Μουσικὰ Ἀνακρούσματα #1

A photograph showing ancient art, found on nucius.org

Ἀντιλαμβανόμενοι τὸν ἐς ἀεί ἐπιταχυνόμενον ἐκφυλισμὸν τῆς Μουσικῆς καὶ τῆς συναφῶς συνεπομένης κυριαρχίας ἀρρώστων, ἀλλοτρίων καὶ ἄκρως διαβρωτικῶν διὰ τὴν ὑπόστασιν καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἕλληνος ρυθμῶν, προερχομένων εἴτε ἐξ Ἀνατολῆς καὶ Ἀραπιᾶς εἴτε ἐκ τῶν διεθνιστικῶν κέντρων παραγωγῆς «ποπ» σαβουροκουλτούρας, πάντως προξενούντων ἀνεπανορθώτους ψυχονοητικὰς βλάβας εἰς τὴν λευκὴν νεολαίαν, ἐγκαινιάζομεν τὴν παροῦσαν μουσικὴν ἑνότητα, ὅπου ἑβδομαδιαίως περίπου θὰ ἀναρτῶνται ᾆσματα ἀληθῶς Ἀρίου χαρακτῆρος, κυρίως παραδοσιακῆς καὶ κλασσικῆς γραμμῆς, ἐνδεχομένως συνοδευόμενα καὶ ὑπὸ ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφερουσῶν συναφῶν ἱστορικῶν πληροφοριῶν. Ἡ νέα ἑνότης στοχεύει εἰς τὴν ἐθνοφυλετικῶς σωστὴν μουσικὴν διαπαιδαγώγησιν τῶν νεαρωτέρων ἰδίως ἐπισκεπτῶν τῆς σελίδος καὶ εἰς τὴν ἐν ταυτῷ ἀληθῆ ψυχικὴν ἀνάτασιν τῶν ἀναγνωστῶν μας μέσῳ μουσικῆς πράγματι ἀντανακλώσης τὸ ὀλυμπιακὸν πνεῦμα τῆς Φυλῆς μας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μουσικὰ Ἀνακρούσματα #7

Τὰ ἕβδομα «Μουσικὰ Ἀνακρούσματα» περιστρέφονται πέριξ τοῦ θέματος τοῦ Φθινοπώρου.

Ξεκινοῦμε πρῶτα ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Κλασσικῆς Μουσικῆς:

Ἐκ τῶν τεσσάρων «ὑστάτων ᾁσμάτων» τοῦ Richard Strauß, «Ὁ Σεπτέμβριος», ἐπὶ ποιήματος τοῦ Hermann Hesse (ὑπὸ Gundula Janowitz, soprano),

εἶναι ἡ πρώτη μας ἐπιλογή – κι ἐδῶ εἶναι τὰ λόγια:

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μουσικὰ Ἀνακρούσματα #6

Σ’ αὐτό μας τὸ ἀφιέρωμα θὰ σηματοδοτήσουμε τὸ πέρασμα στὸν Μάη καὶ στὸ καλόκαιρο, τώρα ποὺ οἱ ξένοι μας (: ξενητεμένοι) βούλονται νὰ ματάλθουν στὸν τόπο τους.

Μὲ κάποια καθυστέρησι, λοιπόν, θὰ περιδιαβοῦμε κάποιες πτυχὲς τοῦ φανταστικοῦ πλούτου τῆς Λαϊκῆς μας Παραδόσεως μέσα ἀπὸ τοπικὲς παραλλαγὲς περίπου τοῦ ἰδίου θέματος, χωρὶς βεβαίως καθόλου νὰ ἐξαντλοῦμε κἂν τὸ πλῆθος τῶν σχετικῶν παραλλαγῶν, τῶν ὁποίων οἱ πλεῖστες ἴσως ἔχουν χαθῆ…

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μουσικὰ Ἀνακρούσματα #5

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς Ἡμέρας Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων Ἑλλήνων

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μουσικὰ Ἀνακρούσματα #4

Beethoven ἐξῇρε τὴν μουσικὴν ἰδιοφυΐαν τοῦ Handel, χαρακτηρίζοντάς τον ὡς τὸν κορυφαῖον μουσουργὸν τῆς ἐποχῆς του. Ἡ διαυγὴς ἁπλότης τῶν συνθέσεων ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἀρχέγονον δραματικότητα τῶν ὀρχηστρικῶν δημιουργιῶν του ὑπῆρξαν ἀντικείμενο βαθείας μελέτης διὰ τον Beethoven, ὅπως ἐσημείωσεν ὁ στενός του φίλος καὶ μαθητής, Ferdinand Ries: Ἐξ ὅλων τῶν συνθετῶν ὁ Beethoven ἐξετίμα περισσότερον τοὺς Mozart καὶ Handel καὶ ἀκολούθως τὸν J.S. Bach. Ἡ μουσικὴ ποὺ ἐμελέτα καὶ πάντοτε εὑρίσκετο ἐπὶ τοῦ γραφείου του ἦτο συνθέσεις αὐτῶν τῶν ἰνδαλμάτων.“

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μουσικὰ Ἀνακρούσματα #3

Οἱ ἀληθεῖς Ἕλληνες, ὡς ζωτικὸν καὶ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς Ἀρίας ὁμοφυλίας, εἶναι ἀπολύτως ξένοι μὲ τὴν ἐξ ἀνατολῆς προερχομένην ὑποκουλτούρα καὶ τὸν ὑποχθόνιον χαρακτῆρα της. Ἐφ᾿ ὅσον τις ἔχει αἷμα ἑλληνικὸν καὶ δὲν κουβαλεῖ τὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴν γυφτιὰ ἐντός του, δύναται νὰ συνειδητοποιήσῃ τὴν ἀλλοτρίαν ἀπεχθεστάτην φύσιν τῆς κρατούσης γυφτολαϊκῆς ὑποκουλτούρας καὶ ν᾿ ἀποβάλῃ ὁριστικῶς ὁ,τιδήποτε ψοφοδεές, ἀνατολίτικον καὶ παρακμιακὸν ἔχει ἀσυνειδήτως ἀπορροφήσει, ἀπελευθερούμενος σταδιακῶς, συνειδητῶς καὶ ἐπιμόνως ἀπὸ τὴν δηλητηριώδη τοξίνωσιν ψυχῆς, σώματος καὶ νοῦ, ἀναβαπτιζόμενος εἰς τὰ ἀέναα κι ἀθάνατα νάματα τῆς πολυσχιδοῦς μας Ἀρίας Παραδόσεως, ἀπὸ τῆς ζωογόνου καὶ ἀναγεννητικῆς αὑθεντικῆς δημώδους μας μουσικῆς καὶ χοροῦ, μέσῳ καὶ τῶν θαυμασίων λαϊκῶν παραδοσιακῶν μουσικῶν παραδόσεων ἄλλων ἀρίων λαῶν – καὶ μέχρι τῆς φωτεινῆς καὶ ἀπολλωνείου μεγαλειώδους κλασσικῆς μουσουργίας.

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]

Μουσικὰ Ἀνακρούσματα #2

A photograph showing ancient art, found on nucius.org

“Πλὴν τῆς ἀρχαίας ἁπλότητος καὶ λιτότητος παρατηροῦμεν καὶ ἀκραιφνὲς νεωτερικὸν πάθος καὶ σθένος ἀκαταδάμαστον εἰς τὰ δημοτικὰ τραγούδια, ὁποῦ ἡ γλῶσσα εἶναι ἔμπλεως ὁρμῆς πρὸς ἀπόσεισιν τοῦ ξενικοῦ ζυγοῦ καὶ ἀδιαλλάκτου μίσους πρὸς τοὺς ἀπίστους μουσουλμάνους. Τὰ κλέφτικα τραγούδια νομίζεις πὼς εἶναι χείμαρροι ἀφρισμένοι, ἐκρέοντες ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπινα χείλη ἀλλ᾿ ἀπὸ τοὺς βράχους τῆς Οἴτης καὶ τοῦ Ὀλύμπου”. (Karl Mendelssohn-Bartholdy)

[ΣΥΝΕΧΕΙΑ]