ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ: «ΚΟΥΡΟΣ» (ΤΡΑΓΩΔΙΑ)

Μία γλαφυρή καί ἐξόχως συμβολική παρουσίαση τῆς πικρατήσεως τοῦ Ἀρίου πρωτo-ελληνικοῦ πνεύματος ἐπί τῆς προελληνικῆς Κρήτης.

Ελάχιστοι ίσως το γνωρίζουν, αλλά το εκπνέον έτος 2017 είχε ορισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έτος αφιερωμένο στον μεγάλο Έλληνα λογοτέχνη και στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη, λόγῳ συμπληρώσεως 60 ετών από τον θάνατό του.

Επρόκειτο για μία κολοσσιαία προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων.

………………..

Για να τιμήσουμε λοιπόν την τεράστια αυτή προσωπικότητα των ελληνικών και ευρωπαϊκών γραμμάτων, επιλέγουμε, ως τελευταία ανάρτησή μας πριν την εκπνοή του 2017, να παρουσιάσουμε μια παλαιά ραδιοφωνική ηχογράφηση που ανασύραμε από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα πραγματικό διαμάντι! Πρόκειται για ραδιοφωνική προσαρμογή του θεατρικού έργου του Νίκου Καζαντζάκη, «Κούρος». Ακούστε το προσεκτικά και παρατηρήστε πόσο δεξιοτεχνικώς, μέσω της λογοτεχνικής διασκευής του μύθου του φόνου του Μινώταυρου από τον Αθηναίο Ήρωα Θησέα, παρουσιάζεται η επικράτηση των (Μυκηναίων) Πρωτο-Ελλήνων, κατακτητών της Κρήτης, επί των (Προελλήνων) Μινωιτών και εκ παραλλήλου αποκαλύπτεται η νίκη του ηλιακού αρίου πατριαρχικού πνεύματος επί του χθονίου προ-αρίου μητριαρχικού μεσογειακού κόσμου. Πρόκειται για έναν πραγματικό ύμνο στο Άριο-Ελληνικό Πνεύμα, έναν ύμνο στο πρωταρχικώς αυθεντικό Πνεύμα της ΑΙΩΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ – ΜΥΚΗΝΑΙ

Ἡ Μυκηναϊκὴ τέχνη

Εἰς τὴν κυρίως Ἑλλάδα, μετὰ τὸ τέλος τοῦ Νεολιθικοῦ πολιτισμοῦ, ἐμφανίζεται ἡ πρώτη περίοδος τοῦ χαλκοῦ, ἡ Πρωτοελλαδική. Πρόκειται περὶ πενιχροῦ πολιτισμοῦ γεωργικῆς καὶ ποιμενικῆς φύσεως, κατὰ τὸν ὁποῖον ἡ κεραμεικὴ καὶ μικροπλαστικὴ παρουσιάζουν μᾶλλον ὀπισθοδρόμησιν ἐν σχέσει πρὸς τὴν προκάτοχον περίοδον. Γνωρίζομεν μικροὺς συνοικισμοὺς μὲ πτωχικὰς κατοικίας. Μόνον ἐν Τίρυνθι, ὑπὸ τὰ θεμέλια τοῦ αὐτόθι ἀνακτόρου, ἀνεκαλύφθησαν τὰ ἴχνη πελωρίου κυκλοτεροῦς οἰκοδομήματος (ἐξωτ. διάμεσος περὶ τὰ 28 μέτρα), ὅπερ πιθανῶς ἦτο πρωτοελλαδικὸς σιτοβολών. Ἕτερον σπουδαῖον κέντρον τῆς ἐποχῆς ταύτης εἶναι ὁ Ὀρχομενὸς τῆς Βοιωτίας, ἔνθα ὡσαύτως ἀνεκαλύφθησαν κυκλοτερεῖς σιτοβολῶνες.

Ἡ ἀκολουθοῦσα Μεσοελλαδικὴ περίοδος φέρει τὰ αὐτὰ πενιχρὰ χαρακτηριστικά. Κατ᾿ αὐτὴν ἐμφανίζονται τὸ πρῶτον τροχήλατα ἀγγεῖα φαιοῦ μονοχρώμου πηλοῦ, τὰ καλούμενα Μινύεια, τὰ ὁποῖα ὑπετέθη ὅτι σημειώνουν καὶ τὴν παρουσίαν τῶν πρώτων Ἑλληνικῶν φυλῶν.

Περὶ τὸ τέλος τῆς περιόδου ταύτης (1600 π.Χ.) αἱ Μυκῆναι, αἱ ὁποῖαι τέως ἦσαν ἄσημος συνοικισμός, ὑψοῦνται ἀποτόμως εἰς δύναμιν καὶ ὑλικὸν πλοῦτον. Ὁ Ἐρρῖκος SCHLIEMANN, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ 1876 ἀνεκάλυψε τοὺς πέντε βασιλικοὺς τάφους (βραδύτερον εὑρέθη καὶ ἕκτος) ἐντὸς τῆς ἀκροπόλεως τῶν Μυκηνῶν, ἀνέσκαψεν ἐκπληκτικὸν πλοῦτον. Χιλιάδες ἀντικειμένων τέχνης περιείχοντο ἐντὸς τῶν τάφων τούτων: Δεκάδες ξιφῶν, ἐγχειρίδια ἐμπιέστως κεκοσμημένα, αἰχμαὶ λογχῶν, μάχαιραι, χιλιάδες κοσμημάτων ἐκ χρυσοῦ, χρυσᾶ διαδήματα, χρυσᾶ καλύμματα τοῦ στήθους, πέντε χρυσαῖ προσωπίδες, χρυσᾶ ποτήρια καὶ ἄλλα σκεύη, ἀργυρᾶ ἀγγεῖα καὶ χάλκινα ἀγγεῖα καὶ σκεύη. Πλεῖστα κοσμήματα ἐκ χρυσοῦ, ἐλέφαντος, φαγεντιανῆς καὶ ἡμιπολυτίμων λίθων ἀνεκαλύφθησαν ὡσαύτως. Τὸ βάρος τοῦ χρυσοῦ ἦτο 15 περίπου χιλιόγραμμα.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Γενετικὴ ἔρευνα/σύγκρισις DNA Μινωιτῶν-Μυκηναίων-συγχρόνων Ἑλλήνων στὸ “Nature”: μία πρώτη προσέγγισις τῶν δεδομένων καὶ τῶν πορισμάτων.

Μεγάλην δημοσιότητα έλαβε προ ολίγων ημερών (εισπράττοντας και πολλά σχόλια στο διαδίκτυο, τα πλείστα των οποίων αυθαίρετα και στρεβλά) μία σημαντική επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό Nature εντός της επιστημονικής περιοχής της πληθυσμιακής γενετικής, η οποία ρίχνει νέο φως σε ζητήματα που άπτονται της ελληνικής προϊστορίας και πρωτοϊστορίας της εποχής του ορειχάλκου (Bronze Age), κατά συνέπειαν απτόμενα του πολυσυζητημένου θέματος της καταγωγής των Ελλήνων, το οποίο βεβαίως απασχολεί ιδιαιτέρως τους κύκλους μας, καθώς έχει πέραν του επιστημονικού και τεράστιο ιδεολογικό ενδιαφέρον επίσης.

Δεδομένου του ευλόγου ενδιαφέροντος των αναγνωστών μας για το συγκεκριμένο θέμα, αποπειρώμεθα μία πρώτη προσέγγιση επί των δεδομένων και των συμπερασμάτων της εν λόγω ερεύνης, η οποία χρήζει ασφαλώς περαιτέρω μελέτης, ιδιαιτέρως προσεκτικής, διότι κομίζει μεν σημαντικότατα στοιχεία, έχει ωστόσο αρκετά ασθενή σημεία, τα οποία θα σκιαγραφήσουμε εν συνεχείᾳ, τα δε πορίσματα εξάγονται διά προσεκτικής της μελέτης και συγκρίσεως με λοιπά γνωστά μας δεδομένα, σοβαρώς και επισταμένως – άλλως δύναται μία επιπολαία ανάγνωση να παρασύρει σε τελείως παραπλανητικές ατραπούς.

Τα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω ερεύνης, τα οποία υπεραπλουστεύοντες έσπευσαν να εκλαϊκεύσουν στο γενικό κοινό κάποιοι εκ των Ελλήνων συντελεστών της (πασπαλισμένα με ισχυρές δόσεις πολιτικής ορθότητος, αναμασώντας κλισέ του τύπου «δεν υπάρχουν καθαρές φυλές»…) με διάφορες ραδιοφωνικές κ.λπ. συνεντεύξεις που παρεχώρησαν τις τελευταίες ημέρες, συνοψίζονται στα εξής κύρια σημεία:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ἡ ἐν ἐξελίξει γενοκτονία τῆς Λευκῆς εὐρωπαϊκῆς Φυλῆς καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος (συγκλονιστικὰ βίντεο).

Μεταξύ των δεινών που μαστίζουν την ανθρωπότητα και την απειλούν με πλήρη καταστροφή, ήτοι, για να αναφέρουμε μερικά: ο (φυλετικώς στρεβλός!) υπερπληθυσμός, το καρκινικώς δομημένο τραπεζοκεντρικό χρηματοoικονομικό σύστημα και οι ποικίλες του ολέθριες συνέπειες – όπως: η καταστροφή της βιοποικιλότητος, οι ανίατες ασθένειες και οι “πολιτισμικές” νόσοι, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η υπερεκμετάλλευση του εδάφους και η εξάντληση των φυσικών πόρων της γης, η ανθρωπογενής συμβολή στην κλιματική αλλαγή, η άμετρη και παρά φύσιν μεγέθυνση των παρασιτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, αποτόκων της προαναφερθείσης παρασιτικότητος (τοκογλυφία, κλασματική αρχή “FIAT”-χρήματος κ.ο.κ. βασισμένη επί του χρέους) του ιδίου του πυρήνος του συστήματος, ήτοι των διεθνών χρηματαγορών και τραπεζών, στις οποίες οι τρικλίζουσες εθνικές κρατικές οντότητες έχουν πλήρως καθυποταχθή, πυρηνικός όλεθρος κ.λπ., αν πρέπει να ξεχωρίσουμε μίαν απειλή ως την σημαντικότερη όλων, αναμφιβόλως θα προσδιορίζαμε μίαν παγκοσμίου κλίμακος απειλή, η φύση, οι διαστάσεις και οι συνέπειες της οποίας όχι απλώς υποτιμώνται αλλά πλήρως αγνοείται ως απειλή από την συντριπτική πλειονότητα των (μαζ-)ανθρώπων, καθώς βεβαίως δεν υποπίπτει καθόλου στο φάσμα των (πραγματικών ή πλασματικών) προβλημάτων που τα κυρίαρχα συστημικά ΜΜΕ επιλέγουν να αναδεικνύουν!

Πρόκειται για το εν εξελίξει ύπουλο σχέδιο ολικής γενοκτονίας ειδικώς και εσκεμμένως μίας συγκεκριμένης των ανθρωπίνων φυλών, ήτοι της λευκής ευρωπαϊκής φυλής!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Δυο συγκρουόμενοι κόσμοι

Σημειολογία επικήδειων τραγουδιών, στον απόηχο της κηδείας του Κ. Μητσοτάκη.

Ο γεωγραφικός χώρος της πατρίδος μας, λόγω της ιδιομορφίας του ως συνόρου της Ευρώπης, ανέκαθεν αποτελούσε πεδίο συγκρούσεως δύο διαφορετικών κόσμων: της Ελληνικότητος από την μία, ως ανωτέρας εκφράσεως της Αριανικότητος και από την άλλη, του, αντιδιαμετρικώς αντιθέτου, «μεσανατολιτικού κόσμου», του κόσμου της γυφτιάς. Πριν από λίγες μέρες, κατά την διάρκεια της κηδείας μιας από τις πιο εμβληματικές «ιερές αγελάδες» του μεταπολεμικού (και μεταπολιτευτικού) πολιτικού καταστημένου – του Μητσοτάκη – εκτυλίχθηκε μια χαρακτηριστική σκηνή η οποία αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τους παραπάνω δύο αντιθέτους κόσμους.

Όπως φαίνεται στο συνοδευτικό βίντεο, κάποιοι παριστάμενοι στην κηδεία τραγούδησαν, για να τιμήσουν τον νεκρό, δύο τραγούδια. Το πρώτο ήταν ένα παραδοσιακό ριζίτικο τραγούδι των ορεινών Χανίων. Πρόκειται για το τραγούδι «Σε Ψηλό Βουνό» ή αλλιώς «Ο Αητός». Το δεύτερο τραγούδι, με συνοδεία κρητικής λύρας, είχε στίχους ειδικά φτιαγμένους για τον θάνατο του Μητσοτάκη. Όποιος παρακολουθήσει το βίντεο γίνεται αίφνης μάρτυρας της τρομακτικής αντιθέσεως των δύο παραπάνω κόσμων που αποκαλύπτονται μέσω των δύο αυτών τραγουδιών.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

The Myth of Diversity

Ἀναδημοσίευσις ἐκ τοῦ ἱστολογίου www.smashculturalmarxism.com

By Jared Taylor

The idea that diversity is one of the country’s great strengths is now so firmly rooted that virtually anyone can evoke it, praise it, and wallow in it without fear of contradiction. It has become one of the great unassailably American ideas, like democracy,

Εκ της εκδηλώσεως του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη (11.3.2017)

1Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το περασμένο Σάββατο, 11.3.2017, η προαναγγελθείσα εκδήλωση στα γραφεία του ΑΡΜΑτος στην Θεσσαλονίκη, ενώπιον πολλών νέων φίλων και συναγωνιστών της κοινότητος.

Η εκδήλωση ήτο αφιερωμένη στην «Ινδοευρωπαϊκή θεωρία», σε ένα, δηλαδή, πολυδιάστατο θέμα που, αν και εκ πρώτης όψεως μοιάζει ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, έχει ωστόσο πολύ σημαντικές πτυχές και προεκτάσεις τόσο σε φιλοσοφικό/ιδεολογικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο (και) στην σύγχρονη εποχή, οπότε δοκιμάζεται η ταυτότης, η υπόσταση και η συνοχή των λαών της Ευρώπης, που μοιάζουν ευάλωτοι ενώπιον μίας γιγαντιαίας εν εξελίξει πληθυσμιακής εποικιστικής εισβολής αφρικανικών και ασιατικών πληθυσμών που άμεσα απειλούν την ύπαρξη των ευρωπαϊκών λαών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία σύντομη εισαγωγή στην Ινδοευρωπαϊκή θεωρία και συνεχίστηκε με δύο διαλέξεις, εκ των οποίων η πρώτη περιελάμβανε παρουσίαση της κλασικής ταξινομήσεως των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής τριμερούς δομής των κοινωνιών των ινδοευρωπαϊκών λαών, ενώ η δεύτερη διάλεξη ήτο αφιερωμένη στο κυρίως θέμα της εκδηλώσεως: την ανασκόπηση των θεωριών που έχουν κατά καιρούς προταθεί σχετικώς με τον προσδιορισμό της κοιτίδος των ινδοευρωπαϊκών λαών, της λεγομένης «πρωτοπατρίδος» και της διαδρομής που οι λαοί αυτοί ακολούθησαν προς τις περιοχές εγκαταστάσεως των κατά τους ιστορικούς χρόνους.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

ΠΟΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ;

271209-ellas

Πατρίδα, πατριώτης, πατριωτισμός, πατριωτικό καθήκον, πάτρια εδάφη, αλησμόνητες πατρίδες, …

Μία λέξη-“καραμέλα” στα στόματα πολλών. Μία λέξη με πολλά παράγωγα, που λίγο-πολύ, έτσι ή αλλιώς, αγγίζει τις ψυχές των περισσοτέρων. Αρκετοί είναι αυτοί που θα την αρνηθούν, περισσότεροι όμως αυτοί που θα την επικαλεσθούν – όμως ως μίαν γενική κι αόριστη έννοια, βέβαια. Όμως αυτοί οι δεύτεροι είναι πολύ χειρότεροι των πρώτων! Στο ιδιαιτέρως χαοτικό κι ασυνάρτητο σύνολο των δευτέρων μπορεί να βρει κανείς ένα πλήθος τύπων προερχομένων από όλο το ιδεολογικό, πολιτικό και θρησκευτικό φάσμα. Ακόμα-ακόμα και άτομα διαφορετικής εθνοτικής/φυλετικής καταγωγής! Αφ᾿ ετέρου, τουλάχιστον στις τάξεις των αρνησιπάτριδων έχουν επιλέξει «συνειδητά» στρατόπεδο και υποστηρίζουν ξεκάθαρα κι απροκάλυπτα την θέση τους! Με σοβαρές εξαιρέσεις κι εδώ βεβαίως, όπως τώρα που οι φανατικοί και κραυγαλέοι εθνομηδενισταί του Σύριζα επίσης ενδύονται ευκαιριακώς ακόμη και πατριωτικό μανδύα (όσο … μπορούν! – πρβλ. και http://www.huffingtonpost.gr/2016/10/28/koinwnia-mathitiki-parelash-_n_12685524.html?utm_source=Contra&utm_medium=huffpost_homebig&utm_campaign=24MediaWidget)!!!

Έτσι λοιπόν, η λέξη “Πατρίδα” χρησιμοποιείται από όλους τους πολιτικάντηδες, ώστε να δικαιολογήσουν τα – εμφανώς εθνοκτονικά – πολιτικά και οικονομικά τους προγράμματα και νομοσχέδια και ν᾿ αρμέξουν εν τούτοις τις ψήφους της άφρονος προβατοποιημένης μάζης, καθησυχάζοντας την όποια υποφώσκουσα και λανθάνουσα λαϊκή οργή εναντίον της εθνοκαταλυτικής πολιτικής των, πως δήθεν λειτουργούν και πράττουν υπέρ της Πατρίδος εν τέλει!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Επιστήμονες ανησυχούν για την καταστροφή της βιοποικιλότητoς των ειδών (…πλήν του ανθρωπίνου είδους!)

bears1

Μία άκρως σημαντική είδηση από τον χώρο της βιολογίας-ζωολογίας είδε πριν λίγο καιρό το φως της δημοσιότητος. Μετά το σχετικό δημοσίευμα της Washington Post άπειρα ηλεκτρονικά μ.μ.ε. και ειδησεογραφικοί δικτυακοί τόποι σ’ όλο τον κόσμο (και στην Ελλάδα) την αναδημοσίευσαν χωρίς ωστόσο να τολμήσουν να θίξουν, πολλώ μάλλον να αναδείξουν, τις προφανείς αναλογίες στο επίπεδο της ανθρωπολογίας και χωρίς να επισημάνουν τα εύλογα συμπεράσματα που προκύπτουν!

Σύμφωνα με την είδηση (οι υπογραμμίσεις δικές μας), “μια εμφανισιακά παράξενη αρκούδα πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν κυνηγό στο Νουβανούτ (Nunavut), μια απομακρυσμένη περιοχή γύρω από το Χάντσον Μπέι (Hudson Bay) στον Καναδά. Το κεφάλι της ήταν μεγάλο, σαν των αρκούδων γκρίζλι, αλλά το τρίχωμά της λευκό, όπως των πολικών αρκούδων. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για υβρίδιο.

Τα επιστημονικά εγχειρίδια λένε πως τα δύο είδη, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να κατοικούν στο ίδιο περιβάλλον. Οι πολικές αρκούδες είναι θαλάσσια θηλαστικά ενώ οι γκρίζλι όχι.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

 

Ὁ ἰνδοευρωπαϊκὸς θεσμὸς τῆς *Koryos.

 *Koryos είναι η αναδομημένη λέξη της Πρωτο-ΙνδοΕυρωπαϊκής (ΠΙΕ) γλώσσης που δηλώνει την ομάδα των νεαρών, ανηλίκων, ανυπάνδρων και ακτημόνων πολεμιστών για την οποία, καθώς και για τις εξ αυτής ομάδες προερχόμενες, χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην διεθνή βιβλιογραφία ο γερμανικός όρος Männerbund (, πληθ.:) Männerbünde. Παράγωγα αυτής της αρχικής λέξεως ανευρίσκονται στις γλώσσες που ξεπήδησαν μέσῳ της βαθμιαίας διαφοροποιήσεως από την αρχική ΠΙΕ, όπως τα ακόλουθα, όλα αρσενικού γένους, που σημαίνουν “στρατός” ή “στρατιωτική ομάδα/συγκρότηση”: Λιθουανικό Kᾱriαs, Παλαιο-Περσικό Kᾱrα-, Παλαιο-Ιρλανδικό cuire, Παλαιο-Γερμανικὸ harja, Γοτθικό harjis, Παλαιο-Νορδικὸ herr, Παλαιο-Αγγλικό here, Μέσο Ιρλανδικό cuire. Στην ελληνική γλώσσα επεβίωσε υπό την μορφήν του τίτλου αλλά και ανθρωπωνυμίου Κοίρανος· υπό μεν την πρώτη δηλώνει τον αρχηγό, διοικητή στρατού ή ηγεμόνα: « οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν· » (Ιλιάδος Β487), ενώ υπό την δεύτερη συναντάται πάλι στην Ιλιάδα ως όνομα ενός Λυκίου πολεμιστού που φονεύεται από τον Οδυσσέα (Ε667) και ενός Κρητός οδηγού άρματος, ο οποίος πέφτει νεκρός από το δόρυ του Έκτορος (Ρ 612-620). Παράγωγά της αποτελούν επίσης το θεσσαλικό όνομα Κόρρος και το μακεδονικό Κόρραγος.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Φύσις καὶ Ἰσότης.

Ἀποτελεῖ συνήθη πλάνη καὶ παρανόησι, συχνὰ ἀναδυομένη ὅταν ἀσκῆται κριτικὴ στὸν κομμουνισμὸ ἢ στὴν δημοκρατία βάσει τῶν πραγματικῶν τους ἁπτῶν ὀλεθρίων ἀποτελεσμάτων, νὰ ἀντιτείνεται ἡ κλασικὴ ἀνοησία πὼς «αὐτὸ δὲν εἶναι/ἦταν πραγματικὸς κομμουνισμός» ἤ, ἀντιστοίχως, «πραγματικὴ δημοκρατία», «ποὺ στὴν θεωρία εἶναι κάτι ἰδανικό»: παρατήρησις ποὺ ἔχει μὲν κάποιο στοιχεῖον ἀληθείας, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ὅτι ποτὲ δὲν εἶναι δυνατὴ οὔτε κατὰ προσέγγισιν ἡ συνολικὴ ἐπίτευξις τῶν «ἀρχῶν» της, τῆς διαφεύγει, ὅμως, ἡ κατανόησις τῆς βασικῆς ἀληθείας ὅτι, ἐν πάσῃ περιπτώσει, δὲν θὰ ἠδύνατο ποτὲ νὰ ὑπάρξῃ οὔτε «πραγματικὸς κομμουνισμός» οὔτε «πραγματικὴ δημοκρατία»: ὄχι δὲ ἁπλῶς λόγῳ «ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν» πρὸ κάποιας στοχευομένης «ἰδανικῆς καταστάσεως» ἀλλ᾿, ἀπεναντίας, ἐπειδὴ ἀμφότερες οἱ ἐν λόγῳ ἀποστάξεις τῶν προκρουστείων ἐξισωτικῶν δογμάτων ἀποτελοῦν καθ᾿ ἑαυτὲς Ὕβριν ὑψίστη πρὸς αὐτὰ τὰ θεμέλια τῆς Κοσμικῆς Τάξεως, ὄντας ἐξ ὑπαρχῆς τελείως οὐτοπικὲς καὶ βιαστικὲς τῆς Φύσεως θεωρήσεις, ποὺ ἄν μετεφέροντο π.χ. στὸν κόσμο τῶν κυττάρων ἑνὸς ὀργανισμοῦ, μερικῶς διότι ὁλικῶς θὰ ἦτο ἀσύλληπτον, θὰ ἐπήρχετο στιγμιαίως πλήρης ἐκφυλισμὸς καὶ θάνατος.

Οὐχ ἧσσον, ἐν τούτοις, ἀποτελοῦν ἀμφότερα, ὅπως καὶ τὰ παντοειδῆ ἀποκυήματα καὶ ὑποπαράγωγα τῆς περιφήμου «ἰσότητος», πράγματι κάποιου εἴδους ἰδανικά: διότι ἀποδεικνύονται ΠΑΝΤΟΤΕ ἰδανικὰ ὀχήματα κοινωνικῆς ἀναρρήσεως τσαρλατάνων καὶ παντοειδῶν ἀναξίων, ποὺ ἐνεργοῦν στὸ ὄνομα τῶν ἀνωνύμων πολλῶν «ἴσων» πολιτῶν, πρὸς χάριν – ἀλλὰ καὶ δυνάμει! – ταπεινῶν ἐγωπαθῶν κινήτρων ἀλλὰ καὶ ὠργανωμένων σκοτεινῶν συμφερόντων, παρασκηνιακῶν ἢ καὶ ἀπροκαλύπτων, τῶν ὁποίων ἡ δημοκρατία ἀποτελεῖ τὸν ἀπόλυτον «παράδεισον» – ὅμως, πάντα, «γιὰ τὸ λαό», δηλαδὴ ἑλληνιστί, «εἰς ὑγείαν τῶν κορόιδων»!!!

Ἡ λεπτὴ ἀλλὰ θεμελιώδης αὐτὴ παρατήρησις ὑπεκφεύγει συνήθως ἀπὸ τοὺς «ἀναλυτὰς» καὶ ἀμπελοφιλοσόφους τοῦ σωροῦ, ὅμως κατωτέρω ἀναδημοσιεύουμε μὶαν ἐναργῆ καὶ ἁπλῆ συνάμα ἐπισήμανσί της ὑπό τινος πανεπιστημιακοῦ τὸ 1985.

Ὅρια μεταβλητότητος τοῦ χαρακτῆρος τῶν φυλῶν.

Κατ’ αρχήν όχι η μονιμότητα, αλλά η μεταβλητότητα φαίνεται να αποτελή τον γενικό κανόνα. Η ιστορία των λαών, μας δίνει αφορμή να υποθέσουμε, ότι η ψυχή τους υφίσταται μερικές φορές μεγάλες και πολύ γρήγορες μεταμορφώσεις. Για παράδειγμα ποιος είναι αυτός που αγνοεί την μεγάλη και ουσιαστική διαφορά μεταξύ του χαρακτήρος του Άγγλου Κρόμβελλ και του Άγγλου των σημερινών χρόνων… Ποιος ιστορικός δεν σημείωσε τις παραλλαγές του εθνικού χαρακτήρος μεταξύ του 17ου και του 18ου αιώνος; Και στις μέρες μας ποιος δεν διακρίνει την καταπληκτική διαφορά ανάμεσα στα σημερινά ατίθασα μέλη της Convention (Coventionellis) και του χαρακτήρος των ευκολομεταχείριστων δούλων του Ναπολέοντα;(2) Κι όμως ήσαν οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι σε διάστημα ολίγων ετών, φαίνονται τελείως αλλαγμένοι. Για να ξεκαθαρίσωμε τις αιτίες των μεταβολών αυτών, θα πρέπει ευθύς αμέσως να υπενθυμίσουμε ότι το «Ψυχολογικό όν» όπως και το ανατομικό-φυσικό όν, διαμορφώνεται και στηρίζεται σε θεμελιώδη και άφθαρτα χαρακτηριστικά, γύρω από τα οποία συγκεντρώνονται δευτερεύοντα τροποποιήσιμα χαρακτηριστικά. Ο κτηνοτρόφος, που μετατρέπει την ορατή εμφάνιση κάποιου ζώου, ο κηπουρός που αλλάζει την όψη ενός φυτού, έτσι που κάποιος που δεν είναι εξασκημένος να μην το αναγνωρίζει, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος – σε καμία περίπτωση – δεν έχει επηρεάσει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του είδους. Δεν επηρέασαν παρά μόνο δευτερεύοντα και πρόσθετα χαρακτηριστικά.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η σημασία της κληρονομικότητος και τα αντιεπιστημονικά στερεότυπα της μεταπολεμικής «πολιτικής ορθότητος».

Το κυριότερο ίσως χαρακτηριστικό του μεταπολεμικού κόσμου, του κόσμου δηλαδή που διαμορφώθηκε από το 1945 και εξής, με βάση χονδροειδή ψεύδη, αντιφυσικά δόγματα, απατηλούς μύθους και προκατασκευασμένα ιδεοληπτικά στερεότυπα, τα οποία ανακυκλώνουν έκτοτε, σε παγκόσμια κλίμακα – ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο και αντίλογο – οι νικητές του 2ου παγκοσμίου πολέμου (και κατά βάσιν οι αφανείς, μεσανατολικής προελεύσεως, πάτρωνές των) μέσω των κολοσσιαίας ισχύος μηχανισμών μαζικής εξαπατήσεως που ελέγχουν, είναι η κατασκευή και διάχυση ψευδο-ηθικιστικών εμμονικών αντιλήψεων τις οποίες επιβάλλουν ως το αναγκαστικό γενικό νοηματικό υπερπλαίσιο στα πεδία ενδιαφέροντος και ερεύνης όλων ανεξαιρέτως των επιστημονικών κλάδων και περιοχών – και όχι μόνο εκείνων που από την φύση τους μοιάζουν πιο ασαφείς και άρα περισσότερο ευάλωτες στην ισοπεδωτική προπαγάνδα (των λεγομένων θεωρητικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών) αλλά ακόμη και των θεωρούμενων ως πιο στέρεων και σαφών, θετικών επιστημών. Τα περί ων ο λόγος ψευδοηθικιστικά υπερπλαίσια λειτουργούν συχνά ως ένας μόνιμος παράγων σιωπηρά συμπεφωνημένης προληπτικής αυτολογοκρισίας των επιστημόνων (τουλάχιστον όσων ενδιαφέρονται στοιχειωδώς για την ακαδημαϊκή τους καριέρα…), οσάκις τα πορίσματα των ερευνών τους συμβαίνει να αγγίζουν «επικίνδυνες» για τα θεμελιώδη μεταπολεμικά δόγματα γνωστικές περιοχές. Στο ιδιότυπα νεοσκοταδιστικό αυτό περιβάλλον αναφύονται αλλεπάλληλα ανορθολογικά συμπλέγματα και ταμπού που υπονομεύουν και ακυρώνουν την ίδια την έννοια της επιστημονικής γνώσεως και δεοντολογίας. Ένα από τα πλέον κοινότυπα στερεότυπα-ταμπού στο χώρο των επιστημών, εμπεδωμένo ως αποτέλεσμα πολυετούς οπτικοακουστικού σφυροκοπήματος, είναι η έννοια της κληρονομικότητος, η οποία έχει διαστρεβλωθεί και κακοποιηθεί με όσο καμία άλλη από τους ινστρούχτορες της μεταπολεμικής ψευδολογίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η Ψυχή των Φυλών

Σε μία εποχή απολύτου ψυχοδιανοητικής συγχύσεως, αποπροσανατολισμού και διαστροφής όπως η σημερινή, μια εποχή κατά την οποία συστηματικώς διαστρεβλώνονται και τεχνηέντως δαιμονοποιούνται θεμελιώδεις διαχρονικές, έννοιες όπως: «έθνος», «φυλή», «καταγωγή», «κληρονομικότης» – έννοιες που αντιστοιχούν σε απτές και διαχρονικές φυσικές πραγματικότητες – μέχρι του σημείου εσχάτως να παρατηρείται το ακραίο φαινόμενο σε πολλές χώρες (κατά σύμπτωσιν, κυρίως Ευρωπαϊκές χώρες…) να ποινικοποιείται ακόμη και η απόπειρα προσεγγίσεως, διατυπώσεως ερμηνειών και αναγωγής ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων στις έννοιες αυτές (που εμμέσως καθίστανται τοιουτοτρόπως περίπου απαγορευμένες), αξίζει να μελετήσουμε με προσοχή το παρακάτω διεισδυτικότατο – και πάντοτε θαυμαστά επίκαιρο – κείμενο του σπουδαίου Γάλλου διανοητού και συγγραφέως Γουσταύου Λεμπόν (Gustave Le Bon) με τίτλο «Η Ψυχή των Φυλών». Ο Λεμπόν στο κείμενο αυτό, με την γνωστή μοναδική ενάργεια που τον διέκρινε, παρουσιάζει και αναλύει τις αιώνιες αυτές πραγματικότητες, από την γνώση και την συνειδητοποίηση των οποίων έχει ατυχώς απομακρυνθεί, άρδην, η τρέχουσα μυωπική κατανόηση του παρηκμασμένου συγχρόνου «πολιτισμού», με τις συλλογικές αυταπάτες και τα ψεύδη που συστηματικώς καλλιεργεί και ανακυκλώνει μέσω της αντι-παιδείας και των μ.μ.ε. (μέσων μαζικής εξαπατήσεως), οδηγώντας την λευκή ευρωπαϊκή φυλή και όλα τα ευρωπαϊκά έθνη – μεταξύ των οποίων ασφαλώς και το ελληνικό έθνος – σε έναν προδιαγραφόμενο βιολογικό και ιστορικό όλεθρο![…]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΑΝΑΒΡΥΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, ΥΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ – Ἄρθρον τοῦ Γ. Βρασιβανοπούλου ἐκ τῆς μηνιαίας ἐπιθεωρήσεως «Νέα Πολιτική» (1937)

Ἡ ἐκ τῆς φυσικῆς αἰσθητικῆς κινήσεως προερχομένη χαρὰ καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἐξαρτωμένη πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία παρήγαγον τὴν περίφημον Ἑλληνικὴν φαιδρότητα, ἥτις ἐν ἁρμονικῇ συναφείᾳ μετὰ τοῦ ἀριστοκρατικοῦ πνεύματος τῆς Ἑλληνικῆς μεγαλοψυχίας διακρίνει τὸ καθαρὸν Ὀλυμπιακὸν πνεῦμα. Ὑπ᾿ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν ἡ ὀλυμπιακὴ εὐγένεια ἀναφέρεται εἰς τὴν ὑψίστην βαθμίδα τῆς ἀνθρωπίνης εὐδαιμονίας καὶ συνενώνει τὰς δύο ἠθικὰς ἀρχὰς τοῦ Καντίου περὶ προσωπικῆς τιμιότητος καὶ «ξυνῆς» (καθ᾿ Ἡρακλείτειον ὁρολογίαν, ἤτοι κοινῆς) εὐδαιμονίας ἐν τῇ προσωπικότητι ἑνὸς ἐλευθέρου, ὡραίου καὶ ἰσχυροῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἐλεύθερος Ἕλλην τῆς μυθολογικῆς εὐδαιμονίας δὲν ἐδίσταζε νὰ συγκρίνῃ καὶ νὰ παραβάλλῃ ἑαυτὸν μὲ τοὺς θεοὺς ὅσον ἀφορᾷ τὴν ζωϊκὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν βιοτικὴν εὐδαιμονίαν. Πρὸς τοῦτο τὸν παρώτρυνε τὸ πνεῦμα τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, οἱ δὲ ἀναδεικνυόμενοι Ἥρωες τῆς ὀλυμπιακῆς ἀριστοκρατίας τοῦ ἐχρησίμευον ὡς πρότυπα παραδείγματα καὶ ὁδηγοί.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

DELENDA CARTHAGO!

Αναδημοσιεύουμε εν συνεχεία ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παλαιό κείμενο του Πέτρου Βλαστού με τον πολύ εύγλωττο τίτλο «Delenda Carthago». Θα διαπιστώσετε πόσο εντυπωσιακά διαυγής και διορατική είναι η προσέγγιση του Βλαστού (διατηρούμε την ιδιαίτερη ορθογραφία του συγγραφέως) όπως αυτή διατυπώνεται στις αρχές του 20ου αιώνα, για ζητήματα τα οποία παραμένουν – ιδίως στις χαλεπές ημέρες μας – περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ!»!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία.

Μέ τόν όρο «Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία» εννοούμε τήν μελέτη μιάς ομάδος γλωσσών, οί οποίες είναι συγγενείς μεταξύ τους καθώς αποτελούν απογόνους τής ίδιας μητρικής γλώσσας, τής ινδοευρωπαϊκής (ΙΕ) ή τής πρωτοινδοευρωπαϊκής (ΠΙΕ). Ο όρος «ινδοευρωπαϊκός» εξηγεί κατά κάποιον τρόπο καί τό περιεχόμενό του, καθώς αναφέρεται σέ γλώσσες πού εκτείνονται σέ μιά γεωγραφική περιοχή από τήν Ινδία μέχρι τήν Ευρώπη.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Η Έλευσις των Ελλήνων

Γύρω στο 1900 π.Χ. είχαν ήδη εγκατασταθή στο ηπειρωτικό τμήμα της Ν. Ελλάδος οι δημιουργοί του πολιτισμού της Μέσης Εποχής του Χαλκού που ονομάζεται γενικώς Μεσοελλαδική.

Ο χρονολογικός προσδιορισμός έγινε διά της μελέτης των κεραμικών και τεκτονικών στοιχείων καθώς και των εθίμων ταφής. Η εξέταση με την μέθοδο του άνθρακος 14 των καταλοίπων των πρώτων χρόνων του μεσοελλαδικού οικισμού της Λέρνας έδειξε ότι η αρχή της Μέσης Εποχής του Χαλκού πρέπει να τοποθετηθή στο 1.948±117 π.Χ. .

Όπως συμβαίνει και με τις προηγούμενες φάσεις, μοναδική πηγή γνώσεως της Μέσης Εποχής του Χαλκού είναι οι αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες που έγιναν και γίνονται στον ελληνικό χώρο. Αλλά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθή είναι ακόμη ατελή και άνισα. Έτσι πλήρης εικόνα της Μέσης Εποχής του Χαλκού για την ηπειρωτική Ελλάδα είναι αδύνατη και για μερικές περιοχές της ανύπαρκτη.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Nordic Hellas

During the course of my investigations into Nordic racial history, I have gathered together some rather interesting material on the presence of the Nordic race in the Classical World. Of particular value, are the researches of J. L. Angel, who performed an xtensive survey of all ancient Greek crania. Angel analysed these skulls from a typological perspective, and because of the position he took on the reality of race, he was subsequently much criticised by his contemporaries.

 

We may note that Angel (1944), calculated that during the Classical period of Greek history (650-150 BC), 27% of the Greek population had been predominantly Nordic in type. He observed that prior to the Classical period, the Nordic element had been larger, and that after it, the element in question had declined. [Angel (1943; 1944; 1945; 1946a, b, c.] Angel (1971), also noted that the immigrant Indo -Europeans, were of Nordic subrace.

 

Peterson (1974), studied portrait busts of famous ancient Greek personages, and concluded that the aristocracies of Hellas were a product of closely interbreeding, Eupatrid clans. These clans were mostly Nordic in type, being largely descended from the Indo-European invaders. The demos, or common people however, as well as most slaves, were of Mediterranean, Pelasgian descent.

 

[Read More]

Η θεωρία του Δαρβίνου και η δικτατορία της «πολιτικής ορθότητας».

Με τα σημερινά πολιτικά κριτήρια, τα συμπεράσματα του Δαρβίνου θα ήταν αρκετά για να του προσαφθεί ο χαρακτηρισμός του ρατσιστού αφού θεωρούσε ότι οι ανθρώπινες φυλές είναι απολύτως διακριτές και ο βαθμός διαφοροποιήσεώς των είναι τέτοιος ώστε θα ήτο ορθότερον να θεωρούνται υποείδη: «Ο άνθρωπος έχει ανέλθει στην σύγχρονή του κατάσταση ως αποτέλεσμα των δεδομένων που έως τώρα διευκρινίστηκαν, συνεπικουρούμενων και από άλλα ίσως ανεξερεύνητα ακόμη στοιχεία. Δεδομένου όμως ότι το πέτυχε στο επίπεδο της ανθρωπότητος, έχει διαχωριστεί σε διακριτές φυλές ή όπως θα μπορούσαν ορθότερα να ονομαστούν, υποείδη. Κάποια από αυτά όπως ο Νέγρος και ο Ευρωπαίος είναι τόσο διακριτά ώστε αν δείγματα τους είχαν εκτεθεί σε έναν φυσιοδίφη χωρίς συμπληρωματικές πληροφορίες, αναμφισβήτητα θα είχαν εξεταστεί από εκείνον ως πραγματικά είδη.» [CHARLESDARWIN, TheDescentofMan (1871)]

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Νέες ανακαλύψεις για την φυλετική διάσταση της Ινδοευρωπαϊκής Ομοεθνίας.

Νέα πολύτιμα στοιχεία προστίθενται στην επιστημονική έρευνα περί του προσδιορισμού της κοιτίδος αλλά και των περιοχών όπου εγκαταστάθηκαν ινδοευρωπαϊκοί πληθυσμοί, έπειτα από την εξέταση DNA που πραγματοποιήθηκε σε σκελετό ανδρός ηλικίας περίπου 2.000 ετών, ανευρεθέντος στην ανασκαφή ενός μεγάλου αρχαίου νεκροταφείου στην περιοχή DuurligNas στην ανατολική Μογγολία. Ο άνδρας στον οποίο ανήκει ο σκελετός θεωρείται βάσει των συνοδών ευρημάτων πως κατείχε εξέχουσα θέση στην αυτοκρατορία Xiongnu. Στηριζόμενοι οι επιστήμονες στα ευρήματα παλαιοτέρων ανασκαφών, ανακαλύψεων και αρχαίων κινεζικών χειρογράφων εκτιμούν πως η αυτοκρατορία Xiongnu ( 209 π.Χ. – 93 μ.Χ.), η οποία εξαπλωνόταν σε μία μεγάλη περιοχή της Μογγολίας, αποτελούνταν από πολλά νομαδικά φύλα τα οποία παρουσίαζαν σημαντικές εθνικές και γλωσσολογικές διαφορές, δεχόμενα επιρροές από Κινεζικούς αλλά και από Λευκούς πληθυσμούς της εποχής. Βασικός στόχος των επιστημόνων είναι ο προσδιορισμός της φυλετικής και γλωσσικής ταυτότητος του ανδρός, στοιχείο το οποίο θα προσδιορίσει την άρχουσα τάξη της αυτοκρατορίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Έρευνα του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης επιβεβαιώνει ότι ο “ρατσισμός” είναι έμφυτο γενετικά στοιχείο κάθε υγιούς ανθρώπινης οντότητος και όχι απλώς κοινωνική και πολιτική άποψη.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Amherst διαπίστωσαν ότι από την βρεφική ηλικία τα μωρά κάθε φυλής κάνουν διακρίσεις σε βάρος ατόμων από διαφορετικές φυλές , πολύ πριν αναπτύξουν την ικανότητα να μιλούν, αλλά ακόμη και δίχως να έχουν ξαναδει στο παρελθόν άτομα που να ανήκουν σε κάποια φυλή διαφορετική από την δική τους. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές είναι ότι η διάκριση που κάνουν τα βρέφη ανάμεσα στις διαφορετικές φυλές, δεν θα μπορούσε να οφείλεται σε κάποια προηγούμενη σχετική κοινωνική τους εμπειρία, αφού τέτοια δεν υπάρχει, αλλά ότι αποτελεί αποτέλεσμα της αναπτύξεως του ανθρώπινου εγκεφάλου και μια ικανότητα που ο κάθε ανθρώπινος εγκέφαλος έχει αναπτύξει πλήρως στην ηλικία των 9 μηνών!

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Ινδοευρωπαίοι και Πρωτοέλληνες στον ελλαδικό χώρο

Το ζήτημα της προελεύσεως των Ελλήνων είναι ένα θέμα, το οποίο φυσιολογικώς έχει απασχολήσει κατά πολύ τον ευρύτερο «εθνικιστικό χώρο». Πολλά άτομα του εν λόγω χώρου παρακινούμενα πολλές φορές από πατριωτισμό αρνούνται να δεχθούν το ενδεχόμενο εισόδου των προγόνων τους στον ελλαδικό χώρο από εξωελλαδικές περιοχές και απορρίπτουν την ύπαρξη των Ινδοευρωπαίων και της καθόδου τμημάτων αυτών, θεωρώντας ίσως πως αυτό θα μείωνε το πατρογονικό δικαίωμά τους πάνω στην ελληνική γη. Παραλλήλως προωθούνται θεωρίες οι οποίες παρουσιάζουν το ελληνικό έθνος ως ανάδελφο, ως μη έχοντα δηλαδή καμία φυλετική σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά έθνη, θεωρίες βεβαίως που έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με άλλες που υποστηρίζονται ταυτοχρόνως από τα ίδια άτομα και οι οποίες αποδίδουν ελληνική καταγωγή σε βορειοευρωπαϊκούς, κεντροευρωπαϊκούς ή ανατολικοευρωπαϊκούς λαούς. Οι αντιλήψεις αυτές είτε προέρχονται από ανιδιοτελή ή από ιδιοτελή κίνητρα, γεγονός είναι πως παρουσιάζουν μία σύγχυση στον τρόπο σκέψεως και στην αντίληψη περί της ουσίας της ελληνικότητος. Ανύπαρκτες τεχνολογικές ανακαλύψεις ή ηθικές και κοινωνικές αντιλήψεις χρεώνονται στους προγόνους μας, στην προσπάθεια να αποδειχθεί με κάθε τρόπο η προέλευση της συγχρόνου ευρωπαϊκής κοινωνίας και των συγχρόνων αντιλήψεων και ανακαλύψεων από αυτούς. Μίας κοινωνίας που βρίσκεται σε καθοδική πορεία και ενός συνόλου αντιλήψεων που θα γίνονταν σίγουρα αντικείμενα χλευασμού από τους δικούς μας προπάτορες, αλλά και από αυτούς των υπολοίπων ευρωπαϊκών εθνών.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]