Ἐτήτυμα Ψέγματα (4)

Ἡ ἀνεπανάληπτη καὶ συστηματικὴ Σφαγὴ ἀμάχων τῆς Γερμανίας

article-1387965-0B383EFE00000578-682_634x905

Περὶ τὸ τέλος τοῦ Μεγάλου Πολέμου, ἀκριβέστερον ἀπὸ 13ης μέχρι καὶ τῆς 15ης Φεβρουαρίου 1945, διεπράχθη τὸ κορυφαῖον ἔγκλημα τῆς παγκοσμίου ἱστορίας: ἡ ἀφανιστικὴ ἰσοπέδωσις καὶ πυρπόλησις μιᾶς πόλεως-μουσείου ὀνειρώδους ὀμορφιᾶς καὶ ἀνυπερβλήτου πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία μάλιστα τότε εἶχε καταστῆ καταφύγιον ἑκατοντάδων χιλιάδων γυναικοπαίδων, ποὺ πανικόβλητα ἔφευγαν νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὰ κτηνώδη προελαύνοντα ἀσιατικὰ στίφη τοῦ ἐρυθροῦ στρατοῦ, ποὺ ἀφιονισμένα ἀπὸ τὸ ἑβραϊκὸ ψυχικὸ δηλητήριο καὶ τὸ ἀπύθμενον κατὰ τῆς λευκῆς φυλῆς μῖσος ἑβραιομπολσεβίκων κομισαρίων τύπου Ilya Ehrenburg καὶ μεθυσμένα ἀπὸ τὴν ἰσχὺν καὶ ἐπ᾿ αὐτῆς ἀπόλυτον πλέον ἐξουσίαν τῆς κατακλυζούσης ἀριθμητικῆς των ὑπεροχῆς ἔβγαζαν τὴν ὑπὸ τὴν ἀνθρωπίνην των πλανερὰν ἐπιφάνειαν κοχλάζουσαν ὑπανθρωπινότητα, τῆς ὁποίας τυχὸν χαρακτηρισμὸς ὡς “κτηνῳδίας” θὰ συνίστα προσβολὴν πρὸς τὰ κτήνη. Εἶναι δύσκολος ὁ ἀκριβὴς ὑπολογισμὸς τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Δρέσδης κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν βομβαρδισμῶν, λόγῳ τῆς ἀσφυκτικῆς κατακλύσεως τῆς πόλεως ὑπὸ δυστυχῶν προσφύγων, πραγματικῶν ὅμως προσφύγων, ἀλλὰ πού, ὡς λευκοί, δὲν περιελάμβάνοντο εἰς τὰ σχέδια προστασίας τῶν “ἀνθρωπιστῶν”, τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν, τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ κ.ο.κ., οὔτε καὶ ἐκινητοποιήθησαν τὰ φιλελεύθερα “ἀνθρωπιστικὰ” ἔνστικτα προστασίας τῶν παιδιῶν, δὲν ἦσαν βλέπετε παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς ἐκεῖνα! Καὶ τὰ ἔκαυσαν ἀνηλεῶς ὡς φρύγανα, ἐν μιᾷ κολάσει πυρὸς ἐν εἴδει τεραστίου φούρνου, ἐν ᾧ οἱ δυστυχεῖς ἄμαχοι αὐτανεφλέγοντο ἢ ἀπεκαίοντο εἰς τὰ θανάσιμα ῥεύματα καυτοῦ ἄνέμου. Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων ὑπερέβη τὰ 350.000.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐτήτυμα Ψέγματα (3)

article-1387965-0B383EFE00000578-682_634x905 Οἱ ἀναγνῶσταί μας γνωρίζουν περὶ τοῦ περιφήμου σχεδίου (Μανιφέστον “Πανευρώπη”) τοῦ μπαστάρδου (ἐκ πατρὸς πολυευρωπαϊκῆς προελεύσεως καὶ ἰαπωνίδος μητρός) κόμητος Richard Nikolaus Eijiro Coudenhove-Kalergi περὶ ἐπιβεβλημένης μπασταρδοποιήσεως τῆς Εὐρώπης εἰς μίαν φαιάν, ἀρίζωτον μᾶζαν ὑβριδίων ἄνευ οἱασδήποτε ἀνωτέρας, διαχρονικῆς συνειδήσεως καὶ χαρακτῆρος ἐθνοφυλετικῆς χροιᾶς, ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ ἄρχῃ ἡ ἰδιότυπος ἀριστοκρατία τῆς μόνης ἐκείνης ἐθνοτικῆς ὁμάδος, τῆς ὁποίας ἡ ἐθνοφυλετικὴ συνείδησις, μάλιστα σκληροτάτη καὶ ἄκρως ἐπιθετικοῦ χαρακτῆρος, ὄχι μόνον δὲν καταδικάζεται (ὅπως τῶν λευκῶν, ἐπιλεκτικῶς) ἀλλὰ καὶ ἐξαίρεται ὡς πολύτιμος καὶ οὐσιώδης εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ στοχευομένου τελικοῦ Συστήματος. Ἡ ἀνακυκλουμένη πληροφορία περὶ ἰουδαϊκῆς του καταγωγῆς εἶναι ἐσφαλμένη· δὲν εἶχεν ἑβραϊκὰς ῥίζας.

 

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐτήτυμα Ψέγματα (2)

Ο HORST MAHLER ΑΠΕΦΥΛΑΚΙΣΘΗ!

 

article-1387965-0B383EFE00000578-682_634x905 Κατόπιν ἐκτίσεως τῶν 2/3 τῆς κατὰ συγχώνευσιν 10ετοῦς του καθείρξεως διὰ “ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΓΝΩΜΗΣ”, ἤτοι ἀμφισβητήσεως τῆς δογματικῆς καὶ θρησκευτικῆς προσκολλήσεως εἰς τὰ ψευδοϊδεώδη καὶ τὰ διὰ ῥοπάλου ἀδιαμφισβήτητα “ἱερὰ ψεύδη” τῆς προδοτικῆς καὶ καταπτύστου “πολιτικῆς ὀρθότητος”, ἔχοντας μάλιστα καὶ προηγουμένως ἐκτίσει σημαντικὲς ποινὲς γιὰ ἀκριβῶς αὐτοῦ τοῦ τύπου “ἐγκλήματα”, ὁ γενναιότατος τῶν ἐν ζωῇ Γερμανῶν, ὁ Horst Mahler, εἶναι καὶ πάλιν ἐλεύθερος (βλ. https://derfallhorstmahler.wordpress.com/2015/10/05/breaking-haftentlassung-nach-23-horst-mahler-kommt-frei/ καὶ http://adelaideinstitute.org/ ). Ἐδῶ εἶναι ἕνα σχετικὸ ἑορταστικὸ βίντεο: https://www.youtube.com/watch?t=1&v=czhltoLh0XA.

 

Καταλυτικὴ τῆς ἀποφάσεως ὑπῆρξεν ἡ δεινοτάτη κατάστασις τῆς ὑγείας του, καθὼς πάσχει ἀπὸ βαρείας μορφῆς σακχαρώδη διαβήτη ποὺ τοῦ προεκάλεσε γάγγραινα καὶ ἀπῄτησε δύο διαδοχικὲς ἐπεμβάσεις ἀκρωτηριασμοῦ ἀριστερᾶς ποδοκνήμης.

 

Ἡ ἀπόφασις ἀποφυλακίσεώς του ἐλήφθη τὴν 3ην Σεπτεμβρίου, ὅμως ἀνεκοινώθη μόνον ἀρχὰς Ὀκτωβρίου, πρὸς ἀποφυγὴν ἐκδηλώσεων συμπαραστάσεως ὑπὸ πατριωτῶν (“νεοναζὶ” κατὰ τὶς ἀρχὲς καὶ τὸν συστημικὸ τύπο, ποὺ προάγουν ἀποκλειστικῶς καὶ ἐπιβάλλουν τὶς διεστραμμένες ἀρχὲς τῆς διαβοήτου Ἰουδαϊκῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης, Frankfurter Schule, ὡς μέτρον καὶ νόρμαν).

 

 

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἐτήτυμα Ψέγματα (1)

article-1387965-0B383EFE00000578-682_634x905 Ἀνταποκρινόμενος εἰς αἴτημα συναγωνιστῶν καὶ φίλων, ἐγκαινιάζω ἐδῶ μίαν νέαν στήλην, ὅπου ἐνίοτε θὰ σχολιάζω σποραδικῶς κάποια ἀπὸ τὰ ἐπίκαιρα θέματα, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐπιδιώκω πληρότητα οὔτε ἀκόμη καὶ σχετικήν, ἀφοῦ ἐκ τῶν πραγμάτων δὲν προλαβαίνω – ἀλλὰ καὶ οὔτε ἔγκειται ἀκριβῶς ἐκεῖ ὁ ῥόλος μου. Ἐξ ἄλλου, ὁ δειγματικὸς σχολιασμὸς καὶ οἱ ψέξεις (ψέγματα), ἀφοῦ στὸν βαθύτατα νοσηρό μας σύγχρονο κόσμο δὲν ὑπάρχουν ἀφορμὲς πολλῶν σχολίων ποὺ νὰ εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ ψέγματα καὶ στηλιτεύματα, ἀρκοῦν ὡς ἐτήτυμος (: συνεπὴς πρὸς τὴν ἀλήθειαν) τροχιοδεικτικὴ ἀναφορὰ καὶ ὡς πυξίς.

 

 

 

 

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]