rapists so to avoid causing public “racial hatred” against the “refugees” and the exploitation of her story by “far-right” organisations. She believes that her rape was a result of the racist and sexist mentality of the German society and there should be no blame towards merely individuals, who are actually the victims (!!!) of the whole situation.

[MORE]

Justice in Germany

361451C200000578-3680618-image-a-2_1468006494077After a long period of orchestrated silence by the media and the police, the European folk was apparently informed about the unprecedented rape purge that took place in in Cologne and other cities of Germany during the 2016 New Year’s Eve. Then, it became evident that the delay of media coverage was a result of a political cover-up, as the traitors of the German people who identify themselves as German government understood that the publication of the events would have a negative effect on the public’s mentality towards the massive invasion of immigrants that was (and still is) taking place in Europe, i.e. that the publication would awaken the indeed hypnotised German citizens and turn them against the invaders of their land.

[MORE]

Κοροϊδία

Το τελευταίο τους όπλο ενάντια στα αμέτρητα περιστατικά βιασμού νεαρών γυναικών από λαθρομετανάστες, ρίχνει “στην μάχη” η Σουηδική αστυνομία. Πρόκειται για “προστατευτικά” …περιβραχιόνια τα οποία φέρουν διάφορες επιγραφές όπως “μην με αγγίζεις”, “απαγορεύεται ο βιασμός” κλπ.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Οἱ ἀτελείωτες φαιδρότητες τοῦ “Ὁλοκαυτώματος”…

holocaust

Φαίνεται πως ο αριθμός 6.000.000 είναι ο αγαπημένος αριθμός των Εβραίων καθ᾿ ότι, όπως αποδεικνύεται στο παρακάτω βίντεο μέσω δημοσιευμάτων διαφόρων εφημερίδων της περιόδου 1915-1938, επανελαμβάνετο περιοδικώς από το 1915 ακόμη ως ο αριθμός διωκομένων Εβραίων στην Ρωσία, την Ουκρανία και γενικώς στην Ευρώπη, πολύ προτού “ολοκληρωθή” το λεγόμενο Ολοκαύτωμα.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Πρωτάθλημα βλακείας…

… μὲ ἀδιαμφισβήτητο νικητὴ τὴν “ΧΑ”!

Ὥστε λοιπόν, καιρὸς νὰ ἀναθεωρήσουμε τὴν στοιχειώδη ἀριθμητική μας: Ἐφ᾿ ἑξῆς ὁ ἀριθμὸς 7,7 θὰ λέγεται … διψήφιος!!!

Ἄρα, λοιπόν, ὁμοίως καὶ ὁ 1,7 ἢ ὁ 1,1! Ὁ δὲ 1,17 θὰ λέγεται … τριψήφιος!!!

Βέβαια κάπως ἔτσι καὶ οἱ ἀνθυπομετριότητες καὶ οἱ ἡμιηλίθιοι προβάλλονται στὴν χώρα αὐτὴ τῆς πομπώδους Παρῳδίας κάθε ἀξίας πλέον ὡς … “ἡγέτες” καὶ … “ἐθνεγέρτες” – προφανῶς τοῦ ἔθνους τῶν αὐτιστικῶν ὑβριδίων: ἔχοντας ἐπιβάλει κάποιαν εἰδικὴ μορφὴ ἀχρωματοψίας, ποὺ τοὺς καθιστᾷ ἐπίσης ἀνικάνους νὰ διακρίνουν καὶ τὶς ὑποδιαστολὲς στὶς ἐνδείξεις (εἰδικοῦ) βάρους (ὄχι βεβαίως σωματικοῦ, ἐκεῖ ὑπερέχουν ἀδιαμφισβητήτως!)… Διαβᾶστε μόνοι σας τὶ γράφουν:

Ένα βήμα ακόμα προς μία ασφαλέστερη κοινωνία

arton39958-03ae5Η γερμανική κοινωνία μπορεί να αισθάνεται πλέον ασφαλέστερη, μετά την σύλληψη του 95χρονου (!) πρώην φύλακα του Άουσβιτς.

Ο 95χρονος κρίθηκε ένοχος για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους 71 χρόνια μετά το τέλος του Β’ Π.Π..

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ο νέος εκλεκτός του συστήματος.

KOULIS Ο υπό του Συστήματος προωθηθείς άεργος γόνος της γνωστής εθνοβόρου (και πιθανόν επίσης σημιτικής) φάρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστός στην οικογενειακή του αντεθνική παράδοσι ολικής κι απροκαλύπτου υποταγής στις επιταγές του παγκοσμίου Σιωνιστικού Συστήματος, έδωσε το παρόν στην εν Δρέσδη συγκληθείσα ετησία σύνοδο της Λέσχης Bildeberg, ούτως ώστε να επιδόση αυτοπροσώπως τα διαπιστευτήριά του στους γνωστούς δυνάστες της Ευρώπης, όπως άλλως τε και η χαριτόβρυτος αδελφή του παλαιότερα (2003, 2009) κι ο πατέρας του (1993).

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]